Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Методологічний семінар ”Актуальні проблеми молодіжного руху в Україні”

26 квітня 2012 року

В Інституті соціальної та політичної психології НАПН України було проведено методологічний семінар "Актуальні проблеми молодіжного руху в Україні”


 

В Інституті соціальної та політичної психології НАПН України співробітниками лабораторії психології політичної участі спільно з лабораторією дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН нещодавно було проведено методологічний семінар "Актуальні проблеми молодіжного руху в Україні".
На семінарі було визначено соціально-психологічні фактори, які сприяють формуванню готовності дітей та молоді до участі в громадянському житті суспільства. До таких факторів може бути віднесена наявність творчого виховного середовища на рівні навчальних закладів та позашкільних молодіжних та дитячих об’єднань. Таке середовище створює інтерсуб’єктний простір, який сприяє соціальній самореалізації молодої людини та розвитку навичок соціальної взаємодії.
Психологічні дослідження лабораторії психології політичної участі з’ясували позитивний вплив молодіжних організацій на розвиток особистості молодої людини. У молоді, яка залучена до діяльності громадських організацій, найбільше зростання мають показники навичок неформального спілкування, такі як взаємопідтримка, взаємодія в команді, відповідальність за інших, збагачення досвіду та пошукової активності. Найменшого розвитку набувають складові «Я-концепції» молодої людини, а саме: самооцінка та самовідношення, спроможність побудови індивідуальних планів та статусного зростання в організації. Самооцінка молоддю рівня розвитку навичок, необхідних людині для ефективної громадської діяльності, свідчить про те, що респонденти студентського віку оцінюють свої комунікативні, когнітивні, емоційно-вольові якості, а особливо рівень відповідальності, значно вище, ніж у професійних політиків. Це, деяким чином, характеризує готовність молоді до участі у громадянському житті суспільства. Порівняно зі студентами, школярі не дуже високо оцінюють наявність у них поведінкових навичок участі у суспільної діяльності. І це свідчить про необхідність цілеспрямованої роботи з їх розвитку.
Співробітники лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України презентували свої наукові напрацювання, що висвітлюють проблему формування світоглядної позиції підлітка у дитячому об’єднанні.
Оскільки досліджуваний феномен розглядається як інтегральна єдність трьох компонен­тів: когнітивного (світорозуміння), емоційно-ціннісного (світовідчуття), поведінкового (са­мовизначення), оптимізація процесу формування світоглядної позиції підлітків в діяльності дитячого об'єднання насамперед передбачає цілеспрямовану діяльність педагога у створенні суб'єкт-суб'єктної взаємодії в організації сумісної діяльності з підлітками. Вона реалізується через: педагогіч­не сприяння формуванню мотивів самовизначення; стимулювання потреб підлітків в особис­тісному зростанні; стимулювання педагогом процесів самопізнання підлітка і осягнення ним цілісного образу світу («картини світу»); створення ситуацій ціннісно-смислового вибору для розширення індивідуально-психологічного досвіду щодо оцінки оточуючого світу та самоо­цінки підлітків; збагачення життєвого простору підлітків індивідуально і соціально значущи­ми видами діяльності, надбання соціального досвіду та опанування різних соціальних ролей тощо; моніторингу та аналізу діяльності у становленні світоглядної позиції підлітків.
Колективом співробітників лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання НАПН України було розроблено варіативну модульну програму «Підліток і світ: світогляд­на позиція». Мета програми полягає у формуванні світоглядної позиції підлітків у дитячо­му об'єднанні, виховання потреби до гармонізації відносин у метасистемі «Людина–світ». Програма побудована за модульним принципом, містить модулі: «Я у світі», «Підліток і образ «Я», «Підліток та інші люди», «Підліток і природа», що створює додаткові можливості для її диференційованого впровадження у різних дитячих об'єднаннях.
У другій частині семінару «Молодіжний та дитячий рух як чинник патріотичного виховання» виступав головний помічник Верховного Отамана – Головнокомандувача Козацької Територіальної Оборони України, який порушив питання духовного, морального та патріотичного виховання молоді в традиціях козацтва.
Між учасниками семінару, серед яких були представники Державного інституту сімейної та молодіжної політики, Спілки молодих політологів України, центру військово-патріотичного виховання молоді «Десантники», київського молодіжного крила "Фронту змін" розгорнулася дискусія стосовно проблем та перспектив розвитку молодіжних об’єднань та рухів в Україні.
Підсумовуючи, було наголошено на наступних проблемах розвитку дитячого та молодіжного руху. По-перше відсутня його чітка та зрозуміла концепція. Очевидна відсутність консолідуючих ідей, що спроможні згуртувати та активізувати молодь для участі в демократичних процесах. Недостатньо розповсюджена інформація щодо діяльності молодіжних та дитячих об’єднань.
Замість підтримки молодіжних ініціатив з боку держави молодь часто стикається з тим, що розгортанню ініціативи знизу подекуди заважає надмірна формалізованість державних структур. У зв’язку з такою ситуацією було підкреслено актуальність спеціальної підготовки лідерів молодіжних об’єднань, які мали б відповідну психологічну, методичну та управлінську підготовку.
Кияшко Л.О., канд. психол. наук,
завідувач лабораторії психології політичної участі
ІСПП НАПН України

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України