Інформація про початок формування змісту чергового 8 (22) випуску збірника наукових праць “ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ

 ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

 

Шановні колеги,

інформуємо вас про початок формування змісту чергового  8 (22) випуску

збірника наукових праць

“ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

 

Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Збірник індексовано у міжнародній науково-метричній базі Crossref. Кожній статті присвоюється унікальне DOI.  Періодичність видання – один раз на рік. Мова статті – українська, російська, польська, англійська, італійська.

 

Орієнтовні тематичні напрями збірника:

1.     Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).

2.     Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна, особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, політична самоідентифікація та націєтворення, націєтворчий процес і загальнонаціональна консолідація, соціально-психологічне мислення та прогнозування, громадська думка,  історична пам’ять).

3.     Психологія війни і миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння).

4.     Психологічні чинники відносин влади і громадян та побудови громадянського суспільства (психологія влади і громади, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).

5.     Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми політичних впливів (медіа, інтернет, переговори, мова, дискурс, політичні наративи, пропаганда, реклама, імідж).

6.     Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти (сприймання суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).

7.     Психологія політико-правових відносин (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, соціальна справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про державну владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість).

8.     Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші соціальні стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

9.     Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Видання 8 (22-го) випуску планується на листопад 2019 р. Для включення Вашої статті до збірника необхідно надіслати в редакцію: до 1 вересня заявку, до 1 жовтня текст статті.

Для опублікування статті слід надіслати такі матеріали:

1.     Статтю, яка відповідає всім нижчезазначеним вимогам (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «s» в кінці назви, розширення doc або rtf).

2.     Рецензію наукового керівника (відсканований оригінал) для авторів без наукового ступеня із завіреним підписом за основним місцем роботи (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «r» в кінці назви, розширення pdf або jpg/jpeg).

Попередньо автори статті можуть подати заявку

(назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «z» в кінці назви, розширення doc або rtf), яка має містити таку інформацію:

  • назва статті (мовою статті та обов’язково англійською мовою);
  • довідка про автора:
– прізвище, ім’я та по батькові (мовою статті та обов’язково англійською мовою),

– місце роботи, навчання,

– посада,

– науковий ступінь,

– вчене звання,

– членство в АППУ,

– електронна адреса,

– контактний телефон,

– ORCID (цифровий ідентифікатор автора. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись за посиланням: https://orcid.org/register),

– для аспірантів і здобувачів додатково: рік навчання (перебування в статусі здобувача); ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон наукового керівника.

Автори без наукового ступеня, аспіранти та здобувачі подають заявку обов’язково.

Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість друку: 20 тисяч знаків з пропусками  – 60 грн, для членів АППУ – 30 грн, за переклад анотації англійською мовою додатково сплачується 100 грн, для членів АППУ – 50 грн. Пересилання збірника – 20 грн. Після процедури сліпого рецензування експертами й отримання схвалення до публікації автор перераховує кошти за такими реквізитами: ЄДРПОУ 21655188, р/р 26000060254929 у ФРЦ «Приватбанк» м. Київ, МФО 320649 з поміткою «Політична психологія»; отримувач – Асоціація політичних психологів України.

У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє рецензування, листуватися в разі необхідності з авторами. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Вимоги щодо резюме, ключових слів і списків літератури викладено на сайтах: збірника «Проблеми політичної психології» (http://politpsy.org.ua), Асоціації політичних психологів України (http://appu.com.ua) та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm). За довідками звертатися на адресу nauk.org.viddil@ukr.net, тема листа «Політична психологія», а також до заступника голови редакційної колегії Чорної Лідії Георгіївни. Телефони для довідок  – (067) 724-43-11 (моб.).

Текст статті необхідно завантажити у систему Open Journal Systems на сайті http://ispp.org.ua. (розділи: «Наукова діяльність / Видавнича діяльність / Періодичні видання / Проблеми політичної психології / сайт / English version» або «Онлайн журнали». Заявки та рецензії для авторів без наукового ступеня надсилаються на адресу nauk.org.viddil@ukr.net.  

 

Запрошуємо до співпраці, чекаємо на ваші матеріали!

 

З повагою,

голова редакційної ради збірника,
директор Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України

М. М. Слюсаревський

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у збірнику «Проблеми політичної психології»

I.    Загальні технічні вимоги

1.   Мова рукопису: збірник «Наукові студії із соціальної та політичної психології» – українська, англійська, польська; збірник «Проблеми політичної психології» –

українська, англійська, польська, російська, італійська.

2.           Обсяг основного тексту статті – від 0,4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками). Оптимальний обсяг статті 0,5 др. арк. (20 000 символів з пропусками).

3.           Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.

4.           Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2,5 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.

5.           Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.

6.           Параметри абзацу:

–     вирівнювання – за шириною;

–     міжрядковий інтервал – 1,5 см;

–     відступ першого рядка – 1,25 см;

–     інтервал між абзацами – 0 мм.

 

                                                II.    ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

·             Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y.

·             ПІБ автора мовою статті (повністю, 10 пт, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони подані в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна)!

· Науковий ступінь, вчене звання, посада (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

· Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Будь ласка, вказуйте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

· Ідентифікатор ORCID ID (10 пт, великі літери, вирівнювання по лівому краю); за відсутності – реєстрація на сайті https://orcid.org/register.

· Е-mail (10 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю).

· Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).

· Резюме мовою тексту статті обсягом від 1800 до 2200 знаків (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см). Має містити такі елементи:

·       завдання – цілі наукового дослідження;

·       методологія та наукові підходи;

·       висновки – які основні результати дослідницької наукової роботи;

·       межі дослідження, можливість використання результатів, напрям подальших досліджень;

·       практичне значення;

·       соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство/політику;

·       оригінальність/цінність.

· Фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний шрифт). Далі в тому ж рядку – подається мовою тексту статті від 5 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

· Назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно, як і мовою тексту статті). Якщо мова тексту статті не українська, то після тексту англійською мовою  подається назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова українською мовою.

Увага! Якою б мовою не була написана стаття, блок з даними про авторів, резюме та ключовими словами також подається українською та англійською мовами. Тобто для статей, написаних польською, італійською або російською мовами, крім резюме мовою тексту статті, обов’язково додається резюме українською та англійською. Для іноземних авторів україномовні дані формує редколегія журналу.

Важливо! Прізвища та імена авторів наводяться і транслітеруються латиницею з мови, якою їх подано в документах, що засвідчують особу.

· Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких рубрик (шрифт напівжирний, 12 пт):

1)  Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (обов’язкова рубрика).

2)  Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних частин загальної проблеми (обов’язкова рубрика).

–      наявність посилання на кожне джерело в тексті статті обов’язкове у списку літератури;

–      посилання на джерела, згідно зі стилем АРА (Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition; https://apastyle.apa.org/manual/), подаються в круглих дужках, із зазначенням прізвища автора(ів), року видання, за потреби –сторінки(ок). Наприклад: (Титаренко, 2019, с. 35–38);

–         у разі цитування кількох джерел одночасно можна перерахувати їх в одних дужках через крапку з комою. Наприклад: (Васютинський, 2019, с. 120; Diener, 2015);

–      якщо авторів статті 6 і більше, після першого прізвища вказується «та ін.» або “et al.”. Наприклад: (Слюсаревський та ін., 2018; Jones et al., 2016). Див. розділ «Додатково» цих Вимог.

3)  Мета статті (обов’язкова рубрика).

4)  Виклад основного матеріалу дослідження з його теоретичними засадами, описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (обов’язкова рубрика).

5)  Обмеження дослідження (бажана рубрика).

6)  Практична/соціальна значущість дослідження (бажана рубрика).

7)  Персональний внесок авторів (якщо авторів публікації декілька; бажана рубрика).

8)  Висновки та перспективи подальших досліджень (обов’язкова рубрика).

9)  Подяка (бажана рубрика). Наприклад, грантодавцю, якщо дослідження було виконано за рахунок фінансової підтримки.

Можуть наводитися дані щодо того, у межах якої науково-дослідної роботи виконано дослідження (назва теми і номер державної реєстрації). Можуть бути також наведені дані щодо відповідності статті етичним стандартам, наявності конфлікту інтересів.

12.    Список використаних джерел (мовою оригіналу, виняток – китайська, японська, корейська та арабська; у цьому разі назва джерела наводиться англійською із зазначенням мови оригіналу в дужках):

–     підзаголовок «Список використаних джерел» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до стилю АРА;

–     джерела в переліку посилань організовуються без нумерації в алфавітному порядку;

–     обов’язкова наявність джерел, виданих протягом останніх 5 років (бажано не менше як половина);

–     не допускається наведення джерел, на які немає посилання в тексті.

13.    Транслітерований з кирилиці латиницею і перекладений англійською список використаних джерел:

–     підзаголовок «References» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру);

–     власне список (шрифт 10 пт), оформлюється відповідно до стилю APA:

·     перелік без нумерації, в алфавітному порядку;

·     прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв транслітеруються латиницею;

Для транслітерації рекомендовано скористатися онлайн-сервісом https://translate.google.com (транслітерація з’являється у нижньому рядку під текстом, введеним у віконце перекладу). У разі транслітерації з російської мови не використовувати апострофи, що символізують пом’якшення

·     назви публікацій транслітеруються, а їх переклад англійською наводиться у квадратних дужках. Наприклад: Kryza identychnosti osobystosti [Personality identity crisis];

·     окремі назви конференцій, організацій, видавництв, наукових установ можуть перекладатися та зазначатися скорочено (якщо це офіційні переклади та скорочення);

·     після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);

·     англомовні джерела наводяться без змін;

·     назви видань латиницею (французька, німецька та ін.) наводяться без змін, у квадратних дужках наводиться їх переклад англійською; у круглих дужках вказується мова оригіналу видання;

·     усі джерела, наведені в «Списку використаних джерел», мають бути наведені в тому ж порядку і в «References». Їх кількість має збігатися.

14.    Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (10 пт, курсив, вирівнювання справа).

 

Додатково:

Для оформлення списку використаних джерел рекомендовано використовувати автоматизований сервіс http://www.citethisforme.com/.

Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Тільки у виняткових випадках можна посилатися на підручники, словники та науково-популярну літературу.

Якщо в тексті статті є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Вторинне цитування дозволяється у виняткових випадках – коли першоджерело є принципово недоступним.

На останній сторінці файлу статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у сканованому форматі), такого змісту:

 

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую (-ємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує(ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання в статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор(и) гарантує(ють), що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, видавати, перекладати будь-якою мовою, адаптувати,  а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.»

Підпис /ПІБ/

 


Приклади внутрішньотекстових цитувань за стилем APA:

Один автор

…This was seen in an Australian study (Conger, 1979).

або

Conger (1979) has argued that…

або

In 1979, Conger conducted a study which showed that…

Два автори

…(Davidson & Harrington, 2002).

або

Davidson and Harrington (2002)…

Від трьох до п’яти авторів

Відображати всі імена і рік видання, коли джерело цитується вперше; при подальшому цитуванні чи згадуванні цих авторів – тільки перше ім’я і «та ін.».

Цитується першого разу:

…(Brown, Smith, & Jones, 1990) або Brown, Smith, and Jones (1990)…

У разі повторення:

…(Brown et al., 1990) або Brown et al. (1990)…

Шість або більше авторів

Відображати прізвище першого автора і «та ін.» (або et al.”), і рік видання. А в списку використаних джерел відобразити усі шість прізвищ авторів.

…. (Jones et al., 2003) або Jones et al. (2003)…

Різні автори: однакові прізвища

Слід додати ініціали авторів, щоб відрізнити їх:

P.R. Smith (1923) to distinguish from S. Smith (1945) …

(Jones & S.A. Brown, 1961) to distinguish from (W.O. Brown & Smith, 1985).

Кілька авторів: неоднозначні цитати

При багаторазовому цитуванні авторів з однаковими прізвищами слід додати прізвища співавторів для розрізнення:

…(Brown, Smith, et al., 1998) to distinguish from (Brown, Taylor, et al., 1998).

Кілька робіт: одного автора

При цитуванні разом відображають прізвище автора, а далі роки кожної публікації, розділені комою:

… (Stairs, 1992, 1993) або Stairs (1992, 1993)…

Кілька робіт: один автор і один рік

У разі багаторазового цитування одного автора і одного й того ж року видання слід до років видання додати малу літеру – суфікс (a, b, c ...).

Розподіл суфіксів визначається порядком прямування посилань у списку літератури.

Суфікси також включаються до списку посилань, і ці посилання перелічені в алфавітному порядку за назвою.

У разі багаторазового цитування в одному місці тексту список суфіксів розташовується так, як показано нижче.

Stairs (1992b)… later in the text … (Stairs, 1992a). або …(Stairs, 1992a, 1992b).

Автор – анонім

Слід використовувати «Анонім» як ім’я автора.

… (Anonymous, 1997).

Невідомий автор

Слід навести кілька перших слів назви.

При використанні цитати зі статті або глави слід взяти в лапки назву статті або глави. При використанні цитати з періодичного видання, книги, брошури або звіту назву видання слід подати курсивом.

…the worst election loss in the party’s history («This is the end…», Social sciences, 1968).

Корпорація або група авторів

При першому цитуванні назву організації наводять повністю, а потім – абревіатуру у квадратних дужках:

… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005)

У подальшому, при повторному цитуванні, подають абревіатуру в дужках:

… (AIHW, 2005).

Якщо абревіатура не так широко відома, наводять повну назву при кожному цитуванні:

… (Australian Research Council, 1996).

Кілька посилань

Слід скласти список посилань в алфавітному порядку з відокремленням крапкою з комою: … (Burst, 1995; Turner & Hooch, 1982; Zane, 1976).

Посилання на певні частини джерела

Слід навести номери сторінок для прямого цитування. Потрібно зазначити сторінку, розділ, малюнок, таблицю тощо якомога точніше. Слід використовувати загальноприйняті скорочення, наприклад, p. для page, para. для paragraph.

As one writer put it “the darkest days were still ahead” (Weston, 1988, p. 45).

Weston (1988) argued that «the darkest days were still ahead» (p. 45).

This theory was put forward by Smith (2005, chap. 7)

Цитування електронного джерела

Якщо не можна навести номери сторінок, зазначають номери параграфів:

…(Sturt, 2001, para. 2)

Приватне повідомлення: для електронної пошти та інших «неусувних» даних

Приватні повідомлення не включають до списку посилань:

… (R. Smith, personal communication, January 28, 2002).

R. Smith (personal communication, January 28, 2002)…

 

Приклади оформлення References за стилем APA:

Стаття в журналі

Для статей кирилицею назва статті опускається. Ім’я автора і назва журналу транслітеруються. Назва журналу виділяється курсивом.

Журнал має нумеровані томи і випуски

Обов’язково вказується і номер тому, і номер випуску.

Author, A. (2019). Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125–135. (in Ukrainian)

Журнал має лише нумеровані випуски

Author, A. (2019). Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

Варіант з перекладом (Назва статті наводиться в авторському англійському перекладі або зовсім опускається, а не перекладається самостійно).

Author, A. (2019). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 125–135. (in Ukrainian)

Author, A. (2019). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 125–135. (in Ukrainian)

Online-доступ

Author, A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, тому (номер заявки), сторінки статті. Retrieved from (Взято з) www.apa.org. (in English)

 

Книга, частина книги

Ім’я автора і назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки тощо даються у перекладі англійською мовою. Назва книги або транслітерується, або перекладається.

Книга

Author, A. (2019). Nazva knyhy. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Частина книги

Author, A. (2019). Nazva roboty. In Nazva knigi (Vol. 10, pp. 33-35). Kyiv: Aspekt. (in Ukrainian)

Варіант з перекладом

Author, A. (2019). Nazva knyhy [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Author, A. (2019). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33-35). Kyiv: Aspekt. (in Ukrainian)

 

Дисертація, автореферат дисертації

Назва дисертації або (1) опускається, в цьому випадку в круглих дужках вказується спеціальність, або (2) перекладається (обидва варіанти тільки для робіт на кирилиці).

Обов’язкові елементи: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Краще посилатись на повний текст дисертації, а не на автореферат. Описи можна перевірити у каталогах дисертацій http://diss.rsl.ru або http://search.proquest.com/.

Дисертація

Author, A. (2018) PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)

[Зазначена спеціальність (Social Communication). Наводиться правильний офіційний переклад назви установи або її транслітерація (Kharkivska derzhavna akademiia kultury). Неправильний переклад – найгірший варіант]

Автореферат дисертації

Author, A. (2018) Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian) [Або: Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho]

Варіант з перекладом

Author, A. (2018). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. (in Ukrainian)

Author, A. (2018). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian)

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей = Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференцій = Proceedings of the Conference Name

(Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду… = Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Сongress…)

Тези доповідей

Author, A. (2018). Abstracts of Papers. Nazva konferentsii, Kyiv, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kiev: VNLU. (in Ukrainian)

Матеріали конференції

Author, A. (2018). In Nazva knyhy (якщо є): Nazva konferentsii. Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3, 2007. (pp. 30-35). Kyiv: VNLU. (in Ukrainian)

Варіант з перекладом

Author, A. (2018). Nazva tez [Title of article]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3, 2007. (pp. 29-30). Kyiv: VNLU. (in Ukrainian)

Author, A. (2018). Nazva statti [Title of article]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference Name, Kyiv, June 1–3, 2007. (pp. 30-35) Kyiv: VNLU. (in Ukrainian)

 

Офіційна веб-сторінка

використання n.d. (no date – без дати), якщо інформація про дату публікації недоступна;

надання інформації про організацію, власника сайту, якщо жоден автор недоступний.

Офіційний веб-сайт

Author, A., & Author, B. (Рік публікації). Назва. URL (in Ukrainian)

Веб-сайт: організація як автор

Назва організації. (Рік видання). Ресурс: Назва ресурсу. Australian Psychological Society. (2010). Bushfire resources: preparedness and recovery. Retrieved from http://www.psychology.org.au/bushfires/

 

 

 

 

 

типові помилки набору:

Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.

При наборі т ексту слід розрізняти символи тире та дефісу.

Основний тип лапок – «».

Назва символу Символ Клавіатурний еквівалент­ Приклади використання
Нерозрив-ний пробіл   <Ctrl>+<Shift>+

<пробіл>

Ініціали та скорочення відокремлюються нерозривним пробілом:

Правильно: «у роботах В. Ю. Бикова», «м. Київ»

Неправильно: «у роботах В.Ю.Бикова», «м.Київ»

Дефіс <Ctrl>+<Shift>+<‑> Правильно:  «науково-практична діяльність»

Неправильно: «науково практична діяльність»

Тире <Alt>+<Ctrl>+

<Num->

Тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефісу. Використовується для логічного поділу речення та опису діапазонів:

ü YouTube – сервіс, що надає послуги відеохостинга

ü 1941 – 1945

ü Київ – Одеса

Лапки (ялинка) «» < Shift >+<“> Використовуються як основний тип лапок.

Правильно: «Семантичний диференціал»

Неправильно:

ü Семантичний диференціал

ü Семантичний диференціал

Верхні лапки “” <Ctrl>+<`>+

<Shift>+<`>;

 

<Ctrl>+<’>+

<Shift>+<’>

Використовуються як вкладені лапки:

 

«…методика “Семантичний диференціал часу” використовується…»

Апостроф <Ctrl>+<’>+<’> Правильно: «компютер»

Неправильно:  «компютер», «компютер», «компютер»