Анотація на навчальний посібник (хрестоматію) – Кальницької Ю. С. – «Соціальна психологія в Україні: кінець ХІХ – перша половина ХХ століття»

Навчальний посібник (хрестоматія) “Соціальна психологія в Україні: кінець ХІХ – перша половина ХХ століття” кандидата психологічних наук Кальницької Ю. С. є органічним доповненням до монографії цього автора «Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століття», що Читати далі …

Анотація на практичний посібник – за ред. Бевз Г. М. – «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки»

У практичному посібнику «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки», підготовленому колективом лабораторії психології спілкування (зав. лабораторії – доктор психологічних наук, професор Бевз Г. М.) за результатами виконання прикладного наукового дослідження «Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері Читати далі …

Анотація на монографію – Татенка В. О. – «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід»

У монографії доктора психологічних наук, професора, члена-кореспонбента НАПН України Віталія Олександровича Татенка «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід», підготовленої  за результатами фундаментального наукового дослідження «Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення», представлена спроба розробки теоретично-методологічних засад дослідження та конструювання  соціально-психологічного алгоритму Читати далі …

Анотація на монографію – Климчука В. О. – «Психологія посттравматичного зростання»

У монографії доктора психологічних наук В. О. Климчука «Психологія посттравматичного зростання», підготовленої за результатами фундаментального наукового дослідження «Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя», представлено аналіз феномену посттравматичного зростання. Охоплено низку контекстів – від історії вивчення Читати далі …

Анотація на методичні рекомендації – Хоріної О. І. – «Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті» (1,5 д. а.)

Методичні рекомендації побудовані на основі теоретичного доробку науковців, напрацьованого в процесі конструювання технології соціально-психологічного супроводу освітніх реформ та апробованого за запитами освітніх закладів. Викладений матеріал висвітлено з позиції рефлексивного підходу, зокрема теорії групової рефлексії. Ресурсною складовою міжперсонального компоненту групової рефлексії Читати далі …

Анотація на монографію – за наук. ред. П. П. Горностая- «Свідоме та несвідоме у груповій взаємодії» (10,0 д. а.)

Актуальність проблематики, яка висвітлюється в монографії, пов’язана, насамперед, з недостатністю у сучасній психологічній науці досліджень, які б розкривали чинники регуляції групової взаємодії, як внутрішньогрупової, так і міжгрупової, як на рівні малої, так і великої групи. Реалії сучасного соціального простору з Читати далі …

Анотація на монографію – Титаренко Т. М. – «Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації» (8,0 др. арк.)

Книгу присвячено дослідженню психологічного здоров’я особистості, що переживає наслідки довготривалого військового конфлікту. Визначено особистісні чинники та індикатори психологічного здоров’я. Розглянуто можливості соціально-психологічної реабілітації особистості в умовах травматизації. Запропоновано модель соціально-психологічної реабілітації травмованої особистості. Розроблено техніки, способи і прийоми психологічної допомоги, Читати далі …

Анотація до методичних рекомендацій – наук. ред. Титаренко Т. М. – «Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій» (3,0 др. арк., 2017 р.)

У методичних рекомендаціях висвітлюються проміжні результати дослідження соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій. Визначено критерії підтримання та відновлення психологічного здоров’я особистості. Проаналізовано ресурси життєздатності особистості, що забезпечують побудову повноцінного життя у складних умовах, та запропоновано стратегію її відновлення. Читати далі …

Анотація до навчально-методичного посібника – Череповська Н. І. – «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизмі і критичного мислення молоді» (6,0 д.а., 2017 р. )

У навчально-методичному посібнику «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді» здійснено теоретичний аналіз соціокультурного, психологічного феномену патріотизму, описано його види, основні критерії, обґрунтовано взаємозв’язок з національною ідентичністю та запропоновано оновлений варіант патріотизму молоді відповідно до вимог часу. Виховання патріотизму Читати далі …

Анотація на посібник – «Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді» (за наук. ред. З. Ф. Сіверс)

У посібнику здійснено соціально-психологічний аналіз структури політико-правової свідомості особистості, розкрито особливості та визначено комунікативні умови становлення політико-правової свідомості сучасної молоді. Обґрунтовано роль політико-правових компетенцій у становленні політико-правової свідомості особистості та розроблено модель формування політико-правової компетентності, запропоновано методи її розвитку. Представлено Читати далі …

Анотація на монографію – Губеладзе І. Г. – «Сільська молодь у місті: Пошук ідентичності» (12,5 д.а., 2015 р.)

У монографії висвітлено результати дослідження трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження внаслідок міграції до міста. Розглянуто соціально-психологічні чинники такої міграції, проаналізовано особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді. Розкрито суть психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності та особливості їхнього функціонування в Читати далі …

Анотація на монографію – Мироненко Г. В. – «Час віртуального життя» (5 друк. арк.)

У монографії порушено проблему “віртуалізації” як нового способу адаптації свідомості сучасної людини до умов впливу інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються специфічні просторово-часові характеристики віртуальної реальності. У контексті мотиваційно-темпоральної моделі адаптації людини у віртуальному просторі презентуються результати експериментального дослідження особливостей модифікації часових уявлень Читати далі …

Практичний посібник: Чаплінська Ю. С. «Фільманаліз в роботі психолога» (3,5 д. а., 2019 р.)

Актуальність висвітлення у практичному посібнику проблематики пов’язана з запитами сучасної системи освіти в інноваційних методах і технологій реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, взаємозв’язку освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані в посібнику підходи реалізації ресурсної медіапсихології  направлені на розвиток Читати далі …

Монографія: Валерія Жовтянська, Ольга Кухарук «Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню»

Проблема націєтворення, якій, здавалося б, було приділено достатньо уваги в минулому столітті, у двадцять першому столітті не втрачає гострої актуальності. З одного боку, це пов’язано з так званим «правим поворотом» в ідеологічному житті доволі сталих націй західного світу, в результаті Читати далі …

Навчально-методичний посібник «Медіакультура: викладання в старших класах» (6,0 д. а., 2019 р.)

Актуальність посібника пов’язана з гострим соціальним запитом на підвищення культури споживання медіа в часи гібридної війни, демократичних змін у країні, реформування освіти. Старшокласники не тільки мають бути захищені від деструктивних інформаційних впливів, а й навчитися безпечно та ефективно взаємодіяти з Читати далі …

Монографія: Мирончак К. В. «Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду» (2019)

Актуальність монографії обумовлена посиленням у сучасному світі тенденції витіснення смерті із смислового поля культури. Звичайна байдужість, танатологічна некомпетентність, нехтування конструктивним діалогом на тему смерті між суспільством і молодою людиною можуть призводити до негативних, а часом і трагічних наслідків: збільшення кількості Читати далі …

Практичний посібник «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни»

Актуальність посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» обумовлена такими реаліями, як збройний конфлікт на сході України та нагальною потребою у розширенні практичного інструментарію психологічної підтримки комбатантів, який би стимулював їх до вирішення власних проблем і підвищував соціальну адаптивність. У представленому Читати далі …

Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ» (2 друк. арк.)

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості сучасних психолого-педагогічних технологій супроводу освітніх реформ, які відбуваються в Україні у реальному житті. Висвітлено сутність проблеми супроводу освітніх реформ та особливості психолого-педагогічних технологій для його здійснення. Значну увагу приділено прикладним аспектам використання методів консолідації громадської Читати далі …

Практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (10,0 д. а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у посібнику проблематики пов’язана, насамперед, із спробою системного, фундаментального вивчення процесів збереження соціально-адаптивних можливостей людини, оновлення та підвищення життєвої активності в умовах переживання довготривалих травматичних подій. Результати проведеного дослідження створюють теоретико-методологічний та методичний базис для соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих Читати далі …

Рукопис методичних рекомендацій «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту» (2,0 д.а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у методичних рекомендацій проблематики пов’язана із потребою розробки соціально-психологічних засобів активізації колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та колективної адаптації та ефективних стратегій адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту як окремої особи, так і різних спільнот. Застосування Читати далі …

Методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді» (3,0 д.а., 2018 р.)

У посібнику розкрито особливості активізації самоідентифікування молоді. Проаналізовано актуальні  проблеми  становлення та формування національної та громадянської ідентичності молоді. Визначено основні підходи до вивчення особливостей національної та громадянської ідентичності молоді. Розкрито специфіку використання сучасних методів та методик дослідження особливостей національної та Читати далі …