Лабораторія психології політичної поведінки молоді

Ірина Василівна Жадан

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://ispp1994.wixsite.com/labpolitpov/about-us

e-mail: iryna.zhadan@ispp.org.ua

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Позняк Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Скнар Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Сидоркіна Марина Юріївна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник
Остапенко Ірина Віталіївна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник
Краснякова Алла Олексіївна – науковий співробітник

 

 

Про лабораторію:

Лабораторія психології політичної поведінки молоді була створена в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в 1995 році.

Керівник: Жадан Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Кількісний і якісний склад: У складі лабораторії працюють  6 науковців, серед них 5 кандидатів наук .

Теми, які розроблялися в лабораторії:

 • Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної  картини політичної  світу студентської молоді  (2011–2015рр.);
 • Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007–2010 рр.);
 • Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004–2006 рр.);
 • Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 • Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 • Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).
Тематика наукових досліджень

 1. Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019 – 2021 рр.)
 2. Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016 – 2018 рр.).
 3. Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді (2011 – 2015 рр.).
 4. Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007 – 2010 рр.)
 5. Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004 – 2006 рр.)Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 6. Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 7. Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).

[згорнути]
Публікації

 1. Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування: монографія/В.Д.Бондаренко, І.В.Жадан, С.І.Позняк та ін..– К.: Міленіум, 2017.– 264с.

За  результатами емпіричних досліджень окреслено проблемні зони структурування політичної картини світу студентства, визначено особливості конструювання окремих її складових (ціннісної, мотиваційної, а також соціальної та владно-підвладної взаємодії, історичної пам’яті і політичних практик). Визначено ресурси соціалізувального дискурсу та запропоновано технології його оптимізації. Дослідженням охоплено студентську молодь у різних регіонах країни, що дало змогу виявити регіональні відмінності у структуруванні  політичної картини світу молоді цих регіонів.

 1. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.

Посібник містить детальний опис проективних технік і методик (як невербальних, так і вербальних), які можна застосовувати у політико-психологічних дослідженнях та використовувати у тренінгових заняттях для формування політичної картини світу молоді. Викладено методичні засади застосування проективних технік. Запропоновано  схеми аналізу отриманих даних.

 1. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] / за наук. ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро-і мікросередовища, які впливають на формування мотивації і навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного і мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв’язку з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.

 1. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психоло-гічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

[згорнути]
Видання:

1.   Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування : монографія / В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. – К. : Міленіум, 2017. – 264 с.

 1. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.
 2. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] /
  за наук. ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.
 3. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психоло-гічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.
 4. Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : методичні рекомендації / М. Ю. Сидор-кіна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
 5. Соціальне научання: механізми розвитку політичних став-лень молоді : науково-методичний посібник / [І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін.]; за наук. ред. І. В. Жадан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 6. Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи форму-вання : [колективна монографія] / за ред. І. В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с.
 7. Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель: науково-методичний посібник / за ред. І. В. Жадан. – К., 2006. – 139 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку

– монографію «Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик»
– методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді»
для викладачів закладів вищої освіти, студентів, науковців-психологів, фахівців у галузі освіти та неурядових громадських організацій просвітницького спрямування

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 •  вивчення процесів і закономірностей функціонування політичної поведінки молоді
 •  створення методичного інструментарію для аналізу стану і тенденцій розвитку політичної поведінки молоді
 •  розробка навчальних програм, майстер-класів, соціально-психологічних тренінгів

[згорнути]
Пропонуємо послуги

кількісні та якісні дослідження в сфері соціальної і політичної психології та маркетингу, масові опитування громадської думки

 • Проведення і організація фокус-групових досліджень (розробка гайду (сценарію) для проведення фокусованого групового інтерв’ю на задану тему; визначення цілі і завдань дослідження; обґрунтування кількості учасників і складу групи; модерування процесу обговорення згідно завдань дослідження; обробка та аналіз отриманих даних; підготовка звіту або аналітичних матеріалів для замовника; формулювання рекомендацій щодо предмету вивчення).
 • Розробка, організація і проведення соціально-психологічних тренінгів, семінарів, майстер-класів з найрізноманітнішої проблематики, що цікавить замовника. Тренінги особистісного розвитку, комунікативні тренінги, тренінги розв’язання конфліктів, тренінги навичок конструктивної взаємодії, лідерські тренінги, тренінги командо утворення, тренінги асертивної поведінки, тренінги з розвитку креативності, тренінги емоційної саморегуляції, тощо. Розробка програми тренінгу, що передбачає визначення мети і завдань, плану роботи, підбір методів, технік, вправ (і за потреби створення методик), що дозволяють вирішити поставлені завдання, визначення очікуваного результату. Підготовка роздаткового матеріалу для учасників тренінгу. Організація і проведення тренінгових груп. Підготовка рекомендацій, подальших напрямів роботи для замовника.
 • “Соціально-психологічний тренінг активізації національної та громадянської самоідентифікації молоді” (Остапенко І.В.), один з етапів якого –  “Трансформація бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації та оновлення власного комунікативного досвіду”.

[згорнути]
Міжнародна діяльність

 •  проект Erasmus+““Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України” /DocHub/, (Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001 (Жадан І.В., Позняк С.І.)
 •  членство у редакційній колегії журналу “Journal of Social Science Education” (Позняк С.І.)

[згорнути]