Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Щорічний науково-практичний семінар ”Творча багатовимірність простору арт-терапії”

30 вересня 2009 року

Кожної осені на початку навчального року провідні арт-терапевти України збираються на науково-практичному семінарі „Творча багатовимірність простору арт-терапії” для обміну досвідом, обговорення новітніх наукових розробок та методичних питань впровадження


ТВОРЧІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ АРТ-ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

Щорічний науково-практичний семінар

"Творча багатовимірність простору арт-терапії"

Світова криза освіти, процеси реформування освіти на тлі соціально-економічних трансформацій в Україні спонукають до пошуку нових форм та методів роботи з особистістю для використання їх в навчальному процесі. Одним з перспективних напрямків пошуків є арт-терапія. Вона формує оптимістичний по­гляд на світ, активну життєву позицію, які так потрібні в наш непростий час. Вико­рис­тання досвіду духовної культури людства робить арт-терапію ефективним засобом формуванням творчої по­зи­ції люди­ни. Вона враховує рівною мірою досягнення наукової думки і досвід мистецтва, інтелект людини та її почуття, реф­лексію і діяльність, що надає їй статусу адекватної методологічної бази для вирішення виховних та пси­хо­корек­ційних завдань освіти.

Саме з цих причин кожної осені на початку навчального року провідні арт-терапевти України збираються на науково-практичному семінаріТворча багатовимірність простору арт-терапіїдля обміну досвідом, обговорення новітніх наукових розробок та методичних питань впровадження арт-терапевтичної практики. Ініціаторами проведення семінару традиційно виступають Інсти­тут со­ціальної та політичної психології АПН України та ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

Цьогорічний семінар, що відбувся 30 вересня у приміщенні Інституту соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ) привернув значну увагу студентської молоді – майбутніх спеціалістів. Вона була представлена студентами КНУ імені Тараса Шевченка, НПУ ім. М.П. Драго­мано­ва, НМУ ім. О.О. Бо­гомольця, Харківського національного університету ім. М. Каразіна та інших ВНЗ України. І це не дивно, адже арт-терапія як новітній засіб роботи з людиною знаходить все більше прихильників передусім серед найбільш гнучкого, чутливого до нового прошарку фахівців, які працюють у галузі „людина-людина” – серед молоді.

Аудиторію цьогорічного семінару склали також шкільні психологи та пси­хо­­логи, що працюють у сфері бізнесу, психіатри та медичні психологи, пе­дагоги, представники громадських організацій. Загалом кількість його учасників сягнула майже восьми десятків фахівців.

Учасників конференції привітали заступник дире­к­то­ра з наукової роботи Ін­с­ти­ту­ту соціальної та по­лі­тичної психології АПН України, кандидат психологічних наук Найдьонова Любов Антонівна та президент ГО „Арт-терапевтична асоціація”, с. н. с. лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти того ж Інституту, кандидат психологічних наук Вознесенська Олена Леонідівна.

Перші ж доповідачі − Побережна Г.І., професор кафедри тео­­рії та історії музики Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгомано­ва, ке­рівник Київського центру арт-тера­пії і психодіагностики, доктор наук з мистецтвознавства та Мова Л.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної пси­хо­логії та психотерапії Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П. Драго­манова – довели: АРТ-ТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ Є. Представлені ними напрямки – музична терапія та танцювально-рухова терапія не просто „набирають обертів”, але мають власну теоретико-методологічну базу та певні традиції навчання та практики.

Доповіді вчених і "практиків", зроблені на семінарі, охоплювали широкий тематичний діапазон. Було представлено здобутки в окремих напрямках арт-терапевтичної практики, які розвиваються в Україні, зокрема у такому перспективному як казкотерапія. Можливості застосування казкотерапії було яскраво представлено у доповідях „Яруси любові: казкотерапевтична феноменологія любовного життя” (Бреусенко-Кузнєцова О.А., к. психол. н., доц. ка­ф. психо­ло­гії і педагогіки НТУУ „КПІ”, доц. каф. загальної психології та історії психології КНУ імені Тараса Шевченка) та „Корекція поведінкових стереотипів молодших школярів засобами казкотерапії” (Деркач О.О., к. пед. наук, доц. Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцю­бин­сь­кого). Про арт-терапевтичний напрямок у роботі з онкохворими дітьми йшлося у виступі Латуненко Ю.Є., арт-те­ра­певта Інституту онкології АМН України.

Багато питань та жваві дискусії викликали нові методи арт-терапевтичної роботи, зокрема використання шиття в психотерапевтичній практиці (Самишкіна О.В., Центр соціальної підтримки дітей, сім’ї та молоді Оболонського району м. Києва) та міфо-драматерапія як авторський підхід у роботі із стародавніми обрядами та міфами (Плетка О.Т., Інститут соціальної й політичної психології АПН України).

Дуже цікавими видалися представлені учасниками практичні знахідки − метод „8 матриць” – „кристал волі” – „кристал долі” (Шевченко В.Г., Університету ефективного розвитку ) та використання арт-тера­певтичних методів у бізнес-тренінгу на прикладі тренінгу з командоутворення (Валова В.В., Харьківський національний університет ім. М. Каразіна).

Варто відмітити появу в науковому просторі досліджень, присвячених вивченню арт-терапевтичного впливу на особистість людини (Вознесенська О.Л., к. психол. н., президент ГО “Арт-терапевтична асоціація”, доц. каф. психодіагностики та клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченка та її учні – Кононенко К.В., студентка КНУ імені Тараса Шевченка, Сидоркіна М.Ю., аспірантка Інс­ти­туту со­­ці­аль­­ної та по­лі­тичної психології АПН України).

Загалом доповідачі продемонстрували високий професійний рівень та наукову об?рунтованість результатів арт-терапевтичних досліджень, творчій підхід до розгалуження арт-терапевтичної практики, постійний пошук нових методів допомоги особистості, що характеризує українську арт-терапію в цілому.

Завершився семінар Круглим столом „Проблеми арт-терапевтичної освіти в Україні”, на якому відбулася бурхлива дискусія з питань реєстрації окремої спеціальності „арт-терапія”, вироблення критеріїв сертифікації з арт-терапії різного кваліфікаційного рівня, використання досвіду проведення курсів підвищення кваліфікації з арт-терапії для педагогів та шкільних психологів на базі Університету менеджменту освіти АПН України, що освітила Вознесенська О.Л., залучення закордонного досвіду арт-терапевтичної освіти, з яким учасників ознайомила кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торгово-економічного інституту Вардеванян С.І., учасниця ХІХ міжнародного Конгресу S.I.P.E. (International Society of Psychopathology of Expression and Art Therapy, Лісабон, Португалія). У підсумку учасниками було прийняте рішення про створення комісій з розробки критеріїв сертифікації арт-терапевтів та навчальних програм з арт-терапії, з етичних питань функціонування арт-терапевтичного простору.

Отже, щорічний науково-практичний семінар „Творча багатовимірність простору арт-терапії” став ще одним кроком на шляху впровадження арт-терапії в освітні середовища та інтеграції з міжнародним арт-терапевтичним співтовариством.


Вознесенська О.Л., к. психол. н., с.н.с. Інституту соціальної та політич­ної психології АПН України, президент ГО „Арт-терапевтична асоціація”


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України