Рукопис методичних рекомендацій «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту» (2,0 д.а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у методичних рекомендацій проблематики пов’язана із потребою розробки соціально-психологічних засобів активізації колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та колективної адаптації та ефективних стратегій адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту як окремої особи, так і різних спільнот. Застосування таких засобів сприятиме запобіганню негативним соціально-психологічним наслідкам воєнного конфлікту та їх подоланню на двох рівнях – спільноти як структурної одиниці суспільства і життєдіяльності особи в значущому для неї середовищі; корекції поведінки спільнот в умовах соціальних викликів, усвідомленню членами спільнот можливостей підвищення їхньої індивідуальної та колективної адаптації.
Тематика монографії відповідає Напряму 12. “Психологія особистості. Соціальна психологія” Основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
Зміст та обсяг методичних рекомендацій повністю відповідають меті і завданням дослідження, визначених у Технічному завданні на виконання НДР. Усі заплановані завдання знайшли своє повне відображення у рукописі методичних рекомендацій.
В методичних рекомендаціях представлено розроблені соціально-психологічні засоби активізації конструктивних стратегій адаптації спільноти на основі моделей: зміцнення громадського здоров’я, ціннісного порозуміння, опрацювання травматичного досвіду, застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації соціального капіталу.
Проблематика представлених в методичних рекомендаціях матеріалів має велике значення для освітньої та соціальної практики оскільки сприяє вирішенню гостро актуальних соціальних завдань – консолідації та активізації колективних зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту; підвищення компетентності представників педагогічної спільноти та громадських активістів щодо надання соціально-психологічної підтримки різним категоріям населення в процесі їх адаптації до кризових умов, формування їхньої готовності використовувати психологічні засоби корекції поведінки членів спільноти в умовах соціальних викликів; усвідомлення представниками спільнот можливостей колективного подолання наслідків воєнного конфлікту, підвищення адаптивності та психологічного благополуччя населення.
Методичні рекомендації адресовано практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям, викладачам ВНЗ та іншим фахівцям, що опікуються проблемами адаптації різних груп населення до кризових умов.