Яремчук О. В. – Стаття (2018) – «Структурно-функціональна модель націєтворчого потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності» // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки

Яремчук О. В. Структурно-функціональна модель націєтворчого потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності / Оксана Яремчук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки. – 2018. – № 3 (11). – С. 296–319.

Завантажити: Яремчук_2018_НАДПСУ_Психол_3(11)
Завантажено разів: 330, розмір: 598.8 KB, дата: 25 Лют. 2021

Пропонується структурно-функціональна модель націєтворчого по-
тенціалу історичної психології в умовах мультикультурності, акцентуються
можливості консолідації етнокультурних груп та особистостей в соціальній
роботі на основі принципу мультикультуралізму. Розглянуто особливості
мультикультурних суспільств у постмодерністському ракурсі; проінтерпре-
товано соцієтальне підґрунтя мультикультуралізму.
Проблеми розуміння та управління культурним розмаїттям на рівні ре-
гіонів, держав, національних спільнот і навіть окремих особистостей вияви-
лися сьогодні важко вирішуваними. Тому видається актуальним розглянути
умови, необхідні й достатні для того, щоб консолідувати в соціальній роботі
спільноти, що різняться за культурним спрямуванням. Для цього ми зверта-
ємось до структурно-функціональної моделі націєтворчого потенціалу істо-
ричної психології в умовах мультикультурності.
З урахуванням можливості консолідації етнічних груп та окремих осіб
у соціальній роботі за принципом мультикультуралізму розглянуто харак-
теристики багатокультурного суспільства в постмодерністській перспекти-
ві, проінтерпретовано соцієтальну основу політики мультикультуралізму.

Викликом багатокультурного суспільства є заперечення ієрархії культури,
культурного поділу між центром і периферією, примат горизонтальних зв’яз-
ків над вертикальними. Усе це наближає мультикультуралізм до практики
постмодерних спільнот.
Принцип багатокультурного суспільства полягає в тому, щоб ураховува-
ти етнічні відмінності тією мірою, якою мігранти можуть ототожнюватися з
культурною традицією, але лише якщо їх ідентифікація не порушує прав лю-
дини та закони приймаючих країн. З одного боку, це уможливлює вищезга-
дане горизонтальне спілкування культур у мультикультурній спільноті, а з
другого – змушує людину подолати межі своєї особистості і визнати цінність
інших культур у власній самореалізації. Постмодерністський проект сучасної
багатокультурної реальності зосереджується на гармонізації понять “Я”, “Ін-
ший”, “Чужий” в індивідуальному та соціальному просторі, а також зверта-
ється до ідеї культурного діалогу. У цих умовах індивідуальний мультикуль-
туралізм є необхідним. Індивідуальний мультикультуралізм – це здатність
суб’єкта в процесі самоконституювання створювати нові цінності і смисли
на перетині різних культур. Етнічна ідентичність, яка була досягнута через
етнічну самоідентифікацію особи в соціальній роботі, у тому числі через осо-
бистісно прийнятні етнічні традиції, цінності, уможливлює досвід співпраці
у складі колективного суб’єкта – нації.
Ключові слова: структурно-функціональна модель націєтворчого по-
тенціалу історичної психології; мультикультуралізм; консолідація етнокуль-
турних груп; соціальна робота; особистість.