ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

2 лютого – 2 березня 2017 року

Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас до участі в роботі ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки”, яка буде проведена 2 лютого – 2 бере• Програма заходу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ В.П. ФІЛАТОВА НАМН УКРАЇНИ»

ВСЕСВІТНЯ АСОЦІАЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ТА ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОЇ

ПСИХОТЕРАПІЇ, ВІСБАДЕНСЬКА АКАДЕМІЯ ПСИХОТЕРАПІЇ

ЛИТОВСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. ВІЛЬНЮС

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 

«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

 

2 лютого – 2 березня 2017 року

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі ІV  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки, яка буде проведена 2 лютого – 2 березня 2017 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та присвячується 90-річчю з дня народження професора І.Г. Бiлявського. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, соціальні працівники, журналісти – всі ті, хто цікавиться, займається теоретичними та практичними проблемами історичної психології.

Метою проведення конференції є висвітлення пізнавального та перетворювального потенціалу історичної психології як самостійної галузі досліджень на стику багатьох гуманітарних наук, окреслення сучасного стану теоретичних та емпіричних розробок в історичній психології, що дозволить відстежити динаміку її предмета та методів в умовах зміни методологічних настанов гуманітарного знання.

Специфікою даної інтернет-конференції виступає акцентування на мультикультурності як цивілізаційному феномені, що стає все більш актуальним в умовах сучасної України та світу. Головна ідея конференції – залучення широкої аудиторії фахівців у галузі гуманітарних та природних наук (психології, історії, соціології, політології, філософії, культурології, філології, медицини) до пошуку шляхів вирішення проблеми консолідації українського суспільства.

Інтернет-конференція відбудеться за адресою http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових статей та конференції, а   також учасники мають можливість публікувати статті у фахових збірниках наукових праць «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія» та «Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія та політичні науки».

Оргвнесок

для учасників, які подають тези, що будуть розміщені на Інтернет-сторінці конференції та мають потребу в електронному варіанті сертифікату про участь та програми конференції становить 60 грн.

для учасників, які подають статті від 7 до 12 сторінок до збірника наукових статей за матеріалами конференції та до фахових збірників наукових праць 120 грн.

для учасників, які подають статті для опублікування у фаховому збірнику наукових праць «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія» вартість складає 40 грн. за сторінку.

Реквізити для оплати висилаються після повідомлення про прийняття статті (рахунок буде повідомлений).

Платіж підтверджується скан-копією квітанції про оплату на адресу: konf.psychol.2017@gmail.com.

Вимоги до оформлення статей дивіться на сайті «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія»http://onu.edu.ua/ru/science/sp/announcer_onu/announser_onu_psiho/psiho_autor . абоhttp://vestnik-psy.onu.edu.ua/index.php/psy-onu/indexСтатті будуть проходити рецензування.

 

Напрямки роботи конференції:

Секція № 1. Методологія та методи історичної психології як науки. Суб’єкти історії та культури.

Секція № 2. Фундаментальні та прикладні психолого-історичні дослідження в загальній, соціальній та етнічній психології.

Секція № 3. Феномени психологічного здоров’я та ортобіозу людини: психоісторичний вимір.

Секція № 4. Соціальна робота та психосоціальна допомога: історико-культурний аспект.

Секція №5. Історична психологія: архетипи, ментальність, міфи, картина світу особистості та спільноти в житті і мистецтві.

Секція № 6. Феномен особистісного самоздійснення людини у культурному та історичному просторі.

Секція № 7. Релігія в мультикультурному соціумі.

Секція № 8. Психологія повсякденності та свята в традиційному та сучасному суспільстві.

Секція № 9. Мультикультуралізм та глобалізація в політичному процесі Європи, Ураїни та світу.

Робочі мови конференції – українська, англійська, французька, німецька, російська.

Для участі в конференції  до 1 березня 2017 року потрібно надіслати

на e-mail:

konf.psychol.2017@gmail.com

  1. Заявкуна участь у конференції за наведеним зразком.
  2. Електронний варіанттезстатей, оформлений відповідно до вимог.
  3. Копіюквитанції про оплату організаційного внеску.
  4. Рекомендаційний листз завіреним підписом наукового керівника (для студентів та аспірантів) у сканованому вигляді.

 

ЗАЯВКА

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції

 “Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Місце роботи
Тема
Секція
Адреса
Телефон
E-mail
Електронний документ про участь у конференції (сертифікат про участь, програма конференції) Так

 

Ні

Потреба у друкованому варіанті матеріалів Так

Ні

Потреба у надрукуванні статті у фаховому збірнику наукових праць
Місто та номер відділення Нової пошти, на яке ми маємо вислати Вам збірник наукових статей.

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до  3 (трьох) сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; Поля: верхнє, нижнє, праве і ліве – 20 мм; Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) – назва тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) – прізвище та ініціали автора; третій (шрифт курсив, вирівняний по центру)- вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають), посада; четвертий (шрифт напівжирний, вирівняний по центру) – навчальний заклад або місце роботи, місто, країна.

 

Вимоги до статей у збірнику за матеріалами конференції:

Текст, обсягом 7-12 – стор. у текстовому редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; верхнє и нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

На першій сторінці з абзацу: у першому рядку –  УДК (зліва); наступний рядок –  Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень!); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); електрона адреса, наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; наступний рядок Анотація мовою статті(5-6 речень);  наступний рядок – Ключові слова (5-7 слів); Після анотації  –  Основний текст статті; Після тексту статті – Список використаних джерел і літератури (по центру виділити жирним). Структура статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003р. В тесті потрібно виділити напівжирним курсивом слова:  Постановка проблеми, Мета статті, Результати дослідження, Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Після тексту статті  у першому рядку англійською мовою   Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками),  наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; англійською мовоюнаступний рядок Анотація англійською мовою статті(5-6 речень);,  наступний рядок – Ключові слова (5-7 слів) ; англійською мовою.

 

Вимоги до статей у збірниках наукових праць «Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія», «Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія та політичні науки».:

Текст, обсягом 12-15 стор. у текстовому редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; верхнє и нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

На першій сторінці з абзацу: у першому рядку –  УДК (зліва); наступний рядок –  Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень!); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); електрона адреса, Персональний номер автора(ів) ORCID (обов’язково), наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; наступний рядок Анотація мовою статті(5-6 речень);  наступний рядок – Ключові слова (5-7 слів); Після анотації  –  Основний текст статті; Після тексту статті – Список використаних джерел і літератури (по центру виділити жирним). Структура статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003р. В тесті потрібно виділити напівжирним курсивом слова:  Постановка проблеми, Мета статті, Результати дослідження, Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Після тексту статті  у першому рядку російською мовою   Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним прямим); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками),  наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним; російською мовоюнаступний рядок Анотація мовою статті(5-6 речень); російською мовою наступний рядок – Ключові слова (5-7 слів) ; російською мовою.

Після цього подається реферат статті АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ. Обсяг 1000 знаків(200-250 слів) у такому порядку й вигляді: Назва статті (по центру виділити жирним прямим); прізвища та ініціали авторів (науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); Abstract (по центру виділити жирним); текст реферату; Keywords: (5-7 слів).

Окрім цього подається REFERENCESоформлений за вимогами APA – American Psychological Association.

Тези та статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заявки, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез та  статей у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез та статей несе відповідальність автор.

Координатор та відповідальний секретар конференції – канд психол. наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова, відповідальний редактор журналу “Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія”

Оксана Іванівна Кононенко +380677964010, +380931203106

Помічник відповідального секретаря – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної психології та психології розвитку особистості

Юлія Олександрівна Мартинюк +380634680149