Підготовка наукових кадрів (Аспірантура/Докторантура)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради Інституту

соціальної та політичної психології

НАПН України

Протокол № 13/20 від

26 листопада 2020 року

зі змінами, затвердженими рішенням Вченої ради

Протокол № 03/23 від 28 лютого 2023 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України

у 2023 році

 

Правила прийому розроблено Приймальною комісією Інституту соціальної та політичної психології відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року зі змінами; Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 р. за № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508. Правила діють впродовж календарного року.

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України від 19.07.2016р. №856) та рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукової програми, ухваленого 13.10.20 р., протокол № 18(35).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Галузь знань: 05 – соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 – Психологія (cпеціалізації: загальна психологія, історія психології; соціальна психологія; психологія соціальної роботи; політична психологія).

[згорнути]

1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

У 2023 році вступ за державним замовленням не передбачено (згідно з Постановою Президії НАПН України від 26.01.2023 р. №1-2/1-6).

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання. Аспіранти очної форми навчання отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

[згорнути]
2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії:
з понеділка по четвер, з 1000 до 1700 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 15, тел. 425-68-26.

2.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі строки: з 1 березня по 11 серпня 2023 року

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 1 березня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 11 серпня 2023 року о 1700
Строки проведення вступних випробувань 14 – 25 серпня 2023 року
Термін зарахування вступників до 31 серпня 2023 року
Початок навчання в аспірантурі з 1 вересня 2023 року

[згорнути]
3. Порядок прийому заяв і документів

3.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • заява на складання вступних іспитів;
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
  Закону України «Про громадянство України»);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (додаткове випробування в разі необхідності);
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати у гуртожитку);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – С2 (за наявності);
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Завантажити: Бланк заяви на ім’я директора Інституту

Завантажено разів: 62, розмір: 11.0 KB, дата: 21 Лип. 2022

Завантажити: Бланк заяви на складання вступних іспитів

Завантажено разів: 46, розмір: 13.6 KB, дата: 21 Лип. 2022

Завантажити: Бланк заяви про згоду на обробку даних

Завантажено разів: 50, розмір: 12.6 KB, дата: 21 Лип. 2022

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих усіх, наведених у переліку документів, які подано своєчасно і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

УВАГА! В умовах воєнного стану вступники, які не мають можливості особисто подати документи у відведені терміни вступної кампанії, можуть надіслати незавірені копії документів поштою на адресу Інституту (вул. Андріївська, 15, Київ, 04070) або на відділення “Нової пошти” №63, вул. Набережно-Хрещатицька, 15 з кур’єрською доставкою за рахунок відправника. Отримувач – Нестеренко Ірина Ігорівна  (т. +380687028998).

У разі зарахування на навчання необхідно буде надати оригінали документів.

[згорнути]
4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови, що входить до переліку затверджених офіційних мов Європейського Союзу, за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), випробування з фаху, іноземна мова.

В разі потреби можлива дистанційна форма складання вступних іспитів.

4.2. Вступний іспит зі спеціальності оцінюється відповідно до Європейської системи трансферу оцінок (ECTS), де мінімальна позитивна оцінка становить 60 балів, максимальна – 100 балів.

4.3. Вступний іспит з іноземної мови оцінюється відповідно до Європейської системи трансферу оцінок (ECTS) де мінімальна позитивна оцінка становить 60 балів, максимальна – 100 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним міжнародним сертифікатом про проходження стандартизованого тесту на знання іноземної мови на рівні не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують відповідні рівні, проводить предметна комісія з іноземних мов до початку вступних випробувань.

4.4. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування у вигляді дослідницької пропозиції.

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом не більше 10 тисяч знаків, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовуються тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв‘язання поставлених задач тощо.

Презентація дослідницької пропозиції полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника. Дослідницьку пропозицію оцінює предметна комісія з фаху.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

КО = РІС + РІІМ, де:

РІС – результат вступного іспиту зі спеціальності,

РІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали, нараховані за наявність міжнародного сертифіката з іноземної мови.

[згорнути]
5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання двома або більше вступниками однакової кількості балів за результатами вступних іспитів, їм можуть бути нараховані додаткові бали (ДБ) за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує екзаменаційна комісія Інституту з прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для вступників до аспірантури:

 • диплом переможця (призера) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху, конкурсу Наукових студентських робіт МОН України з фаху:
  • 1 місце – 15 балів
  • 2 місце – 10 балів
  • 3 місце – 5 балів;
 • стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) – 5 балів;
 • наукова стаття у виданні, яке входить до Міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science – 15 балів.

Право на першочергове зарахування до аспірантури надається вступникам з найвищою конкурсною оцінкою.

Якщо вступники, які отримали однакову кількість балів за результатами вступних іспитів, не мають додаткових балів за наукові та навчальні досягнення, право на першочергове зарахування надається вступникам з вищою оцінкою зі вступного іспиту зі спеціальності.

[згорнути]
6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

[згорнути]
7. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до аспірантури.

Відкритість та прозорість забезпечується шляхом інформування громадськості про:

 • перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури;
 • ліцензований обсяг;
 • обсяг державного замовлення на навчання в аспірантурі;
 • вартість навчання;
 • список вступників до аспірантури;
 • програми вступних випробувань;
 • графіки проведення вступних випробувань та графіки розгляду апеляцій;
 • рейтингові списки вступників до аспірантури;

Наказ про зарахування на навчання видається директором Інституту на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та на офіційному веб-сайті Інституту.

У разі неподання оригіналів документів вступниками, які знаходяться на вищих позиціях рейтингового списку, на вакантне місце зараховується наступна за ним особа – за умови виконання нею вимог щодо зарахування.

[згорнути]
8. Програми до вступних іспитів із психології та англійської мови.

Завантажити: Psychology

Завантажено разів: 1961, розмір: 457.7 KB, дата: 02 Бер. 2020

Завантажити: English

Завантажено разів: 256, розмір: 542.9 KB, дата: 02 Бер. 2020

[згорнути]
Вартість навчання 2023-2024 навчальний рік

Денна форма навчання – 33000 грн.

Заочна форма навчання – 30000 грн.

[згорнути]
Додатки

Завантажити: Додаток 1

до Правил прийому в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2021 році
Завантажено разів: 85, розмір: 51.7 KB, дата: 12 Січ. 2021

Завантажити: Додаток 2

Згода на збір та обробку персональних даних
Завантажено разів: 61, розмір: 51.5 KB, дата: 12 Січ. 2021

 

Положення

про Апеляційну комісію Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Далі – Апеляційна комісія Інституту), яка здійснює свою роботу під час проведення вступних випробувань, а також порядок подання та розгляду апеляцій.

1.2. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які подали заяву про допуск до участі у конкурсі на навчання та проходили вступні випробування у Інституті(далі –вступники) та розгляду їх апеляцій щодо результатів вступних випробувань.

1.3. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту.

 

 1. Основні функції Апеляційної комісії

2.1. Прийняття та розгляд апеляцій вступників щодо результатів проведених  вступних випробувань.

2.2. Прийняття рішень за результатами розгляду апеляцій та доведення їх до відома вступників, які подавали апеляції.

 

 1. Відповідальність членів Апеляційної комісії

3.1. У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційної комісії несуть відповідальність, передбачену законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про вступників.

 

 1. Організація діяльності Апеляційної комісії

4.1. Апеляційна комісія є підрозділом Приймальної комісії Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджуються наказом директора Інституту.

4.2. Склад Апеляційної комісії формується з урахуванням положень законодавства України. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до аспірантури Інституту в поточному році.

4.3. Головою Апеляційної комісії призначається провідний науковий співробітниу Інституту, який не є членом предметних комісій.

Голова Апеляційної комісії несе відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та об‘єктивний розгляд апеляційних заяв, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації.

 

 1. Документами про діяльність Апеляційної комісії є:
 • апеляційні заяви;
 • протоколи засідання Апеляційних комісій;
 • книга обліку апеляцій.

Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії. Апеляційні заяви та протоколи засідань Апеляційних комісій зберігаються протягом року.

Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання

проводяться окремо для кожної дисципліни у складі голови комісії та членів комісії з відповідної дисципліни. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни. Рішення Апеляційної комісії приймається шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. Рішення комісії фіксуються у книзі обліку апеляцій.

 

 1. Порядок подання та розгляду апеляцій

6.1. Апеляція подається письмово у вигляді заяви (у довільній формі) на ім‘я відповідального секретаря Приймальної комісії. Апеляційна заява подається до приймальної комісії особисто в день оголошення результату вступного випробування, а у випадку оголошення результатів вступного випробування після закінчення робочого дня Приймальної комісії, не пізніше 13-00 наступного робочого дня. Вступнику повідомляється дата, час та місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляційної заяви.

6.2. Предметом апеляції може бути тільки оцінка з вступних випробувань. Не розглядаються апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання. Апеляція на рішення Апеляційної комісії не приймається.

6.3. Апеляційна заява розглядається у день її подання або наступного робочого дня у присутності вступника, а також голови предметної екзаменаційної комісії. Якщо вступник не з‘явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.

6.4. Апеляційною комісією встановлюється об‘єктивність оцінювання

відповідей вступників та здійснюється перевірка правильності визначення

результату вступного випробування.

6.5. Під час розгляду апеляції членами Апеляційної комісії проводиться

співбесіда з вступником на підставі письмової роботи. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

6.6. Зміст співбесіди, дата розгляду апеляції, результати апеляції та рішення Апеляційної комісії реєструються у книзі обліку апеляцій.

6.7. За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з двох рішень:

 • про задоволення апеляції та збільшення отриманих вступником балів;
 • про відмову у задоволенні апеляції та залишення незмінною кількості

отриманих вступником балів.

6.8. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про задоволення апеляції та збільшення отриманих вступником балів, нова оцінка вноситься в окрему відомість.

[згорнути]
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Завантажити: Onp Psychology

Завантажено разів: 328, розмір: 48.3 MB, дата: 24 Лип. 2020

[згорнути]
Нормативна база інституційного рівня

Завантажити: Положення про приймальну комісію

Завантажено разів: 82, розмір: 286.3 KB, дата: 17 Кві. 2020

Завантажити: Положення підготовка докторів філософії

Завантажено разів: 152, розмір: 418.3 KB, дата: 14 Кві. 2020

Завантажити: Положення про академічну доброчесність

Завантажено разів: 99, розмір: 710.8 KB, дата: 14 Кві. 2020

Завантажити: Положення про організацію освітнього процесу

Завантажено разів: 155, розмір: 762.8 KB, дата: 14 Кві. 2020

Завантажити: Положення про якість

Завантажено разів: 146, розмір: 553.3 KB, дата: 14 Кві. 2020

Завантажити: Положення про політику та процедури (конфлікти)

Завантажено разів: 83, розмір: 320.0 KB, дата: 16 Кві. 2020

Завантажити: Порядок прийому на навчання

Завантажено разів: 39, розмір: 211.7 KB, дата: 11 Тра. 2022

[згорнути]
Ліцензія

[згорнути]
Відомості про самооцінювання освітньої програми

Завантажити: ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОП

Завантажено разів: 123, розмір: 537.4 KB, дата: 24 Лип. 2020

[згорнути]
Програма дистанційної роботи експертної групи

Завантажити: Програма дистанційної роботи експертної групи

Завантажено разів: 91, розмір: 483.0 KB, дата: 24 Лип. 2020

[згорнути]

 

Графіки проведення вступних випробувань

Шановні абітурієнти! Вступні випробовування до аспірантури відбудуться за наступним графіком:

15 серпня 2023 10:00 Іспит з іноземної мови (англійська)

17 серпня 2023 10:00 Іспит зі спеціальності «053 Психологія»