Відділ психології політичної поведінки молоді

Завідувач відділу:

Ірина Віталіївна Остапенко

Завідувач відділу, кандидат психологічних наук.

 

 

Сайт: http://ispp1994.wixsite.com/labpolitpov/about-us
e-mail: polso@ispp.org.ua

 

 


Співробітники відділу:

 

Жадан Ірина Василівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – головний науковий співробітник лабораторії
Позняк Світлана Іванівна –
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Скнар Оксана Миколаївна –
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії
Сидоркіна Марина Юріївна –
кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник лабораторії
Краснякова Алла Олексіївна –
науковий співробітник лабораторії

 


Про відділ:

Лабораторія психології політичної поведінки молоді була створена в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в 1995 році.

Керівник: Остапенко Ірина Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Кількісний і якісний склад: У складі лабораторії працюють 6 науковців, серед них 5 кандидатів наук .

Теми, які розроблялися в лабораторії:

 • Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019–2021 рр.)
 • Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016–2018 рр.)
 • Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини політичної світу студентської молоді (2011–2015рр.);
 • Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007–2010 рр.);
 • Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004–2006 рр.);
 • Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 • Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 • Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).

 

Тематика наукових досліджень

 1. Регіональні особливості ідентифікації учнівської та студентської молоді як чинник державної освітньої політики (2022-2024 рр.)
 2. Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019 – 2021 рр.)
 3. Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016 – 2018 рр.).
 4. Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді (2011 – 2015 рр.).
 5. Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007 – 2010 рр.)
 6. Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004 – 2006 рр.)Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);
 7. Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);
 8. Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).

[згорнути]
Публікації

Жадан І. В. Громадянська компетентність: соціальні очікування і реалії : монографія / І. В. Жадан; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022. – 110 с.

Монографія “Громадянська компетентність: соціальні очікування і реалії” підготовлена за результатами дослідження соціально-психологічних чинників розвитку громадянської компетентності студентської молоді. Представлено соціально-психологічну концепцію розвитку громадянської компетентності, визначено структуру, показники та індикатори для оцінювання рівня її сформованості. За результатами емпіричного дослідження визначено дефіцитарні компетентності майбутніх педагогів; проаналізовано особливості впливів соціального середовища та встановлено ступінь їх відповідності критеріям розвивальних. Описано алгоритм проєктування середовища, орієнтованого на розвиток дефіцитарних компетентностей.

Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів. Практичний посібник / С. І. Позняк, М. Ю Сидоркіна, І. В. Остапенко, А. О. Краснякова, О. М. Скнар ; за наук. ред. С. І. Позняк; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022.

У практичному посібнику “Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів”, підготовленому за результатами дослідження соціально-психологічних чинників розвитку громадянської компетентності студентської молоді, представлено емпіричне обґрунтування соціально-психологічної зумовленості практик компетентної громадянської участі студентської молоді. Визначено чинники та показники розвитку громадянської компетентності молоді у сімейній взаємодії, взаємодії з медіа, освітньому та інтернет середовищі. Виявлено ресурси та запропоновано технології і практичні інструменти – діагностичні і розвивальні методики, орієнтовані на залучення до взаємодії в різних соціальних середовищах та розвиток громадянських компетентностей майбутніх педагогів.

Остапенко І. В. Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді : методичні рекомендації / І. В. Остапенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 36 с.

У методичних рекомендаціях “Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді” висвітлено потенціал розвитку громадянської компетентності молоді засобами медіаконтенту. Розкрито особливості використання різних видів медіаконтенту у соціально-психологічних програмах, спрямованих на розвиток громадянської компетентності. Посібник містить практичні кейси використання медіаконтенту у навчальних та тренінгових програмах.

Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик : монографія / І. В. Жадан, А. О. Краснякова, С. І. Позняк, О. М. Скнар ; за наук. ред. І. В. Жадан ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 192 с.

У монографії представлено результати дослідження особливостей комунікативних практик національної та громадянської самоідентифікації молоді в різних регіонах країни. Ціннісні смисли, цілі та настановлення, які артикулюються молоддю, розглянуто в контексті регуляції процесів самоідентифікації. За результатами аналізу базових смислів найбільш поширених практик самоідентифікації молоді визначено напрями, стратегії та технології трансформування ідентифікаційного дискурсу.

Остапенко, І. В. Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді : методичний посібник. / І.В. Остапенко. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019 – 92 c.

У методичному посібнику визначено проблеми та стратегії активізації процесів національної та громадянської самоідентифікації молоді. Описано потенціал комунікації як чинника національного та громадянського самоідентифікування молоді. Представлено результати емпіричних досліджень особливостей прояву бар‘єрів національної та громадянської самоідентифікації молоді в різних підсистемах соціальної взаємодії. Запропоновано програму соціально-психологічного тренінгу активізації самоідентифікування молоді.

Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування: монографія/В.Д.Бондаренко, І.В.Жадан, С.І.Позняк та ін..– К.: Міленіум, 2017.– 264с.

За результатами емпіричних досліджень окреслено проблемні зони структурування політичної картини світу студентства, визначено особливості конструювання окремих її складових (ціннісної, мотиваційної, а також соціальної та владно-підвладної взаємодії, історичної пам’яті і політичних практик). Визначено ресурси соціалізувального дискурсу та запропоновано технології його оптимізації. Дослідженням охоплено студентську молодь у різних регіонах країни, що дало змогу виявити регіональні відмінності у структуруванні політичної картини світу молоді цих регіонів.

Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.

Посібник містить детальний опис проективних технік і методик (як невербальних, так і вербальних), які можна застосовувати у політико-психологічних дослідженнях та використовувати у тренінгових заняттях для формування політичної картини світу молоді. Викладено методичні засади застосування проективних технік. Запропоновано схеми аналізу отриманих даних.

Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] / за наук. ред. Л. О. Кияшко. – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро- і мікросередовища, які впливають на формування мотивації і навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного і мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв’язку з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.

Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психологічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

[згорнути]
Видання:

 1. Жадан І. В. Громадянська компетентність: соціальні очікування і реалії : монографія / І. В. Жадан; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022. – 110 с.
 2. Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів. Практичний посібник / С. І. Позняк, М.Ю Сидоркіна, І.В.Остапенко, А. О. Краснякова, О. М. Скнар ; за наук. ред. С. І. Позняк; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022.
 3. Остапенко І. В. Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді : методичні рекомендації / І. В. Остапенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 36 с.
 4. Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик : монографія / І. В. Жадан, А. О. Краснякова, С. І. Позняк, О. М. Скнар ; за наук. ред. І. В. Жадан ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 192 с.
 5. Остапенко, І. В. Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді : методичний посібник. / І.В. Остапенко. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019 – 92 c.
 6. Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування : монографія / В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. – К. : Міленіум, 2017. – 264 с.
 7. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.
 8. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] / за наук. ред. Л. О. Кияшко. – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.
 9. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психологічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.
 10. Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : методичні рекомендації / М. Ю. Сидор-кіна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
 11. Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : науково-методичний посібник / [І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін.]; за наук. ред. І. В. Жадан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 12. Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування : [колективна монографія] / за ред. І. В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с.
 13. Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель: науково-методичний посібник / за ред. І. В. Жадан. – К., 2006. – 139 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 • вивчення процесів і закономірностей функціонування політичної поведінки молоді
 • створення методичного інструментарію для аналізу стану і тенденцій розвитку політичної поведінки молоді
 • розробка навчальних програм, майстер-класів, соціально-психологічних тренінгів

[згорнути]
Пропонуємо послуги

 • кількісні та якісні дослідження в сфері соціальної і політичної психології та маркетингу, масові опитування громадської думки
 • Проведення і організація фокус-групових досліджень (розробка гайду (сценарію) для проведення фокусованого групового інтерв’ю на задану тему; визначення цілі і завдань дослідження; обґрунтування кількості учасників і складу групи; модерування процесу обговорення згідно завдань дослідження; обробка та аналіз отриманих даних; підготовка звіту або аналітичних матеріалів для замовника; формулювання рекомендацій щодо предмету вивчення).
 • Розробка, організація і проведення соціально-психологічних тренінгів, семінарів, майстер-класів з найрізноманітнішої проблематики, що цікавить замовника. Тренінги особистісного розвитку, комунікативні тренінги, тренінги розв’язання конфліктів, тренінги навичок конструктивної взаємодії, лідерські тренінги, тренінги командо утворення, тренінги асертивної поведінки, тренінги з розвитку креативності, тренінги емоційної саморегуляції, тощо. Розробка програми тренінгу, що передбачає визначення мети і завдань, плану роботи, підбір методів, технік, вправ (і за потреби створення методик), що дозволяють вирішити поставлені завдання, визначення очікуваного результату. Підготовка роздаткового матеріалу для учасників тренінгу. Організація і проведення тренінгових груп. Підготовка рекомендацій, подальших напрямів роботи для замовника.
 • Соціально-психологічний тренінг активізації національної та громадянської самоідентифікації молоді” (Остапенко І.В.), один з етапів якого – “Трансформація бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації та оновлення власного комунікативного досвіду”.
 • Соціально-рольова гра «Проблеми молоді та перспективи їх вирішення». Психологічна рольова гра спрямована на розвиток комунікативних умінь молоді формулювати проблему, аналізувати причини її виникнення, пропонувати можливості вирішення. Під час виконання тих чи тих соціальних ролей учасники гри оволодіють техніками креативного монологу, когнітивного діалогу та конструктивного полілогу.
 • Психологічне консультування батьків: проведення індивідуальних консультацій з питань виховання та розвитку дітей та підлітків, покращення дитячо-батьківських стосунків, подолання емоційних та поведінкових проблем у дітей та підлітків, подолання наслідків психотравмуючих подій тощо;
 • Профорієнтаційна психодіагностика підлітків: допомога підліткам у визначенні інтересів та здібностей, а також особистісних ресурсів з метою обрання найбільш підходящого напрямку майбутньої професійної діяльності;
 • Освітні семінари для психологів закладів освіти:
 • Семінар «Використання арт-терапевтичних технологій у психологічній роботі з дітьми та підлітками»: основні принципи застосування арт-терапевтичних технологій в роботі з дітьми та підлітками.
 • Семінар «Засоби психологічного відновлення»: семінар присвячено розгляду та тренуванню вмінь, які сприяють психологічному відновленню після психотравмуючих подій.
 • Просвітницькі семінари для батьків:
 • Семінар «Адаптація дітей до школи»: на семінарі будуть розкриватися питання: як сприяти легкій адаптації дитини до школи; на які навички варто звернути увагу; ознаки успішної адаптації та симптоми дезадаптації тощо.
 • Семінар «Психологічні потреби дітей»: семінар присвячено розгляду основних психологічних потреб дітей та ролі батьків у задоволенні цих потреб.

[згорнути]
Міжнародна діяльність

 • проект Erasmus+ “Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України” /DocHub/, (Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001 (Жадан І.В., Позняк С.І.)
 • членство у редакційній колегії журналу “Journal of Social Science Education” (Позняк С.І.)

[згорнути]