Програма спецкурсу – «Психологія міжгрупової взаємодії»

Психологія міжгрупової взаємодії : Програма спецкурсу для магістрів
та аспірантів закладів вищої освіти психологічного та педагогічного профілів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших форм підвищення кваліфікації / Л. Чорна, П. Горностай, О. Яремчук, В. Вус, О. Коробанова, О. Плетка; за заг. ред. О. Плетки, Л. Чорної; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ, 2023. – 46 с.

Навчальна програма підготовлена як окремий навчально-практичний
спецкурс для магістрів та аспірантів закладів вищої освіти психологічного та педагогічного профілів, для викладання на курсах різних форм підвищення кваліфікації для психологів та працівників соціальної сфери, які працюють з групами та мають досвід психологічних інтервенцій у міжгрупову взаємодію.

Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань та практичних надбань співробітників  лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України, з опертям на актуальні напрацювання широкого кола фахівців з соціальної та кризової психології.

Програма відображає зв’язок тематики з основними і профільними дисциплінами: загальною, соціальною, політичною, кризовою та віковою
психологією, психологічним консультуванням та психологією психосоціальної підтримки. Програма передбачає міждисциплінарний  зв’язок з основами реабілітаційного профілю навчання: основи вищої нервової діяльності людини, реабілітація, надання первинної домедичної та психологічної допомоги.

Курс спрямований на формування цілісного бачення механізмів міжгрупової взаємодії для можливості впливу на перебіг травмівних  подій в умовах війни та повоєнного часу. За таких умов сприйняття Іншого трансформується та набуває травмівного характеру, що обумовлює розвиток групових стереотипів та упереджень, які, у свою чергу, потребують пильної уваги зі сторони фахівців в умовах війни. Відновлення держави у повоєнний час можливо за умови усвідомленого ставлення до проблем міжгрупової взаємодії як усередині держави, так і поза межами України.

Мета навчального курсу – надати слухачам узагальненого і систематизованого знання про особливості міжгрупової взаємодії та її особливості в мирний час, під час війни та повоєнний період, а також між групами різного типу: малими, середніми та великими, реальними та уявними.

Курс передбачає опанування загальних понять і концептів міжгрупової
взаємодії, розуміння її історичних і територіальних вимірів, зокрема впливу колективних травм на групову ідентичність, встановлення довірливих або конфліктних міжгрупових відносин та меж взаємодії.

Курс також спрямований на ознайомлення з системою психосоціальної підтримки вразливих категорій населення, а також огляд сучасних принципів надання соціально-психологічної допомоги для відновлення та гармонізації міжгрупових відносин у повоєнний час.

Програма побудована таким чином, щоб забезпечити оптимальне засвоєння теоретичного та практичного навчального матеріалу. У програмі передбачено використання інтерактивних форм роботи та стимулювання пошукової активності здобувачів освіти.