Навчальні курси лабораторії психології політико-правових відносин

Математичні методи у психології

Завдання вивчення курсу – надання знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу. Використання програми SPSS для статистичної обробки даних дослідження.

Математичні методи дозволяють психологу правильно вирішити такі задачі:

 • дати уявлення про основні статистичні процедури і способи їх застосування;
 • навчити самостійно проводити початкову статистичну обробку даних експериментального дослідження;
 • навчити робити правильний висновок на підставі результатів статистичного аналізу;
 • навчити розуміти математичну літературу, яка використовується для статистичної обробки експериментальних даних;

Правильне застосування математичної статистики дозволить психологу:

 • доводити правильність і обґрунтованість використаних методичних прийомів і методів;
 • строго обґрунтовувати експериментальні плани;
 • узагальнювати дані експерименту й виявляти наявність суттєвих відмінностей між вибірковими сукупностями групами, які беруть участь у дослідженні ;
 • будувати статистичні гіпотези та уникати логічних і змістових помилок при їхній інтерпретації.

Експериментальна психологія

Основна мета навчальної дисципліни полягає у  розширенні та   систематизації знань про організацію та  проведення  психологічних досліджень, формуванні умінь з професійного проведення майбутніми психологами прикладних психологічних досліджень за допомогою різноманітних психологічних методів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • розкрити типи, етапи, плани і умови проведення психологічного експерименту;
 • навчити аналізувати та обирати комплекс взаємодоповнюючих психологічних методів та психодіагностичних методик  для проведення дослідження;
 • сформувати вміння  організовувати, проводити   експериментальні та емпіричні дослідження;
 • сформувати навички первинної та вторинної обробки результатів психологічного дослідження;
 • розвивати вміння оцінювати надійність і валідність психологічного дослідження.