Анотація на монографію – за наук. ред. П. П. Горностая- «Свідоме та несвідоме у груповій взаємодії» (10,0 д. а.)

Актуальність проблематики, яка висвітлюється в монографії, пов’язана, насамперед, з недостатністю у сучасній психологічній науці досліджень, які б розкривали чинники регуляції групової взаємодії, як внутрішньогрупової, так і міжгрупової, як на рівні малої, так і великої групи.

Реалії сучасного соціального простору з необхідністю ставлять на порядок денний здійснення наукових розвідок у пошуку першопричин гармонійної або деструктивної взаємодії членів малих групи, її свідомих і несвідомих чинників та, відповідно, відображення цих процесів на рівні міжособових і суспільних процесів.
Це дає підставу для висновку: дослідження із вказаної проблематики виконується у руслі новітніх теоретико-методологічних підходів та має наукову новизну та теоретичне значення як для соціальної, так і для політичної психології.

Тематика монографії відповідає Напряму 12 «Психологія особистості. Соціальна психологія» Основних напрямів досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні.

У монографії висвітлюються результати дослідження особливостей групової взаємодії в різних типах груп: навчальних, психотерапевтичних, гомо- та гетерогенних, новостворених і тих, які сформувалися та стабільно функціонують.
Особливу увагу приділено рольовій взаємодії та комунікації як тому виду взаємодії, який розкриває механізми взаємодії членів групи, що характеризуються певними соціально-психологічними статусами в ній.
На основі узагальнень емпіричних і теоретичних результатів досліджень виокремлено теоретико-методологічні засади вивчення та розроблено концепцію групової взаємодії, яка спирається на уявлення про паралельні свідомі та несвідомі процеси групової динаміки, феноменологію архетипів, групових ритуалів, психологічних захистів тощо.
Розроблено методичний інструментарій регуляції конфліктної взаємодії в групі та між групами, а також долання напруги в процесі цієї взаємодії.

Проблематика монографії має також велике значення для соціальної практики оскільки сприяє розв‘язанню гостро актуального соціального завдання – створенню умов для гармонійної взаємодії в групі її членів та формуванню соціально зрілої особистості.

Зміст та обсяг монографії повністю відповідають меті і завданням дослідження, визначених у Технічному завданні на виконання НДР.
Усі заплановані завдання знайшли своє повне відображення в рукописі монографії.

Монографія адресована викладачам психології вищих навчальних закладів, студентам, науковцям-психологам, фахівцям у галузях соціальної роботи, освіти, управління соціальними процесами та політичного менеджменту.