All-Ukrainian Congress on Social Psychology (UkSp-2019)

У рамках Євросеместру інститут організує і проводить УКСП–2019

Прес-реліз

7-9 листопада 2019 року в місті Києві відбудеться усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі»

Конгрес, ініціатором проведення якого є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено оглядові досягнень української соціальної психології на тлі тих суспільних зрушень, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя, створюють як нові проблеми, так і нові ресурси їх розв’язання. Головна мета конгресу – створити платформу для обміну думками та досвідом між теоретиками і практиками та для міжгалузевого спілкування. Необхідно підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки.

Напрями роботи конгресу:

– Історія і теорії соціальної психології;

– Методологія, методики та психотехніки (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей);

– Соціальна психологія особистості;

– Психологія мас та спільнот;

– Психологія груп і організацій;

– Психологія безпеки, війни та миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння);

– Політико-правова психологія (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість);

– Психологія міграції;

– Психологія комунікацій, медіапсихологія, кіберпсихологія;

– Соціальні репрезентації, стереотипи, настановлення;

– Соціальна психологія економіки та бізнесу;

– Соціальна психологія в освіті (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі);

– Кращі практики надання психологічної допомоги і реабілітації;

– Психологічне здоров’я та благополуччя; 

– Соціальна психологія як напрям фахової підготовки;

– Глобалізація і національна ідентичність (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

До участі в конгресі запрошуються науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці). Завдання конгресу – забезпечити інтенсивний і компетентний обмін думками, що вважається у світі однією з найефективніших форм підвищення фахової кваліфікації. Учасники конгресу отримають сертифікати, що засвідчують їхню участь у цьому заході.

У межах конгресу заплановано провести міжнародний симпозіум, до участі в якому запрошуються науковці з країн пострадянського простору. Обговорюватимуться соціально-психологічні аспекти суспільного розвитку за останні двадцять років.

Програмою заходів конгресу передбачено публічні лекції та майстер-класи провідних українських і зарубіжних фахівців із ключових проблем сучасної соціальної психології, презентації українських соціально-психологічних шкіл, нових видань і дослідницьких проектів, симпозіуми, доповіді на секціях.

Форми участі в конгресі: організація симпозіуму, публічна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді. Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Симпозіум розрахований на 1,5 години, передбачає 3-4 пов’язані між собою доповіді, які разом розкривають різні аспекти спільної теми, що обговорюються під час ґрунтовної дискусії. Для включення в Програму конгресу керівники симпозіуму узгоджують з організаторами УКСП–2019 тему симпозіуму і теми доповідей до 20 вересня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019 симпозіум).

Публічна доповідь окремого учасника має відповідати одному з напрямів конгресу. Організаційний комітет визначає оптимальне тематичне поєднання доповідей на основі поданих тез учасників.

Стендова доповідь дає можливість розміщення тез, які будуть опубліковані, без усної доповіді. Для ознайомлення із стендовими доповідями та їх обговорення на конгресі відводиться спеціальний час.

Презентації видань, соціально-психологічних шкіл, дослідницьких центрів тощо для включення в програму конгресу слід узгодити з організаторами окремо до 1 жовтня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019).

Індивідуальна електронна реєстрація учасників буде відкрита на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України WWW.ISPP.ORG.UA з 1 липня і триватиме до 28 жовтня. Тези доповідей обсягом 1-3 стор. (1500-4500 знаків) розміщуються одночасно з електронною реєстрацією. Тези, прийняті оргкомітетом, публікуються у редакції автора в електронному вигляді до початку конгресу, а також розміщуються на сайті WWW.ISPP.ORG.UA. Питання щодо реєстрації за адресою: docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: УКСП–2019 реєстрація).

Організаційний внесок вартістю 550 грн. сплачується по приїзду; він покриває вартість виготовлення програми, електронних носіїв з тезами учасників конгресу, сертифіката учасника, поштові витрати, каву в перервах, фуршет.

Учасники конгресу за бажанням оформлюють свої доповіді у вигляді наукових статей, які будуть опубліковані в першій половині 2020 р. у збірнику «Наукові студії із соціальної та політичної психології», що включений ВАК України до переліку фахових видань із психологічних наук.

Довідки за тел. 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (тема: конгрес)

Організаційний комітет

Press release

All-Ukrainian Congress on social psychology (UCSP-2019)«Social psychology in present days: achievements and challenges» 7-9 November 2019, Kyiv, Ukraine 

The Institute for Social and Political Psychology National Academy of Educational Science of Ukraine is the Initiator of the Congress. The Congress is devoted to the review of the achievements of Ukrainian social psychology against the background of those social changes that give rise to increasingly complex challenges in various spheres of life, creating both new problems and new resources for their solution.

The main aim of the congress is to create a platform for the exchange of experiences between theorists and practitioners and for inter-industry communication. It is necessary to sum up the achievements of scientific research of the last decade and to determine the ways of development for the next years.

Areas of work of the congress:

– History and the theory of social psychology;

– Methodology, methodology and psychotechnics (new directions of research, methodological innovations, theoretical findings, new methods, criticism and analysis of contradictions);

– Social psychology of personality;

– Psychology of the masses and communities;

– Psychology of groups and organizations;

– Psychology of security, war and peace;

– Political and legal psychology;

– Psychology of migration;

– Psychology of communication, mediapsihology, cyberpsychology;

– Social representations, stereotypes, setting;

– Social psychology of economics and business;

– Social psychology in education;

– Best practices for providing psychological assistance and rehabilitation;

– Mental health and well-being; 

– Social psychology as a direction of professional training;

– Globalization and national identity.

Scientists and practitioners of various psychological specialties, as well as experts in the fields of social psychology (sociologists, specialists in social communications, social educators, social workers, managers) are invited to participate in the congress. The purpose of the congress is to provide an intensive and competent exchange of views, which is considered one of the most effective forms of professional development in the world. Participants of the congress will receive certificates attesting their participation in this event.

Within the framework of the congress, an international symposium is planned for the participation of scientists from post-Soviet countries. The social and psychological aspects of social development over the last twenty years will be discussed.

The program of the Congress activities includes public lectures and master classes by leading Ukrainian and foreign experts on key issues of modern social psychology, presentations of Ukrainian social psychological schools, new editions and research projects, symposiums, reports on sections.

Attending types in the congress: the organization of the symposium, a public report, a poster presentation, participation without a report. Working languages of the congress: Ukrainian, Russian, English.

The symposium is scheduled for 1,5 hours, it involves 3-4 interrelated reports, which together reveal various aspects of a common topic discussed during a thorough discussion. For the inclusion in the Congress program, the symposium managers agree with the organizers of the UCSP-2019 the topic of the symposium and the topics of the reports by September 20 (at docs-admin@ispp.org.ua, subject of the letter: UСSP-2019 symposium).

A public report of a particular participant must be in line with one of the directions of the congress. The organizing committee determines the optimal thematic combination of reports based on the submitted abstracts of the participants.

The stand report provides an opportunity to post theses that will be published without an oral report. To familiarize with the stand reports and their discussion at the congress, a special time is given.

Presentations of editions, social psychological schools, research centers, etc. for inclusion in the program of the Congress should be agreed with the organizers separately by October 1 (at the address: docs-admin@ispp.org.ua, subject of the letter: UCSP-2019).

Individual electronic registration of participants will be open on the site of the Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Medical Science of Ukraine WWW.ISPP.ORG.UA from July 1 and will last until October 28. Abstracts of the volume of 1-3 pages. (1500-4500 characters) are placed simultaneously with the electronic registration. Abstracts taken by the organizing committee are published in the editorial office electronically before the beginning of the congress, as well as posted on the website WWW.ISPP.ORG.UA. Registration question at: docs-admin@ispp.org.ua (subject of the letter: UCSP-2019 registration).

Registration fee of 550 UAH. paid on arrival; it covers the cost of producing a program, electronic media with the theses of the congress participants, the certificate of the participant, postage, coffee in breaks, buffet.

Participants of the congress wish to write their papers in the form of scientific articles that will be published in the first half of 2020 in the collection “Scientific Studies on Social and Political Psychology”, which included the Higher Attestation Commission of Ukraine in the list of professional publications on psychological sciences.

Information by phone. +380 44 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (topic: congress).

The organizing committee