Лабораторія психології спілкування

Сторінка лабораторії у фейсбуці: https://www.facebook.com/labpsycom


Співробітники лабораторії


Бевз Галина Михайлівна

Завідувачка лабораторії, докторка психологічних наук, професорка;

e-mail: galina.bevz@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gG5SFi8AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-2487-5429

Web of Science ResearcherID F-9083-2019

Scopus Preview ResearcherID 57226495353


Каніболоцька Марія Сергіївна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

e-mail: mariakanib@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4pR93mcAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-3608-3958

Web of Science ResearcherID: AAQ-9060-2020


Капустюк Олена Миколаївна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

e-mail: elenek77@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4etP1AIAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-4657-8556

Web of Science Researcher ID G-9679-2018

 


Петренко Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

e-mail: petrenko.iryna.vld@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cHdlj0kAAAAJ&hl=uk;

https://orcid.org/0000-0002-5900-0852


Боброва Лариса Григорівна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

e-mail: Lara_69@i.ua
https://orcid.org/0000-0002-3294-9216
https://scholar.google.com.ua/citations?user=upx2YIcAAAAJ


Гриценок Людмила Іванівна

Науковий співробітник, викладач-дослідник з психології і педагогіки;

e-mail: lugm.gri@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sIGbpqEAAAAJ

http://orcid.org/0000-0002-0055-2185


Мельник Аліна Юріївна

Науковий співробітник, спеціаліст психолог;

e-mail: alyamelnyk@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=33A0cRgAAAAJ&hl=ru&oi=ao;

https://orcid.org/0000-0002-7386-8770


Черниш Людмила Петрівна

Науковий співробітник;

e-mail: admin@ispp.org.ua

https://orcid.org/0000-0002-1708-3282

 

 


Фіськович Софія Євгеніївна

Мол. науковий співробітник;

https://orcid.org/0000-0002-5264-3564


Про лабораторію


Рік заснування лабораторії – 2000.

Створена як лабораторія психології політичного вибору, що у 2006 році трансформувалася у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування, а у 2013 році – лабораторію психології спілкування.

Діяльність лабораторії направлена на вивчення психології спілкування людей у різних сферах активностей, як основи просоціальності та мирної людської взаємодії.


Тематика наукового дослідження

Тема наукового (прикладного) дослідження (далі НД) на 2022-2024рр.: «Соціально-психологічні умови підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти».

Керівник НД: Г. М. Бевз, докторка психологічних наук, професорка.

Мета і призначення НД: виявлення соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти.

Завдання:

 1. обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні засади дослідження соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 2. визначити специфічні ознаки сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 3. побудувати модель соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти; визначити показники підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 4. емпірично дослідити типи взаємодії сім’ї та школи, розкрити досвід сімейних міжпоколінних взаємодій у ставленні до освіти та уявлень про реформування освіти, визначити стратегії соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих на підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо освітньої реформи;

 5. розробити науково-методичні матеріали з питань підвищення ролі сім’ї щодо освіти дітей, освітнього процесу і реформування освіти та методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти й громади щодо стратегій заохочення сімей як стейкхолдерів освіти.

Очікувані наукові результати дослідження: модель соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти та визначення соціально-психологічних параметрів її впровадження.

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів наукового дослідження: визначення соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти слугуватиме налагодженню прозорих комунікацій між стейкхолдерами освіти, підвищенню рівня соціально-психологічної грамотності батьків щодо освітніх реформ, розбудові спільного поля уявлень стейкхолдерів про реформу освіти, підвищенню ефективності впровадження освітньої реформи у сфері загальної середньої освіти.

Результати виконання НД будуть оприлюднені у наступних рукописах: практичного посібника «Сім’я як носій і виразник громадської думки щодо змін у сфері освіти», навчально-методичного посібника «Підвищення ролі сім’ї як стейкхолдера освіти», методичних рекомендацій «Стратегії заохочення сімей до участі в освітянських справах дітей», довідкового видання «Психологічний словник-довідник: сім`я і освіта» та довідкового бюлетеню з питань суспільних та освітніх реформ.

Тема наукового (прикладного) дослідження (далі НД) «Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (2019-2021 рр.).

Керівник НД: Г. М. Бевз, доктор психологічних наук, професор.

Мета і призначення НД: розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти.

Завдання НД:

 1. провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань щодо динаміки змін громадської думки в процесі трансформації суспільства та соціально-психологічних технологій впливу на неї;

 2. з’ясувати зміст та особливості психологічної готовності громадськості і педагогічної спільноти до впровадження реформ в освітній галузі та визначити умови подолання супротиву реформам;

 3. здійснити апробацію наявних технологій соціально-психологічного забезпечення підтримки реформ та обґрунтувати критерії їхньої ефективності;

 4. запропонувати комплекс соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти;

 5. узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективного посібника, методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти педагогічного профілю, закладів системи післядипломної освіти та громадських об’єднань.

Результати НД: розроблено та апробовано комплекс соціально-психологічних технологій  забезпечення підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти, обґрунтовано критерії їхньої ефективності; поглиблено уявлення про супротив нововведенням та інноваціям з боку громадськості і педагогічної спільноти зокрема; виокремлено умови та конструктивні стратегії партнерської взаємодії учасників процесу реформування освіти.

Результати дослідження відображені у наступних рукописах: двох практичних посібниках: «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки» (5,0 авт. арк.). «Психологічні ресурси взаємодії школи, сім`ї, громади» (5,0 авт. арк.), двох методичних рекомендаціях: «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи» (2,0 авт. арк.) та «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти» (2,0 авт. арк.) а також довідкових бюлетенях: «Україна в контексті зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення: стан суспільної свідомості» (2,0 авт. арк.), «Громадсько-політична ситуація в Україні» (1,4 авт. арк.), «Проблеми освітньої галузі у дзеркалі громадської думки» (1,3 авт. арк.).

Всеукраїнський експеримент «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (2016-2020 рр.)

Виконавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування.

Підстави: накази МОН України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 219 від 04.03.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі на базі загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Львівської, Хмельницької, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва»; Наказ Міністерства освіти і науки України № 1128 від 08.08.2017 р. «Про розширення бази проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»»

Експериментальна база: 55 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади вищої освіти, 2 інститути післядипломної педагогічної освіти.

Цільова група: педагоги, батьки, учні закладів загальної середньої освіти.

Мета експерименту – упровадження системи технологій роботи з громадською думкою, орієнтованої на формування позитивного ставлення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків та широкої громадськості до освітніх інновацій: переходу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання, профілізації старшої школи, розширення практики громадсько-державного управління освітою.

Етапи Всеукраїнського експерименту:

 1. Підготовчий етап (лютий 2016 р. – грудень 2016 р.)

 2. Концептуально-діагностичний етап (січень 2017 р. – червень 2017 р.)

 3. Формувальний етап (вересень 2017 р. – червень 2018 р.)

 4. Узагальнювальний етап (вересень 2018 р. – червень 2019 р.)

 5. Корегувальний етап (вересень 2019 р. – травень 2020 р.)

Види проведеної роботи на 1-4 етапах Всеукраїнського експерименту:

 • оцінка та моніторинг громадської думки освітян щодо освітніх інновацій, залучених до експериментальної діяльності (на другому та четвертому етапах);

 • форми активізації учасників (педагогічних колективів експериментальних шкіл) щодо прийняття та формування позитивного ставлення до освітніх інновацій: тренінги, презентації, майстер-класи, круглі столи, дискусії. Тематика: «Підвищення інноваційної готовності», «Метод знаходження консенсусу в освітньому середовищі», «Діалогова компетентність у консолідації громадської думки в освітньому просторі», «Рефлексивний тренінг партнерської взаємодії», «Дослідження шляхом участі».

На 5-му (коригувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи здійснюються такі види робіт:

 • всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії», метою якого є привернення уваги громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти (https://www.facebook.com/dreamschoolquest/?modal=admin_todo_tour);

 • проведення круглих столів та семінарів з метою обговорення отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи;

 • проведення циклу регіональних масових заходів з метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадження технологій роботи з громадською думкою у закладах загальної середньої освіти;

 • підготовка матеріалів щодо результатів експериментальної діяльності для їх висвітлення у ЗМІ.

Тема наукового (фундаментального) дослідження: «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019 рр.).

Керівник НД: І. В. Петренко – кандидат психологічних наук.

Мета і призначення НД: Розроблення науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Завдання НД:

 1. провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо теоретичних напрацювань у галузі психології соціальних конфліктів;

 2. виявити причини і передумови соціальних конфліктів та дослідити специфіку їхнього прояву на прикладі конфліктного протистояння в Україні, визначити ресурси для комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів;

 3. визначити особливості впливу комунікативних технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів соціальної взаємодії (учасників соціального конфлікту);

 4. розробити науково-методичні підходи до конструювання у різних сегментах соціальної реальності комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів;

 5. узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективної монографії, посібника, методичних рекомендацій.

Результати НД: розроблено науково-методичні основи конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів й визначено ресурси, що забезпечують ефективність врегулювання соціальних конфліктів, описано ефекти комунікації, які виникають внаслідок застосовування розроблених технологій, розроблено плани послідовних операцій ефективних комунікацій, що визначають особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту. Поглиблено уявлення про особливості комунікаційних мереж як системи соціальних і технічних комунікаційних каналів, побудованих відповідно до цілей та умов спілкування (врегулювання конфлікту). Розширено уявлення про комунікативні інтенції як суб’єктивні мотиви, що спонукають особистість чи спільноту вступати в процес конфліктної комунікації та визначено технології нівелювання цих інтенцій.

За результатами проведення НД підготовлені наступні наукові рукописи: колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (7 д.а.), колективного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні  комунікативні технології врегулювання» (7,0 д.а.), методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (3,0 д.а.), що розміщені на сайті інституту.

[згорнути]
Видання:

2020 рік

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2020. – 420 c.

 

 

 

 


Електронні ресурси (відзначені золотою медаллю НАПН України)


Менеджмент соціальних конфліктів: методичні рекомендації [О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко, О. Г. Цукур] / за наук. ред. І. В. Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. 77 с.

https://ispp.org.ua/2020/10/15/petrenko-i-posibnik-menedzhment-socialnix-konfliktiv/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722666


Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, А. І. Гусєв, В. І. Давидов, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. 144 с.

https://ispp.org.ua/2020/11/17/praktichnij-posibnik-socialnij-konflikt-innovacijni-komunikativni-texnologi%D1%97-vregulyuvannya/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722660


Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / [А. І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко] ; за наук. ред. А. І. Гусєва ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 142 c.

https://ispp.org.ua/2020/10/15/monografiya-komunikativni-texnologi%D1%97-informacijnogo-suspilstva/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722653


[згорнути]
2019-2017 роки

Хоріна О. І. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації / О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 48 c.

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711898

 

 


Іванченко С. М. Організація заходів з громадської підтримки освітніх інновацій : методичні рекомендації / С. М. Іванченко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соці­альної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. –
К. : Талком, 2018. – 48 с.

 

 


Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ / С. В. Баранова, О. І. Гоменюк, С. М. Іванченко, О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 56 с.

 

 

 


Плющ А. Н. Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография / А. Н. Плющ. – Нежин : Видавництво «Аспект-Поліграф», 2017. – 240 с.

 

 

 

 


[згорнути]

[згорнути]
Збірники наукових праць за матеріалами науково-практичних заходів


УДК 316.6+37.01/.09:37.04. Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» (19 березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27

‌‌


УДК 159.9:316.6 + 37.06. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] /за наук. ред. Г.М. Бевз; упор. Л.І. Гриценок, В.І. Юрченко // Вісник психології і педагогіки. – Випуск 26. – К.: ІСПП НАПН України, 2020. – 174 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/ Збірник_наук._праць._-_Випуск_26


[згорнути]
Практичний досвід співробітників

Бевз Галина Михайлівна - доктор психологічних наук, професор

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА:

 • психотерапевт із застосуванням кататимно-імагінативної психотерапії (диплом МОКПО (м.Київ; Я. Обухов,) та ISGI (м.Гьоттинген; Е. Вільке,) №003 від 27.03.2002р. 570а/год.);

 • психодрама терапевт (сертифікат про закінчення програми Європейського інституту психодрами, м.Київ, 10.04.2011р. 803а/год.);

 • спеціалізація по роботі з сім’ями: сертифікат МГІ «Інтегративна сімейна психотерапія: гештальт-підхід у роботі з сім’єю» (м.Київ, 05.05.2005р., 150а/год.);

 • соціальний посередник: сертифікат УМШ «Школа соціальних посередників» від 15.02.2018р.; 300а/год., м. Харків,); сертифікати Миколаївської школи медіації «Основи медіації» (74а/год) та «Медіація у сімейних спорах» (24а/год);

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 • викладач психологічних дисциплін ЗВО України («Університет менеджменту освіти»; «Школа соціальної роботи» НаУКМА; НПУ ім. Михайла Драгоманова (1999р. – по даний час) та УЯД в м.Ченстохова (республіка Польща), 2017р. та 2021р.);

 • викладач курсів підвищенню кваліфікації для керівних кадрів освіти (ЦІППО НАПН України, 1999-2006рр.);

 • лекторка програм підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукових робіт в ІСПП НАПН України;

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З СІМЯМИ, ПОДРУЖЖЯМ І ДІТЬМИ:

 • психолог дошкільного закладу, психологічне консультування та психотерапія для батьків, дітей та сімей;
 • психологічна робота по підтримці замінних сімей (прийомних і патронатних сімей, сімей опікунів та усиновителів, батьків-вихователів ДБСТ) у системі соціальних служб;
 • проведення досудової експертизи дітей у шлюбно-розлучних процесах (2008-2013рр., ЦСССДМ Соломянського району м. Києва);
 • стажування у республіці Польща з питань: опіки над дітьми (Каса ім. Мяновського, 2006 р.); підготовки наречених до одруження та молодят до батьківства (Католицький університет в Любліні, 2015 – 2016рр.).

ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ГРУП:

 • робота з великими групами «соціодрама» з питань захисту дітей та підтримки сімей;
 • групи-взаємопідтримки, літні школи для сімей (2000 – 2005рр.),
 • тренінги по здоровому способу життя (1998р.)

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У ГРОМАДСЬКОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ СЕКТОРІ;

 • робота в команді по інноваційному впровадженню в Україні інституту прийомних сімей (1999-2006рр.).

 • психолог-консультант: експериментальної діяльності у школах Волинській області (2009-2016рр.); організаційного розвитку ГО «Калинове гроно» та «Сумське громадське коло» (Сумська область, 2009 – 2019рр.);

Основні публікації.

 1. Бевз. Г. Корупція як соціально-психологічне явище // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 154 – 171

 2. Бевз Г. Структура іміджу політичних партій в Україні і його вимірювання // О. С. Горбанюк, Г. М. Бевз, Ю. А. Паскевська, В. О. Куц. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154 – 171

 3. Бевз Г. М. Кількість дітей в сім’ї як модератор динаміки подружніх презентацій в контексті сімейних та соціальних координат // Rochniki Teologiczne Praca SocjalnaTowarzystwo Naukowe KUL Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Tom LXI, zeszyt 1, 2014. – P. 173-186

 4. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка ; навчально-методичний посібник в 2-х кн. / [за заг. ред. Г. М. Бевз, М. Й. Боришевського]. – К. : Міленіум, 2005. – 286с.

 5. Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри. / Г.М.Бевз Монографія. – К. : Вид. Дім «Слово», 2010. – 352 с.

[згорнути]
Каніболоцька Марія Сергіївна - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА:

 • НЛП-практик (сертифікат № 1928120803 від 28.12.2008). Більше 10 років практичного досвіду індивідуального консультування.

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ТА ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • викладання в ЗВО навчальних дисциплін: «Психологія бізнесу», «Етнічна психологія»;

 • підготовка здобувачів PhD в університеті Економіки і Права «КРОК» (тренінг «Подолання прокрастинації»);

 • лекторка програм підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукових робіт в ІСПП НАПН України;

 • надання інтерв’ю на радіо та молодіжним ГО з питань професійного вигоряння та профорієнтації молоді;

 • міжнародне стажування у республіці Польща (Wloclawek, 2020 р.) за напрямком «Organization of educational process in the field of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»;

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ: 

 • авторка та ведуча проєкту для дітей Школа лідерів «Kinder Leader», «Емоційна грамота» та «Комунікативний клуб»;

 • авторка колонки «Емоційна грамотність: аспект полегшення адаптації дитини до школи» у педагогічній пресі Шкільний світ;

 • підвищення кваліфікації: сертифікована фахівчиня з профорієнтації підлітків (сертифікат № МА-00231 від 7.02.2020) та дорослих (сертифікат № SDS-0112 від 7.06.2020); сертифікована фахівчиня з пісочної терапії та казкотерапії у роботі з дітьми (сертифікат № 13 від 03.02.2016); «Діагностика РАС за методиками ADOS та ADI-R» (сертифікат № АА-0036 від 20.03.2016)

Основні публікації

 1. Каніболоцька, М. С. (2021). Зміст та процедура фасилітації почуття причетності вчителів до реформи в освіті. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 47 (50), 219-227. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).226

 2. Каніболоцька, М.С. (2021). Ставлення молоді до здоров`я: соціально-психологічні аспекти. Запоріжжя: Просвіта, 160 с.

 3. Каніболоцька, М. (2020). «Особливості почуття причетності вчителів до освітньої реформи в Україні». Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки», 4, 94-100. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-4-13

 4. Каніболоцька, М. С. (2016). Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій. Наука і освіта, 7 99-105. Web of science https://app.webofknowledge.com/author/record/33988372?lang=ru_RU&SID=E3vL4GuY3jqKk3SqyZ1.

 5. Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом // Соціальна психологія бідності : монографія / за ред. В. О. Васютинського; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016.

[згорнути]
Капустюк Олена Миколаївна - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА:

 • юнгіанський консультант: базовий сертифікований курс Київського Юнгіанського Інституту за спеціальністю «Юнгіанське консультування» (292 а/год.; диплом № 091 від 11.05.2018р.);

 • тренерка психологічних груп: 1) «Тренер програми рівних можливостей і прав жінок в Україні» базовий сертифікований кус «Програма тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів», (сертифікат проєкту ПРООН; 2009-2010 рр.); 2) підвищення кваліфікації за програмою підготовки тренерів «Ґендерна освіта. Ґендерна політика. Протидія насильству в сім’ї» у Державному інституті сімейної та молодіжної політики (162 а/год. свідоцтво 12СПК 812316 від 30.09.2011); 3) «Викладач навчальних тренінгів»: курси підготовки викладачів ЗВО (сертифікат КНУ ім. Тараса Шевченка сумісно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України від 07.2007р.; 200 а/год.); Школа жіночого лідерства за підтримки фонду «Відродження» (сертифікат, травень 2000р.).

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 • викладання психологічних дисциплін у ЗВО: «Кризова психологія», «Психологічний супровід в професіях екстремального профілю» (ННІНО НАУ, (з 2020р.);

 • наукове стажування в Католицькому Університеті Іоанна Павла II (Люблін, республіка Польща): «Методологія наукових досліджень з елементами статистики згідно європейських стандартів» (Сертифікат № 36351/4/2017 від 7.02.2107; 20 а/год.);

 • стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених (постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 23.06.2003 р. №2);

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ПОДРУЖЖЯМ Й ДІТЬМИ:

 • психологічне консультування та психотерапія дітей, Центр психологічної допомоги «Topsens (Топсенс(2016-2018 рр.)
 • підвищення кваліфікації:
 1. психологічне консультування та психотерапія: сертифікована авторська програма «Застосування асоціативних карт у психологічному консультуванні» (Н. Рубель, 2016р.); програма-інтенсив: «Дитяча психокорекція, психотерапія, консультування» (Н. Рубель, 2016 р.); метафоричні асоціативні карти у роботі психолога», «Мандалотерапія», «Юнгіанська казкотерапія: алгоритми казок», «Карти снів і фантазій Ст. Каплана-Уільямса», «Піскова терапія у роботі психолога», «Нумерологія: символізм чисел», «Астропсихологія», «Травмотерапія» (2017-2018 рр.);

 2. психологічна робота з дітьми: Тривожність у дітей: діагностика, консультування, терапія (Н. Рубель) (2018 р., сертифікат № 283); казкотерапія дитячих проблем: сертифікована освітня програма (Р. Ткач), (сертифікат № 764 від 19.05.2017; 20а/год.) та Юнгіанська казкотерапія: алгоритми казок (2018; 16 а/год.); арт-терапевт по роботі дітьми: сертифікована авторсько-освітня програма (А. В. Тараріна; 40 ак.год. сертифікат № 2912201739 від 29.12.2017р.);

 3. стажування в Католицькому Університеті Іоанна Павла II (Люблін, республіка Польща) «Здоровя сімї в сучасному суспільстві (сертифікат № 36354/1/2017 від 7.02.2017; 72 а/год.); «Батьківська школа» програма психологічної підтримки та роботи з батьками у навчальних закладах» (сертифікат № KZP/4/2017 від 7.02.2107; 20 а/год.); «Психопрофілактика сімейних взаємин: підготовка молодят до одруження» (сертифікат № 9WS/2015 від 18.09.2015; 182 а/год.); «Психопрофілактика сімейного життя» (сертифікат № 7S/2015 від 18.09.2015; 40 а/год.);

ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ГРУП:

 • ведуча тренінгів та тренер літніх шкіл по гендерній чутливості: «Попередження ґендерного насильства: подолання стереотипів і формування безпечної поведінки»; «Життя за кордоном: міфи та реальність. Попередження торгівлі жінками»; «Ґендерні аспекти виховання та розвитку особистості»; «Ґендерні стереотипи в засобах масової комунікації» (для журналістів); літня школа «Рівні можливості: вища школа та становлення громадського суспільства в Україні».

Основні публікації.

 1. Капустюк О. М.,  Гриценок Л. І.,  Пастушенко В. С. Аналіз використання комплексної інтерактивної технологія підтримки освітніх реформ – «КІТ-ПРО». Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. С. 74-91. URL:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726054

 2. Капустюк О. М., Пастушенко В. С. Психологічні особливості ставлення педагогів до змін в освіті та готовність до підтримки ними освітньої реформи. Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети  сучасності : збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка.  Київ-Оттава: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Canadian publishing office “Accent Graphics Communications & Publishing”. 2021. С. 87–97. URL:http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725180.

 3. Пастушенко В. С., Капустюк Е. Н. Особенности и характеристики «психологического пространства личности» в контексте взаимодействия в субъект-субъектных системах. Актуальные вопросы психологии, педагогики, философии ХХІ века. Сборник научных статей / под ред. В.П.Чудаковой, М.Н.Усмановой. – Киев-Бухара: Бухарский государственный университет, 2020. – 550 с. С. 140-143 [Електронний ресурс]. – URL: TBD

 4. Капустюк О. М. Техніка «Щоденник спостережень за емоціями» в роботі з сім’єю. Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: підсумки 4 етапу експерименту (Матеріали круглого столу, 13 червня 2019 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування) // Вісник психології і педагогіки. – Випуск 24. – 2019. – [Електронний ресурс]. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_24

 5. Капустюк О. М., Пастушенко В. С. Психологічні особливості процесу самопрезентації та мотивації її прояву у молодших підлітків в умовах діяльнісної самореалізації особистості в освітньому просторі. Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі: монографія / [Колектив авторів: В.В.Бучма, О.В.Гурова, Л.В.Дзюбко та ін.] / за ред. С.Д.Максименка.. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. С. 83-110.

[згорнути]

 

Петренко Ірина Володимірівна - кандидат психологічних наук, ст. н. співробітник

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • проведення наукових досліджень: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (1992-2014рр.), Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993-1994рр.); розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині врегулювання соціальних конфліктів у різних сегментах суспільної практики (ІСПП НАПН України, 2014р. по даний час);

 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;

 • лекторка програм підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукових робіт в ІСПП НАПН України;

 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань запобігання і врегулювання соціальних конфронтацій;

 • консультування.

Основні публікації.

 1. Петренко, І. В. (2020). Особливості комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної практики. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 46(49), 168-178. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).166. – 1,1 авт. арк.

 2. Петренко І. В. Особливості комунікативно-технологічного розв’язання соціального конфлікту в освітньому просторі / І. В. Петренко // Теорія і практика сучасної психології. – № 6. – Запоріжжя, 2019. – С. 142-147. – DOI http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/6_2019/part_1/31.pdf. 0,9 друк. арк.

 3. Петренко І. В. Комунікативні технології врегулювання соціального конфлікту: ознаки інноваційності / І. В. Петренко // Теорія і практика сучасної психології. – № 5. – Т. 1. – Запоріжжя, 2019. – С. 167–173. – DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.29. 0,7 друк. арк.

 4. Петренко І. В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.

 5. Petrenko I. V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.

[згорнути]
Боброва Лариса Григорівна - кандидат психологічних наук, ст. н. співробітник

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • сертифікований психотерапевт у позитивній психотерапії: (сертифікат Українсько-Німецького Центру Вісбаденської Академії Позитивної Психотерапії, 240 а/год.; диплом № 007 від 07.04.2008р.);
 • «Sandplay: теорія і практика» (72 а/годин cвідоцтво від 13.04.2014 року);
 • псикокорекційна робота з дітьми з гіперактивністю. Нейропсихологічний підхід» (сертифікат Центру Нейропедагогіки «СДУГ» 10/12 від 08.07.2018);
 • міжнародний центр «Positum Phenomenon»: «Динаміка конфлікту, психодинаміка й особистісний розвиток, салютогенез, здібності до відновлення» (60 а/годин, cертифікат №85183 від 29.11.2020 року); «Застосування Позитивної Психотерапії у коучингу» 2021 року (30 а/годин cертифікат №8007 від 07.11.2021 року);
 • професійне володіння англійською (Advanced) Школа English prime (760 а/год., сертифікат № 3366 від 20.10.2021 р.).

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

розроблення програм та викладання психологічних дисциплін і спецкурсів у НПУ
імені М, П, Драгоманова: «Теоретичні та прикладні аспекти персонології»,
«Гендерна психологія», «Внутрішньоособистісний конфлікт: теорія і практика»,
«Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Загальна психологія», «Арт-
терапія», «Сучасні напрями персонології», «Позитивна психотерапія» (з 2007р.).

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

приватна практика в онлайн та офлайн форматах: індивідуальна психологічна
допомога в стресових ситуаціях, консультування з питань особистісного зростання,
сімейних, міжособистісних відносин; психодіагностика на основі комплексних
методик, а також проективних методів дослідження особистості.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Bobrova L. POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON VALUE ORIENTATIONS IN ADOLESCENCE International Scientific Conference Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes: Conference Proceedings, May 7-8, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 132 pages, р.72-75
 2. Боброва Л. Г. Внутрішній конфлікт як основа психосоматичних захворювань/ Л. Г.Боброва//Intenational researchandpractice conference «Modern methods, Innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» Conference procedings/ October 20 -21? 2017. Lublin :izdivniecha «Baltiya Publishing»236.pages/ P/185-188
 3. Боброва Л. Г Позитивна психотерапія як метод гармонізації психологічного благополуччя особистості. /Л. Г. Боброва//Особистість у соціальному, віковому та кліничному вимірі сучасного життя: збірник наукових статей/[за ред. Ж. П.Вірна], – Луцьк: Вежа Друк, 2016.-388 с. С.69-76.
 4. Bobrova L. Psychological features of inner conflicts of future psychologists / L. Bobrova // The Advanced Science Jornal ISSN 2219-746X. – volume 2013 issue 11. – United States. – S. 67- 70.
 5. Боброва Л. Г. Внутрішні конфлікти як проблема психології особистості / Л. Г. Боброва // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості/ за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 4. – Ч.1. – C.111-116.

[згорнути]
Гриценок Людмила Іванівна - науковий співробітник, викладач-дослідник з психології і педагогіки

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • проведення наукових досліджень: виконавець в межах розробки наукових тем в ІСПП та ІП ім. Г.С. Костюка НАПН України, Національній академії внутрішніх справ України, Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті проблем виховання НАПН України, (розробка Національних програм формування навичок здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки і шкідливих звичок; запобігання найгіршим формам дитячої праці та торгівлі людьми (дітьми) та реабілітації постраждалих; розробка методології, методів і процедур моніторингу та оцінки ефективності проектів; психологічна реабілітація дітей та молоді з ООП та постраждалих від наслідків російської агресії в Україні; організація, програмне забезпечення та здійснення моніторингу розвитку мережі психологічної служби в системі освіти України в 2002-2007 роках);

 • викладання психологічних дисциплін у ЗВО («організаційна психологія», «психологія релігії», «методи психологічного впливу», «професійно-психологічний тренінг», «соціально-психологічний тренінг», «педагогічна психологія», «основи психогенетики», «психологія кризових ситуацій», «психологія здоров’я», «історія психології», «психологічна служба в системі освіти», «психологія творчості», «основи психологічної підготовки абітурієнтів до проведення незалежного тестування»);

 • лекторка програм підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукових тем в ІСПП НАПН України;

 • психологічна просвіта, ведуча колонки «З перших рук» газети «Психолог» видавництва «Шкільний світ»;

 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань психології ділових стосунків, професійного самовизначення, та особистісного розвитку;

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 2005 р. – 2015 р. – член Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і мистецтв України (з 2011 р. – експерт Державної агенції з питань кіно); 2016 р. – експерт/консультант ОБСЄ (розробка проекту Порядку організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу населення, постраждалого внаслідок конфлікту);

Основні публікації Гриценок Л.І.

 1. Гриценок Л.І., Капустюк О.М., Пастушенко В.С. (2021) Аналіз використання комплексної інтерактивної технології підтримки освітніх реформ – «КІТ-ПРО». Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник наукових праць. С.Д. Максименка (ред.). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 511с.

 2. Гуцан, Л.А., Гриценок, Л.І., Морін, О.Л., Охріменко, З.В. (2019) Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти. Монографія. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна.

 3. Дзюбко Л., Гриценок Л. (2011) Діагностика навчальної мотивації: збірник методик, К. : Шкільний світ. 128 с. http://www.osvitaua.com/shop/books-shop/236/

 4. Романенко О.В., Гриценок Л.І., Василенко М.М (2011) Методика дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності. (навч. видання) К.: Нац. акад. внутр. cправ. – 72 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 37104, зареєстровано в Державному департаменті інтелектуальної власності 25.02.2011 р.)

 5. Гриценок Л. І. Методика моніторингу та результати дослідження ставлення молоді до здорового способу життя (на прикладі Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України»): метод. рек. / Л.І. Гриценок ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 116 с.

[згорнути]
Мельник Аліна Юріївна – науковий співробітник

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА:

 • ігропрактик (ігрові МАК-платформи в терапії та коучінгу) (сертифікат №4124 від 06.02.2020р. 72 а/год.); МАК в роботі психолога (сертифікат №925 від 11.07.2014р., 30 а/год.); ассоціативні методи роботи в консультуванні та психотерапії (сертифікат № 00016 від 2014р. 80 а/год.);

 • ведучий тренінгових програм (сертифікат НПУ імені Михайла Драгоманова №Т0614111626, 30 а/год.);

 • психологічне консультування (сертифікат №468/2016, 45 а/год).

ВИКЛАДАЦЬКО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • авторська програма підвищення кваліфікації на платформі «EDWAY»: «Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі» https://edway.in.ua/uk/mpk/249/detail/;

 • лектор програми підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукової теми в ІСПП (2019р.);

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РОБОТА З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ООП):

 • інноваційне впровадження в Україні Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) та проведення регіональних тренінгів для фахівців по роботі з батьками дітей з ООП (ГО «Фонд Порошенка» 2017-2019рр.);

 • тренер шкіл та таборів для батьків дітей з ООП (з 2014р, на замовлення). Тематика: комунікативна, емоційно-етична компетентність у спілкуванні з дітьми з ООП, компетентність з питань інклюзивної освіти для батьків дітей з ООП та педагогів; консультування та групова робота з батьками дітей з ООП;

 • підвищення кваліфікації: «Інклюзія в університетському середовищі в Чехії» (сертифікат; 64 а/год.); «Найкращі практики впровадження інклюзивної освіти в Ізраїлі» (сертифікат; 64 а/год.) «Інклюзивна освіта-співпраця сім’ї, школи та ПМПК в Чехії» (сертифікат; 64 а/год); Teach peace: можливості миротворчої освіти для НУШ (сертифікат 04.12.2020; 6 а/год.); Прикладні аспекти застосування психотерапії у роботі практичного психолога: точки дотику (сертифікат LCRP №00476 від 29.04.2021; 15 а/год.); участь у міжнародній конференції №46=47. Арифметика перспектив для дітей із синдромом Дауна»; участь у міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (сертифікат №077/21-05-К від 21.05.2021, 6год.); модерування міжнародної українсько-чеської конференції «Партнерство громадського сектору, батьків та держави у розвитку інклюзії» (сертифікат 23.06.2021; 6 а/год); участь в I Міжнародному форумі зі спеціальної психології (сертифікат 25.08.2021; 8а/год.); практико-орієнтований курс по підготовці освітніх стартапів «Мій освітній стартап» (сертифікат від 8.08.2021; 120 а/год.);

КОНСУЛЬТУВАННЯ (психологічне, організаційне та бізнес) та ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • приватна практика в онлайн та оф-лайн форматах з 2013р (індивідуальне та групове психологічне консультування та психотерапія дорослих(вік 23+); перша кризова допомога та інтервенція; надання психосоціальної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та криз; напрями тренінгів: спілкування, комунікація, досягнення мети та мотивація, управляння часом;

 • підвищення кваліфікації: методологія ведення тренінгу (10.06.2006р; 24 а/год.), тренінг для тренерів (23.02.2007; 64 а/год.), психологічне консультування (сертифікат №944 від 18.09.2014; 45 а/год.) та групова психотерапія кататимно-імагінативним методом (сертифікат №932 14.08.2014р., 30 а/год.); психологічна робота та надання психосоціальної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та криз; перша кризова допомога та інтервенція; (сертифікат 04.10.2020р; 30 а/год.);

Основні публікації А. Ю. Мельник

 1. Мельник, А. Ю. (2020). Інклюзивне освітнє середовище пошук напрямів психологічного дослідження. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Публічне здоров’я: соціальні, освітні та психологічні виміри», м. Люблін, Республіка Польща, 13-15 лютого 2020р. (с.22 23). Люблін: Інт психології Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла II. https://ispp.org.ua/2021/02/23/melnik-a-yu-tezi-2020-lublin/

 2. Бевз Г. М., Мельник А. Ю. (2020), Інформація та соціальна інформація як предметна сфера психологічних та міждисциплінарних досліджень. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». 14(43), 10-32 https://doi.org/10.32405/25229931202014(43)1032

 3. Мельник, А. Ю. (2020). Інформування як соціальний та психологічний феномен. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (30 квітня 2020 р., Інт соц. та політ. психології НАПН України, лаб. психології спілкування). Вісник психології і педагогіки, 26. – с. 80 83). К : Інт соц. та політ. психології НАПН України. http://doi.org/10.33120/FPPOEProceding-2020.

 4. Мельник, А. Ю. (2020) Інформування як чинник у розбудові інклюзивного суспільства. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18–19 листопада 2020 р.), у 2-х частинах. Ч. 1. — К.: Університет «Україна», 2020. — 415 с https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Novini/Actualni%20problemi_konferentsiya/2020/XX/inkluzija20_1.pdf

 5. Мельник, А. Ю. (2021) Терміни інклюзивної освіти та особливості їх застосування у соціально-психологічній сфері. Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» (19 березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. https://www.psyh.kiev.ua/images/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82_%D0%86%D0%A1%D0%9F%D0%9F-2021.pdf

Освітянська преса: Мельник, А. Ю. (2020). Форми взаємодії батьків і вихователів. Психолог дошкілля, 11-12, с. 66-69. https://ispp.org.ua/2021/02/17/melnik-a-yu-2020-fragment-formi-vzayemodi%D1%97-batkiv-i-vixovateliv/

[згорнути]

[згорнути]
Пропонуємо послуги

Формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ: майстер-класи
 • Соціально-психологічна технологія розвитку рефлексивної культури в освітній практиці (автори: Г. Барнетт та Г. О’Махоні, адаптація С. Л. Кравчук). Рефлексивна технологія дає можливість учасникам вчитись на власному досвіді та через реальні практики без відторгнення та знецінення, що є важливим при опануванні освітніми змінами.(6 а/год)
 • Соціально-психологічна технологія розвитку рефлексивної компетентності вчителів (автори: О. Мерзон, І. Нургатіна та Г. Бекхаєва; адаптація С. Л. Кравчук). Технологія передбачає розвиток рефлексивної компетентності вчителів на основі їх індивідуально-психологічних характеристик, зокрема мотивації, інтересів, цінностей, освітніх потреб, досвіду педагогічної діяльності в процесі розробки та реалізації індивідуальних освітніх шляхів у професійному розвитку. .(6а/год)
 • Соціально-психологічна технологія «ШЛЯХ-процес» в освітній реформі. Розроблена на основі методу P.A.T.H. (Planning Alternative Tomorrows with Hope – планування завтрашньої альтернативи з надією) Джека Пірпойнта, Джона О’Брайена, Марші Форест. (адаптація Г. М. Бевз та С. Г. Ставкової). СПТ базується на ідеї, що зміни реально можливо здійснити лише тоді, коли люди візьмуть участь в оцінюванні власних життєвих ситуацій, власних сильних та слабких сторін, відреагують на обмеження, приймуть їх як виклики і лише тоді зможуть віднайти відповідні інструменти для спільних дій задля змін. Ця технологія може зробити процес реформування більш екологічним, коректним і наснажуючим до позитивних змін.(дво/триденна групова робота – 12/18 а/год.).
 • Соціально-психологічна технологія за пірамідою Роберта Ділтса для визначення освітнього шляху розвитку інтересанта освіти (вчителя, учня). (адаптація А.Ю. Мельник). Технологія передбачає проявлення зацікавленості з боку учасника, та запит на інформацію щодо освітнього процесу з покроковим роздумом над цим шляхом. СПТ спирається на транс-теоретичну модель зміни поведінки, що поетапно дозволяє супроводжувати учасника на кожному етапі в його освітньому шляху.(6 а/год.)
 • Комплексна інтерактивна технологія підтримки реформи освіти «КІТ-ПРО» є сукупністю зорієнтованих у часі методів, технік, способів і прийомів реалізації завдань послідовних етапів (модулів) діяльності через систему конкурсних задач пошукового спрямування (квестів) з метою інтеріоризації закладених у змісті цінностей, положень та ставлень учасників до предмету діяльності – положень реформи, наразі, «НУШ». Розробники: О. Капустюк та Л. Гриценок. (12 /18 а/год).
 • Акціональна соціально-психологічна технологія «Фасилітація почуття причетності» вчителя до освітніх реформ представляє собою комплекс рефлексивних технік, який виконується у формі послідовного ланцюжку (Каніболоцька М.С.). Перша з технік полягає у розвитку емоційної грамотності педагогів за моделлю 4F Р. Гринавей, а друга передбачає ціннісне самовизначення педагога у контексті освітніх змін відповідно до техніки «Компас цінностей» у модифікації М. Каніболоцької. (6 а/год).
 • Соціально-психологічна технологія забезпечення громадської підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти на основі відкритості суджень (open-mindedness) (С. Л. Чуніхіна, 6 а/год.). (6 а/год.);
 • Соціально-психологічні технології розвитку партнерської взаємодії стейкхолдерів освіти: «Пошук майбутнього»; «Саміт позитивних змін»; «Стратегічні зміни у реальному часі» (ведуча І. В. Петренко; кожний захід по 3 а/год.)

[згорнути]
Тренінги комунікативної компетентності; сімейне психологічне консультування і психотерапія
 • онлайн-курс «Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі» (сертифікований курс; ведуча А. Мельник; 40а/год.);
 • підготовка наречених для одруження (ведучі: Г. Бевз; О. Капустюк; 10 занять по 3 а/год.)

 • батьківська школа та консультування батьків

 • психопрофілактика сімейних стосунків (ведучі: Г. Бевз; О. Капустюк; 10 занять по 3 а/год.)

[згорнути]
Підвищення кваліфікації (сертифікація)

Реєстр сертифікатів про підвищення кваліфікації: https://drive.google.com/file/d/1feDupEGHW5bs8fi6jSpDA2cOFCdnwHb/view?usp=sharing

 • Програма спецкурсу: «Теорія і практика соціально-психологічного забезпечення освітніх реформ» для підвищення кваліфікації працівників органів державної влади (апарат МОН, Державна служба якості), органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта». – К. ІСПП, – 2020р. (30 а/год. – 1 кредит ЄКТС) – https://ispp.org.ua/2020/12/02/teoriyatapraktikasocialnopsixologichnogozabezpechennyaosvitnixreformspeckurspidvishhennyakvalifikaci%D1%97/

Перелік проведених сертифікаційних заходів:

реєстр сертифікатів: https://drive.google.com/file/d/1feDupEGHW5bs8fi6jSpDA2cOFCdnwHb/view?usp=sharing

 • майстер-клас: «Три рівні контракту в організації освітнього процесу: батьки – учні – адміністрація». Ведуча: Бевз Галина Михайлівна, д. психол.н., проф., (.21.01.2021р.);

 • майстер-клас: «Фасилітація причетності вчителів до реформи в освіті». Ведуча: Каніболоцька Марія Сергіївна, к.психол.н., (22.01.2021р.);

 • майстер-клас: «Комунікація: педагоги-учні-батьки». Ведуча: Мельник Аліна Юрієвна, науковий співробітник лабораторії психології спілкування (22.01.2021р.);

 • круглий стіл та науково-методичний семінар «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» 19 березня 2021 р.

[згорнути]
Практика для студентів ЗВО: наукова/виробнича

Напрями:

 • профорієнтація для дітей та дорослих (консультування та дослідження);

 • психологія сімї (консультування та психотерапія, індивідуальна та групова робота; методи дослідження);

 • методи дослідження у політичній та соціальній психології;

[згорнути]

[згорнути]