Спеціалізована вчена рада

1

Васютинський

Вадим

Олександрович

(голова спеціалізованої вченої ради)

1955

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник  лабораторії психології мас та спільнот

 

Доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2006, Україна

Професор зі спеціальності соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2008, Україна

19.00.11

1. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В. О. Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – 7,3 друк. арк.

2. Психологічні аспекти ціннісного порозуміння українців у сучасних умовах / В. О. Васютинський // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – 0,7 друк. арк.

3. Ціннісний простір політичної свідомості бідних і небідних у сучасній Україні / В. О. Васютинський // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

: у 12 т. – К., 2015. – Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 12. – 0,7 друк. арк.

Д 26.001.26

Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка

2

Кочубейник Ольга Миколаївна

(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

1970

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

провідний науковий співробітник  лабораторії психології політико-правових відносин

Доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2011, Україна

Старший науковий співробітник зі спеціальності соціальна психологія,

2012, Україна

19.00.01

1. Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу / О. М. Кочубейник // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”. – К. : КиМУ, 2015.Вип. 7. – 0,5 друк. арк.

2. Дискурс кризового суспільства: емоційне навантаження полюсів / О. М. Кочубейник // Особистість в умовах кризових викликів сучасності : мат. методол. семінару НАПН України (24 березня 2016 р., м. Київ). – К. , 2016. – 0,5 друк. арк.

1.      3. Криза вітчизняної психологічної науки як соціальний діалог: проекція в дискурсивний вимір / О. М. Кочубейник // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України,  Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум , 2016, – Вип. 37 (40). – 0,5 друк. арк.

немає