Практичний досвід співробітників

Бевз Галина Михайлівна – доктор психологічних наук (2014р.), професор (2018р.);

 • психологічне консультування сімей (психолог-консультант ЦСССДМ Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації по роботі з різними категоріями сімей (які перебувають в складних життєвих ситуаціях, замінними сім’ями, та сім’ями учасників АТО);
 • проведення досудової експертизи дітей та підготовка експертного висновку до суду у випадках захисту прав дітей у суді (психолог ЦСССДМ);
 • сімейна медіація;
 • проведення тренінгів для замінних сімей (прийомні сім’ї, патронатні вихователі, опікуни, батьки-вихователі ДБСТ а також усиновителі);
 • організація та проведення літніх шкіл для замінних сімей;
 • тренерська робота по формуванню здорового способу життя;
 • робота з великими групами «соціодрама» за тематикою соціальної політики з питань захисту дітей та підтримки сімей;
 • організаційне консультування громадських та освітніх організацій;
 • психотерапевтична практика методом символдрами (кататимно імагінативна психотерапія), психодрами та транзактного аналізу.

 

Авторське право:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9470 від 25.02.2004р. Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: науково-методичний посібник. Авторський колектив: Г. М. Бевз, В. А. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва, Н.Г. Доля, К. П. Соколова К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с

Основні публікації.

 1. Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри. / Г.М.Бевз Монографія. – К. : Вид. Дім «Слово», 2010. – 352 с.
 2. Діти державної опіки : проблеми, розвиток, підтримка ; навчально-методичний посібник в 2-х кн. / [за заг. ред. Г. М. Бевз, М. Й. Боришевського]. – К. : Міленіум, 2005. – 286с.
 3. Бевз Г. Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2016. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – С. 17-26
 4. Бевз Г. Інституційний підхід, як можливість розширення сфери психологічних та міждисциплінарних досліджень // Current Problems of Psychiatry Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lubelskskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psechiatrii Lublin – 2013; 14(4): 210-215
 5. Бевз Г. Структура іміджу політичних партій в Україні і його вимірювання // О. С. Горбанюк, Г. М. Бевз, Ю. А. Паскевська, В. О. Куц. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154 – 171
 6. Бевз. Г. Корупція як соціально-психологічне явище // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 154 – 171

Петренко Ірина Володимирівна кандидат психологічних наук (2011р.);

 • проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині врегулювання соціальних конфліктів у різних сегментах суспільної практики (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2014 рік по даний час), Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (1992-2014рр.), Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993-1994рр.);
 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань запобігання і врегулювання соціальних конфронтацій;
 • консультування.

Основні публікації.

 

 1. Petrenko I. V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.
 2. Петренко І. В. Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 3. – Т. 2. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 186-190.
 3. Петренко І. В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.
 4. Петренко І.В. Специфіка комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів в освітньому середовищі / І.В. Петренко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 199-205.
 5. Петренко І.В. Комунікативно-технологічні засоби врегулювання соціальних конфліктів у просторі освіти / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – C. 270-286.

Кравчук Світлана Леонтіївнакандидат психологічних наук (2002р.), доцент (2008р);

 • проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині психології спілкування, психології освіти, соціальної та політичної психології (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2017 рік по даний час);
 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • проведення майстер-класів, практичних семінарів з питань соціальної та політичної психології;
 • психологічне консультування.

Основні публікації

 1. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації / С. Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 152-166. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_14
 2. Кравчук С. Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – Т. 1. – Вип. 3. – С. 104-108.

https://lib.iitta.gov.ua/709993/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%D0%9B._%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_2017.pdf

 1. Кравчук С. Л. Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2018. – Том 1. – С. 99-105.

http://pj.kherson.ua/file/2018/psychology_01/ukr/part_1/psychology_01_1_ukr.pdf

 1. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості студентів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. – Львів. – 2018. – Том 12. – С. 27-38.

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42314/2/2018v12_Kravchuk_S_L-Psychological_peculiarities_27-38.pdf

 1. Kravchuk  S. L. Hardiness as a factor of psychological resilience of youth in conditions of military conflict / S. L. Kravchuk // Journal “Mental Health: global challenges”. – Rome, 2018. – Р. 42. Режим доступу: http://www.mhgcj.org/?s=Kravchuk+Svitlana http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ/issue/view/6/3
 2. Кравчук С. Л. Життєстійкість та психологічна пружність особистості юнацького віку як запобіжники негативним наслідкам воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2019. – Вип. 1. – С. 142-147.

http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_01/psychology_01.pdf

 1. Кравчук С. Л. Вивчення психологічної пружності особистості методом семантичного диференціала / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 3. – 2019. – Вип. 1. – С. 22-30. DOI 10.32999/ksu2312-3206/2019-3-3

https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/448

 

Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук (2015р.);

 • аналітична та науково-дослідна діяльність в Національному інституті стратегічних досліджень (1998-2011 рр.)
 • психолого-консультативний супровід виборчих кампаній 1998, 2002, 2006, 2012, 2014, 2019 рр.
 • розробка комунікативних стратегій (співпрацювала з офісом Прем’єр-міністра України, Державним агентством з питань науки, інновацій, інформатизації України, АТ «Ощадбанк», ДБР, НАК «Нафтогаз України», ДТЕК та ін.).
 • консультування з питань соціальної компетентності, комунікативних навичок, розв’язання конфліктів (тренінгова програма International Academy of Tutoring).
 • експертиза в Експертній ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Основні публікації

 1. Чуніхіна С. Л. Особливості групової та міжособистісної взаємодії в парламенті (на прикладі Верховної Ради України шостого скликання) / С. Л. Чуніхіна // Стратегічні пріоритети. – К., 2011. – Вип. 6. – С. 16-22
 2. Чуніхіна С. Л. Державний чиновник як об’єкт соціальної перцепції: деякі теоретичні підходи до вивчення проблеми / С. Л. Чуніхіна // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. Київ. міжнар. ун-ту і Ін-ту соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2011. – Вип. 3. – С. 250 – 266.
 3. Чуніхіна С. Л. Стиль як категорія політичної психології / С. Л. Чуніхіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2011. – Вип. 11. – С. 75 – 81.
 4. Чуніхіна С. Л. Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю / C. Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2013. – Вип. 32 (35).– С. 140 – 151.
 5. Чуніхіна С. Л. Опыт построения типологии индивидуальных стилей: диагностика адаптационных и компенсаторных механизмов / С. Л. Чунихина // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. – No 1. – С. 103 – 114.
 6. Чуніхіна С. Л. Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз / С. Л. Чуніхіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2014. – Вип. 14. – С. 86 – 97.
 7. Чуніхіна С. Л. «Психологічний малюнок» чиновника: дослідження образу / С. Л. Чуніхіна // Психологічні перспективи. – 2015.– No25. – С. 312 – 323.

 

Юрченко Віктор Івановичкандидат психологічних наук (1997р.), доцент (2002р.);

 • управління середньою та вищою ланкою у закладах вищої освіти (директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2010-2017); завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка (2008-2010);
 • ведучий тренінгів, тематичних дискусій для слухачі курсів підвищення кваліфікації з питань розвитку освіти та психологічних основ педагогічної діяльності керівника освітнього закладу (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України);
 • консультування з питань організаційного розвитку в освіті.

Авторське право:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63666 Підручник «Психологія вищої школи» (Автори: Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко, 2016р.);
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47311 Навчальний посібник «Психологічний словник-довідник» (Автори: Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко, 2013р.).

Основні публікації.

 1. Електронний збірник наукових праць «Вісник психології і педагогіки» (редактор). – [Режим доступу: посилання ]
 2. Виноградова В., Юрченко В. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2018. – 308 с.
 3. Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки (альманах життєписів, спогадів, документів, фото) / Юрченко Віктор – упор. і гол. ред. – К.: Каравела, 2018. – 368 с. [Режим доступу: посилання ]
 4. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2016. – 320 с. – [Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15360/]
 5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид. – К.: Каравела, 2014. – 360 с. – [Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5759/]

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник;

 • викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти («організаційна психологія», «психологія релігії», «методи психологічного впливу», «професійно-психологічний тренінг» та «соціально-психологічний тренінг», «педагогічна психологія», «основи психогенетики», «психологія кризових ситуацій», «психологія здоров’я», «історія психології», «психологічна служба в системі освіти», «психологія творчості», «основи психологічної підготовки абітурієнтів до проведення незалежного тестування»);
 • проведення наукових досліджень: виконавець в межах розробки наукових тем в ІСПП та ІП ім. Г.С. Костюка НАПН України, Національній академії внутрішніх справ України, Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті проблем виховання НАПН України;
 • експертна діяльність:

2005 р.- 2015 р. – член Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і мистецтв України (з 2011 р. – експерт Державної агенції з питань кіно);

2016 р. – експерт/консультант ОБСЄ (розробка проекту Порядку організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу населення, постраждалого внаслідок конфлікту);

 • психологічна просвіта, ведуча колонки «З перших рук» газети «Психолог» видавництва «Шкільний світ»;
 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань психології ділових стосунків, професійного самовизначення, та особистісного розвитку.

Авторське право:

 • свідоцтво № 37104 від 25.02.2011 р. про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методика дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності» (Автори О.В. Романенко, Л.І. Гриценок, М.М. Василенко)

Основні публікації

 1. Гриценок Л. І. Психологічна готовність педагогічної спільноти та громадськості до впровадження освітніх інновацій / Psychological readiness of the pedagogical community and the public for the implementation of educational innovations / Л.І. Гриценок // Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.) Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools”–  С.266-272. – Режим доступу:  посилання
 2. Гуцан, Л.А., Гриценок, Л.І., Морін, О.Л. and Охріменко, З.В. (2019) Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти. Монографія. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна.
 3. Гриценок Л.І. Сучасні форми професійної взаємодії психолога і вчителів початкової школи з питань трудового виховання молодших школярів. / Л.І. Гриценок // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.). [за рец. С. Д. Максименка]. – Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools” . – С.266-272. – URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2019/06/d09cd0b0d182d0b5d180d196d0b0d0bbd0b8_d094d180d183d0ba.pdf
 4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. [Загальна редакція: Л. Царенко]. Колектив авторів: Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович, Л. Гриценок, В.Кочубей, Л. Гридковець. – Київ, 2018. – 240 с. ( Авт. вклад Гриценок Л.І.: Розділ 5. Метод «рівний-рівному» у взаємодії учасників груп підтримки та груп взаємодопомоги. С. 117-177)
 5. Гриценок Л. І. Сприяння самореалізації особистості молодшого школяра в процесі трудового виховання / Л. І. Гриценок // Reports of Table Talk «Actual issues of personal self-employment in the educational space December 18, 2017», Far Journal – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2018/04/2-d0b3d180d0b8d186d0b5d0bdd0bed0ba.docx
 6. Гриценок Л. І. Теорія і практика професійного самовизначення учнівської молоді в Україні в контексті ідей Ж.-Ж. Руссо / Л.І. Гриценок // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February № 21, 2018. – P. 89-94
 7. Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу : монографія /Л.А. Гуцан, Л.І. Гриценок, О.Л. Морін, З.В. Охріменко, О.М. Пархоменко, І.І. Ткачук , за ред. О.Л. Моріна. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016 – 220 с.
 8. Гриценок Л. І. Методика моніторингу та результати дослідження ставлення молоді до здорового способу життя (на прикладі Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України”) : метод. рек. / Л. І. Гриценок ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 116 с.
 9. Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів : навч.-метод. посіб. / Л. І. Гриценок [та ін.] ; ред. В. Г. Панок, І. І. Цушко ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 162 с

 Мельник Аліна Юріївна – науковий співробітник;

 • Більше 15 років в управлінні персоналом та в продажах, з 2013 р. психологічне консультування (організаційне та особисте).
 • Автор публікацій та статей з управління персоналом, лідерства, комунікації.
 • Ведуча та автор тренінгів та майстер-класів, телевізійний експерт (телеканал СТБ), співавтор посібника “Методично-організаційні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”.
 • Проектні роботи кроткострокового та довгострокового періоду. За запитом розробка тренінгових та спец-програм під організаційні потреби, робота з з персоналом від А до Я.
 • В рамках реформи НУШ співпрацюю з освітніми фахівцями та консультую батьків щодо інклюзивної освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *