Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХІ ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завідувач лабораторії:

Суший Олена Володимирівна , доктор наук з державного управління, доцент

Співробітники лабораторії:

Татенко Віталій Олександрович , член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник
Гнатенко Петро Іванович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник
Яремчук Оксана Василівна, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник
Жовтянська Валерія Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Кальницька Юлія Сергіївна , кандидат психологічних наук, науковий співробітник
Кухарук Ольга Юріївна , молодший науковий співробітник
Ревера Ірина Іванівна , молодший науковий співробітник

  Сайт лабораторії: http://methodology.ucoz.net/

Тема дослідження лабораторії:  "Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення" (2017–2019 рр.)

 Лабораторія була створена у 1998 році. З 1998 по 2000 рік її співробітники працювали над темою “Теоретико-методологічні та культурно-історичні засади психологічного дослідження суспільних явищ” під керівництвом доктора психологічних наук Татенка В. О. Протягом 2001–2003 років лабораторія, очолювана директором Інституту соціальної та політичної психології Слюсаревським М.М., розробляла тему “Теоретико-методологічні та організаційні засади розвитку соціальної і політичної психології в Україні”, протягом 2004–2007 років – тему “Проблеми розвитку концептуальної системи соціальної психології в контексті суспільних та освітніх реформ”. З 2008 р. по 2012 р. колектив лабораторії працював над темою НДР "Історіогенез і методологічний простір побудови соціально-психологічних теорій" (2008–2012 рр.).У різні роки в лабораторії працювали: академік НАПН України Роменець В.А., доктори психол. наук Блинова О. Є., Васютинський В.О., Горностай П.П., Донченко О. А., Орбан-Лембрик Л.Е., Старовойтенко О.Є.

Cписок основних публікацій

Монографії, підручники, посібники

Слюсаревський М.М. Ілюзії і колізії: Нариси статті, інтерв’ю на тему політ. та етніч. психології. – К.:Гнозис, 1998. – 233 с.

Слюсаревський М.М. Ми і Я в сучасному світі:Вибрані твори. – К.:Міленіум , 2009. – 340с.

Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади: Монографія. – К., 2005. – 492 с.

Татенко В.О. Лідер ХХІ / LIDER ХХІ. Соціально психологічні студії. – К.: Видав. дім “Корпорація”, 2004. – 198 с.

Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.: Міленіум,2008.  –  214 с.

Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретико-методологічні проблеми: навч. посіб. / В. О.Татенко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 288 с.

Соціальна психологія в Україні: Довідник / За ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2004. – 196 с.

Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О. А. Донченко, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Тита­­ренко, Н. В. Хазратова та ін.; За ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008 –495с

Орбан-Лембрик Л.Е.: Психологія професійної комунікації / Чернівці: Книги ХХІ ст., 2009. – 528 с.

Предмет и метод психологии: Антология / Под ред. Е.Б. Старовойтенко. – М.: Академ. проект: Гаудеамус, 2005. – 512 с.

Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений: Учеб. пособие для студентов ВУЗ. – М.: Акад. проект, Трикста, 2004. – 256 с.

Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности: монография / М.: Академ проект, Гаудеамус, 2007. –   310 с.

Блинова О. Є. Трудова міграція населення України в соціально-психологічному вимірі : [монографія] / О. Є. Блинова. – Херсон : РІПО, 2011. – 28,4 друк. арк.

Жорнова О. І. Організаційні засади управління вищим навчальним закладом : навч.-метод. посіб. / Олена Жорнова, Ольга Жорнова. – К., 2011. – 4,5 друк. арк.

Жорнова О. І. Організаційні засади управління вищим навчальним закладом: Робочий зошит / Олена Жорнова, Ольга Жорнова. – К., 2011. – 2,3 друк. арк.

Жорнова О. І. Організаційно-методичні засади викладання у вищій школі : навч. посіб. / Олена Жорнова, Ольга Жорнова. – К., 2011. – 5,0 друк. арк.

Донченко О. А. Архетиповий менеджмент : монографія / О. А. Донченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 14,0 друк. арк.

Жовтянська В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі : [монографія] / В. В. Жовтянська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 11,0 друк. арк.

Жорнова О. І. Методична компететність викладача ВНЗ : навч. посіб. / О. І. Жорнова, О. І. Жорнова. – К. : Інтер-сервіс, 2013. – 10,1 друк. арк.

Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології : [монографія] / [М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик, Н. В. Хазратова та ін.] ; за наук. ред. М. М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 19,0 друк. арк.

Слюсаревський М. М. Психологія міграції : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. – 13,0 друк. арк.

Татенко В. О. Психологія інтимного життя : [монографія] / В. О. Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 15,5 друк. арк.

Ткаченко В. М. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) : монографія / В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко. – К. : Т-во “Знання” України, 2013. – 26,0 друк. арк.

Фурман А. В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : монографія / А. В. Фурман. – К. –Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 6,5 друк. арк.

Яремчук О. В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв : навч.-метод. посіб. / О. В. Яремчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 11,5 друк. арк. – (Фактично вийшла у 2013 р.).

 Статті

Слюсаревський М.М. Соціально-психологічні передумови неперервності громадянської освіти особистості// Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України 16 грудня 2004 р. / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 75–83.

Слюсаревський М.М Просторово-часовий континуум етнопсихологічного дослідження: парадигмальні засади та досвід побудови // Соц. психологія. – 2005. – №6(14).C. 3–17.); 2006. – №1(15). – С. 14 – 26 (У співавт.)

Слюсаревський М.М Соціальна психологія як наука в українському і світовому вимірах // Педагогічна і психологічна наука в Україні. – Т.3. – Психологія вікова, фізіологія та дефектологія. – К.: Педагогічна думка, 2007. ––  С. С.61-71.

Слюсаревський М.М Проблема якості освіти: соціально-психологічний контекст // Соц. психологія. – 2007. – №1. – С. – С. 79-88.

Слюсаревський М.М Соціальна психологія як наука: концептуальні засади, стан і перспективи розвитку // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19(22). – С.3-23.

 Слюсаревський М.М. Політична психологія як наука: предмет і проблематика // Соціальна психологія. – 2009 – №5 (37.-  С. 3-13

Слюсаревський М. М. Поведінковий підхід у політичній психології: термінологічний тезарус, основні напрями і проблеми // Соціальна психологія. – 2010. – №1 (39). – С. 3–17.

Слюсаревський М. М. Психологічні виміри політизації українського суспільства Матеріали ІІ Всеукр. психол. конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народж. Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року).– К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”. 2010 – Т. 2. – С. 8–14.

Бублик П.І Проблема прогнозування в соціальній психології: натуралістична, синергетична та герменевтична парадигми // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб.ст. – К., 2007.  –  Вип..15(18). –   С.15-28.

Донченко О.А. Небезпеки психосоціального простору // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Зб.наук.праць. – К., 2007.  – Вип. 5-6. –  С.135-143.

Донченко О.А. Структура психіки як колективне несвідоме // Соц. психологія, 2008. – №2(28) –  С. 3-15.

Донченко  О.А. Феномен містичної співпричетності як психоінстиктивний чинник групового структурування // Соціальна психологія. – 2009. – №4 (36). – С. 3-20.

Донченко  О. А. Феноменологія архетипу і соціальні практики // Соціальна психологія. – 2010. – №5 (44). – С. 3–11.

Жовтянська В.В. Уявлення українського населення про соціальну ситуацію // Соц. психологія. – К., 2008. – № 4(30) –  С. 38-49.

Жовтянська В.В. Психологічні механізми функціонування метафори // Психологія і суспільство. –  2009. –  №3 (37). –  С. 81-90.

Жовтянська В. В. Соціально-психологічна природа міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2010. – № 24 (27). – С. 29–39. 

Овдієнко Л.Н. Соціалізація особистості в умовах трансформації освіти: соціально-психологічний аспект // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К., 2007. – Вип.18. (21). –   С. 154-162.

Скорик М.М. Проблема методологічного плюралізму в соціально-психологічному пізнанні // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К.: Міленіум. 2003. - Вип..7(10). – С.43-54.

Татенко В.О. Про деякі соціально-психологічні проблеми реформування освіти // Вісн.: Зб. наук. ст. Київ. міжнар. ун-ту. – К.: КиМУ, 2005. – Вип. 6. – Сер.: Психол. науки. – С. 148–172.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкові парадигма в сучасній психології// Людина. Суб’єкт. Вчинок Філософсько-психологічні студії ( За заг. ред В.О.Татенка) – К.: Либідь, 2006. – С.316 – 358.

Татенко В.О. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями в світлі суб’єктно-вчинкового підходу // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. ст. – К., 2007. – Вип. 16 (19). –  С.127-140.

Татенко В.О. Сучасна психологія про душу, дух і, звичайно, про психіку // Соціальна психологія,. 2008 – . № 4. –  С. 3-16.

Татенко В. О. З ніжністю про ніжність: обережна спроба психологічного аналізу // Світогляд. – 2010. – № 3 (23). –  С. 50–58.

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України