Лабораторія психології політико-правових відносин

Духневич Віталій Миколайович

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://psy-lpr.at.ua/

e-mail: Dukhnevych@ispp.org.ua

 

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Кочубейник Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук – провідний науковий співробітник

Гуменюк Ольга Ігорівна – кандидат психологічних наук, науковий співробітник;

Осадько Олеся Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент – провідний науковий співробітник

Сіверс Зінаїда Феодосіївна – кандидат юридичних наук, доцент – старший науковий співробітник

Никоненко Людмила Володимирівна – молодший науковий співробітник

 

Про лабораторію:

Проблематика досліджень лабораторії: громадянськість, політико-правова свідомість, громадянська позиція особистості, негативі психологічні явища, упередження, настанови, ставлення, нетолерантність, екстремізм, недовіра.

Здійснюється прогнозування наслідків та створення програм запобігання негативним проявам активності громадян у політико-правовій сфері

Розробляються рекомендації та профілактичні програми щодо запобігання негативним психологічним наслідкам у політико-правовій сфері, пов’язаних із воєнними діями на Сході України; рекомендації щодо психологічного забезпечення роботи з різними верствами населення для профілактики та подолання таких явищ

Досліджуються та розробляються засоби формування готовності особистості до конструктивної взаємодії з органами влади, інститутами громадянського суспільства та іншими громадянами

Створюються процедури діагностики та вивчаються механізми формування настанов на пошук взаємовигідних спільних рішень в складних соціальних ситуаціях взаємодії

Тематика наукових досліджень:

·         Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)

·         Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)

·         Аналізуються негативні психологічниі явища у політико-правовій сфері, спричинені воєнним конфліктом на сході країни

[згорнути]
Видання:

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.

Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 51-59.

Кочубейник О. М. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі «верхів» і в дискурсі «низів» / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С.190-200.

Кравчук С.Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С.Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Том 1. Вип. 3. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 104-108.

Осадько О. Ю. Комунікативні чинники розвитку політико-правової компетентності особистості / О. Ю. Осадько // Проблеми політичної психології: Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – С.389‑401.

Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про “справедливість-несправедливість” / З.Ф. Сіверс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 69-77.

Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні / Л. В. Никонеко // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-234.

Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] /
[В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін.]; за
наук. ред. В.П. Казміренка; Національна академія педагогічних
наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. 390 с.
Активізація когнітивних процесів у спілкуванні :
методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс,
В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. К.: Міленіум,
2011. – 268 с.
Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно-
орієнтованих тренінгів спілкування: методичні рекомендації / В.М. Духневич; Нац. акад. пед.
наук України, Ін-т соц. та політ. психології – К.: Міленіум, 2014. – 84 с.
Осадько О.Ю. Общение как эликсир здоровья.
Коммуникативные механизмы саногенеза личности :
монография / О. Ю. Осадько ; Национальная академия
педагогических наук Украины, Институт социальной и
политической психологии. – К. : Милениум, 2016. – 340 с.
Соціальний діалог у вимірах когнітивного
спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник,
В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс, І. В. Петренко,
Н. О. Довгань, О. Г. Цукур, О. В. Івачевська] ; за наук. ред.
О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц.

та політ. психології. – К. : ….., 2016. – С. –

Психологічні практики конструювання життя в умовах
постмодерної соціальності: монографія / Т.М. Титаренко,
О.М Кочубейник, К.О. Черемних; Національна академія
педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної
психології. – К. : Міленіум, 2014.–206c.
Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір
особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. –
К.: Міленіум, 2008. – 360 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 Розробка та реалізація програм психологічних досліджень феноменів політико-правової
свідомості, негативних психологічних явищ в політико-правовій сфері, що
супроводжують воєнний конфлікт на Сході України
 Розробка та проведення навчальних соціально-психологічних та психологічних
політико-правових програм, тренінгів та бізнес-семінарів
 Розробка програм антикризових дій для різноманітних бізнес-структур
 Розробка та проведення інноваційно-діяльнісних сесій, організаційно-управлінських
заходів і психологічнного забезпечення запуску та реалізації Проектів у різних сферах
діяльності
 Психологічне консультування
 Розроблення психодіагностичного інструментарію
 Розробка навчальних програм та викладання психологічних дисциплін

[згорнути]
Ми пропонуємо послуги:

-консалтингу,

-психологічного забезпечення управлінської діяльності,

-розробки та проведення тренінгів,

-психологічного консультування,

-проведення психологічних експертиз,

-кількісних та якісних психологічних досліджень.

[згорнути]
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРЕЛІК основних наукових напрямів і найважливіших проблем для аспірантів, докторантів і здобувачів

1. Соціально-психологічні механізмі формування / регуляції політико-правової свідомості
молоді.
2. Актуальні політико-правові уявлення та правові потреби сучасної молоді.
3. Соціально-психологічні особливості формування національно-державної ідентичності молоді
в сучасній Україні.
4. Образ права як смисловий рівень правосвідомості і його особливості у молоді.

5. Соціально-психологічні фактори актуалізації та блокування мотивів правомірної поведінки
молоді.
6. Політико-правова культура як фактур регуляції поведінки особистості.
7. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування політико-
правових установок особистості.
8. Атрибуція відповідальності і провини як механізм формування правомірної поведінки.
9. Взаємозв’язок політико-правової свідомості та уявлень про справедливість.
10. Справедливість як основа соціальної настанови особистості на легітимність влади.
11. Раціональні та ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості.
12. Вплив політико-правової свідомості молоді на формування її громадянської позиції та
внутрішніх регуляторів правової поведінки.
13. Особливості ціннісних орієнтацій правової свідомості молоді.
14. Особливості (чинники, механізми) трансформації образу держави у сучасної молоді.
15. Соціально-психологічні закономірності побудови (становлення, формування, розвитку)
молоддю взаємин з державою та політико-правовими інститутами.
16. Соціально-психологічні закономірності формування і динаміки оцінок політики та права
молоддю в періоди соціальних трансформацій.
17. Комунікативні особливості становлення політико-правової свідомості молоді.
18. Особливості суб’єктивної легітимації правових норм в залежності від групових цінностей
молодіжного середовища.
19. Соціально-психологічні особливості розвитку громадянської позиції особистості.
20. Соціально-психологічні умови запобігання негативним психологічним явищам в політико-
правовій сфері.
21. Соціально-психологічні закономірності виникнення та подолання негативних психологічних
явищ в політико-правовій сфері.

[згорнути]