Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ТВОРЧІСТЬ ЯК ВИХІД З КРИЗИ

26-28 лютого 2009 року

Шоста Міждисциплінарна науково-практична конференція
„Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія”

Сьогодні, в умовах економічної та політичної кризи, людині будь-якого віку й професії склад?ні?ше, ніж коли-небудь, відчути внутрішню гармонію


Для всіх, хто бажав підвищити свою фахову кваліфікацію за цією спеціалізацією, Інсти­тут со­ціальної та політичної психології АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”, Київський міський Будинок Вчителя, НМАПО ім. П.Л. Шупи­ка, Інститут мистецтв Національного педагогічного університету ім. М.П. Драго­манова та ГО „Центр психології руху та твор­чого самовираження” під­готували конференцію, що відбулася 26-28 лютого 2009 року. Інформаційним партнером стала газета „Психолог” видавництва „Шкільний світ”.

Як ми вже знаємо, арт-терапія є тією стежиною, яка веде кожну людину до самої себе. Вико­ри­с­тову­ю­чи танець, малюнок, ліплення, музику, прозу, поезію, драматизацію, ми можемо пізнавати хвилюючі життєві переживання й інсайти. Самовиражен­ня за до­помогою арт-терапії дає змогу відкрити нові якості своєї осо­би­сто­с­ті. Проте сама суть арт-терапії лежить поза словами. Для того щоб її осягнути, слід то­р­к­ну­тися пензлем аркуша паперу або затанцювати, або намріяти мелодію, тобто віддатися свободі й радості творіння, відчути своє тіло, усвідомити свої почуття. Звернення до творчості розвиває інтуїцію, ініціює креативність й має велику цілющу силу. Тоді стихія викликає захват, азарт та прагнення приборкати незнані раніше вітри.

 Крім того, арт-терапія формує оптимістичний по­гляд на світ, активну життєву позицію. Вико­рис­тання досвіду духовної культури людства робить арт-терапію ефективним засобом формуванням творчої по­зи­ції люди­ни, інтенсивним антикризовим заходом.

 Протягом 3-х днів конференції професіонали, студенти та навіть просто зацікавлені люди з різних куточків України та інших країн (США, Росія, Білорусь) ознайомилися з різними напрямами та можливостями арт-терапії. У конференції взяли участь близько 280 психологів, соціальних праців­ни­ків, психотерапевтів, пси­хіатрів, педагогів, нау­ков­ців та практиків арт-терапії із Києва, Сімферополя, Севастополя, Одеси, Луцька, Ковеля, Луганська, Львову, Запоріжжя, Чернівців, Мелітополя, Ніжина, Чернігова, Мелітополю, Вінниці, Житомиру, , а також Сіеттла (США), Пензи (Росія) та Мінська, Бреста, Мозиря (Білорусь).

Серед учасників конференції були присутні як шкільні психологи та пси­хо­­логи, що працюють в сфері бізнесу, так й психіатри та медичні психологи, пе­дагоги і студенти, представники громадських організацій. Конференцію відвідали співробітники Інституту соціальної та політичної психології АПН Украї­ни, Інституту психології ім. Г.С.Костюка, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика; викладачі, аспі­ран­ти та сту­денти Київського національно­го уні­вер­ситету імені Та­ра­са Шевченка, Київського На­ціо­наль­ного університету мистецтва і культури, Університету менеджменту освіти АПН Ук­ра­ї­ни, Ки­їв­сь­ко­го пе­да­­гогічного уні­ве­р­ситету ім. М.П.Драгома­нова, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київського міського педа­го­гічного уні­вер­си­­тету ім. Б.Д. Грін­чен­ка, Київського славістичного університету, Університету економіки та права „КРОК”, Київського національного економічного університету, Інституту славістики та міжнародних відносин, Київського національного авіаційного університету,  Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту соціальних наук МАУП, КПУУ „КПІ”, Університету ефективного розвитку, Ки­їв­сь­ко­го національно­го лінгвістичного уні­вер­ситету, Київського національно­го уні­вер­ситету технології та дизайну, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Запорізького національного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького,  Вінницького дер­жавного педагогічного універ­ситету іме­ні Михайла Коцюбинського, Таврійського національного університету (Сімферополь), Буковинського державного медичного університету, Університету „Україна”, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Чернігівського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Державні, благодійні та громадські організації були представлені учасниками з Київського міського будинку вчителя, Центру соціальної підтримки дітей, сім’ї та молоді, Дніпровського РЦСССДМ, відділу освіти Красноградської райдержадміністрації, Центру творчості дітей та юнацтва „Шевченківець”, ГО „Центр екології сім’ї”, БО „Мистецько-терапевтичний центр „Непротоптана стежина” (Львів), БО „РОЗОН”, БО „СОС – дитяче містечко”, Дитячого центру „Надія”, НВК „Домінанта”, ДМЗ „Барвинок” (Бровари), Дарницького центру здоров’я, БДТ Подільсь­ко­го рай­ону м. Києва, Дитячої студії мультиплікації „Червоний со­бака”, ГО „Школа Наталії Дроен „Сакральна архітектура тіла” (Київ), Київським клубом Оригамі, Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей-інвалідів „Майбут­нє”, Центру практичної психології управління кадрового забезпечення Головного управління МВС України в Одеській області, Українського інституту Позитивної психотерапії, психологами Київської гімназії №  287та №  109, ЗОШ № 12 м. Ковеля, дитячого садка-школи „Пролісок”, школи-саду „Світозар”, ліцею „ЕКО”, ДНЗ № 45. Серед учасників були також співробітники психологічного центру „ОНА”, Центру раннього розвитку „Мамина умнічка”, ГК „Дата-Люкс”, „Альфа-центру”.

В цьому році були представники і сфери медицини – Центру медико-соці­альної реабілітації Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1, ЦРЛ м. Канева, клінічного санаторію „Жовтень”, і сфери медіа – продюсерського агентства “Артмедіа”, організатор фестивалю сербського кіно.

Серед зарубіжних учасників були викладачі Мозирського державного педагогічного університету, ДУ № 64, керівник методичного об’єднання психологів Білоруської залізниці Брестської області (Білорусь, Брест), Міського клінічного дитячого психоневрологічного диспансеру м. Мінська (Білорусь) представник АТДТ (Росія, Пенза), Східно-Європейського Гештальт Інституту (Росія, С.-Петербург), учасники міжнародних обмінів у галузі освіти У. Фулбрайта (Сіеттл, США).

Учасників конференції привітали видатні діячі педагогіки та психології: Максименко С.Д., академіка-секретаря відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, доктора психол. наук, проф., який відзначив велику роль творчості в житті людини, Слю­­­cаревсь­кий М.М., директор Інституту соціальної та політичної психології АПН України, член-кор. АПН України, який наголосив на традиційності зборів арт-терапевтів, що каже про певну стабільність інтересу до цього виду допомоги особистості та поступовий розвиток арт-терапії в Україні, та на зв’язку занять арт-терапією з таким науковим поняттям як життєтворчість; Чуприков А.П., заслу­же­ний діяч науки і техніки України, зав. каф. МАУП, КМАПО, академік МКА, д. мед. наук, проф.; д. психол. наук, проф.; Пов’якель Н.І., зав. каф. практичної пси­хо­логії та психотерапії Інституту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, д. психол. н., проф.; Вознесенська О.Л., президент ГО „Арт-терапевтичної асоціації”, с. н. с., к. пси­хол. наук. Питання, що піднімалися виступаючими, зачіпали необхідність поєднання зусиль практиків та науков­ців, що належать до різних професійних галузей, але мають спільну мету – до­по­могу людині на шляху особистісного зростання, подолання труднощів та перешкод, що виникають у кожного в сучасному світі в період економічних та соціально-політичних трансформацій, кризи, яку переживає суспільство. Саме тому засоби арт-тера­пії є адекватними для вирішення сучасних проблем, що виникають у особистості в соціальному просторі.

На пленарному засіданні прозвучали цікаві доповіді провідних вчених і практиків, які працюють в різних напрямках арт-терапії. Відкрила засідання доповідь зав. лаб. медіа-психології та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології АПН України Найдьонової Л.А. щодо перспектив розвитку арт-терапії віртуальністю в руслі медіа-освіти. Авторським поглядом на еврітмію як різновид арт-терапії та цілюще мистецтво руху поділилася Волкова Л.М., ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту дошкільної, початкової і художньої освіти КДПУ ім. Б.Д. Грінченка. Своїми роздумами щодо розвитку музичної терапії в Україні – Побережна Г.І., проф. каф. тео­­рії та історії музики Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгомано­ва, ке­рівника Київського центру арт-тера­пії і психодіагностики, д. н. з мистецтвознавства, а досвідом тренінгових занять з танцювально-рухової терапії – Роговик Л.С., к. психол. н., доц. каф. психології Київського національного лінгвістичного університету, керівника танцювального колективу “Острів”. Цікавість викликала презентація Ленів З.П., викладача логопедії та спеціальної психології Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувача науково-практичної лабораторії “Калинонька” щодо діяльності арт-терапевтичного “Інклюзивного центру творчого розвитку дітей “Калинонька”, та доповідь Костюка А.В., заступника начальника Центру практичної психології управління кадрового забезпечення Головного управління МВС України в Одеській області щодо використання арт-тера­пе­втич­них методів у психологічному супроводі оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ. Театру як інтегрованому методу соціально-психо­логічного розвитку особистості була присвячена доповідь Войтюк А.А., координатора проектів БО Мистецько-терапевтичний центр “Непротоптана стежина” з м. Львову, а мистецтву оригамі – доповідь Осадчук Л.А., керівника Київського клубу оригамі. Як завжди трохи шокувала та збентежила аудиторію Шевченко В.Г., н. с. Університету ефективного розвитку, своїми спостереженнями щодо проявів синестезій та використання них в психотерапевтичній практиці. Аналіз простору, форми та композиційної структури у танці, який має терапевтичний вплив, надала в своїй доповіді Мова Л.В., к. психол. н., доц. каф. практичної пси­хо­логії та психотерапії Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, а можливості психологічного театру імпровізації Playback в природних умовах були представлені в доповіді Савінова В.В., керівника Київського PLAY BACK театру “Déjà vu plus”, аспіранта ІСПП АПН Укра­­їни, гештальт-терапевта, який поділився досвідом роботи в навчально-пси­хотерапевтич­ній програмі „Арт-терапевтичної асоціації” Арт-калейдос­коп, що проводилася влітку 2008 року.

Особливу увагу були приділено презентації нашої гості з Мінська (Білорусь) Бєлокурської М.А., лікаря-психотерапевта Міського клінічного дитячого психоневрологічного диспансеру м. Мінська щодо психологічної допомоги дітям, що пережили насильство у сім’ї. В закінченні пленарного засідання учасники почули презентацію кінострічки “Смішна до сліз трагедія” режисера Горана Марковича, яку надав Черниш Ю.М., директор продюсерського агентства “Артмедіа”, організатор фестивалю сербського кіно, і перегляд якої відбувся 28.02.2009 в рамках медіа-клубу, проведеного Найдьоновою Л.А.

 

В ході роботи конференції були проведені 18 майстер-класів та 8 лабораторій. В цьому році організатори знов обрали ці дві форми обміну досвідом, як ті, що викликали найбільший інтерес учасників. Майстер-клас має на увазі презентацію унікального досвіду тренера, навчальний формат, а лабораторія передбачає спільне дослідження певної теми за допомогою запропонованого методу, що надає учасникам можливість самим ставати творцями та отримувати не тільки знання зовні, а й результати пізнання внутрішнього світу, власні відкриття та інсайти.

Учасники мали можливість отримати досвід спілкування зі світом власної творчості, і спробувати гармонізувати свій внут­ріш­ній світ і мати відчуття творчості й щастя. Майстер-класи дозволили учасникам конференції озна­йо­митися з практикою арт-терапії за до­по­могою образотворчого мистецтва, му­зи­ки, танцю, притчі, казки, а також використанням арт-методів в інших підходах до розвитку та допомозі особистості – гештальт- та позітум-підходах та різних напрямах роботи з тілом. На майстер-класах була можливість ознайомитися з авторськими арт-терапев­тичними розробками: терапевтичними ефектами розв’язання музичних задач (Григоровська Л.В., к. пед. н., вчений секретар Інституту соціальної та полі­тич­­­ної пси­хо­логії АПН України, Найдьонов М.І., к. психол. н., провід. н. с. Інституту соціальної та полі­тич­­­ної пси­хо­логії АПН України); Психологічним аналізом дитячого малюнка (Шльонська О.О., дитячий психолог, викл. каф. психології Київського національного лінгвістичного університету); основами роботи з тілом за Наталі Дроен (Буценко Н.Д., медичний психолог, майстер школи “Сакральна архітектура тіла”); розвитком жіночості за допомогою арт-терапії (Злочевська Л.С., аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, арт-терапевт, кінезіолог); музикотерапією  як  засобом транс­формації (Побережна Г.І., проф. каф. тео­­рії та історії музики Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгомано­ва, ке­рівник Київського центру арт-тера­пії і психодіагностики, д. н. з мистецтвознавства); авторськими методами створення та аналізу казки (Бреусенко-Кузнєцов О.А., к. психол. н., доц. НТУУ “КПІ”); побудовою стратегії вирішення проблеми через образ, метафору клієнта, через роботу з його тілом (Заболотна Н.Л., асистент тренера Східно-Європейського Гештальт Інституту (ВЕГИ)); мистецтвом медита­тивної ху­дожньої творчості (Моцак Н.А., художник-графік, педагог, ке­рівник ізостудії при Київській гімназії № 287 м. Києва); особливостями роботи зі страхом близькості через образ та тілесні прояви (Аскандарова Е.Е., ас. каф. практ. психології Мозирського державного педагогічного університету, лікар-психотерапевт, гештальт-терапевт (Білорусь)); використання притч, історій і метафор: казкотерапія в межах позитум-підходу (Овчарек К.В., навчаючий терапевт Українського інституту Позитивної психотерапії); мистецтвом орігамі та його терапевтичними ефектами (Осадчук Лариса Анатоліївна, керівник Київського клубу орігамі); авторським тренінгом „Тіло. Танець. Розум. Почуття” (Роговик Л.С., к. психол. н., доц. каф. психології Київського національного лінгвістичного університету, керівник танцювального колективу “Острів”); фольклорна арт-терапія у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я (Гавриш О.В., соціальний працівник Центру медико-соці­альної реабілітації Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1); досвідом застосування мистецтва пошиття в роботі з почуттями власної гідності та заможності (Самишкіна О.В., психолог Центру соціальної підтримки дітей, сім’ї та молоді); використанням конструювання в створенні власної жіночості та сексуальності (Скнар О.М., с.н.с. Інституту со­ціальної та політичної психології АПН України, к. психол. н.); особливостями манко-терапії” (Шевченко В.Г., н. с. Університету ефективного розвитку). Учасники конференції взаємодіяли з коль­ором, пластичними матеріалами, відчували відтінки звуку та ритму, імпровізували у танці та тілесному контакті.

Робота лабораторій здійснювалася на другий день і була присвячена створенню мультиплікаційного фільму (лабораторія „Брутальна анімація: ро­бо­та з деструктивними емоціями” Голубєвої О.Є., керівника ГО “Центр екології сім’ї”, керівника дитячої студії мультиплікації “Червоний со­бака”, викл. каф. кінорежисури та кінодраматургії Національного уні­верситету театру кіно і телебачення ім. І.К. Кар­пенка-Карого, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології АПН України, Мельніченко С.Ю., керівника дитячої студії мультиплікації “Червоний собака”, режисера анімацій­ного фільму) з метою усвідомлення власних деструктивних емоцій та можливостей трансформації їх в конструктивному напрямку, виходу з кризи; мистецтву живопису (лабораторія „Взаємодія з кольором” Волкової Л.М., ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту дошкільної, початкової і художньої освіти КДПУ ім. Б.Д. Гринченка) як засобу вираження своїх почуттів, усвідомлення впливу різних кольорів на психіку людини; використанню драми та театру Рlayback (лабораторія „Чоловік та Жінка: драма і терапія” Вознесенської О.Л., к. психол. н., с.н.с. Інституту соціальної та політичної психології АПН Укра­­їни, Савінова В.В., керівника Київського PLAY BACK театру “Déjà vu plus”, аспіранта Інституту соціальної та політичної психології АПН Укра­­їни, гештальт-терапевта) в дослідженні теми стосунків чоловіка та жінки на різних рівнях психічної реальності – ціннісному, внутрішньоособистісному, поведінковому та історичному ­– як будувалися стосунки у сім’ї на попередніх етапах розвитку людства; танцю (лабораторія “Алфавіт творчості” Мови Л.В., доц. каф. практичної пси­хо­логії та психотерапії Інс­титуту соціології, пси­хо­логії та управління НПУ ім. М.П.Драго­манова, к. психол. н., керівника Центру психології руху і танцю “Малюма і Такете”, Костевич В.С., провідного спеціаліста Центру психології руху і танцю “Малюма і Такете”), в основу якого були покладені концепція аналізу Лабана та творчість Кандінського; зустрічі з казкою (лабораторія „В кожній краплині прихована сніжинка, в кож­ній сніжинці дрімає краплинка” Плетки О.Т., м. н. с. Інституту соціаль­ної та політичної пси­хо­логії АПН України), яка є прихованим сценарієм життя кожного з нас та може відкрити свої потаємні тропи та вивести кожного з кризової ситуації.

Заключне засідання учасників конференції стало яскравим та навіть вибуховим підсумком роботи конференції. Були продемонстровані досягнення діяльності лабораторій, що діяли в рамках конференції: мультиплікаційний фільм; танцювально-голосова імпровізація, казкова постановка, драматичний етюд „Сім’я ХХІІ століття”. Стіни Будинку вчителя прикрашали акварельні роботи учасників конференції. І завершив конференцію, що став уже традиційним, виступ театру PLAY BACK. На сцені Будинку вчителя дебютував Київський театр “Déjà vu plus”, художній керівник Савінов В.В.

Третій день конференції був присвячений глибокому зануренню у світ арт-терапії за допомогою наших гостей з Сполучених Штатів Америки, Росії та Білорусі. 28 лютого відбулися творчі лабораторії Крісті Ен Хофленд, учасниці програми міжнародних обмінів у галузі освіти У. Фулбрайта, арт-педагога “Метод монарт”, Еріки Осіпук, педагога-психолога вищої кате­горії, психолога дошкільної установи № 64 м. Бреста, керівника методичного об’єднання психологів Білоруської залізниці Брестської області, члена Російського співтовариства казкотерапевтів “Озеро душі”, Китаєвої Владилени, психолога-консуль­та­н­та, танцювально-рухового терапевта, професійного члена АТДТ Про що “говорять” ваші ноги?” чи “вона іде по жит­тю сміючись…”. Учасники лабораторій навчилися малюванню за унікальною методикою Мони Брукс, яка має терапевтичний ефект, оволоділи новими унікальними методами роботи з дітьми та підлітками, досліджували почуття власної цілісності та цілей свого руху, вміння досягати того, що прагнеш.

Завершився третій день конференції засіданням медіа-клубу (ведуча ­– к. психол. н., доц. Найдьонова Л.А., заступник дирек­тора Інституту соціаль­ної та політичної психології АПН України з наукової роботи). В якості медіа-продукту був представлений неперевершений та вибуховий фільм Горана Марковича “Смішна до сліз трагедія”.

Шоста міждисциплінарна науково-практична кон­фе­ренція з міжнародною участю “Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія” стала черговою ві­хою на путі розвитку арт-терапії в Україні. Для українського арт-терапевтич­но­го простору ця конференція була можливістю обмінятися досвідом в галузі застосування арт-терапії та запровадити його елементи на високому професійному рівні. Було продемонстровано високий рівень та наукову об?рунтованість практичних вмінь вітчизняних арт-терапевтів, творчість та яскраву індивідуаль­ність кожного.  

 

Вознесенська О.Л., к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політич­ної психології АПН України, президент ГО „Арт-терапевтична асоціація”

  

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України