Відділ методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень

Суший Олена Володимирівна

Завідувач відділу, доктор наук, доктор наук державного управління, доцент.

Сайт: http://methodology.ucoz.net/

email: o.sushyi@ispp.org.ua

 

 

 

Співробітники відділу:

Татенко Віталій Олександрович – Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник.

Гнатенко Петро Іванович – Член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор – головний науковий співробітник.

Яремчук Оксана Василівна –  доктор психологічних наук, доцент – провідний науковий співробітник.

Жовтянська Валерія Вікторівна – кандидат психологічних наук, cтарший науковий співробітник  – cтарший науковий співробітник лабораторії

Соколовська Юлія Сергіївна – кандидат психологічних наук – науковий співробітник, .

Кухарук Ольга Юріївна – молодший науковий співробітник.

 

Про відділ:

Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН Українибула створена у 1998 році.

З 1998 по 2000 рік її співробітники працювали над темою «Теоретико-методологічні та культурно-історичні засади психологічного дослідження суспільних явищ» під керівництвом доктора психологічних наук Татенка В. О.

Протягом 2001–2003 років лабораторія, очолювана директором Інституту соціальної та політичної психології Слюсаревським М.М., розробляла тему «Теоретико-методологічні та організаційні засади розвитку соціальної і політичної психології в Україні»; протягом 2004–2007 років – тему «Проблеми розвитку концептуальної системи соціальної психології в контексті суспільних та освітніх реформ».

З 2008 р. по 2012 р. колектив лабораторії працював над темою НДР «Історіогенез і методологічний простір побудови соціально-психологічних теорій» (2008–2012 рр.). Впродовж 2013 –2016 років – над темою НДР “Особливості становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення”.

У 2017 р. в лабораторії розпочато роботу над темою НДР “Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення”.

У різні роки в лабораторії працювали: академік НАПН України Роменець В.А., доктори психол. наук Блинова О. Є., Васютинський В.О., Горностай П.П., Донченко О. А., Орбан-Лембрик Л.Е., Старовойтенко О.Є.

Тематика наукового дослідження
[згорнути]
Видання:

Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом : Тези доповідей, виступів і пропозицій учасників Круглого столу (19 квітня 2018 р.)

Видання підготовлено за результатами роботи та стенограмою виступів учасників круглого столу «Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом», який був організований лабораторією методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень та проведений в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 19 квітня 2018 р. Збірник складається з 4-х розділів: націєтворчий процес: теорія і практика; конструкти українського націєтворення: соціально-психологічні аспекти; чинники та механізми суспільної консолідації; перспективи загальнонаціональної консолідації в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів. Широка міждисциплінарна дискусія, що розгорнулася навколо порушених проблем, засвідчує важливість науково-аналітичного та соціально-психологічного супроводу процесів консолідації українського суспільства та мінімізації конфронтаційних проявів в контексті реалізації курсу держави на зміцнення національного єднання.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, працівникам ЗМІ, представникам органів державної влади та громадськості.

[згорнути]
Матеріали круглого столу "Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті" (13 жовтня 2017 р., ІСПП НАПН України)

Видання підготовлено за підсумками проведення круглого столу “Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті”, що відбувся 13 жовтня 2017 р. в рамках VIII Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”, організованому Асоціацією політичних психологів України та Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.

Проблематика, що виносилася на обговорення: архетипи та історична канва становлення історичної пам’яті; історична пам’ять та політика історії; особистісна значущість історичної пам’яті; національний розбрат як квазінаціональна ідея в історичній пам’яті; історичні стереотипи як засіб уникання болісних трансформацій колективної свідомості; історичний резонанс індивідуальної та групової свідомості; фактори формування етнонації в історичному ракурсі. Учасниками круглого столу стали психологи, історики, політологи, філософи.

Адресується фахівцям соціогуманітарних галузей, теоретикам та практикам, а також усім, хто цікавиться історичною психологією, проблематикою історичної пам’яті та націєтворення в Україні та за її межами.

[згорнути]
Соціальна ситуація в Україні: тенденції динаміки (2011–2015 роки): Монографія (рукопис)

У монографії представлено результати дослідження ситуаційних чинників особистісного та суспільного розвитку в умовах соціальних змін, які відбуваються в сучасному українському суспільстві. На основі аналізу результатів всеукраїнських репрезентативних опитувань ІСПП НАПН України відтворено загальну картину та динаміку розгортання соціальної ситуації в Україні у 2011-2015 рр., емпірично зафіксовано її мікро- та макросередовищні параметри. У встановлених хронологічних межах виявлено низку найхарактерніших тенденцій та закономірностей, наявні ризики та ресурси для особистісного та суспільного розвитку.

Монографія адресована науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, державним службовцям, керівникам освітніх закладів, соціально-психологічних служб, фахівцям у галузі формування суспільної думки, широкому колу читачів.

ЗМІСТ

Передмова (М. М. Слюсаревський)

Розділ І. ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ГРОМАДЯН

1.1. Думки та оцінки щодо незалежності і цілісності Української держави (О. В. Суший)

1.2. Електоральні орієнтації громадян: президентські вибори (П. Д. Фролов)

1.3. Електоральні орієнтації громадян: парламентські вибори (П. Д. Фролов)

1.4. Інформаційний вплив на електоральну поведінку громадян (П. Д. Фролов)

Розділ ІІ. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

2.1. Оцінка громадянами соціально-економічної та політичної ситуації в Україні (П. Д. Фролов)

2.2. Реформи та вектори соціальних змін в оцінках громадян (П. Д. Фролов)

2.3. Оцінка діяльності владних структур та інших суспільних інститутів (П. Д. Фролов)

Розділ ІІІ. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Особистісний вплив на суспільні процеси (О. В. Суший, О. В. Панькова)

3.2. Суспільно-політичні практики: стан і тенденції змін (О. В. Суший)

3.3. Протестний потенціал суспільства (О. В. Панькова, О. В. Суший)

Розділ ІV. ГУМАНІТАРНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В ДЗЕРКАЛІ ГРОМАСЬКОЇ ДУМКИ

4.1. Уявлення громадян України про національні символи

(О. В. Панькова)

4.1.1. Структура національно-символічного простору України: основні тенденції та динаміка змін

4.1.2. Національний символічний простір: Пантеон вітчизняних героїв

4.1.3. Пантеон слави та ганьби в уявленнях українських громадян

4.2. Контраверсійні питання національного самовизначення: тенденції динаміки суспільної свідомості (О. В. Суший)

4.3. Оцінка громадянами стану освітньої галузі та процесів її реформування

4.3.1. Проблеми освітньої галузі (О. І. Хоріна)

4.3.2. Реформи у сфері освіти (О. В. Суший, О. В. Хоріна)

Післямова

Додатки

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги
[згорнути]