Лабораторія психології політичної поведінки молоді

Ірина Василівна Жадан

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://ispp1994.wixsite.com/labpolitpov/about-us

e-mail: iryna.zhadan@ispp.org.ua

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Позняк Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Скнар Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Сидоркіна Марина Юріївна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник
Остапенко Ірина Віталіївна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник
Краснякова Алла Олексіївна – науковий співробітник

 

 

Про лабораторію:

Лабораторія психології політичної поведінки молоді була створена в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в 1995 році.

Керівник: Жадан Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Кількісний і якісний склад: У складі лабораторії працюють  6 науковців, серед них 5 кандидатів наук .

Теми, які розроблялися в лабораторії:

 • Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної  картини політичної  світу студентської молоді  (2011–2015рр.);
 • Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007–2010 рр.);
 • Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004–2006 рр.);
 • Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 • Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 • Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).
Тематика наукових досліджень

 1. Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019 – 2021 рр.)
 2. Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016 – 2018 рр.).
 3. Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді (2011 – 2015 рр.).
 4. Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007 – 2010 рр.)
 5. Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004 – 2006 рр.)Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 6. Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 7. Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).

[згорнути]
Публікації

 1. Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування: монографія/В.Д.Бондаренко, І.В.Жадан, С.І.Позняк та ін..– К.: Міленіум, 2017.– 264с.

За  результатами емпіричних досліджень окреслено проблемні зони структурування політичної картини світу студентства, визначено особливості конструювання окремих її складових (ціннісної, мотиваційної, а також соціальної та владно-підвладної взаємодії, історичної пам’яті і політичних практик). Визначено ресурси соціалізувального дискурсу та запропоновано технології його оптимізації. Дослідженням охоплено студентську молодь у різних регіонах країни, що дало змогу виявити регіональні відмінності у структуруванні  політичної картини світу молоді цих регіонів.

 1. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.

Посібник містить детальний опис проективних технік і методик (як невербальних, так і вербальних), які можна застосовувати у політико-психологічних дослідженнях та використовувати у тренінгових заняттях для формування політичної картини світу молоді. Викладено методичні засади застосування проективних технік. Запропоновано  схеми аналізу отриманих даних.

 1. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] / за наук. ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро-і мікросередовища, які впливають на формування мотивації і навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного і мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв’язку з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.

 1. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психоло-гічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

[згорнути]
Видання:

1.   Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування : монографія / В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. – К. : Міленіум, 2017. – 264 с.

 1. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.
 2. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] /
  за наук. ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.
 3. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психоло-гічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.
 4. Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : методичні рекомендації / М. Ю. Сидор-кіна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
 5. Соціальне научання: механізми розвитку політичних став-лень молоді : науково-методичний посібник / [І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін.]; за наук. ред. І. В. Жадан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 6. Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи форму-вання : [колективна монографія] / за ред. І. В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с.
 7. Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель: науково-методичний посібник / за ред. І. В. Жадан. – К., 2006. – 139 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку

– монографію «Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик»
– методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді»
для викладачів закладів вищої освіти, студентів, науковців-психологів, фахівців у галузі освіти та неурядових громадських організацій просвітницького спрямування

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 •  вивчення процесів і закономірностей функціонування політичної поведінки молоді
 •  створення методичного інструментарію для аналізу стану і тенденцій розвитку політичної поведінки молоді
 •  розробка навчальних програм, майстер-класів, соціально-психологічних тренінгів

[згорнути]
Пропонуємо послуги

кількісні та якісні дослідження в сфері соціальної і політичної психології та маркетингу, масові опитування громадської думки

 • Проведення і організація фокус-групових досліджень (розробка гайду (сценарію) для проведення фокусованого групового інтерв’ю на задану тему; визначення цілі і завдань дослідження; обґрунтування кількості учасників і складу групи; модерування процесу обговорення згідно завдань дослідження; обробка та аналіз отриманих даних; підготовка звіту або аналітичних матеріалів для замовника; формулювання рекомендацій щодо предмету вивчення).
 • Розробка, організація і проведення соціально-психологічних тренінгів, семінарів, майстер-класів з найрізноманітнішої проблематики, що цікавить замовника. Тренінги особистісного розвитку, комунікативні тренінги, тренінги розв’язання конфліктів, тренінги навичок конструктивної взаємодії, лідерські тренінги, тренінги командо утворення, тренінги асертивної поведінки, тренінги з розвитку креативності, тренінги емоційної саморегуляції, тощо. Розробка програми тренінгу, що передбачає визначення мети і завдань, плану роботи, підбір методів, технік, вправ (і за потреби створення методик), що дозволяють вирішити поставлені завдання, визначення очікуваного результату. Підготовка роздаткового матеріалу для учасників тренінгу. Організація і проведення тренінгових груп. Підготовка рекомендацій, подальших напрямів роботи для замовника.
 • “Соціально-психологічний тренінг активізації національної та громадянської самоідентифікації молоді” (Остапенко І.В.), один з етапів якого –  “Трансформація бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації та оновлення власного комунікативного досвіду”.
 • Соціально-рольова гра «Проблеми молоді та перспективи їх вирішення». Психологічна рольова гра спрямована на розвиток комунікативних умінь молоді формулювати проблему, аналізувати причини її виникнення, пропонувати можливості вирішення. Під час виконання тих чи тих соціальних ролей учасники гри оволодіють техніками креативного монологу, когнітивного діалогу та конструктивного полілогу.
 • Психологічне консультування батьків: проведення індивідуальних консультацій з питань виховання та розвитку дітей та підлітків, покращення дитячо-батьківських стосунків, подолання емоційних та поведінкових проблем у дітей та підлітків, подолання наслідків психотравмуючих подій тощо;
 • Профорієнтаційна психодіагностика підлітків: допомога підліткам у визначенні інтересів та здібностей, а також особистісних ресурсів з метою обрання найбільш підходящого напрямку майбутньої професійної діяльності;
 • Освітні семінари для психологів закладів освіти:
  • Семінар «Використання арт-терапевтичних технологій у психологічній роботі з дітьми та підлітками»: основні принципи застосування арт-терапевтичних технологій в роботі з дітьми та підлітками.
  • Семінар «Засоби психологічного відновлення»: семінар присвячено розгляду та тренуванню вмінь, які сприяють психологічному відновленню після психотравмуючих подій.
 • Просвітницькі семінари для батьків:
  • Семінар «Адаптація дітей до школи»: на семінарі будуть розкриватися питання: як сприяти легкій адаптації дитини до школи; на які навички варто звернути увагу; ознаки успішної адаптації та симптоми дезадаптації тощо.
  • Семінар «Психологічні потреби дітей»: семінар присвячено розгляду основних психологічних потреб дітей та ролі батьків у задоволенні цих потреб.

[згорнути]
Міжнародна діяльність

 •  проект Erasmus+““Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України” /DocHub/, (Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001 (Жадан І.В., Позняк С.І.)
 •  членство у редакційній колегії журналу “Journal of Social Science Education” (Позняк С.І.)

[згорнути]