Навчальні курси

Навчальна програма лабораторії психології політико-правових відносин: «Математичні методи у психології»

Завдання вивчення курсу – надання знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу. Використання програми SPSS для статистичної обробки даних дослідження.

Математичні методи дозволяють психологу правильно вирішити такі задачі:

 • дати уявлення про основні статистичні процедури і способи їх застосування;
 • навчити самостійно проводити початкову статистичну обробку даних експериментального дослідження;
 • навчити робити правильний висновок на підставі результатів статистичного аналізу;
 • навчити розуміти математичну літературу, яка використовується для статистичної обробки експериментальних даних;

Правильне застосування математичної статистики дозволить психологу:

 • доводити правильність і обґрунтованість використаних методичних прийомів і методів;
 • строго обґрунтовувати експериментальні плани;
 • узагальнювати дані експерименту й виявляти наявність суттєвих відмінностей між вибірковими сукупностями групами, які беруть участь у дослідженні ;
 • будувати статистичні гіпотези та уникати логічних і змістових помилок при їхній інтерпретації.

 

Навчальна програма лабораторії психології політико-правових відносин: «Експериментальна психологія»

Основна мета навчальної дисципліни полягає у  розширенні та   систематизації знань про організацію та  проведення  психологічних досліджень, формуванні умінь з професійного проведення майбутніми психологами прикладних психологічних досліджень за допомогою різноманітних психологічних методів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • розкрити типи, етапи, плани і умови проведення психологічного експерименту;
 • навчити аналізувати та обирати комплекс взаємодоповнюючих психологічних методів та психодіагностичних методик  для проведення дослідження;
 • сформувати вміння  організовувати, проводити   експериментальні та емпіричні дослідження;
 • сформувати навички первинної та вторинної обробки результатів психологічного дослідження;
 • розвивати вміння оцінювати надійність і валідність психологічного дослідження.

 

Навчальна програма лабораторії психології мас і спільнот: «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної освіти. Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань із проблеми адаптації в психологічній науці та практики надання соціально-психологічної підтримки різним групам населення, що переживають наслідки травматичних подій.

Програма відображає зв’язок дисципліни з базисними і профільними дисциплінами: загальною, соціальною та віковою психологією, психологічним консультуванням та психокорекцією.

Навчальна програма з дисципліни «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов» включає такі структурні елементи: пояснювальна записка, структура навчальної дисципліни (тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної роботи слухачів) орієнтовні питання для обговорення на конференції з обміну досвідом роботи, тематика колективних творчих проектів та рекомендована література.

Навчальну програму адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти (психологам, соціальних педагогам, учителям освітніх закладів), а також представникам органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та іншим фахівцям, що опікуються проблемами адаптації різних груп населення до кризових умов.