Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез – до 3 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля -2 см.

На початку вказується прізвище, ім’я,
по батькові автора, посада та повна назва установи, у якій працює чи навчається автор, науковий ступінь, учене звання.

Нижче через інтервал – назва теми доповіді (усі слова великими літерами).

Нижче через інтервал – текст доповіді.

Зразок:

Сидоренко Олена Олегівна,

професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ