Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у НАПН України

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України

(із змінами, внесеними постановою Президії НАПН України

від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995 р. із змінами), «Про інноваційну діяльність» (2002 р. із змінами), «Про державні цільові програми» (2004 р.), «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001 р.); постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 січня 2018 р. № 13, «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31 січня 2007 р. № 106, «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 7 вересня 2011 р. № 942, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942» від 23 серпня 2016 р. № 556, «Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» від 12 вересня 2018 р. № 739, «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження» від 12 вересня 2012 р. № 850; Державних стандартів України: ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», ДСТУ 3008: 2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», ДСТУ 3017: 2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання», наказу МОН України від 27 жовтня 2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», статуту Національної академії педагогічних наук України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науковій сфері.

Положення визначає основні принципи формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у підвідомчих наукових установах Національної академії педагогічних наук України (далі – підвідомчі установи); установлює загальнівимоги щодо відбору і затвердження нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, їх реєстрації, обліку, контролю виконання, оцінювання результатів і приймання завершених наукових робіт.

1.2. Дія Положення поширюється на всі фундаментальні і прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, що плануються і виконуються в підвідомчих установах за кошти державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування.

Наукова (науково-технічна) робота – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні роботи, технологічні, пошукові та інші, визначені законодавством роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.

Науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги.

Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є теорії, концепції, закони, закономірності, принципи, методи, гіпотези, моделі тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання.

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань.

Тематика наукових досліджень – це сукупність напрямів, за якими проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки. Реалізація тематики здійснюється шляхом виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

1.3. Основними завданнями планування і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок є:

– формування пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України;

– добір актуальних і перспективних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– створення належних умов для проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і досягнення вагомих результатів, ефективне використання бюджетних коштів, що виділяються на фундаментальні і прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки;

– організація якісного виконання підвідомчими установами в повному обсязі та в установлені терміни всіх тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– забезпечення зворотного зв’язку на всіх етапах виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок щодо їх ефективності, результативності та стану впровадження отриманих результатів.

1.4. Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову тощо.

Науково-технічний (прикладний) результат – одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо.

1.5. Результати наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок можуть бути представлені в:

– офіційній продукції: стандарти, інструкції, нормативні, нормативно-інструктивні видання тощо;

– науковій продукції: монографії, препринти, збірники наукових праць тощо;

– виробничо-практичній продукції: практичні посібники, методичні посібники; методичні рекомендації, практичні порадники тощо;

– навчальній продукції: навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити); засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби навчального призначення; електронні засоби загального призначення тощо);

– довідковій продукції: енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо.

Результати наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок можуть реалізовуватись у:

– виконанні нових наукових робіт, якщо в ході дослідження визначилися проблеми, які потребують окремого вирішення;

– інноваційних розробках у галузі освіти, педагогіки і психології;

– матеріалах аналітичного та узагальнюючого характеру до державних доповідей; експертних висновках, зокрема щодо актуальних проблем освіти і науки, освітніх інновацій, навчальної літератури, засобів навчання, проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм;

– рекомендаціях, інших матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів тощо;

– електронних ресурсах;

– іншій продукції.

1.6. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, власних або залучених коштів установ, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.

Бюджетне фінансування наукових досліджень – фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, яке здійснюється шляхом базового фінансування основної діяльності наукових установ НАПН України та фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів.

Базове фінансування наукових досліджень – фінансування, яке надається для забезпечення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів – надається на виконання досліджень, що визначені на конкурсних засадах, а саме:

– з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;

– прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України.

2. Формування і відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

2.1. Формування і відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України здійснюється відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року № 2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, 23 серпня 2016 р. № 556; Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018 – 2022 рр., затверджених загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8 зі змінами, Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13, Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджет, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739, вимог нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету.

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України формуються та затверджуються на строк три – п’ять років відповідно до пріоритетів державної освітньої політики з урахуванням Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року № 2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, 23 серпня 2016 р. № 556, інших законодавчих і нормативно-правових актів, міжнародних документів, а також актуальних завдань розвитку освіти, педагогіки і психології.

2.2. Наукові дослідження в академії формуються з досліджень за державною тематикою, тематикою НАПН України, тематикою у сфері міжнародного наукового співробітництва, договірною тематикою.

2.3. До робіт за державною тематикою належать наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, спрямовані на реалізацію законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки на виконання завдань і заходів державних цільових програм. Завдання, терміни, установи-виконавці та обсяги цільового бюджетного фінансування зазначених досліджень затверджено указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Їх планування здійснюється відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про державні цільові програми», «Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», затвердженого Кабінетом Міністрів України; а також згідно з конкретними вимогами, процедурами і правилами, які встановлюються державними замовниками і головними розпорядниками бюджетних коштів, що виділяються на виконання відповідних завдань.

2.3.1. Визначення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в НАПН України.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою плануються підвідомчими установами НАПН України відповідно до визначених нормативними документами завдань і термінів їх виконання.

Після затвердження Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік рішенням Президії НАПН України оголошується конкурсний відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою.

2.3.2. Згідно з вимогами конкурсного відбору у відділеннях НАПН України здійснюється приймання, попередній розгляд та реєстрація поданих заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Планова калькуляція кошторисної вартості наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок погоджується з фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України.

Після реєстрації та попереднього розгляду у відділеннях заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, матеріали подаються до науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України для їх підготовки до розгляду конкурсною комісією з відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

2.3.3. Конкурсна комісія здійснює розгляд проєктів, визначає експертів та організовує наукову експертизу, за результатами якої формується рейтинговий список проєктів, поданих на конкурсний відбір.

Діяльність конкурсної комісії регламентується Положенням про конкурсну комісію з відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України.

2.3.4. Наукова експертиза проєктів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поданих на конкурсний відбір, здійснюється призначеними конкурсною комісією експертами згідно з Порядком про проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України.

2.3.5. На основі результатів конкурсного відбору формується перелік наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою, що затверджується Президією НАПН України.

2.3.6. Для кожної наукової роботи укладається договір на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, який містить технічне завдання, планову калькуляцію кошторисної вартості з розрахунками до статей витрат, протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки. Договір з боку НАПН України підписується президентом, з боку підвідомчої установи – її керівником.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою, що фінансуються з коштів державного бюджету, з визначенням виконавців, змісту робіт, термінів їх виконання, обсягів фінансування щорічно оформляються науково-організаційним відділом апарату Президії НАПН України у зведений тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою (додаток 1), який доводиться до підвідомчих установ постановою Президії НАПН України.

2.4. Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України формуються відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України та складаються з:

– фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;

– прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України.

2.4.1. Визначення досліджень за тематикою НАПН України здійснюється:

– без конкурсного відбору – фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, за результатами фахової наукової експертизи заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поданих підвідомчими установами;

– за конкурсним відбором:

  •  наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;

  •  прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України.

2.4.2. Президія НАПН України за поданням відділень оприлюднює на початку року перелік напрямів і проблем наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок із зазначенням мети дослідження, продукції, яка має бути підготовлена, об’єктів впровадження (адресна категорія споживачів), практичної корисності (практичного використання) результатів досліджень, фінансування яких передбачається розпочати з наступного року.

2.4.3. Пропозиції щодо відкриття нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок до 1 березня поточного року подаються на експертизу до відповідних відділень НАПН України.

Пропозиції щодо відкриття нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок повинні містити:

– заявка на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки із плановою калькуляцією кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки та розрахунками до статей витрат;

– копію рішення вченої ради підвідомчої установи;

– супровідний лист підвідомчої установи.

Заявки на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки розробляються структурними науковими підрозділами та схвалюються вченими радами підвідомчих установ.

Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки складається і затверджується на кожний рік і на весь термін виконання наукової роботи. Кошторисна вартість наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки у заявці є орієнтовною і може змінюватись у зв’язку зі зміною законодавства тощо.

Бюро відділень НАПН України здійснюють експертизу заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і подають витяги з протоколів їх засідань про результати проведеної експертизи до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

Експертиза заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

– відповідність пріоритетам державної освітньої політики та європейським і світовим тенденціям розвитку освітніх систем, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок, завданням державних цільових програм тощо;

– актуальність наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

– обґрунтованість і доцільність виконання наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки з огляду на новизну наукових результатів, запропонованих рішень;

– наявність попереднього наукового доробку виконавців, необхідного для забезпечення якісного виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

– практична корисність (практичне використання) наукового (науково-технічного) результату, можливість його упровадження.

Для проведення експертизи бюро відділення може залучати експертів із числа провідних наукових, науково-педагогічних працівників НАПН України або досвідчених практичних працівників освіти, інших фахівців.

У разі необхідності пропозиції повертаються підвідомчим установам на доопрацювання.

2.4.4. Результати проведеної експертизи заявок на виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та результати конкурсного відбору наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду і прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України затверджуються Президією НАПН України.

Нові теми фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок вносяться до перспективних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомчих установ, які є підставою для підготовки бюджетних пропозицій НАПН України на наступний рік.

2.4.5. Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до підвідомчих установ планових показників фінансування між замовником (НАПН України) і виконавцями (підвідомчими установами) укладаються договори на виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок; наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду; прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України, що розпочинаються у плановому році.

Невід’ємною частиною договору є додатки, а саме: технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку, планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки з розрахунками до статей витрат, протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки. З боку НАПН України договір підписується президентом, з боку підвідомчої установи – її керівником.

2.5. Технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку складається і затверджується на весь термін виконання.

Технічні завдання на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою затверджує головний учений секретар, технічні завдання на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України – академіки-секретарі відповідних відділень НАПН України.

Якщо у виконанні наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки передбачається участь декількох підвідомчих установ (комплексна тема), то установа-головний виконавець подає пропозиції до всієї теми в цілому із зазначенням її розділів й обсягів робіт, які виконуватимуться установами-співвиконавцями, а кожна установа-співвиконавець – лише свій обсяг робіт із обов’язковим зазначенням комплексної теми, за якою здійснюються ці роботи.

2.6. Наукові дослідження за тематикою у сфері міжнародного наукового співробітництва планується підвідомчою установою самостійно відповідно до укладених угод про співпрацю і координується відділеннями. У разі фінансування цих досліджень із державного бюджету порядок формування тематики у сфері міжнародного наукового співробітництва здійснюється на умовах формування досліджень за державною тематикою.

2.7. Формування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за договірною тематикою здійснюється підвідомчими установами самостійно відповідно до законодавства і з урахуванням конкретних вимог, процедур і правил, які встановлюються організаціями-замовниками. Ця тематика обов’язково відображається в тематичних планах наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомчих установ.

Договори (контракти, угоди) щодо виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення сторонніх організацій підписуються (затверджуються) з боку підвідомчої установи її керівником.

2.8. Суб’єктами формування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України є:

структурний підрозділ підвідомчої установи;

учена рада підвідомчої установи;

бюро відділення НАПН України;

– Президія НАПН України.

2.9. Контроль за виконанням наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України здійснюють учені ради підвідомчих установ, бюро відділень, Президія НАПН України.

3. Складання тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

3.1. Основною формою планування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України є перспективні і щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які складаються та затверджуються / погоджуються кожною підвідомчою установою.

3.2. Перспективні і щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомчих установ формуються за такими розділами:

наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою;

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України;

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою міжнародного наукового співробітництва;

наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за договірною тематикою.

3.3. Перспективні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок формуються на 3 роки і включають перелік затверджених у встановленому порядку наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок, які плануються і виконуються підвідомчою установою в зазначений період.

3.4. Перспективний тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомчої установи щорічно оновлюється (з урахуванням рівня завершеності наукових робіт у попередньому році та затвердження на поточний і наступні роки нових наукових робіт, необхідності внесення змін у хід виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за перехідними темами), розглядається і схвалюється вченою радою підвідомчої установи, затверджується її керівником, погоджується бюро відділення та затверджується постановою Президії НАПН України. Примірники зазначеного плану (у друкованій та електронній формах) щорічно до 30 квітня подаються підвідомчими установами відповідним відділенням НАПН України та фінансово-економічному відділу апарату Президії НАПН України для погодження орієнтовних обсягів фінансування виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у цілому та за роками. Після розгляду їх на бюро відділення і внесення коректив перспективні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок подаються до 15 травня науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України для затвердження Президією НАПН України.

3.5. Щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок формуються на основі перспективних тематичних планів і складаються із сукупності планів щодо виконання у відповідному році кожної перехідної (з попереднього року) і нової наукової роботи.

Проект щорічного тематичного плану наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомчої установи на наступний рік подається до 1 грудня поточного року відповідному відділенню і фінансово-економічному відділу НАПН України.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до підвідомчої установи планових показників фінансування проект щорічного тематичного плану наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок доопрацьовується, схвалюється вченою радою підвідомчої установи, затверджується її керівником і погоджується бюро відділення.

Примірники цього плану не пізніше місячного терміну після доведення планових показників подаються підвідомчою установою до відповідного відділення, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України.

3.6. Фінансування нового наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, виконання якого розпочинається всередині чи наприкінці року, може здійснюватися за рахунок коштів, що вивільнилися внаслідок завершення попереднього дослідження або перегляду раніше затверджених.

4. Загальні вимоги до проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

4.1. Основними й обов’язковими документами з формування і проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у підвідомчих установах НАПН України є:

тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою (додаток 1);

– перспективний тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (додаток 2);

– тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на поточний рік за тематикою НАПН України (додаток 3);

заявка на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 4);

технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку (ТЗ) (додаток 5);

рішення вченої ради підвідомчої установи;

рішення бюро відділення;

– договір на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 6);

– планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 7);

протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 8);

реєстраційна картка (РК);

– анотований звіт (за етапами) та заключний анотований звіт про виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 9);

– заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (2 авт. арк.) із переліком відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів наукової роботи (п. 6.3);

– акт здачі-приймання наукової роботи (додаток 10);

– облікова картка (ОК);

– документи про реєстрацію авторського права на твір.

4.2. Усі відкриті (несекретні) наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за всіма видами тематики підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка підтверджується наявністю РК із відповідними державними реєстраційними номерами. Державні реєстраційні номери зазначаються в перспективних і щорічних тематичних планах наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

4.3. Реєстраційні документи про наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки подаються підвідомчими установами до УкрІНТЕІ у 30-денний термін від початку виконання дослідження згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Якщо робота виконується кількома виконавцями, кожен із них (головний виконавець і співвиконавці) подає до УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину роботи, яка буде виконана ним самостійно.

Копії РК із присвоєними УкрІНТЕІ державними реєстраційними номерами в 15-денний термін після їх отримання в УкрІНТЕІ подаються підвідомчою установою до відповідного відділення НАПН України, що здійснює загальний контроль за дотриманням вимог обов’язкової державної реєстрації наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, і фінансово-економічного відділу апарату Президії НАПН України.

Копії РК наукових робіт за державною тематикою подаються до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

Відповідальність за реєстрацію та облік наукових робіт в УкрІНТЕІ несуть керівники підвідомчих установ.

4.4. У ході виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки до ТЗ на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, перспективних і щорічних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за необхідності можуть вноситися зміни.

Зміни до ТЗ вносять у випадках уточнення замовником раніше затверджених ТЗ; уточнення керівником роботи вимог до наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до результатів роботи, отриманих за етапами; зміни обсягів (фінансування) коштів на проведення робіт у цілому та за роками.

Зміни до технічного завдання на завершальному етапі наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки можливі лише за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зокрема: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, затвердження бюджетних призначень НАПН України на відповідний рік у скорочених розмірах порівняно з проектом державного бюджету, затвердження рішення вищих органів держави про секвестрування державного бюджету, зміни законодавства України, розпорядження та інші нормативні акти Кабінету Міністрів України, МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, тощо.

Зміни до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку оформлюються доповненням до основного документа (із зазначенням причин, змісту нових пунктів або тих, що замінюються).

Доповнення складають із вступної частини, де пояснюють причину його складання; розділів, які змінюють чи замінюють, наводять номери і зміст пунктів, які змінюють чи замінюють, і нових пунктів або номери і зміст пунктів, що їх скасовано.

Доповнення до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку розглядаються та схвалюються вченою радою підвідомчої установи, погоджуються її керівником та подаються підвідомчою установою на затвердження до відповідного відділення (для досліджень за тематикою НАПН України) або головному вченому секретарю НАПН України (для досліджень за державною тематикою).

На титульній сторінці технічного завдання під темою наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки робиться запис: «Діє разом із доповненням №__».

Зміни до перспективних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за перехідними науковими роботами розглядаються, схвалюються та затверджуються в порядку, встановленому пунктом 3.4 цього Положення.

Зміни до щорічних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок розглядаються та схвалюються вченою радою підвідомчої установи, затверджуються її керівником, погоджуються відповідним відділенням і подаються до фінансово-економічного відділу НАПН України, тощо.

4.5. Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки із розрахунками до статей витрат складається підвідомчою установою відповідно до вимог «Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830, і погоджуються фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України.

Обсяги фінансування у плановій калькуляції кошторисної вартості та протоколі узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки на плановий і наступні роки визначаються відповідно до затверджених НАПН України видатків згідно із законами України про Державний бюджет на відповідні роки та можуть змінюватись протягом терміну виконання роботи із об’єктивних причин.

4.6. У разі необхідності припинення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зміни терміну його завершення, назви або адреси виконавця, кошторисної вартості тощо виконавець дослідження повинен погодити це із замовником і в 20-денний термін надіслати до УкрІНТЕІ відповідне повідомлення (лист змін) або новий, відповідним чином оформлений бланк РК із зазначенням раніше наданого номера державної реєстрації.

5. Контроль виконання наукових досліджень

та науково-технічних (експериментальних) розробок

5.1. Облік і поточний контроль виконання усіх фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюють відповідні відділення НАПН України на основі перспективних і щорічних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, технічних завдань, реєстраційних та облікових карток, анотованих звітів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Організаційне забезпечення виконання державної тематики НАПН України здійснюється науково-організаційним відділом апарату Президії НАПН України.

5.2. Поточний контроль виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо внесення необхідних змін до змісту, складу виконавців, умов і термінів виконання наукової роботи, фактичних обсягів фінансування тощо, а також оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки можуть бути припинені за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зокрема: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, затвердження бюджетних призначень НАПН України на відповідний рік у скорочених розмірах порівняно з проектом державного бюджету, затвердження рішення вищих органів держави про секвестрування державного бюджету, зміни законодавства України, розпорядження та інші нормативні акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, тощо.

Рішення про припинення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки приймається керівником підвідомчої установи за погодженням із відділенням та затверджується постановою Президії НАПН України.

5.3. Хід виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок контролює керівництво і вчена рада підвідомчої установи. Здобуті найвагоміші наукові та науково-прикладні результати наводяться у відповідних розділах звіту підвідомчої установи за рік. Контроль здійснюється за етапами виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки не рідше одного разу на рік.

5.4. За результатами виконання кожного етапу наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки готується анотований звіт, за результатами завершеного дослідження – заключний анотований звіт.

Анотований звіт за державною тематикою погоджується академіком-секретарем відділення, затверджується головним ученим секретарем і подається підвідомчою установою до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів НАПН України. Анотований звіт за іншою тематикою затверджується академіком-секретарем відділення і подається підвідомчою установою до відповідного відділення та фінансово-економічного відділу НАПН України. Анотований за етапом виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і заключний анотований звіт подаються не пізніше 15 січня кожного року, що йде за звітним.

За державною тематикою у межах року може бути визначено кілька етапів виконання наукової роботи відповідно до затвердженого річного і помісячного розпису асигнувань. За результатами кожного етапу дослідження готується анотований звіт, який подається підвідомчою установою не пізніше 10 числа наступного за звітним місяця.

5.5. Поточний контроль виконання завдань наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки здійснюється згідно з вимогами, визначеними замовниками у відповідних договорах (контрактах, угодах) і технічних завданнях. Звітна документація з досліджень за державною тематикою подається підвідомчими установами до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України, з досліджень за тематикою НАПН України – до відповідних відділень і фінансово-економічного відділу НАПН України.

5.6. За результатами наукової діяльності підвідомча установа щорічно до 20 січня подає відповідному відділенню один примірник схваленого вченою радою звіту про роботу установи, другий – науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України (у друкованій та електронній формах). Відділення та інші підрозділи Президії НАПН України за своїми функціональними напрямами діяльності узагальнюють матеріали, викладені в звітах підвідомчих установ, і подають їх до 10 лютого науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України для підготовки щорічного Звіту про роботу Національної академії педагогічних наук України, який схвалюється загальними зборами НАПН України.

6. Оцінювання і приймання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

6.1. Оцінювання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з дотриманням таких вимог:

– для фундаментальних наукових досліджень – отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки і наукових напрямів та (або) дають вагомі підстави для проведення актуальних прикладних досліджень;

– для прикладних наукових досліджень – отримання результатів, спрямованих на наукове забезпечення розв’язання завдань, що випливають із потреб освітянської та інших видів соціальної практики.

6.2. Наукова робота вважається завершеною, якщо виконано всі заплановані завдання, оцінено стан і результати їх упровадження на засіданні структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) та вченої ради підвідомчої установи і в 30-денний термін з моменту її закінчення до УкрІНТЕІ подано відповідні облікові та звітні документи.

6.3. Формами подання кінцевого наукового та науково-прикладного результату дослідження можуть бути: науковий звіт; офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна, довідкова продукція; електронні наукові та освітні ресурси.

До кінцевих результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки додаються відомості, що підтверджують достовірність їх упровадження, зокрема:

– договір на виконання нового наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, розпочатого за підсумками виконання фундаментального дослідження;

– грифи та свідоцтва МОН України, надані навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню;

– документи, що підтверджують розповсюдження офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції, зокрема акт, лист-підтвердження (заявка) про її розподіл тощо;

– угоди, що передбачають упровадження результатів наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок із органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, підприємствами, організаціями;

– довідки (акти) про впровадження результатів наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок, видані органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, підприємствами, організаціями;

– адреси порталів, веб-сайтів, електронних бібліотек, де розміщені результати;

– документи та матеріали, підготовлені з використанням результатів наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок:

● концептуальні документи, висновки експертизи, пропозиції до проектів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей;

● аналітичні матеріали та доповідні записки щодо підвищення якості освіти;

● висновки експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання;

● державні стандарти освіти, навчальні плани.

Інформація про впровадження результатів кожної завершеної наукової роботи наводиться у щорічному звіті підвідомчої установи.

Формами подання проміжного результату можуть бути: рукописи розділів до запланованої офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції; статті, наукові доповіді, зареєстровані винаходи тощо.

За проміжними і кінцевими результатами планових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок підвідомча установа подає пропозиції щодо випуску офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції у порядку, визначеному відповідним положенням.

Написання щорічного наукового звіту за проміжними результатами наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки є обов’язковим для всіх виконавців.

6.4. Попереднє оцінювання отриманих результатів і приймання завершеної наукової роботи здійснюються вченою радою підвідомчої установи в межах планових термінів виконання дослідження.

Керівник наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки подає вченій раді підвідомчої установи заключний звіт про виконання наукової роботи і такі матеріали:

рішення структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) про виконання наукової роботи;

перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів дослідження, за підписом керівника наукової роботи;

рецензії експертів, що характеризують результати наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

затверджені проміжні звіти про виконання етапів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, якщо їх подання передбачалося технічним завданням або договором;

довідку про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

інші необхідні матеріали відповідно до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку, вимог замовника, вченої ради підвідомчої установи.

Учена рада підвідомчої установи заслуховує звіт керівника наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, розглядає заключний звіт та інші надані документи, оцінює результати наукової роботи та стан їх упровадження, відповідність технічному завданню та договору і приймає рішення про виконання чи невиконання наукового дослідження, рекомендування продукції, створеної за його результатами, до друку (виготовлення), оприлюднення в електронній бібліотеці, депонування або іншого використання продукції.

6.5. Якщо на етапі завершення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки продукцію не опубліковано (виготовлено), а подано у формі рукопису, примірник цього рукопису з копіями рецензій і рішенням ученої ради передається на зберігання до архіву наукової частини установи на паперовому або електронному носіях.

6.6. Якщо вчена рада підвідомчої установи не затвердила результати виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки структурного підрозділу чи окремого виконавця, керівник наукової роботи або виконавець можуть порушити клопотання про призначення незалежної експертизи для визначення рівня виконання дослідження, його теоретичної і практичної значимості. За результатами експертизи керівник установи може достроково розірвати трудову угоду з науковим працівником, який не виконав заплановану роботу.

6.7. За підсумками завершеного наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки до відділення НАПН України подається заключний науковий звіт, оформлений відповідно до вимог Державного стандарту України 3008: 2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», обсягом до 2,0 авт. арк., складовою якого є перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження результатів дослідження із зазначенням вихідних даних, реквізитів, бібліографічних записів, електронних адрес документів і матеріалів, зазначених у пункті 6.3 цього Положення.

Результати всіх завершених у звітному році фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок обговорюються на засіданні бюро відділення.

Експертиза рукописів, підготовлених за результатами наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, проводиться експертними радами відділень, які готують експертні висновки для включення рукопису до річного плану випуску друкованої продукції НАПН України.

Експертна рада відділення – консультативний, постійно діючий дорадчий колегіальний орган за участю членів відділення, який проводить експертизу рукописів продукції, що передбачаються до випуску.

До оцінювання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та експертизи рукописів можуть залучатися провідні фахівці з відповідних проблем, які не є членами відділення.

Узагальнені матеріали щодо завершення наукової роботи відображаються у щорічному звіті про діяльність підвідомчої установи.

Найвагоміші наукові результати досліджень підвідомчих установ заслуховує Президія НАПН України.

6.8. Результати завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок оформляються актом здачі-приймання робіт, невід’ємною частиною якого є: заключний науковий звіт (2 авт. арк.); заключний анотований звіт (додаток 10); кошторис витрат за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою (додаток 11-А).

Приймання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок проводиться в терміни і за процедурами, які встановлюються замовником і обумовлюються в договорі на виконання наукового дослідження (науково-технічної (експериментальної) розробки).

Акт здачі-приймання наукової роботи за державною тематикою подається підвідомчою установою у трьох примірниках – до відділень, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України; фундаментальних і прикладних наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок за тематикою НАПН України – відповідним відділенням та фінансово-економічному відділу НАПН України протягом 15 днів після закінчення терміну виконання наукової роботи.

6.9. Підвідомча установа подає до УкрІНТЕІ:

– облікову картку у 30-денний термін після закінчення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки та щорічно після завершення кожного його етапу, якщо виконання становить більше одного року;

– затверджений її керівником заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки у 30-денний термін після закінчення.

Звітна інформація подається до УкрІНТЕІ відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Копії облікових карток наукових досліджень за тематикою НАПН України після оформлення в УкрІНТЕІ подаються до відповідних відділень та фінансово-економічного відділу НАПН України. Копії облікових карток наукових досліджень за державною тематикою подаються до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

6.10. Результати оцінювання і приймання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок ураховуються відділеннями і Президією НАПН України під час визначення обсягів базового бюджетного фінансування підвідомчих установ на наступні роки.

Додатки та пояснення до додатків можна переглянути в файлі за посиланням: