Лабораторія психології мас та спільнот

Коробка Лариса Миколаївна

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

 

e-mail: spilnota@ispp.org.ua

facebook: https://www.facebook.com/SpilnotaISPP/

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Васютинський Вадим Олександрович  доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

Мяленко Вікторія Володимирівна кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

Голота Анастасія Сергіївна –   кандидат психологічних наук -науковий співробітник

Гусєв Ігор Миколайович  кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Вінков Веніамін Юрійович молодший науковий співробітник

Про лабораторію:

Науковий підрозділ створено 1994 року як лабораторію психології мас та організацій Науково-практичного центру політичної психології АПН України.

Тематика наукового дослідження

«Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин»

(2019-2021 рр.)

«Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту» (2016-2018 рр.)

«Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя» (2011-2015 рр.)

 «Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство» (2006-2010 рр.),

«Соціально-психологічні характеристики педагогічної спільноти як суб’єкта організаційних та самоорганізаційних процесів у суспільстві» (2004-2006 рр.).

[згорнути]
Видання:

Публікації

Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти: монографія. – К. : Золоті ворота, 2010.

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз: монографія / за ред. В. О. Васютинського; НАПН України, Ін-т соціальної та політ. псих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.

Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : зб. науково-методичних матеріалів / НАПН, Ін-т соціальної та політ. псих. ; за ред. В. О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2010.

 

 

 

 

Соціальна психологія бідності : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Васютинський В. О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В. О. Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Губеладзе І. Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності / І. Г. Губеладзе. – К. : Міленіум, 2015.

Мяленко В. В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В. В. Мяленко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Програма соціально-психологічного тренінгу з подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: метод. рек. /Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку

Монографії

Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації

Рукопис монографії

За редакцією Л.М. Коробки

Київ – 2018

Рукопис монографії рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (протокол № 14/18 від 20 грудня 2018 р.)

Рецензенти:

доктор психологічних наук,  старший наук. спіроб. ЗАВГОРОДНЯ О.В.,

доктор психологічних наук, професор ЧЕРНОБРОВКІН В.М.

У монографії висвітлено результати дослідження психологічних стратегій адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту в різних сферах життєдіяльності, зміст яких визначено на основі моделей зміцнення громадського здоров’я, ціннісного порозуміння, опрацювання травматичного досвіду, застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації соціального капіталу; визначено соціально-психологічні засоби підвищення індивідуальної та колективної адаптивності та активізації колективних зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту. Обґрунтовані в монографії положення і висновки розширять уявлення про психологічні стратегії адаптації спільнот до умов та наслідків воєнного конфлікту, сприятимуть посиленню громадської уваги до проблем адаптації спільнот в умовах воєнного конфлікту, усвідомленню членами різних спільнот можливостей активізації їхніх зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту.

Монографію адресовано фахівцям у галузі освіти – практичним психологам, соціальним педагогам, учителям,  викладачам  навчальних закладів, а також державним службовцям, представникам засобів масової комунікації, соціальним працівникам, волонтерам та всім тим, для кого проблема адаптації різних груп населення до умов і наслідків воєнного конфлікту є актуальною.

 

Вступ

 

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення психологічних стратегій адаптації спільноти в умовах воєнного конфлікту (Коробка Л.М.)………………………….

1.1. Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від переживання соціальної травми до колективних відновлювальних зусиль та розвитку…………………………………………………..

1.2. Психологічний зміст індивідуальних і колективних стратегій адаптації…….

 Розділ 2. Громадське здоров’я як умова адаптації спільноти до наслідків воєнного конфлікту (Коробка Л.М.)……………………………………………….

2.1. Громадське здоров’я та його підтримання в кризових умовах: соціально-психологічний аспект ………………………………………………………………..

2.2. Психологічний зміст стратегій адаптації спільноти до наслідків воєнного конфлікту в процесі зміцнення громадського здоров’я (на прикладі педагогічної спільноти) …………………………………………………………………….

2.3. Потенціал педагогічної спільноти у підвищенні адаптивності громадян до наслідків воєнного конфлікту та зміцненні громадського здоров’я………………

2.4. Засоби активізації індивідуальних і колективних ресурсів адаптації та зміцнення громадського здоров’я…………………………………………………..

Розділ. 3. Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду (Мяленко В.В.)…………………………………………………………………………

3.1. Подолання травматичного досвіду в структурі психологічної адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту………………………………………………..

3.2. Опрацювання травматичного досвіду представниками спільнот, що зазнали безпосереднього впливу воєнного конфлікту………………………………………

3.3. Опрацювання травматичного досвіду представниками спільнот, що не зазнали безпосереднього впливу воєнного конфлікту……………………………..

3.4. Психологічні стратегії адаптації внутрішньо переміщених осіб в процесі опрацювання травматичного досвіду……………………………………………….

Розділ 4. Адаптація спільноти до наслідків воєнного конфлікту в процесі трансформації соціального капіталу (Вінков В.Ю.)……………………………..

4.1. Адаптаційний потенціал соціального капіталу спільноти в умовах воєнного конфлікту……………………………………………………………………………..

4.2. Психологічні труднощі набуття соціального капіталу в осіб, які відчули наслідки воєнного конфлікту……………………………………………………….

4.3. Соціально-психологічні чинники готовності громадян до надання допомоги особам, які зазнали впливу воєнного конфлікту……………………………………

Розділ 5. Адаптаційний потенціал сім’ї та родини в умовах війни (Губеладзе І.Г.)…………………………………………………………………….

5.1. Психологічні особливості підтримання родинних взаємин у ситуації воєнного конфлікту …………………………………………………………………

5.2. Психологічні чинники загострення взаємин у родині через непорозуміння навколо воєнно-політичних питань…………………………………………………

5.3. Стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі родинної взаємодії …………………………………………………………..

5.4. Оптимізація родинних взаємин з метою підвищення адаптивності спільноти в умовах воєнного конфлікту ………………………………………………………

 Розділ 6. Психологічні особливості використання медіапрактик у процесі адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту (Гусєв І.М.)……

6.1. Використання медіапрактик як засіб психологічної адаптації спільноти……

6.2. Психологічний зміст медіапрактик спільноти в умовах воєнного конфлікту..

 Розділ 7. Спільнота в процесі ціннісного порозуміння в умовах воєнного конфлікту (Васютинський В. О.)……………………………………………………

7.1. Колективне самовизначення спільноти як основа адаптації до умов воєнного конфлікту…………………………………………………………………..

7.2. Оцінка подій на Донбасі: між політикою і гуманізмом………………………..

7.3. Позиції мешканців Сходу і Заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння……………………………………….

7.4. Імпліцитний зміст ставлення українців до війни на Донбасі…………………

7.5. Адаптація мешканців міських громад до життя в період воєнного конфлікту: від стереотипних переживань до трансформаційних діянь…………..

7.6. Критичне ставлення до влади як контроверсійна підстава ціннісного порозуміння……………………………………………………………………………

7.7. Структурно-логічна модель рефлексії громадянами засад ціннісного порозуміння в сучасній Україні ……………………………………………………

Закінчення. Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту …………………………………………………………………..

Список використаних джерел……………………………………………………..

[згорнути]
Методичні рекомендації

Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту

(рукопис методичних рекомендацій)

За редакцією Л.М. Коробки

Київ – 2019

Рукопис методичних рекомендацій рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (протокол № 14/18 від 20 грудня 2018 р.)

Рецензенти:

доктор психологічних наук,  доцент ЧЕРНОБРОВКІНА В.А.,

кандидат психологічних наук, провідний наук. співр. ВОЛОДАРСЬКА Н.Д.

В методичних рекомендаціях представлено розроблені соціально-психологічні засоби активізації ресурсів підвищення адаптивності спільноти до наслідків воєнного конфлікту на основі моделей: зміцнення громадського здоров’я, опрацювання травматичного досвіду, застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації соціального капіталу, ціннісного порозуміння. Проблематика представлених в методичних рекомендаціях матеріалів є актуальною для освітньої та соціальної практики оскільки сприятиме вирішенню гостро актуальних соціальних завдань – консолідації та активізації колективних зусиль із подолання наслідків воєнного конфлікту; підвищення компетентності представників педагогічної спільноти та громадських активістів щодо надання соціально-психологічної підтримки різним категоріям населення в процесі їх адаптації до кризових умов, усвідомлення представниками спільнот можливостей колективного подолання наслідків воєнного конфлікту, підвищення адаптивності та психологічного благополуччя населення.

Методичні рекомендації насамперед призначено для психологів, які мають досвід самостійного проведення соціально-психологічних тренінгів, водночас вони стануть корисними в роботі соціальних педагогів, учителів, викладачів навчальних закладів вищої освіти та інших фахівців, що опікуються проблемами адаптації різних груп населення до кризових умов.

ЗМІСТ

 

Вступ 

  1. Активізація індивідуальних і колективних ресурсів підвищення адаптивності та зміцнення громадського здоров’я   (Коробка Л.М.)……………………………………………………………………….. 
  1. Організація роботи з усвідомлення представниками спільноти ціннісних суперечностей як умови порозуміння (Васютинський В.О.)…………………………………………………………………
  1. Використання ресурсу соціального капіталу в процесі подолання деструктивних форм адаптації до наслідків воєнного конфлікту (Вінков В.Ю.)…………………………………………………………………………..
  1. Психологічні засоби оптимізації родинних взаємин для підвищення адаптивності членів спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту (Губеладзе І.Г.)………………………………………………………………………….
  1. Соціально-психологічні засоби оптимізації взаємодії спільноти з медіапрактиками в умовах воєнного конфлікту (Гусєв І.М.)…………………………………………………………………………..
  1. Психологічні особливості роботи з подолання травми спільнотою внутрішньо переміщених осіб (Мяленко В. В.)…………………………………………………………………………

Закінчення……………………………………………………………………. 

Список використаних джерел………………………………………………

[згорнути]

[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги

–             масові та групові соціально-психологічні опитування

–             експертна оцінка та прогнозування громадсько-політичних явищ

–             рецензування наукових та науково-популярних текстів

–             фокус-групи і соціально-психологічні тренінги з різних проблем суспільного життя

–             консультативна та психотерапевтична допомога

[згорнути]
Міжнародні проекти

–                         «Роль релігії в збереженні стабільності в пострадянських країнах», корпорація RAND (США) (The Role of Religion in the Stability of the Former Soviet Republics) (Васютинський В.О.)

–                        «Світове дослідження впливу цифрових технологій», Університет Мессі (Нова Зеландія), Віденський університет (Австрія) (Digital Influence Survey. The study, “Worldwide Digital Influence Survey”, Massey University and University of Vienna) (Васютинський В.О.)

–                        Європейський форум Альбах «Нове просвітлення», м. Альпбах (Австрія) (European Forum Alpbach «New Enlightenment») (Гусєв І.М.)

–                         наукові міжнародні (багатосторонні) об’єднання – Польська асоціація соціальної психології, членство в редколегії збірника “Проблеми політичної психології ”, журналів “Journal of Social and Political Psychology” (США), “Psychologia Społeczna” (Польща) (Васютинський В.О.)

[згорнути]
Партнери

[згорнути]