Анонс – VІII міжінституційний семінар – «Кіберсоціалізація та кіборгізація в умовах воєнного часу: психологічні, технічні та медичні аспекти» – 30.10.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІII міжінституційного семінару:

Кіберсоціалізація та кіборгізація в умовах воєнного часу: психологічні, технічні та медичні аспекти”

Дата проведення: 30 жовтня 2023 р. на платформі Zoom

Початок: о 10:00

Організатори: Лабораторія Психології Масової Комунікації та Медіаосвіти Інституту Соціальної та Політичної Психології НАПН України спільно з Департаментом Когнітивних наук та Штучного Інтелекту Тілбурзької школи Гуманітарних та Цифрових наук (Нідерланди), Лабораторією Психофізіології Віртуальної Реальності Інституту Психології Польської академії наук (Польща), Українською Асоціацією Медіапсихологів та Медіапедагогів та Mindy Foundation.

Основною метою семінару є створення міждисциплінарного простору для визначення та обговорення проблем, а також пошуку ресурсів та соціального капіталу для їх розв’язання.

Напрями семінару:

 • філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін і невизначеності (постгуманізм, трансгуманізм, кіборгізація і біохакерство, територіальність, тілесність, критичні студії);

 • інформаційна безпека і кібербезпекові виклики (пост-правда, інфодемія, діпфейки, ботоферми, кібервтручання);

 • нові технології і тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття і надалі (технологічні тренди і хайпи, кібердоступність, цифрова нерівність, кібербулінг, кібершахрайство, сексплуатація тощо);

 • віртуальна та додана реальності в освіті і охороні здоров’я (гейміфікація, роботизація, парасоціальні стосунки, медіаарттерапія, психотерапія в кіберпросторі);

 • медичні та технічні аспекти кіборгізація людського тіла (медичні проблеми після ампутацій та шляхи їх вирішення, програми фізіореабілітації, розробка та вдосконалення протезів, розвиток нейропластичності для керування протезами тощо, використання технологій віртуальної та розширеної реальності в реабілітаційних цілях);

 • психологічна реабілітація військових та цивільних після втрати кінцівок (психологічна підготовка до протезування, психологічні підходи та технології до реабілітації, імерсивні технології в реабілітаційному процесі, медіа ресурси для самомотивація та самодопомоги, психологічна стійкості та відновлення після травми, робота з сім’ями, соціальна реінтеграція, кар’єрне консультування тощо);

 • психологічні та педагогічні аспекти адаптації дітей з роботизованими протезами до навчання (самооцінки та самоприйняття, міжособистісні взаємини, соціальна інтеграція, адаптивні технології, дистанційне навчання, взаємодія з батьками).

Інші тематичні інновації вітаються.

Місце проведення: платформа Zoom

Для участі зареєструйтеся за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Jnkg1U0rFyaXAaMvsxdGAo4VYxUbklT3NNTwjmCfTczACA/viewform

Планується публікація електронної збірки тез, яка буде розміщена на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти http://mediaosvita.org.ua/biblioteka/

Мова проведення заходу і матеріалів для публікації: українська, англійська

Участь у семінарі безкоштовна.

З питань участі у семінарі в якості спікера, звертайтеся, будь ласка, до:

Чаплінська Юлія chaplinskaiuliia@gmail.com

Теми виступів та тези приймаються до 23 жовтня.

Вимоги до оформлення тез можна переглянути в інформаційному листі за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/85280214530?pwd=U3VidlQ1K3A2b2Fma1VkK2NFQngzQT09 

Ідентифікатор конференції: 852 8021 4530
Код доступу: 116231

Dear colleagues!

We invite you to participate in the VIIIth inter-institutional seminar:

“Cybersocialization and cyborgization in wartime conditions: psychological, technical and medical aspects”

Date: October 30, 2023 on the Zoom platform

Start: at 10:00

Organizers of the event: Laboratories of Psychology of Mass Communication and Media Education, Institute of Social and Political Psychology at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine together with the Department of Cognitive Sciences and Artificial Intelligence of Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (Netherlands), Laboratory of Psychophysiology of Virtual Reality of the Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences, Ukrainian Association of Media Psychologists and Media Educators and Mindy Foundation.

The main goal of the seminar is to create an interdisciplinary space for identifying and discussing problems, as well as finding resources and social capital for their solution.

Seminar directions:

 • philosophical understanding of the phenomenon of cybersocialization in conditions of global changes and uncertainty (posthumanism, transhumanism, cyborgization and biohacking, territoriality, corporeality, critical studies);

 • information security and cyber security challenges (post-truth, infodemic, deep fakes, bot farms, cyber interference);

 • new technologies and trends of changes in cyber practices of the last decade and beyond (technological trends and hype, cyber accessibility, digital inequality, cyberbullying, cyber fraud, sexploitation, etc.);

 • virtual and augmented reality in education and health care (gamification, robotics, parasocial relationships, media art therapy, psychotherapy in cyberspace);

 • medical and technical aspects of cyborgization of the human body (medical problems after amputations and ways to solve them, physical rehabilitation programs, development and improvement of prostheses, development of neuroplasticity for controlling prostheses, etc., use of virtual and augmented reality technologies for rehabilitation purposes);

 • psychological rehabilitation of military and civilians after the loss of limbs (psychological preparation for prosthetics, psychological approaches and technologies to rehabilitation, immersive technologies in the rehabilitation process, media resources for self-motivation and self-help, psychological resilience and recovery after trauma, work with families, social reintegration, career counseling, etc.);

 • psychological and pedagogical aspects of adaptation of children with robotic prostheses to learning (self-esteem and self-acceptance, interpersonal relationships, social integration, adaptive technologies, distance learning, interaction with parents).

Other thematic innovations are welcome.

To participate, register using the link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Jnkg1U0rFyaXAaMvsxdGAo4VYxUbklT3NNTwjmCfTczACA/viewform

Participation in the seminar is free.

It is planned to publish an electronic collection of theses, which will be posted on the website of the laboratory of psychology of mass communication and media education http://mediaosvita.org.ua/biblioteka/

Languages of the event: Ukrainian, English

For questions about participating in the seminar, please contact:

Iuliia Chaplinska – chaplinskaiuliia@gmail.com

Presentation topics and theses are accepted until October 23.