Підготовка наукових кадрів (Аспірантура/Докторантура)

Затверджено

рішенням Вченої ради Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

31.01.2019 р., протокол № 2/19

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України

 1. Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України від 19.07.2016р. №856).
 2. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016р. № 261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018 р.
 3. Правила прийому до аспірантури Інституту діють з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Галузь знань: 05 – соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 – Психологія

Спеціалізації: загальна психологія, історія психології; соціальна психологія; психологія соціальної роботи; політична психологія

[згорнути]
1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється:

 • за державним замовленням;
 • за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання. Аспіранти очної форми навчання отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

[згорнути]
2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії:

Понеділок-четвер, з 1000 до 1700.

Вул. Андріївська 15, тел. 425-68-26

2.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі строки: з 1 липня до 31 серпня.

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 1 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 20 серпня 2019 року о 1700 2019 року
Строки проведення вступних випробувань 22 серпня – 29 серпня 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету до 31 серпня 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 серпня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі З 1 вересня 2019 року

[згорнути]
3. Порядок прийому заяв і документів

3.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (додаткове випробування в разі необхідності);
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати у гуртожитку);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – С2 (за наявності).
 • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року №504.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих усіх, наведених у переліку документів, які подано своєчасно і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

[згорнути]
4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування з фаху.

4.2. Вступний іспит з іноземної мови оцінюється за 60-ти бальною шкалою:

При цьому:

 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, становить 60 балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка «нуль балів» якщо

вступник до аспірантури набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 60 балів і оцінку один бал, якщо вступник отримав 60 і більше балів;

 • вступник, який отримав оцінку «нуль балів» не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводить предметна комісія з іноземних мов до початку вступних випробувань.

4.3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування у вигляді дослідницької пропозиції. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом не більше 10 тисяч знаків, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовуються тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв‘язання поставлених задач тощо.

Дослідницьку пропозицію оцінює предметна комісія з фаху.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.4. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

КО = РІС +РІІМ +ДБ, де:

РІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 12 бальною шкалою),

РІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

4.6. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує екзаменаційна комісія Інституту з прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для вступників до аспірантури:

 • диплом переможця (призера) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху:

перше місце – 20;

друге місце – 15;

третє місце – 10;

 • диплом переможця (призера) конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху:

перше місце – 20;

друге місце – 15;

третє місце – 10;

 • стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) – 10 (кожна стаття);
 • наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю – 30 (кожна стаття);
 • одноосібна монографія, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту ВНЗ, наукової установи – 30;
 • розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою факультету/інституту ВНЗ, наукової установи – 10;
 • участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю – 5 (кожні тези);
 • участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю – 10 (кожні тези);
 • рекомендація Вченої ради факультету/інституту до аспірантури – 5
 • диплом магістра/спеціаліста з відзнакою – 5.

4.7. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити, та додаткових балів, нарахованих за навчальні та наукові досягнення.

 • 8. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та графік роботи якої затверджуються наказом директора Інституту. Графік роботи апеляційної комісії оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та офіційному веб-сайті Інституту не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів на вступ.
 • 9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця державного замовлення, набравши при цьому напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

4.10. До участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються особи, які: без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня;  забрали документи після дати закінчення прийому документів, Перескладання вступних випробувань не допускається.

[згорнути]
5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури надається вступникам:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які мають міжнародний сертифікат з іноземної мови рівнів С1 – С2 (додаток 1);
 • які отримали диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою навчального закладу вищої освіти, наукової установи.

[згорнути]
6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

[згорнути]
7. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до аспірантури.

 • Відкритість та прозорість забезпечується шляхом інформування громадськості про:
 • перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури;
 • ліцензований обсяг;
 • обсяг державного замовлення на навчання в аспірантурі;
 • вартість навчання;
 • список вступників до аспірантури;
 • програми вступних випробувань;
 • графіки проведення вступних випробувань та графіки розгляду апеляцій;
 • рейтингові списки вступників до аспірантури;

Наказ про зарахування на навчання видається директором Інституту на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та на офіційному веб-сайті Інституту.

У разі неподання оригіналів документів вступниками, які знаходяться на вищих позиціях рейтингового списку, на вакантне місце зараховується наступна за ним особа – за умови виконання нею вимог щодо зарахування.

[згорнути]
8. Програми до вступних іспитів із психології та англійської мови.

Завантажити: Програма_англ

Завантажено разів: 42, розмір: 70.5 KB, дата: 18 Лип. 2019

Завантажити: Програма_психол

Завантажено разів: 47, розмір: 29 KB, дата: 18 Лип. 2019

[згорнути]
Додаток 1

до Правил прийому в аспірантуру

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

в Інституті соціальної та політичної психології НАПНУ у 2019 році

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2,

які надають право на першочергове зарахування до аспірантури

Іноземна мова

Екзамен

Бали,

що відповідають рівням

С1 та С2

IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-677
Англійська мова CPE Grade A, B, C
  CAE Grade A, B, C
  FCE Grade A
  Test DaF 4-5
Німецька мова

Goethe-Zertifikat

Zentrale berstufenprüfung

C1 – C2

C2

  Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
  TCF C1 – TCF C2 C1 – C2
Французька мова

DALF C1 – DALF C2

DSLCF

C1 – C2

C1

  DHEF C2
Іспанська мова DELE C1 – C2
  CELI 4-5
Італійська мова CILS Tre – Quattro
  PLIDA C1 – C2

[згорнути]
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Завантажити: ОНПрограма_ИСПП_22червня-1-1 (002)

Завантажено разів: 17, розмір: 875.9 KB, дата: 30 Вер. 2019

[згорнути]
Ліцензія

[згорнути]

Графік консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість Годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 03.09.19 14.00 – 17.00 3,0 Коробка Л. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук лабораторії психології політичної поведінки молоді

 ГРАФІК  надання консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук  лабораторії психології політичної поведінки молоді у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 11.09.19 14.00 – Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 10.09.19 11.00 – 12.00 1,0 Горностай Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій аспірантам (пошукачам) лабораторії соціальної психології особистості

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам (пошукачам) лабораторії соціальної психології особистості у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1. 02.09.19 11:00–12:00 1,0 Мирончак К.В., к.психол.н. 2. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Результати конкурсу щодо вступу до аспірантури Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на 2019/2020 навчальний рік

№ п/п Прізвище пошукача Психологія Іноземна мова Диплом переможця Диплом з відзнакою Конференції Направлення в аспірантуру Публікації Загальна кількість балів міжнародні інші Фахові Інші 1. Носова Ірина Євгеніївна 11 1   5 30 40   90 20 197 2. Нестеренко Читати далі …

Posted in АспКонкурс | Leave a comment