VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»

12-13 жовтня 2017 року
 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави», яка відбудеться 12-13 жовтня 2017 року у приміщенні Інституту соціал

• Програма заходу

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ

VІІІ Всеукраїнська наукова конференція

 

«ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

12-13 жовтня 2017 року

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави», яка відбудеться 12-13 жовтня 2017 року у приміщенні Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 15.

 

Напрями роботи конференції (ключові слова):

1.      Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).

2.      Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна та особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, прогнозування, розвиток, протистояння і консолідація, громадська думка).

3.      Психологія війни і миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, реабілітація особистості, ціннісне порозуміння).

4.      Психологічні чинники владно-підвладних відносин і побудови в Україні громадянського суспільства (психологія влади і громади, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).

5.      Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на ситуацію в суспільстві, громадянська освіта, медіаосвіта, політична культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).

6.      Соціально-економічні чинники політичних процесів (психологія багатства та бідності, соціальна справедливість, соціальні та індивідуальні чинники матеріального добробуту, соціальне порівняння).

7.      Психологія політико-правових відносин (геополітика і глобалізація, політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, уявлення про владу, громадянська позиція, громадянськість).

Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, упередженість, ксенофобія,

8.      соціальні діалоги, політичні наративи, медіа, Інтернет, переговори, соціальна реклама).

9.      Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

 

Планується проведення таких заходів:

1.      Круглі столи: «Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом», «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті».

2.      Майстер-класи: «Соціодрама «Історичні паралелі», «Медіаосвіта як засіб подолання наслідків війни», «Соціальні мережі і політика: віртуальне життя в реальному вимірі».

3.      Творча лабораторія «Особливості проживання особистістю психотравми в умовах суспільно-політичної кризи (за технологією реінтеграції особистості, фрагментованої внаслідок психотравматизації)».

 

За результатами конференції буде видано випуск №5(19) збірника наукових праць «Проблеми політичної психології» із статтями учасників конференції. Збірник є фаховим у галузі психологічних наук.

 

Умови участі у конференції:

Заявки на участь і тексти статей просимо надсилати до 7 вересня 2017 року до оргкомітету конференції на паперовому та електронному (у форматі RTF) носіях на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; e-mail:nauk.org.viddil@ukr.netтема листа polpsy2017текст статті та заявки – у прикріплених файлах, назва файлів – прізвище латиницею з позначкою стаття (s) або заявка (z).

Гугл-форма заявки на участь у конференції за посиланням:

Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Організаційний внесок становить 120 грн. Вартість однієї сторінки А4 – 40 грн., для членів АППУ – 20 грн., за переклад анотації англійською мовою додатково сплачується – 40 грн., для членів АППУ – 20 грн. Про пільги для членів АППУ буде повідомлено додатково за результатами сплати членських внесків. Кошти перераховуються на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, секретарю оргкомітету конференції Чорній Л. Г. Ксерокопія квитанції про оплату додається до тексту статті або висилається факсом чи pdf-файлом електронною поштою. При відхиленні статті гроші автору повертаються.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасника.

 

Заявка має містити таку інформацію:

·         прізвище, ім’я, по батькові;

·         місце роботи та посада;

·         науковий ступінь і вчене звання;

·         наявність членства в АППУ;

·         форма участі (виступ із доповіддю, стендова доповідь, публікація статті без особистої участі);

·         тема виступу (назва статті);

·         обраний напрям роботи конференції;

·         потреба в мультимедіа-проекторі;

·         при бажанні заявити проведення авторського майстер-класу чи презентації тренінгової програми, вказується назва, тривалість (не більше 3-х годин), подається анотація до 100 слів;

·         поштова адреса;

·         електронна адреса;

·         контактний телефон;

·         сума і дата грошового переказу.

 

Вимоги до оформлення статті:

·         загальний обсяг – 10-12 сторінок (до 20 тис. зн.);

·         міжрядковий інтервал – 1,5;

·         поля: зверху, знизу, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см;

·         абзацний відступ – 1,25 см;

·         шрифт Times New Roman, кегль 14;

·         УДК зверху ліворуч;

·         назва статті – прописними літерами посередині сторінки;

·         прізвище та ініціали автора, місце проживання – після назви праворуч;

·         література подається у двох списках (кегль 12) в кінці статті: 1) література за вимогами ВАК (мінімально 5 джерел, максимально – 12) і 2) Reference (цей же список літератури, оформлений за стандартом Американської психологічної асоціації АРА 6th ) згідно з вимогами включення до наукометричної бази SCOPUS;

·         посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с. 3] у порядку згадування в тексті статті – обов’язкове;

·         назва файлу – прізвище автора латинськими літерами;

·         мова статті – українська або російська;

·         співавтори – до трьох осіб.

 

Стаття має відповідати вимогам до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), тобто містити такі елементи (у тексті виділяти окремими рубриками):

1.      Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2.      Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.

3.      Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.

4.      Формулювання цілей статті (постановка завдання).

5.      Виклад основного матеріалу дослідження з описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи дальших розвідок у цьому напряму.

До статті обов’язково додаються: резюме українською та російською мовами (від 100 до 150 слів) і ключові слова (5-7 слів); резюме статті англійською мовою редакція робить самостійно.

 

Більш докладно вимоги щодо резюме, ключових слів і списків літератури викладено на сайтах: збірника «Проблеми політичної психології» (http://politpsy.org.ua) та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm).

 

Рукописи рецензуються членами редакційної колегії. У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Рукописи не повертаються. Рішення про включення статті в збірник приймає оргкомітет конференції.

 

За довідками звертатися до секретаря оргкомітету конференції Чорної Лідії Георгіївни. Тел. для довідок – (044) 425-24-08; (067) 724-43-11, (050) 656-75-16. Тел./факс 425-45-56. Поточну інформацію щодо організації та проведення конференції буде розміщено на сайті АППУ (www.appu.kiev.ua) та сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua).

 

Запрошуємо до співпраці та чекаємо на ваші матеріали!