Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

V Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадя

23-24 жовтня 2008

23-24 жовтня 2008 року відбулася організована Асоціацією політичних психологів України разом та Інститутом соціальної та політичної психології АПН України V Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадя


Короткі підсумки роботи конференції:

Секція 1. Роботу секції «Людина і політика, особистість політичного лідера» очолили: доктор юридичних наук, академік АПрН України, член-кореспондент АПН України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Київського національного університету внутрішніх справ Костицький М.В.; член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії соціальної психології особистості ІСПП АПН України Титаренко Т.М.; доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та вікової психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Карпенко З.С.

На секційному засіданні обговорювалися питання: ролі політичного лідера у сучасному українському суспільстві (Сусська О.О., м. Київ); харизми і особливостей «харизматичної особи» (Акименко О.О., м. Луганськ); відмінностей репрезентації жінки-політика у свідомості молоді та представників більш зрілого віку (Батраченко І.Г., м. Дніпропетровськ); суб’єктності в контексті політичного лідерства (Краснякова А.О., м. Київ); психологічного супроводу процесу становлення соціального статусу особистості (Москаленко Л.С., м. Полтава); психології міфотворчості (Яремчук О.В., м. Одеса); а також було представлено результати емпіричного дослідження образів вітчизняних політичних лідерів у свідомості дітей та молоді (Дроздова М.А.. м. Чернігів).

Секція 2. У роботі секції «Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства» взяли участь 11 науковців, які представляли Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Донецький інститут ринку та соціальної політики, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Черкаський державний технологічний університет, Інститут соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ). У представлених доповідях обговорювалися проблеми: психологічної готовності громадянина до участі у політичному житті в контексті французької політичної теорії та категорії темпераменту (Дорошенко С. І.); деструктивних впливів («розумових епідемій») на свідомість громадян (Ліщинська О. А.); ступеня суб’єктності самонастановлення особистості та спільноти (Крайчинська В. А.); антиципації студентської молоді в політиці (Захаров К. В.); цінностей у політичній сфері засуджених (Пахомов І. В.). У доповіді заступника директора Інституту соціальної та політичної психології АПН України Найдьонової Л. А. було представлено результати теоретичного аналізу підходів до визначення феномена політичної участі, а завідувачка лабораторії психології політичної участі цього ж Інституту Кияшко Л. О. доповіла про розроблену в лабораторії структурно-функціональну модель політичної участі. Никоненко Л. В. (Донецький інститут ринку та соціальної політики) ознайомила присутніх з результатами емпіричних досліджень психологічних факторів, що впливають на довіру громадян до влади, а Пономаренко Л. П. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова) – з результатами порівняльного аналізу когнітивних утворень у свідомості українців та громадян інших країн.

Секція 3. Дискусії під час роботи секції «Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти» розгорнулися навколо найбільш актуальних проблем входження молоді у простір економічних, політичних та ціннісних взаємодій.

Доповіді Захаріяш Л.П. і Мяленко В.В. (обидві співробітниці ІСПП АПН України) були присвячені проблемам опанування нових економічних реалій. У виступі завідувача кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка професора В. Ф. Моргуна йшлося про політику держави щодо профільного навчання: було поставлено проблему неврахування в ній певних реалій, що несе в собі ризики неможливості її здійснення.

Особливий інтерес учасників викликали доповіді, присвячені формуванню настанов на узалежнення і впорядкування (Дідук І.А.) та розвиткові ціннісної сфери студентської молоді (Жадан І.В., Музика О.Л.). Обговорення ж представлених доповідей концентрувалося переважно навколо питань типології, механізмів та чинників формування політичних цінностей.

Секція 4. У роботі секції «Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізм» взяли участь науковці, політконсультанти, викладачі ВНЗ, а також аспіранти і студенти. На початку обговорення зосередилося на питаннях, пов’язаних із політичними технологіями. Цій проблематиці були присвячені доповіді декана факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ, завідувача кафедри психології правоохоронної діяльності, доктора психологічних наук, професора М. Й. Варія «Основи політико- психологічних передвиборних і виборчих технологій» та викладачки Національного університету «Острозька Академія» Л. В. Костюкевич «Пропорційна виборча система в Україні: політична технологія чи шлях до демократії». Дискусія розгорнулася навколо можливостей та обмежень технологій, проблеми їх класифікації, а також наслідків використання відповідних технологій непрофесіоналами. Досить детально певні аспекти останньої проблеми було висвітлено у виступі лікаря-нарколога, психотерапевта з м. Луганська С. І. Найдьонова «Валеологічні критерії в політичній психології: еволюція психолого-політичних взаємодій».

Жвавий інтерес учасників викликала доповідь віце-президента Асоціації політичних психологів України, політконсультанта В. Ф. Рибаченка «Політична репутація в структурі іміджу», який запропонував розглядати репутацію як переважно вчинкове утворення. Цікавим аспектам іміджевої проблематики було присвячено виступ аспіранта Інституту соціальної та політичної психології О. М. Шумейка «Тенденції впливу самооцінки та образу «Я» політика на вибір стратегії самопрезентації в ситуації публічного виступу».

Кілька доповідей було присвячено проблемі вимірювання політичних настанов та їх зміні під впливом інформаційних чинників. У доповідях завідувача лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології П. Д. Фролова «Опитувальник ідейно-політичних настанов» та аспірантки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Л. М. Найдьонової «Вимірювання імпліцитних атитюдів у виборчих кампаніях» було презентовано наявний доробок у цій царині. Проблематика інформаційного впливу знайшла відображення у виступі завідувачки кафедри загальної та вікової психології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка А. Г. Скок «Зміни настанов щодо виборів під впливом художнього фільму «День виборів». Цікавим аспектам сприймання у віртуальному просторі присвятив свій виступ педагог-організатор гімназії № 1 ім. К. Д.Ушинського м. Сімферополя В. М. Малкін, який у доповіді «Віртуальна реальність: політика невтручання» спробував розглянути ефект «зависання» у мережі крізь призму спілкування користувачів з власним несвідомим.

Секція 5. У змісті доповідей, виголошених на секції «Соціально-психологічні аспекти української ідентичності, міжетнічної взаємодії та регіональної політики», поєднувалися теоретичні міркування про зміст етнонаціональної (насамперед української) та громадянської ідентичності і висвітлення результатів конкретних емпіричних досліджень, спрямованих на виявлення чинників і детермінант етнолінгвістичного та громадянського самовизначення.

Виразне преферування української етнічної проблематики простежувалося в змісті доповідей «Нація та її роль у становленні громадянина Української держави» (Колісник О. П., м. Луцьк), «Психологія етнонаціонального саморозпізнання: теорія і методологія» (Куєвда В. Т.,

м. Київ). Дещо поміркованішими й компроміснішими були положення, висловлені в доповіді «Україна на перетині культур: соціально-психологічні та геополітичні аспекти» (Губенко О.В., м. Київ), автор якої обстоював більш різнобарвну модель міжетнічних відносин в Україні.

Цікаві дані емпіричних досліджень стосувалися передумов соціально-психологічної адаптації трудових мігрантів України (Блинова О. Є.,

м. Херсон), особливостей молодіжних ментальних карт України (Дроздов О.Ю., м. Чернігів), змісту «українськості» як сутнісної характеристики української етнічності (Маматова А. С., м. Київ), ментальних детермінант міжетнічних взаємодій (Некрасова І. М., м. Донецьк), розвитку етнічної ідентичності підлітків засобами патріотичного виховання (Яндрова Ю. В., м. Київ), владно-політичного самовизначення жителів Криму як спільноти (Васютинський В. О., м. Київ).

Належить зазначити, що в оцінці висловлюваних науковцями думок спостерігалися певні міжрегіональні відмінності, традиційні для сучасного українського суспільства. Проте майже з усіх спірних питань було досягнуто порозуміння – така собі модель досягнення всеукраїнських компромісів.


З текстами збірників "Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави" (вип. 7, 8), виданих за результатами роботи конференції, можна ознайомитися в розділі "Елекстронна бібліотека"

 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України