Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Перший усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010) «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ »

18–20 жовтня 2010 року

18–20 жовтня 2010 року в місті Києві відбудеться
Перший усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2010)
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ »


Програма заходу
Опубліковані тези

 

 

 

ПРОГРАМА

Першого усеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010)

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Слюсаревський Микола Миколайович,

чл.-кор. НАПН України, директор ІСПП НАПН України олова оргкомітету)

Найдьонова Любов Антонівна,

к. психол. н., заст. директора ІСПП НАПН України (заст. голови)

Васютинський Вадим Олександрович,

д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Говорун Тамара Василівна,

д. психол. н., проф., г. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Карамушка Людмила Миколаївна,

д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Москаленко Валентина Володимирівна,

д. філос. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Титаренко Тетяна Михайлівна,

чл.-кор. НАПН України, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Григоровська Любов Володимирівна,

к. пед. н., доцент, учений секретар ІСПП НАПН України

Скнар Оксана Миколаївна,

к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Мельник Оксана Андріївна,

к. психол. н., м. н. с. ІСПП НАПН України

Черниш Людмила Петрівна, н. с. ІСПП НАПН України

Вінков Веніамін Юрійович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. ІСПП НАПН України (координатор)

Савінов Володимир Вікторович, співробітник ІСПП НАПН України

Хоріна Олена Іванівна, м. н. с. ІСПП НАПН України


 

18 жовтня

10.00–10.40 – Офіційне відкриття конгресу

Вступне слово

Слюсаревський Микола Миколайович,

директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент Асоціації психологів України, чл.-кор. НАПН України

Виступи з вітальним словом:

Кремень Василь Григорович,

президент НАПН України, президент Товариства “Знання” України, академік НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор

Максименко Сергій Дмитрович,

президент Асоціації психологів України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор

Головаха Євген Іванович,

заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор

Публічні лекції

1 день 10.40–11.20 – зала Президії

Консолідація соціально-психологічного знання як перспектива його розвитку

Слюсаревський Микола Миколайович, чл.-кор. НАПН України, директор ІСПП НАПН України

1 день 11.40–12.10 – зала Президії

Самотність: проблема чи ресурс особистості?

Леонтьєв Дмитро Олексійович, д. психол. н., проф. МДУ, директор Інституту екзистенційної психології та життєтворчості (Москва), член Ради Міжнародного товариства екзистенційної психології та психотерапії (ISEPP)

1 день 12.15–12.45 – зала Президії

Соціально-психологічний портрет українського суспільства (за результатами моніторингових досліджень)

Головаха Євген Іванович, д. філос. наук, проф., заст. директора Інституту соціології НАН України

2 день 9.10–9.40 – зала Президії

Рольовий підхід у соціальній психології

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

2 день 9.10–9.40 – актова зала УМО

Зв’язок “Я”-образу та образу політичного лідера у студентської молоді

Грабовська Софія Леонідівна к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Львівського національного ун-ту ім. І. Франка


2 день 13.05-13.35 – зала Президії


Сучасний стан теорії установки Д. Узнадзе

Ваханія Зураб, д. психол. н., проф., академік АПН Грузії, заст. директора Інституту психології ім. Д. Узнадзе, віце-президент Товариства психологів Грузії

2 день 14.30-15.00 – актова зала УМО

Російськомовна спільнота в Україні: проблеми самовизначення

Васютинський Вадим Олександрович, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

2 день 14.30-15.00 – зала Президії

Аксіологічна психологія: онтологічне обґрунтування персонального життя

Карпенко Зіновія Степанівна, д. психол. наук, проф., зав. каф-ри Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника


Симпозіуми

1 день 15.25–16.30зала Президії

Міжнародний симпозіум

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Керівник: Слюсаревський Микола Миколайович, чл.-кор. НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Цінності етнічних груп Молдови у період соціальних змін

Кауненко Ірина Іванівна, к. психол. н., доцент, с. н. с. Центру етнології Інституту культурної спадщини АН Молдови

Проблеми збереження етнічної ідентичності різних регіонів Латвії

Брокане Лариса, д. психології, доцент Латвійського сільськогосподарського ун-ту

Психосемантичні аспекти константності етнічної свідомості українців
за кордоном

Лозова Ольга Миколаївна, д. психол. н., доцент Київського національного лінгвістичного ун-ту

Психологічна структура ставлення російськомовних жителів України до українізації

Васютинський Вадим Олександрович, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

2 день 10.00–11.25 – актова зала УМО

Симпозіум

ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Керівник: Титаренко Тетяна Михайлівна, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Особистість як нарація

Титаренко Тетяна Михайлівна, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, зав. лабораторії ІСПП НАПН України

“Текуча сучасність”: проекції на соціальну психологію особистості

Кочубейник Ольга Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Особистість між письмом і читанням: спроба транспективи

Черемних Катерина Олегівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Проблемне поле соціальної психології особистості у світлі викликів постнекласичної науки

Бевзенко Любов Дмитрівна, д. соціол. н., с. н. с. Інституту соціології НАН України

Особистість в ситуації стабілізації суспільної нестабільності

Злобіна Олена Геннадіївна, д. соціол. н., с. н. с., зав. відділом Інституту соціології НАН України

2 день 10.00–11.25 – ауд. 4.3 УМО

Симпозіум

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕДІА-ОСВІТИ

В ШКОЛІ: АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРИТЕРІЇВ МЕДІА-ГРАМОТНОСТІ

Керівник: Найдьонова Любов Антонівна, к. психол. н., заст. директора ІСПП НАПН України

Узагальнена структура європейських критеріїв медіа-грамотності

Найдьонова Любов Антонівна, к. психол. н., заст. директора ІСПП НАПН України

Особливості медіа-культури майбутнього вчителя мистецьких дисциплін

Коневщинська Ольга Еммануїлівна, в. о. вченого секретаря Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Індикатори медіа-культури різних верств населення України

Баришполець Олексій Трохимович, к. істор. н., доцент, п. н. с. ІСПП НАПН України

Індикатори медіа-культури: взаємодія з інтернет-середовищем

Мироненко Ганна Валентинівна к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Проблема творчого компоненту в європейських критеріях медіа-грамотності

Череповська Наталя Іванівна к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

2 день 11.40–13.00 – ауд. 4.3 УМО

Міжнародний симпозіум

РЕФЛЕКСІЯ ЯК РЕСУРС В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ

Керівники: Найдьонов Михайло Іванович, д. психол. н., п. н. с. ІСПП НАПН України, Семенов Ігор Микитович, д. психол. н., акад. Академії педагогічних та соціальних наук, проф. Російської академії державної служби при Президентові РФ та Національного дослідницького університету – Вища школа економіки, Слободянюк Ігор Антонович, к. психол. н., доцент Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка

Ризики та ресурси освіти з погляду груп-рефлексивної психології

Найдьонов Михайло Іванович, д. психол. н., с. н. с., п. н. с. ІСПП НАПН України

Рефлексивно-психологічні та соціокультурні аспекти людського капіталу

Семенов Ігор Микитович, д. психол. н., акад. Академії педагогічних та соціальних наук, проф. Російської академії державної служби при Президентові РФ та Національного дослідницького університету – Вища школа економіки

Психология рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку

Найдьонова Любов Антонівна, к. психол. н., с. н. с., заст. директора ІСПП НАПН України

Особливості використання рефлексивно-творчого тренінгу-практикуму в процесі адаптації студентів-першокурсників ВНЗ

Слободянюк Ігор Антонович, к. психол. н., доцент Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка

Покладова Вікторія Вікторівна, н. с. ІСПП НАПН України

Освітній контекст реалізації ідеї повноти групового суб’єкта:
від рефлексивності вчителя до розвитку рефлексії учнів

Григоровська Любов Володимирівна, к. пед. н., доцент, учений секретар ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні ресурси становлення надійної особистості

Котик Інна Олександрівна, к. психол. н., зав. каф-ри Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

2 день 11.40–13.00 – ауд. 4.5 УМО

Симпозіум

ГЕНДЕР У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Керівник: Говорун Тамара Василівна, д. психол. н., проф., г. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Гендерна стереотипізація та егалітарність: виклики часу

Говорун Тамара Василівна, д. психол. н., проф., г. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Гендерна компетентність психолога: базовий компонент знань

Кікінежді Оксана Михайлівна, к. психол. н., доцент, директор Центру гендерних проблем молоді НАПН України і Тернопільського національного пед. ун-ту ім. В. Гнатюка

Джерельні основи дослідження гендерного паритету та гендерної демократії (український і світовий контекст)

Грабовська Ірина Миколаївна, к. філос. н., с. н. с. Центру українознавства Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка

Екофеміністичний контекст співвідношення статі і гендеру: методологічні стратегії

Карпенко Катерина Іванівна, д. філос. н., проф. Харківського національного мед. ун-ту

2 день 15.05–16.30 – ауд. 3.2 УМО

Симпозіум

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Керівник: Карамушка Людмила Миколаївна, д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Вплив чинників мезорівня на становлення відданості організації у персоналу банківських структур

Карамушка Людмила Миколаївна, д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Андрєєва Ірина Анатоліївна, ст. викл. Горлівського державного інституту іноземних мов

Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності комерційних банків

Філь Олена Анатоліївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, доцент Горлівського державного інституту іноземних мов

Психологічні особливості підприємців в сфері торгівельного бізнесу

Креденцер Оксана Валеріївна, к. психол. н., н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Розвиток конкурентоздатності майбутніх агентів з нерухомості, брокерів та бухгалтерів

Карамушка Людмила Миколаївна, д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Філь Олена Анатоліївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, доцент Горлівського державного інституту іноземних мов

Терещенко Кіра Володимирівна, н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

2 день 15.05–16.30 – ауд. 4.3 УМО

Симпозіум

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ В ПОЛІТИЦІ

Керівник: Фролов Павло Дмитрович, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Вплив психотехнологій на трансформацію суб’єктної позиції виборців: від міфів до реальності

Фролов Павло Дмитрович, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Часовий фреймінг рішення виборця: старіння суб’єкта і старіння пропозиції

Полунін Олексій Васильович, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Образ майбутнього як психотехнологічна складова впливу на політичний вибір

Захаров Кирило Віталійович

2 день 15.05–16.30 – ауд. 4.3 УМО

Симпозіум

ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Керівник: Скорик Марфа Михайлівна, к. філос. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Деесенціалізація гендеру у соціогуманітарній перспективі

Малес Людмила Володимирівна, к. соціол. н., доцент докторант Київського національний ун-ту імені Тараса Шевченка

Концепт маскулінності/фемінінності в сучасній соціо-психологічній топографії

Мазур Леонід Мойсейович, наук. кореспондент Інституту психології ім. Г.С. Костюка

Особистість в ситуації безробіття: гендерний аспект

Алєксєєва Анна Валеріївна, с. н. с. Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Репродуктивні права жінок: перспектива фемінізму

Голованова Тетяна Петрівна, доцент Запорізького національного ун-ту

Масова свідомість, деонтологія і репродукція

Стребкова Юлія Віталіївна, доцент НТУУ “КПІ”

Гендерно-рольові стереотипи в неформальних молодіжних об’єднаннях

Волкова Любов Олексіївна, психолог ЗОШ №101 м. Києва, асп. ІСПП НАПН України

Гендерна складова соціальної експертизи (соціопсихологічний формат)

Скорик Марфа Михайлівна, к. філос. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

2 день 16.40–18.00 – ауд. 3.2 УМО

Симпозіум

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ НАВИЧОК

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Керівник: Кияшко Лариса Олександрівна, к. психол. н., доцент, с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Блок 1. Ключові навички соціально-політичної взаємодії

Типологія реалізації надії молодих людей щодо розвитку громадянського суспільства

Голіна Ірина Володимирівна, ст. викл., Донецького Інституту ринку та соціальної політики

Спільний вчинок етнокультурної міфотворчості як засіб соціальної взаємодії

Яремчук Оксана Василівна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Навички з прийняття рішень

Полунін Олексій Васильович, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Блок 2. Умови і механізми формування навичок

соціально-політичної взаємодії

Рівень соціальної довіри як фактор формування навичок соціально-політичної взаємодії

Никоненко Ліна Василівна, к. соціол. н., доцент, декан факультету Донецького інституту ринку та соціальної політики, докторант ІСПП НАПН України

Роль соціальних уявлень, настанов та стереотипів у формуванні політичної свідомості громадян

Кияшко Лариса Олександрівна, к. психол. н., доцент, зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Секції

Секція 1. Історія, теорія і методи соціальної психології

Керівники:

Слюсаревський Микола Миколайович, к. психол. н.,чл.-кор. НАПН України, директор ІСПП НАПН України, Донченко Олена Андріївна, д. соціол. н., проф., г. н. с. ІСПП НАПН України, Носенко Елеонора Львівна, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, зав. каф-ри Дніпропетровського національного ун-ту, Татенко Віталій Олександрович, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, г. н. с. ІСПП НАПН України, Фурман Анатолій Васильович, д. психол. н., проф., директор НДІ методології та економіки вищої освіти, зав. каф-ри Тернопільського національного економ. ун-ту

Архетипова політика в державному управлінні

Донченко Олена Андріївна, д. соціол. н., проф., г. н. с. ІСПП НАПН України

Діалог – парадигма соціальної психології

Дьяконов Геннадій Віталійович, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри Кіровоградського пед. ун-ту

20 років досліджень емоційного інтелекту: здобутки, перспективи подальших досліджень

Носенко Елеонора Львівна, чл.-кор. НАПН України, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Дніпропетровського національного ун-ту

Вітакультурна метапарадигма проти методологічної невизначеності соціально-психологічного пізнання

Фурман Анатолій Васильович, д. психол. н., проф., директор НДІ методології та економіки вищої освіти, зав. каф-ри Тернопільського національного економ. ун-ту

Аналіз зарубіжної історіографії розвитку соціально-психологічного знання

Хазратова Нігора Вікторівна, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри Київського славістичного ун-ту

Феномен особистісної свободи в контексті її відношень зі світом

Чернобровкін Володимир Миколайович, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Психічна реальність і деякі форми її прояву

Акименко Ольга Олексіївна, ст. викл. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

До питання розробки поняттєвих засобів методичної організації моніторингового дослідження соціальних ситуацій особистісного та суспільного розвитку

Бєлоножко Євген Володимирович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Використання віктимологічного підходу до вивчення етнополітичних феноменів

Велешко Олена Миколаївна, к. політ. н., доцент Кримського гум. ф-ту національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова

Методологія психоісторичного дослідження

Галенко Максим Борисович, студ. Національний ун-т “Києво-Могилянська Академія”

Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір

Данилюк Іван Васильович, к. психол. н., доцент Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка

Соціокультурні передумови формування соціально-психологічного знання в Україні у другій половині ХІХ– на початку ХХ століття

Кальницька Юлія Сергіївна, асп. ІСПП НАПН України

Аналіз зарубіжної історіографії розвитку соціально-психологічного знання

Климчук Наталія Василівна, н. с. ІСПП НАПН України

Структура чинників міжособистісної атракції

Коваленко Олена Григорівна, к. психол. н., доцент Полтавського національного пед. ун-ту

Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи

Кривоконь Наталія Іванівна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Чернігівського державного Інституту права, соціальних технологій і праці

Психологія відповідальності професіонала у соціально-психологічній парадигмі

Лазорко Ольга Валеріївна, к. психол. н., доцент НТУУ “Київський політехнічний інститут”

До проблеми розвитку рефлексивної професійної компетенції суб’єктів безперервної освіти

Лаптєва Ольга Іллівна, к. психол. н., доцент Сибірської акад. державної служби (Новосибірськ)

Онтогенетичні та поколінні зміни складової потенціалу самореалізації особистості

Свинаренко Радіон Миколайович, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Українська ментальність як основа політичної культури України

Фокіна Вікторія Ігорівна, студ. Інституту соціальних наук Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Історіографічні стратегії в історії психологічної науки

Скорик Марфа Михайлівна, к. філос. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Використання теорії обґрунтування (Grounded Theory) в проведенні та опрацюванні даних неструктурованих інтерв’ю

Широка Анастасія Олександрівна, асп. Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Спільний вчинок етнокультурної міфотворчості: соціально-психологічна модель

Яремчук Оксана Василівна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Учасники дискусії:

Єсип М.З., Іванченко С.М., Лемак М.В., Луценко М.Ю., Овчаров А.О., Рибалка В.В., авченко О.В.

Секція 2. Соціальна психологія особистості у викликах сучасності: концепти, теорії, парадигми

Керівники:

Титаренко Тетяна Михайлівна, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Чепелєва Наталія Василівна, д. психол. н., проф., чл.-кор. НАПН України, заст. директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Карпенко Зиновія Степанівна, д. психол. н., проф., заф. каф-ри Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника, Злобіна Олена Геннадіївна, д. соціол. н., проф., зав. відділом Інституту соціології НАН України

Соціально-психологічний аналіз історичної трансформації ритуалізованих форм поведінки особистості

Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна, к. психол. н., доцент Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника

Соціально-психологічні виміри індивідуальності

Подшивалкіна Валентина Іванівна, д. соціол. н., проф., зав. каф-ри Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова

Психічна травма та посттравматичне зростання особистості як фактори соціальних змін

Чачко Світлана Леонідівна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова

Функціональна і перспективна сфери мотиваційно-смислової регуляції особистості: життєво-стильові концепти

Вірна Жанна Петрівна, д. психол. н., проф., декан факультету психології Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки

Психолінгвістичний підхід до вивчення корпоративної ідентичності

Засєкіна Лариса Володимирівна, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки

Психологічні чинники толерантності

Грабовська Софія Леонідівна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Мельник Денис Володимирович, асп. Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Психологічні аспекти становлення конфліктологічної культури фахівця-професіонала як конкурентоздатної особистості

Дзюба Тетяна Михайлівна, к. психол. н., доцент Полтавського національного пед. ун-ту

Механізми ціннісної регуляції у розвитку творчо обдарованої особистості

Музика Олександр Леонідович, к. психол. н., доцент, декан ф-ту Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка

Аналіз соціально-психологічних причин трансформації інтегральної ідентичності особистості

Сергєєва Алла Володимирівна, к. психол. н., доцент Південноукраїнського національного пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського

Соціально-психологічні особистості організації життя особистості

Колесніков Євген Петрович, к. психол. н., доцент, Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського (Сімферополь)

Феномен особистісної свободи в контексті її відношень зі світом

Чернобровкіна Віра Андріївна, к. психол. н., доцент Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Соціально-психологічні особливості особистості провінціала та провінційного соціуму

Ковальов Володимир Іванович, к. психол. н., доцент Чернівецького ун-ту

Складні життєві обставини як ознака сучасності

Захарова Лада Германівна, викл. Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили (Миколаїв)

Структура найближчого соціального оточення у студентів

Буганова Ванда Миколаївна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова

Соціальна модель особистості в християнській парадигмі

Гридковець Людмила Михайлівна, к. психол. н., зав. каф-ри Київського Інституту бізнесу та технологій

Особистість в умовах нормативної кризи

Губенко Олександр Володимирович, к. психол. н., доцент, с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості

Баранова Світлана В’ячеславівна, к. психол. н., доцент Дніпропетровського ун-ту економіки та права

Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі

Васильченко Ольга Миколаївна, к. психол. н., доцент, с. н. с. ІСПП НАПН України

Методологічні виміри соціалізації особистості як суб’єкта власності

Дембицька Наталія Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Інтеракційні аспекти психології мотивації: вступ до проблеми

Климчук Віталій Олександрович, к. психол. н., доцент Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка

Соціально-психологічні чинники духовного саморозвитку особистості

Колісник Олексій Петрович, к. психол. н., проф. Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки

Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості

Корольчук Валентина Миколаївна, д. психол. н., доцент Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця

Коропецька Олеся Михайлівна, к. психол. н., доцент Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника (Івано-Франківськ)

Чинники соціально-комунікативної компетентності сучасної молоді

Левус Надія Ігорівна, к. психол. н., доцент Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Особливості самоактуалізації жінки у професійній діяльності

Мірошниченко Оксана Миколаївна, к. психол. н., доцент Київського славістичного ун-ту

Мотивація досягнення успіху і індивідуальний стиль міжособистісної поведінки

Меліхова Ірина Олексіївна, к. психол. н., доцент, Південно-українського національного пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського

Я-концепція в структурі кар’єрного самовизначення юнаків та юнок

Моргун Ярослав Ігорович, асп. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Соціально-психологічна детермінація поведінки особистості

Токарева Наталя Миколаївна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Криворізького держ. пед. ун-ту

Соціально-психологічний феномен лихослів’я як ознака суб’єктної деформації

Широкорадюк Лілія Анатоліївна, к. психол. н., доцент Тернопільського національного пед. ун-ту ім. В. Гнатюка

Соціально-психологічні аспекти допомоги іншому

Наконечна Марія Миколаївна, к. психол. н., асист. Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя

Сутність, форми прояву та етапи розвитку віктимної поведінки особистості

Вакуліч Тетяна Михайлівна, к. психол. н., доц, Київського ун-ту ім. Б. Грінченка

Структурно-типологічна модель стилю життя особистості

Малина Олена Григорівна, к. психол. н., ст. викл. Запорізького національного ун-ту

Способи корекції негативних змін “Я-концепції” безробітного

Логвиненко В. П., с. н. с. науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації незайнятого населення ІПК ДСЗУ

Ігрова комп’ютерна залежність як фактор дезадаптації особистості в сучасних умовах

Філіппова Інесса Юріївна, к. психол. н., доцент Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки

Проблеми полідисплінарного та діалектичного підходу до аналізу психосоціального розвитку особистості

Шамне Анжеліка Володимирівна, к. психол. н., доцент Криворізького держ. пед. ун-ту

Роль сім’ї у становленні емоційної сфери молодшого школяра

Кормило Оксана Михайлівна, к. психол. н., доцент Тернопільського національного пед. ун-ту ім. В. Гнатюка

Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення

Клюйкова-Цобенко В. О., асп. Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова

Учасники дискусії:

Бегеза Л.Є., Божок Н.О., Бублик П.І., Григорьева С.В., Зеленська Т.А., Інжиєвська Л.А., Карпюк Ю.А., Кіхтан А.О., Копотун М.М., Кравець Н.М., Крайчинська В.А., Лазоренко Б.П., Ларіна Т.О., Лєпіхова Л.А., Мазур Л.М., Мельник А.П., Нелюбо-Касьянова Т.М., Новікова Ж.М., Олексюк В.Р., Павленко О.М., Попова І.С., Правдивець Н.О., Раєвська Я.М., Савельева В.С., Свинаренко Л.М., Світозарова С.В., Сеник О.М., Сидоренко Ж.В., Татенко Н.О., Угрин О.Г., Уркаєв В.С., Хворост Х.Ю., Чепурна Г.Л., Яворський М.В.


Секція 3. Психологія мас і спільнот

Керівники:

Васютинський Вадим Олександрович, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Іванова Олена Феліксівна, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна, Швалб Юрій Михайлович, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка.

Поняття колективної пам’яті та її особливості

Іванова Олена Феліксівна, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна

Соціальна агресія: екопсихологічний підхід

Швалб Юрій Михайлович, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Толерантність, асертивність та політкоректність в екопсихологічній перспективі

Лушин Павло Володимирович, д. психол. н., проф., зав. каф-ри Інституту менеджменту та психології ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Проблеми оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти

Бєлавіна Тетяна Іванівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Вивчення культурних ціннісних орієнтацій громадян Молдови

Каунова Наталя Василівна, к. психол. н., н. с. Центру етнології Інституту культурної спадщини АН Молдови

Психологічні особливості ціннісних освітніх переваг російськомовних жителів України

Мяленко Вікторія Володимірівна, к. психол. н., н. с. ІСПП НАПН України

Інтерпретація корупційних дій в контексті функціонування формальних груп

Лозинський Олег Михайлович, ст. викл. Львівського державного ун-ту внутрішніх справ

Порівняльний аналіз вираженості етноцентризму в період економічної кризи та стабільності

Міщенко Наталія Іванівна, к. психол. н., доцент Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського


Психологічні образи монокультурної безпеки в жителів кримського міста

Брунова-Калісецька Ірина Володимирівна, к. психол. н., ст. викл. Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Духніч Ольга Євгенівна, к. психол. н., ст. викл. Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Особливості соціального мислення представників різних шарів населення України

Пономаренко Лариса Петрівна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини

Кальба Ярослава Євгенівна, к. психол. н., доцент Тернопільського національного пед. ун-т ім. В. Гнатюка

Клубна робота як форма соціальної активності людини похилого віку

Северинюк Тетяна Олександрівна, приват-доцент, ст. викл. Одеського національного політехнічного ун-ту

Вивчення складових соціально-психологічної компетентності курсантів

Низовець Олена Миколаївна, викл. Чернігівського юридичного коледжу ДДУПВП

Психологічні чинники готовності українських жінок до участі у громадській діяльності

Устінова Наталія Олександрівна, асп. Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції з села в місто

Карпова Ірина Гурамівна, асп. ІСПП НАПН України

Політична партія як референтна спільнота

Кобрисенко Даніїл Олегович, асп. ІСПП НАПН України

Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою

Вінков Веніамін Юрійович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічний тренінг актуалізації ціннісного та смислового впливу на структуру політичних уподобань

Котляр Олександр Олександрович, асп. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні проблеми формування образів “свій-чужий”

Бєлавін Сергій Петрович, асп. ІСПП НАПН України

Учасники дискусії:

Андрієнко О.В., Іванчук І.О.

Секція 4. Психологія малих та середніх груп

Керівники:

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Мейжис Ірина Альбертівна, д. пед. н., проф. соціології, зав. каф-ри Чорноморського держ. ун-ту ім. П. Могили, Дорожкін Валерій Романович, к. психол. н., доцент Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Соціальний капітал як ресурс розвитку українських міських громад

Мейжис Ірина Альбертівна, д. пед. н., проф. соціології, зав. каф-ри Чорноморського держ. ун-ту ім. П. Могили (Миколаїв)

Татенко Юлія Вікторівна, асп. і викл. Чорноморського держ. ун-ту ім. П. Могили

Прояви ідентичності в психотерапевтичних та тренінгових групах

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Чинники розвитку батьківсько-юнацьких взаємин у сімї

Власова Наталія Валеріївна, асист. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Свідомі та несвідомі складові ідентичності

Грибенко Ірина Віталіївна, н. с. ІСПП НАПН України

Влияние альтруизма и агрессии на поведение альф и омег в современной кризисной ситуации

Дорожкін Валерій Романович, к. психол. н., доцент Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом

Коробанова Ольга Леонідівна, к. психол. н., н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні особливості міжособистісних відносин рятувальників в умовах професійного стресу

Кривохижа Лілія Василівна, асп. Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Проблемы сохранения этнической идентичности жителей различных регионов Латвии

Лига Паула, магістр соціології, Латвійський сільськогосподарський ун-т

Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів

Мироненко Василь Ігорович, асп. Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Соціально-психологічний ракурс сучасної моделі людського фактору в цивільній авіації

Петренко Олександр Віталійович, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри національного авіаційного ун-ту

Психологічні особливості сім’ї, в якій чоловік втягнутий до комп’ютерних ігор

Поліванова Олена Євгенівна, к. психол. н., доцент Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна

Яновська Світлана Германівна, ст. викл. Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна

Соціально-психологічні аспекти набуття особистістю професійної ідентичності

Гошовська Дарія Тарасівна, к. психол. н., доцент Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка

Індикатори лояльності

Прейс Ірина Василівна, асп. ІСПП НАПН України

Системний погляд на динаміку малих груп

Сєдих Кіра Валеріївна, к. психол. н., доцент Української медичної стоматологічної академії

Динаміка соціально-перцептивного статусу особистості в групах проектування майбутнього

Семиліт Микола Васильович, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Київського національного ун-ту технологій та дизайну

Взаємозв’язок частоти занять спільною художньою творчістю з особливостями сімейних стосунків (біографічний метод)

Сидоркіна Марина Юріївна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Лояльність до групи в контексті становлення професійної ідентичності науковця

Скрипник Олександр Вікторович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні умови благополуччя подружніх відносин

Ткаченко Вікторія Євгеніївна, асист. Одеського національного ун-т ім. І.І. Мечнікова

Теоретичні засади дослідження феномену довіри в групах

Циганенко Галина Валентинівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Рольова та групова ідентичність: визначення понять

Чорна Лідія Георгіївна, н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні чинники впливу деструктивних культур на особистість

Труфкіна Анна Миколаївна, практичний психолог Одеської школи-інтернату №6

Секція 5. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія

Керівники:

Костицький Михайло Васильович, д. юрид. н., проф., академік НАПрНУ, член-кор. НАПН України, Найдьонова Любов Антонівна, к. психол. н., заст. директора ІСПП НАПН України, Моргун Володимир Федорович, к. психол. н., проф., зав. каф-ри Полтавського національного пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка, Папуча Микола Васильович, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя

Рефлексивна методологія медіа-психології

Найдьонова Любов Антонівна, к. психол. н., заст. директора ІСПП НАПН України

Забезпечення українською державою інформаційно-психологічної безпеки в соціальних комунікаціях

Костицький Михайло Васильович, д. юрид. н., проф., академік НАПрНУ, член-кор. НАПН України

Принцип реципрокності спілкування та самодіяльності у діалозі

Моргун Володимир Федорович, к. психол. н., проф., зав. каф-ри Полтавського національного пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка

Засоби масової інформації і самосвідомість особистості

Папуча Микола Васильович, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя

Стратегії самопрезентації юнацтва у соціальних мережах

Бондар Ігор Валентинович, викл. Запорізької філії КНУКіМ

Бондар Юлія Ігорівна, студ. Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка

Комплексний медіакультурний феномен

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Голубєва Олена Євгенівна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Особливості соціально-психологічного ресурсу медіа-творчості аматорів

Череповська Наталія Іванівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Інтернет-реальність: за і проти (соціально-психологічні аспекти)

Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, к. юрид. н., доцент, с. н. с. Національної академії внутрішніх справ

Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж

Мироненко Ганна Валентинівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій

Петрунько Ольга Володимирівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Значення мови та її використання представниками різних етнолінгвістичних груп

Грищук Елісо Юріївна, асп. Київського національного ун-т імені Тараса Шевченка

Комунікативна функція семіотичного аналізу, її демонстрація у соціально-семіотичному дослідженні

Григор’єва Наталія Олександрівна, магістрантка Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера та вступу молоді у шлюб

Сємєніхіна Ганна Василівна, асп. Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка

Соціальний інтелект як основа успішної соціалізації підлітка

Скворцова Тетяна Валентинівна, викл. Севастопольського філіалу Саратовського соціально-економічного ун-ту

Особливості невербальної комунікації на основі теорії рівневої побудови рухів М.О.Бернштейна

Роговик Людмила Степанівна, к. психол. н., доцент Київського національного лінгвістичного ун-ту

Етичні тенденції в розвитку мережної культури

Стерденко Світлана Михайлівна, н. с. ІСПП НАПН України

Теоретичне та практичне вивчення комунікативної компетентності

Саєнко Ірина Валеріївна, асп. ІСПП НАПН України

Проблеми психологічної захищеності суспільства від негативного впливу медіа-реклами

Савенко Світлана Олександрівна, асп. Національної академії державного управління при Президентові України

Творчість в Інтернет-спільнотах

Найдьонова Любов Михайлівна, с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Учасники дискусії:

Глоба Л.Г., Рего Г.І.

Секція 6. Когнітивна соціальна психологія

Керівники:

Казміренко В’ячеслав Петрович, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Морозова Тетяна Романівна, д. психол. н., п. н. с. ІСПП НАПН України.

Фізіологічні основи когнітивного спілкування при поліграфних перевірках

Морозова Тетяна Романівна, д. психол. н., п. н. с. ІСПП НАПН України

Особливості конструювання кейсів у когнітивно-орієнтованих тренінгах спілкування

Духневич Віталій Миколайович, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Методологічні засади вивчення когнітивних детермінант успішності професійного спілкування операторів

Омельяненко Вікторія Вадимівна, асп. ІСПП НАПН України

Ідентичність та професійних розвиток особистості

Осьодло Василь Ілліч, к. психол. н., доцент, нач. каф. національного ун-ту оборони України

Особливості когнітивних бар’єрів у професійному спілкуванні вчителів

Сіверс Зінаїда Федорівна, к. юрид. н., доцент, с. н. с. ІСПП НАПН України

Когнітивні основи формування психологічної захищеності вчителя у напружених ситуаціях професійного спілкування

Осадько Олеся Юріївна, к. психол. н., доцент, с. н. с. ІСПП НАПН України

Структурна модель організації спілкування з активізацією когнітивних процесів при виконанні задач спільної діяльності

Нестеров В’ячеслав Феліксович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічний характер когнітивних аспектів креативності

Гусакова Марина Петрівна, к. психол. н., доцент Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Живий та мертвий міф як продукти смислових трансформацій у масовій свідомості

Жовтянська Валерія Вікторівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Дослідження чинників, які впливають на засвоєння психологічних понять у студентів ВНЗ

Боднарук Оксана Вікторівна, ст. викл. Інституту менеджменту та психології ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Молодіжна субкультура як основна рушійна сила суспільства

Юнак Любов Миколаївна, асп. Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Когнітивне моделювання дискурсу

Бєлоножко Євген Володимирович, м. н. с. ІСПП НАПН України


Секція 7. Психологічні аспекти гендерної проблематики

Керівники:

Говорун Тамара Василівна, д. психол. н., проф., г. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Скорик Марфа Михайлівна, к. філос. н., с. н. с., с. н. с. ІСПП НАПН України

Гендернорівнісний міф сучасної соціалізації

Гридковець Людмила Михайлівна, к. психол. н., зав. каф-ри Київського Інституту бізнесу та технологій

Психологічні особливості ставлення до власного тіла. Гендерний аспект

Гупаловська Вікторія Анатоліївна, к. психол. н., доцент Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді

Семків Ірина Ігорівна, к. психол. н., доцент Львівського державного університету внутрішніх справ

Гендерні аспекти батьківської взаємодії в прийомній сім’ї

Бевз Галина Михайлівна, к. психол. н., доцент ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Гендерні особливості взаємин батьків та дітей юнацького віку

Власова Наталія Валеріївна, викл. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Гендерні відмінності при співзалежності

Ніконова Олена Юріївна, асп. ІСПП НАПН України., асист. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Гендерна ідентичність у тренінгових групах: прояви та тенденції

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Теоретичні підходи до визначення особливостей гендерної ідентичності

Бичкова Олена Олександрвівна, здоб. каф. Інституту менеджменту та психології ДВНЗ “Університету менеджменту освіти” НАПН України

Розвиток гендерної ідентичності дитини в прийомній сім’ї

Бондаренко Тетяна Василівна, Представництво БО “Надія і житло для дітей”

Роль засобів масової інформації у формуванні гендерних стереотипів

Радченко Катерина Вікторівна, асп. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Секція 8. Соціально-психологічні проблеми політики,

бізнесу, управління

Керівники:

Карамушка Людмила Миколаївна, д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Пірен Марія Іванівна, д. соціол. н., проф. Національної академії державного управління при Президентові України, Шайгородський Юрій Жанович, д. політ. н., доцент, п. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Дроздов Олександр Юрійович, к. психол. н., доцент, заст. декана ППФ Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, Кияшко Лариса Олександрівна, к. психол. н., доцент, зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Вплив чинників мезорівня на становлення відданості організації у персоналу банківських структур

Карамушка Людмила Миколаївна, д. психол. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Геополітична свідомість: до питання про сутність феномену

Дроздов Олександр Юрійович, к. психол. н., доцент, заст. декана ППФ Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка

Умови та механізми формування у молоді навичок соціально-політичної взаємодії

Кияшко Лариса Олександрівна, к. психол. н., доцент, зав. лаб ІСПП НАПН України

Потреби формування державницької психології політико-управлінської еліти України в процесі демократичних змін

Пірен Марія Іванівна, д. соціол. н., проф. Національної академії державного управління при Президентові України

Соціально-нормована поведінка як елемент соціального капіталу

Чередник Галина Юріївна, к. соціол. н., доцент Дніпропетровського національного ун-ту

Психологічні особливості підприємців в сфері торговельного бізнесу

Креденцер Оксана Валеріївна, к. психол. н., н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Комунікативні особливості держслужбовців у діловому спілкуванні

Куренчук Людмила Сергіївна, керівник відділу Волинського центру перепідготовки держслужбовців

Задіяння методу фокус-групи як складової медіально-рефлексійного тренінгу в ресоціалізаційній діяльності з депривованими дітьми

Гошовський Ярослав Олександрович, д. психол. н., доцент Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки

Адаптація персоналу організації до професійної діяльності

Кальницька Катерина Олександрівна, к. психол. н., доцент Чернігівського державного інституту економіки і управління

Зв’язок Я-образу та образу політичного лідера у студентської молоді

Грабовська Софія Леонідівна, к. філос. н., доцент, зав. каф-ри Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Томчій Оксана, асп. Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Теоретико-методичні проблеми соціально-психологічного тренінгу в сучасній соціальній психології

Блінов Олег Анатолійович, к. психол. н., доцент Київського національного авіаційного ун-ту

Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь

Литовченко Ніна Федорівна, к. психол. н., доцент, Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя

Переконання як форма вияву світогляду та впливу на політичну активність

Мельник Оксана Андріївна, к. психол. н., м. н. с. ІСПП НАПН України

Особливості взаємозв’язку чинників та типів структури психологічної готовності майбутніх менеджерів

Москальов Максим Володимирович, к. психол. н., Київський пед. ун-т ім. Б. Грінченка

Народ і влада в уявленнях російської та української молоді (2006–2010). Етнопсихологічне дослідження

Снєжкова Ірина Анатоліївна, к. істор. н., с. н. с. Інституту етнології та антропології Російської академії наук

Психологія відповідальності професіонала у соціально-психологічній парадигмі

Лазорко Ольга Валеріївна, к. психол. н., ст. викл. НТУУ “Київський політехнічний інститут”

Психологічні фактори ефективної комунікації суб’єктів у ситуації продажу

Мажорова Олена Генадіївна, директор Сімферопольського торгово-економічного коледжу

Підвищення ефективності стратегій мислення сучасного управлінця

Чмут Тамара Купріянівна, к. психол. н., доцент., зав. каф-ри Житомирського економіко-гуманітарного інституту Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини “Україна”

Взаємозв’язок професійної адаптації з успішністю професійної діяльності

Назаренко Олена Вікторівна, асп. Чернігівського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Стресостійкість як важлива особистісна характеристика політичного психолога

Панковець Віталій Леонідович, к. психол. н., доцент Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова

Ефективна комунікація як фактор успішності управління

Паскевська Юлія Анатоліївна, к. психол. н., доцент Запорізького національного ун-ту

Українська ментальність як основа політичної культури України

Фокіна Вікторія Ігорівна, студ. Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова

Спроба змістового аналізу поняття “добір персоналу”

Горбунова Вікторія Валеріївна, к. психол. н., доцент Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка

Особистість як суб’єкт політичного процесу

Андрєєва Ярослава Федорівна, к. психол. н., доцент Чернівецького національного ун-ту

Розвиток конкурентоздатності майбутніх агентів з нерухомості, брокерів та бухгалтерів

Терещенко Кіра Володимирівна, н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності комерційних банків

Філь Олена Анатоліївна, к. психол. н., доцент, с. н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Методики для дослідження професійної діяльності та професійного вигорання працівників державної податкової служби України

Грубі Тамара Валеріївна, асист. Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка

Ресурсна складова соціальної ситуації вибору престижної професії

Хоріна Олена Іванівна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Вплив особистості на характер управлінського спілкування в освітній організації

Брюховецька Олександра Вікторівна, к. психол. н., доцент Інституту менеджменту та психології ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” (“УМО”) НАПН України

Чаусова Тетяна Володимирівна, к. психол. н., доцент Інституту менеджменту та психології ДВНЗ “УМО” НАПН України

Соціально-психологічні проблеми формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій

Бондарчук Олена Іванівна, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” (“УМО”) НАПН України

Москальова Алла Степанівна, к. психол. н., доцент ДВНЗ “УМО” НАПН України

Пінчук Наталія Іванівна, ст. викл. ДВНЗ “УМО” НАПН України, Нежинська О.О., ст. викл. ДВНЗ “УМО” НАПН України

Соломіна Г.Л., здобувач каф. ДВНЗ “УМО” НАПН України

Особливості впровадження програм особистісно-професійного розвитку в сучасних організаціях

Ткалич Маріанна Григорівна, к. психол. н., доцент Запорізького національного ун-ту

Тактики та прийоми самопрезентації в діловому спілкуванні

Хлаповська Тетяна Георгіївна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Дослідження зв’язку політичної антиципації та електоральної поведінки за допомогою репертуарних ґрат

Захаров Кирило Віталійович

Системно-миследіяльний підхід в соціально-психологічній практиці

Дідковський Сергій Володимирович, н. с. ІСПП НАПН України

Життєва самореалізація: особистий, соціальний та духовний план

Зайцевська Тетяна Юріївна, ст. викл. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Державного Інституту розвитку сім’ї та молоді

Попередження конфліктної поведінки студентської молоді

Виноградова Вікторія Євгенівна, к. пед. н., доцент Академії муніципального управління

Психологія відповідальності політичної еліти

Григорчак Ігор Михайлович, асп. Національної академії державного управління при Президентові України

Фактори задоволеності працею як невід’ємна складова лояльності персоналу в комерційних організаціях

Нагірна Олена Олександрівна, асп. Львівського національного ун-ту ім. І. Франка

Політична партія як референтна спільнота: сучасний погляд

Кобрисенко Даніїл Олегович, асп. ІСПП НАПН України

Сім’я vs Бізнес. Психологічні механізми ефективного вирішення ключової суперечності сімейного бізнесу

Тихопой Олена Володимирівна, викл. Інституту післядипломної освіти Таврійського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського

Учасники дискусії:

Бондарчук Л.К., Крупенко О.В., Плющ О.М., Сташина М.В., Ярмоленко Л.В.

Секція 9. Соціально-психологічні ресурси освіти,

духовного і культурного розвитку

Керівники:

Москаленко Валентина Володимирівна, д. філос. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Чернобровкін Володимир Миколайович, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри Луганський національного ун-ту ім. Т. Шевченка, Жадан Ірина Василівна, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Скок Алла Георгіївна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т. Шевченка

Особливості самоідентифікації особистості в умовах ступеневої освітньої підготовки

Москаленко Валентина Володимирівна, д. філос. н., проф., зав. лабораторії Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Процес прийняття рішень у педагогічній діяльності як психологічна проблема

Чернобровкін Володимир Миколайович, д. психол. н., доцент, зав. каф-ри Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти

Жадан Ірина Василівна, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії, ІСПП НАПН України

Формування комунікативної толерантності у викладачів

Скок Алла Георгіївна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Чернігівського національного пед. ун-ту ім. Т. Шевченка

Лідерство в студентському середовищі як ресурс у навчанні

Лазаренко Вікторія Іванівна, к. соціол. н., доцент Дніпропетровського національного ун-ту ім. О. Гончара

Превентологія: постановка проблеми про перспективи нової галузі знань

Пилипенко Олександр Іванович, к. пед. н., доцент, с. н. с., директор Інституту психології і соціально-політичних наук Київського міжнародного ун-ту

Соціально-психологічні аспекти освіти в медіапросторі

Овдієнко Любов Никифорівна, с. н. с. ІСПП НАПН України

Деякі питання формування професійної самосвідомості практичного психолога

Суходубова Галина Дмитрівна, викл. Сумського пед. ун-ту

Construction of Ethnical Identities in Rural areas of Latvia

Larisa Brokane, д. психології, доцент Латвійського сільськогосподарського ун-ту.

Соціально-психологічні фактори оптимізації професійної підготовки правоохоронців

Іванова Наталія Георгіївна, к. психол. н., доцент Національної академії СБУ

Технологія продуктивних інтерпретацій політичної реальності

Вольфовська Тетяна Олександрівна, н. с. ІСПП НАПН України

Формування національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993–2010 рр.)

Воропаєва Тетяна Сергіївна, к. психол. н., доцент, зав. відділу “Етнологія” Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка

Презентація видання навчального посібника “Соціальна психологія”

Мейжис Ірина Альбертівна, д. пед. н., проф. соціології, зав. каф-ри Чорноморського держ. ун-ту ім. П. Могили (Миколаїв)

Характеристика образу “Я” як фактора оптимізації стосунків у ранній юності

Дмитрова Тетяна Володимирівна, к. психол. н., доцент Вінницького державного пед. ун-ту

Чинники розвитку батьківсько-юнацьких взаємин у сім’ї

Власова Наталія Валеріївна, викл. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів

Заброцький Михайло Михайлович, к. пед. н., проф. Житомирський обл. інституту післядипломної освіти

Особливості сприйняття психотерапевтичної практики в процесі професійного становлення психологів

Кологривова Емма Ігорівна, к. психол. н., доцент Київського національного авіаційного ун-ту

Особливості соціального научання у молодшому шкільному віці

Келепко Олександра Віталіївна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні ресурси становлення надійної особистості

Котик Інна Олександрівна, к. психол. н., доцент, зав. каф-ри Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Ценностные параметры качества жизни: экологическая составляющая

Кряж Ірина Володимирівна, к. психол. н., доцент Харківського національного ун-ту

Соціально-психологічний супровід групової проектної діяльності студентів

Ловка Ольга Володимирівна, асист. Київського національного економічного ун-ту

Соціально-психологічні детермінанти економічної культури студентів

Міщенко Олена Олександрівна, н. с. Інституту психології ім. Г.С. Костюка

Сприйняття інформації в ході соціально-психологічного тренінгу студентами ВНЗ

Попова Галина Вікторівна, к. психол. н., доцент Національного технічного ун-ту “ХПІ”

Сприйняття інформації в ході соціально-психологічного тренінгу студентами ВНЗ

Мілорадова Наталя Едуардівна, к. психол. н., доцент Харківського національного ун-ту внутрішніх справ

Психологічні особливості типів реалізації надії

Голіна Ірина Володимирівна, ст. викл. Донецького інституту ринку та соціальної політики

Соціально-психологічна адаптація першокурсників до навчання у вищих закладах освіти

Шпак Марія Мирославівна, к. пед. н., доцент, Тернопільського національного пед. ун-ту

Інформаційні технології як ресурс гуманізації освіти

Семененко Лариса Віталіївна, асист. Сумського державногопед. інституту

Психологічні чинники формування політичних компетенцій молоді

Скнар Оксана Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України

Мова як засіб розвитку духовності

Сперанська Галина Леонідівна, к. психол. н., доцент Білоруського державного ун-ту культури та мистецтв

Педагогічна взаємодія – ресурс прояву владних стосунків

Опанасенко Володимир Олександрович, аспірант, Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка

Соціально-психологічна модель організаційної культури ВНЗ (акмеологічний підхід)

Спіцина Лариса Валеріївна, к. психол. н., доцент Запорізького національного ун-ту

Ризики та ресурси освіти з погляду груп-рефлексивної психології

Найдьонов Михайло Іванович, д. психол. н., с. н. с., п. н. с. ІСПП НАПН України

Престижність як чинник вибору професії різними віковими групами українців

Григоровська Любов Володимирівна, к. пед. н., доцент, учений секретар ІСПП НАПН України

Про необхідність нових ідей в освіті

Ніколіца Юліана Олександрівна, м. н. с. ІСПП НАПН України

Соціально-психологічні ресурси групової навчальної діяльності старшо-класників

Тінякова Анастасія Ігорівна, асп. Інституту психології ім. Г.С. Костюка

Ставлення до планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні

Горяча Тетяна Костянтинівна, викл. Інституту психології та соціальної роботи міського пед. ун-ту ім. Б. Грінченка

Особливості соціально-психологічних характеристик художньої діяльності артистів цирку

Дементьєва Капітоліна Георгіївна, викл. Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечнікова.

Оцінка персоналом вищої школи впливу соціально-економічних змін на їх професійну діяльність

Толков Олександр Сергійович, асп. Кам’янець-Подільський національного ун-ту ім. І. Огієнка

Соціально-психологічні ресурси моніторингу якості вищої освіти до кредитно-модульної системи навчання

Чайкіна Н. О., к. психол. н., д. філософії, доцент Полтавського національного пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка

Соціокультурний чинник формування дитячої мономіфологічної історії

Парходько Ганна Юріївна, к. психол. н., викл. Черкаського обл. інституту післядипломної освіти та перепідготовки педагогів

Соціально-психологічний аналіз низької фрустраційної толерантності студентів

Божок Наталія Олексіївна, асп. Київського національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова

Структура методичної рефлексії в моніторинговому підході

Бєлоножко Євген Володимирович, м. н. с. ІСПП НАПН України

Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи

Микитюк Галина Юріївна, к. психол. н., доцент Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника

Коучинг в организационном обучении и развитии

Нестерова Марія Олександрівна, к. філос. н., директор Amity Consulting

Теоретичний аналіз професійних смислових установок психолога

Веретяннікова Юлія Сергіївна, асп. Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка

Учасник дискусії: Сіткар В.І.

Майстер-класи
3 день 10.00–13.00 – акт. зала УМО

Майстер-клас “Соціально-психологічна наука і політика:

кроки назустріч?”

Ведучі:

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., зав. лабораторії ІСПП НАПН України, Покладова Вікторія Вікторівна, н. с. ІСПП НАПН України, Грибенко Ірина Віталіївна, н. с. ІСПП НАПН України, Чорна Лідія Георгіївна, н. с. ІСПП НАПН України

На майстер-класі учасникам буде запропоновано метод соціодрами. Формат соціодрами – “жива газета”, в якій висвітлюються основні проблемні та больові точки взаємодії (чи відсутності такої) психологічної науки та політичної практики.

Орієнтовні вузлові питання соціодраматичного дійства:

чи потрібна наука політиці?

чи є у соціальної психології власна політика щодо політики?

наука – служниця політики чи партнер?

політичний прогноз: “астрологія” чи наука?

соціальні ілюзії та політичні фантазії та багато інших.

3 день 10.00–13.00 – (ауд. 3.2 УМО)

Майстер-клас “Плейбек-театр як сучасна соціально-психологічна практика”

Ведучий: Савінов Володимир Вікторович, співробітник ІСПП НАПН України, гештальт-психотерапевт, спеціаліст у галузі соціально-психологічного тренінгу, керівник Київського Playback-театру “Déjà vu plus

На майстер-класі буде запропоновано короткий огляд історії та основних ідей сучасної соціально-психологічної практики – театру психологічної імпровізації (“плейбек-театру”).

Із залученням всіх учасників буде проведено декілька тренінгових вправ з роботи діючого театру, у спільній дії буде показано основні форми (техніки) плейбек-театру, що дасть змогу кожному спробувати себе в ролі актора та розповідача історій-сценаріїв для перформансу.

Найбільш активні учасники майстер-класу матимуть змогу взяти участь у виступі імпровізованого плейбек-театру на закритті конгресу.

3 день 10.00–13.00 – (ауд. 3.3 УМО)

Майстер-клас “Організація когнітивного спілкування

в ігротехнічних методах управління груповим розв’язанням проблемних і творчих задач”


Ведучий: Казміренко В’ячеслав Петрович, д. психол. н., проф., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Буде розкрито тематику, пов’язану з розробкою Проектів і Програм розвитку організаційної діяльності засобами ігротехнічного моделювання. Будуть представлені принципи та прийоми організації складного творчого пошуку у вирішенні задач розвитку інтелектуального капіталу організаційних суб’єктів.

Значну увагу буде приділено особливостям організації спілкування для формування спільного когнітивного простору суб’єктів, формування спільного тезаурусу і т. д.

3 день 10.00–13.00 – (ауд. 4.3 УМО)

Майстер-клас “Збагачена громадська думка:технології вивчення та формування”

Ведучий: Фролов Павло Дмитрович, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії ІСПП НАПН України

Передбачається демонстрація технології вивчення громадської думки на основі її збагачення. В якості прикладу формування громадської думки розглядається впровадження медіа освіти та інші інновації.

3 день 10.00–13.00 – (ауд. 4.5 УМО)

Майстер-клас “Арт-терапевтичні технології в роботі з сімєю”

Ведучі: Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. ІСПП НАПН України, президент ГО “Арт-терапевтична асоціація”, Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. ІСПП НАПН України, арт-психотерапевт

Планується розглянути використання методології арт-терапії в рамках соціально-психологічного тренінгу з метою вирішення проблем сімейних стосунків. Учасники матимуть можливість отримати досвід вирішення сімейних конфліктів за допомогою спільної творчої діяльності та дослідити власні стереотипні моделі сімейних стосунків та гендерних ролей.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України