Лабораторія психології політико-правових відносин

Духневич Віталій Миколайович

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://psy-lpr.at.ua/

e-mail: vitalii.dukhnevych@ispp.org.ua

‌‌Співробітники лабораторії:

Кочубейник Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Сіверс Зінаїда Феодосіївна – кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Довгань Наталія Олександрівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник

Никоненко Людмила Володимирівна – кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Цукур Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук,  молодший науковий співробітник‌

Про лабораторію:

Проблематика досліджень лабораторії: громадянськість, політико-правова свідомість, громадянська позиція особистості, негативі психологічні явища, упередження, настанови, ставлення, нетолерантність, екстремізм, недовіра.

Здійснюється прогнозування наслідків та створення програм запобігання негативним проявам активності громадян у політико-правовій сфері

Розробляються рекомендації та профілактичні програми щодо запобігання негативним психологічним наслідкам у політико-правовій сфері, пов’язаних із воєнними діями на Сході України; рекомендації щодо психологічного забезпечення роботи з різними верствами населення для профілактики та подолання таких явищ

Досліджуються та розробляються засоби формування готовності особистості до конструктивної взаємодії з органами влади, інститутами громадянського суспільства та іншими громадянами

Створюються процедури діагностики та вивчаються механізми формування настанов на пошук взаємовигідних спільних рішень в складних соціальних ситуаціях взаємодії

Тематика наукових досліджень

 • Психологічні чинники готовності індивідуальних і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях (2020-2022 рр.)
 • Аналізуються негативні психологічниі явища у політико-правовій сфері, спричинені воєнним конфліктом на сході країни
 • Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)
 • Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)

[згорнути]
Видання

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 c.

Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 51-59.

Кочубейник О. М. Правовий нігілізм: трансвербальні компоненти в дискурсі «верхів» і в дискурсі «низів» / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С.190-200.

Кравчук С.Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С.Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Том 1. Вип. 3. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 104-108.

Осадько О. Ю. Комунікативні чинники розвитку політико-правової компетентності особистості / О. Ю. Осадько // Проблеми політичної психології: Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – С.389‑401.

Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про “справедливість-несправедливість” / З.Ф. Сіверс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 39 (42). – С. 69-77.

Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні / Л. В. Никонеко // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-234.

Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] /
[В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін.]; за
наук. ред. В.П. Казміренка; Національна академія педагогічних
наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. 390 с.
Активізація когнітивних процесів у спілкуванні :
методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс,
В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. К.: Міленіум,
2011. – 268 с.
Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно-
орієнтованих тренінгів спілкування: методичні рекомендації / В.М. Духневич; Нац. акад. пед.
наук України, Ін-т соц. та політ. психології – К.: Міленіум, 2014. – 84 с.
Осадько О.Ю. Общение как эликсир здоровья.
Коммуникативные механизмы саногенеза личности :
монография / О. Ю. Осадько ; Национальная академия
педагогических наук Украины, Институт социальной и
политической психологии. – К. : Милениум, 2016. – 340 с.
Соціальний діалог у вимірах когнітивного
спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник,
В. М. Духневич, З. Ф. Сіверс, І. В. Петренко,
Н. О. Довгань, О. Г. Цукур, О. В. Івачевська] ; за наук. ред.
О. М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц.

та політ. психології. – К. : ….., 2016. – С. –

Психологічні практики конструювання життя в умовах
постмодерної соціальності: монографія / Т.М. Титаренко,
О.М Кочубейник, К.О. Черемних; Національна академія
педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної
психології. – К. : Міленіум, 2014.–206c.
Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір
особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. –
К.: Міленіум, 2008. – 360 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 Розробка та реалізація програм психологічних досліджень феноменів політико-правової
свідомості, негативних психологічних явищ в політико-правовій сфері, що
супроводжують воєнний конфлікт на Сході України
 Розробка та проведення навчальних соціально-психологічних та психологічних
політико-правових програм, тренінгів та бізнес-семінарів
 Розробка програм антикризових дій для різноманітних бізнес-структур
 Розробка та проведення інноваційно-діяльнісних сесій, організаційно-управлінських
заходів і психологічнного забезпечення запуску та реалізації Проектів у різних сферах
діяльності
 Психологічне консультування
 Розроблення психодіагностичного інструментарію
 Розробка навчальних програм та викладання психологічних дисциплін

[згорнути]
Перспективний перелік основних наукових напрямів і найважливіших проблем для аспірантів, докторантів і здобувачів

1. Соціально-психологічні механізмі формування / регуляції політико-правової свідомості молоді.
2. Актуальні політико-правові уявлення та правові потреби сучасної молоді.
3. Соціально-психологічні особливості формування національно-державної ідентичності молоді в сучасній Україні.
4. Образ права як смисловий рівень правосвідомості і його особливості у молоді.

5. Соціально-психологічні фактори актуалізації та блокування мотивів правомірної поведінки молоді.
6. Політико-правова культура як фактур регуляції поведінки особистості.
7. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування політико-
правових установок особистості.
8. Атрибуція відповідальності і провини як механізм формування правомірної поведінки.
9. Взаємозв’язок політико-правової свідомості та уявлень про справедливість.
10. Справедливість як основа соціальної настанови особистості на легітимність влади.
11. Раціональні та ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості.
12. Вплив політико-правової свідомості молоді на формування її громадянської позиції та внутрішніх регуляторів правової поведінки.
13. Особливості ціннісних орієнтацій правової свідомості молоді.
14. Особливості (чинники, механізми) трансформації образу держави у сучасної молоді.
15. Соціально-психологічні закономірності побудови (становлення, формування, розвитку) молоддю взаємин з державою та політико-правовими інститутами.
16. Соціально-психологічні закономірності формування і динаміки оцінок політики та права молоддю в періоди соціальних трансформацій.
17. Комунікативні особливості становлення політико-правової свідомості молоді.
18. Особливості суб’єктивної легітимації правових норм в залежності від групових цінностей молодіжного середовища.
19. Соціально-психологічні особливості розвитку громадянської позиції особистості.
20. Соціально-психологічні умови запобігання негативним психологічним явищам в політико-правовій сфері.
21. Соціально-психологічні закономірності виникнення та подолання негативних психологічних явищ в політико-правовій сфері.

[згорнути]
Послуги

 • консалтингу,
 • психологічного забезпечення управлінської діяльності,
 • розробки та проведення тренінгів,
 • розробки та проведення інноваційно-діяльнісних сесій, організаційно-управлінських заходів,
 • психологічного консультування,
 • проведення психологічних експертиз,
 • кількісних та якісних психологічних досліджень.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Ми пропонуємо навчальні курси:

 • «Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»
 • «Психологія Публічної та Переговорної діяльності»
 • «Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»
 • «Дискурс аналіз соціальних течій»

«Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для управлінців різного рівня комерційних та державних структур. Програма курсу орієнтована на засвоєння та відпрацювання навичок ефективного використання психологічного інструментарію задля управління колективом та вирішення завдань групової та індивідуальної діяльності.

Ознайомлення з матеріалами курсу сприятиме формуванню компетенцій з управління організаційною владою та впливом; підвищенню рівня знань з організаційної соціально-психологічної компетентності персоналу; зростанню ефективності переговорної діяльності учасників та ін.

«Психологія Публічної та Переговорної діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для фахівців, що по роду своєї діяльності займаються переговорами, презентацією та продажами. Засвоєння матеріалів курсу передбачає розвиток навичок діагностування різних планів публічних виступів, навичок підготовки та проведення презентаційних заходів, роботу з запитаннями та запереченнями тощо.

Для корпоративних замовників програма курсу може бути реалізована в форматі розроблення власних внутрікорпоративних стандартів ведення презентаційної та переговорної діяльності.

«Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

Курс включає  розгляд низки методологічних положень, пов’язаних з  особливостями постановки  дослідницьких завдань у соціальних орієнтованих дисциплінах, формує уявлення про  зв’язок емпіричних соціальних досліджень з математичною статистикою, розкриває специфіку застосування алгоритмів аналізу даних  в соціальних площинах знання.

Відібрано методи, найбільш адекватні потребам соціальних дисциплін – традиційні методи описової статистики і методи аналізу зв’язків  та порівняльного аналізу.

Специфікою курсу є посилена увага до  вивчення зв’язків та відмінностей для  номінальних ознак, що слабо відображено  у вітчизняній літературі.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають ефективно вивчати соціальну емпіричну інформацію.

 «Дискурс аналіз соціальних течій»

Курс побудовано з опорою на методологію критичного дискурс аналізу,  де дискурс розглядається як комунікативний ресурс,  що забезпечує  формування і відтворення нерівного розподілу влади між соціальними групами. Дискурсивні  практики аналізуються з позиції вироблених ними ідеологічних ефектів, –  того, як вони формують і відтворюють нерівність в соціальних відносинах, створюють ідентичності шляхом позиціонування і категоріальної класифікації спільнот та осіб, стають інструментом стигматизації або дестигматизації певних груп та людей.

Завдяки опанованим знанням формуються компетентності, пов’язані із аналізом різних соціальних феноменів і політичних процесів, структур і особливостей соціальних відносин, спільнот та спільностей, інститутів суспільства з використанням можливостей і правил методу дискурс-аналізу; виробляється вміння типологізувати й іншим чином узагальнювати теоретичну і емпіричну інформацію при аналізі соціальної дійсності.

Слухачі отримують знання, які дадуть можливість  застосовувати дискурс-аналіз як окремий метод дослідження, а також в комбінації з іншими методами; брати участь в проектних формах роботи і реалізовувати самостійні аналітичні проекти;  представляти результати дослідницької та аналітичної роботи перед професійною та масовою аудиторіями; використовувати соціально-психологічні  знання для вирішення практичних завдань.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають отримати уміння ефективно орієнтуватися у соціальних та політичних течіях та особливостях їхнього функціонування.

[згорнути]
Тренінги

Ми пропонуємо розробку та проведення різноманітних соціально-психологічних тренінгів.

Тематика тренінгів:

 • Влада та Вплив
 • Комунікативна компетентність
 • Ведення переговорів
 • Конфліктологічна експертиза
 • Публічна діяльність
 • Презентаційна діяльність
 • Медійна політико-правова комунікація

Для підвищення ефективності тренінгу можливе розроблення професійних кейсів для включення в структуру тренінгових занять.

[згорнути]
Семінари

Ми здійснюємо розроблення та проведення інноваційно-діяльнісних сесій, організаційно-управлінських заходів і психологічнного забезпечення запуску та реалізації Проектів у різних сферах діяльності.

Наші працівники мають досвід розроблення програм антикризових дій та бізнес-семінарів для різноманітних бізнес-структур.

Тематика та зміст таких заходів визначається в ході переговорів із замовником.

[згорнути]
Навчальні курси

Математичні методи у психології

Завдання вивчення курсу – надання знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу. Використання програми SPSS для статистичної обробки даних дослідження.

Математичні методи дозволяють психологу правильно вирішити такі задачі:

 • дати уявлення про основні статистичні процедури і способи їх застосування;
 • навчити самостійно проводити початкову статистичну обробку даних експериментального дослідження;
 • навчити робити правильний висновок на підставі результатів статистичного аналізу;
 • навчити розуміти математичну літературу, яка використовується для статистичної обробки експериментальних даних;

Правильне застосування математичної статистики дозволить психологу:

 • доводити правильність і обґрунтованість використаних методичних прийомів і методів;
 • строго обґрунтовувати експериментальні плани;
 • узагальнювати дані експерименту й виявляти наявність суттєвих відмінностей між вибірковими сукупностями групами, які беруть участь у дослідженні ;
 • будувати статистичні гіпотези та уникати логічних і змістових помилок при їхній інтерпретації.

Експериментальна психологія

Основна мета навчальної дисципліни полягає у  розширенні та   систематизації знань про організацію та  проведення  психологічних досліджень, формуванні умінь з професійного проведення майбутніми психологами прикладних психологічних досліджень за допомогою різноманітних психологічних методів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • розкрити типи, етапи, плани і умови проведення психологічного експерименту;
 • навчити аналізувати та обирати комплекс взаємодоповнюючих психологічних методів та психодіагностичних методик  для проведення дослідження;
 • сформувати вміння  організовувати, проводити   експериментальні та емпіричні дослідження;
 • сформувати навички первинної та вторинної обробки результатів психологічного дослідження;
 • розвивати вміння оцінювати надійність і валідність психологічного дослідження.

[згорнути]