Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІї ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Завідувач лабораторії:

  Жадан Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

 

 

Сайт лабораторії: http://ispp1994.wix.com/labpolitpov

Лабораторію створено у 1995 р. у складі науково-практичного центру політичної психології, який згодом трансформувався в Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

 

Співробітники лабораторії:

Позняк Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Скнар Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Сидоркіна Марина Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Остапенко Ірина Віталіївна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Краснякова Алла Олексіївна, науковий співробітник


Тема дослідження лабораторії, що розробляється нині:

«Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016-2018р.р.)»

Мета роботи: розробка нового підходу до трансформування комунікативних практик, які зумовлюють самоідентифікування громадян як членів спільноти, об’єднаних ідеями становлення єдиної політичної нації, самоорганізації і конструктивної взаємодії для забезпечення життєвих інтересів окремих соціальних груп і суспільства в цілому.

Планується дослідити особливості конструювання молоддю національної і громадянської ідентичності та комунікативних практик, які забезпечують цей процес, визначити семантичні лакуни та проблемні зони самоідентифікації у різних регіонах країни.

 

Протягом періоду існування лабораторії науковці розробили 6 тем НДР:


        “Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів” (1997 р.). Визначено чинники, що детермінують стан освітньої галузі: загальний економічний стан держави і ті проблеми, які виникли в зв’язку цим у забезпеченні виховного та викладацького процесу; соціальне переструктурування держави, яке призводить до формування певної спрямованості учнів; а також – психологічний чинник, тобто соціально-психологічні характеристики та психологічний стан вчителя або того, хто збирається ним стати. Розроблено два опитувальники – для вивчення життєвих планів і професійних інтересів студентів та молодих вчителів.

“Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти” (1995–1996, 1999 рр.). Побудовано теоретичні моделі можливих форм політичної соціалізації учнів і студентів. Проаналізовано психолого-педагогічні аспекти формування політичної культури молоді. Визначено форми і етапи педагогічних впливів, спрямованих на інтенсифікацію процесу засвоєння учнями демократичних норм і цінностей. Сформульовано основні принципи організації і представлення політично забарвленої інформації в процесі навчання (Жадан І.В.). Обгрунтовано висновок про те, що реформування школи в Україні в напрямі її гуманізації, яка спирається на принципи толерантності, діалогічності, відмови від імперативності, може сприяти ста­новленню політичної культури підростаючого покоління, спрямованої на кращі здобутки сучасного суспільства (Овдієнко Л.Н.). Виявлено основні соціально-психологічні механізми формування політичної культури молоді. Проаналізовано шляхи актуалізації мотивації до засвоєння знань про політичну систему та закономірності її функціонування, визначення власного ставлення до подій політичного життя (Котляр Ю.О.). Визначено рівні й форми молодіжного протесту, змальовано соціально-політичний портрет молоді в ситуації трансформації соціально-економічного та політичного контексту в Україні. Визначено етапи виникнення специфічних молодіжних рухів (Бєлавіна Т.І.). Досліджено процес формування широкого спектру стратегій взаємодії у політичному діалозі як засіб формування політичної культури молоді. Визначено критерії оцінки рівня комунікативної компетентності особистості (Вольфовська Т.О.). За темою дослідження опубліковано 23 статті, 23 тези загальним обсягом – 14 ум.д.а.

“Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління” (2000–2003рр.). Досліджено суспільні очікування щодо політичної освіти на етапі становлення демократії в Україні. Визначено основні завдання і функції політичної освіти. Намічено підходи до формування змісту політичної освіти на різних рівнях – фундаментальному, практично-прикладному та масовому. Побудовано психологічну модель змісту політичної освіти підроста­ючого покоління, в якій представлено три блоки психологічних ефектів політичної соціалізації: когнітивний (політичні уяв­лен­ня), конативний (досвід політичної активності), афективний (система політичних ставлень). Як основні соціально-психологічні механізми формування системи політичних ставлень визначено ідентифікацію, толерантність, відповідальність та соціальну активність. Розроблену модель зорієнтовано на забезпечення громадянознавчої функції політичної освіти. Розроблено комплекс методик для оцінювання ефективності політичної освіти. До нього входять чотири методики, що дають змогу оцінювати: 1) притаманні старшокласникам особливості політичної ідентифікації (Скнар О.М.); 2) рівень їх політичної обізнаності; 3) рівень толерантності (Жадан І.В.); 4) комунікативну спрямованість (Вольфовська Т.О.). За темою дослідження видано науково-методичний посібник «Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель» (10 д.а.).

“Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується” (2004–2006 рр.). Розроблено концептуальні підходи до вивчення соціальних уявлень та шляхів їх формування засобами суспільствознавчої освіти. Визначено особливості наявного впливу змісту суспільствознавчої освіти на формування соціальних уяв­лень молоді. Встановлено, що наяв­ність наукової складової інформаційного компонента соціальних уявлень сприяє зменшенню міфологіза­ції поля соціальних уявлень і спрямовує настанови молоді в бік власної активності та усвідомлення відпо­відальності за своє життя. Визначено технології, які можуть ефективно використовуватися суспільствознавчою освітою з метою формування соціальних уявлень молоді, а саме: навчання у співпраці, метод проектів, різнорівневе навчання, навчання як дослідження, “портфоліо учня” тощо. За результатами комплексних емпіричних досліджень запропоновано стратегії, прийоми та способи впливу на процес формування соціальних уявлень в освітньому процесі. Основні доробки науковців лабораторії викладено в колективній монографії «Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування» (12,3 д.а.).

“Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти” (2007–2010 рр.). Досліджено особливості впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді, обґрунтовано і емпірично доведено, що одним із продуктивних напрямів пошуку ефективних механізмів соціалізації, у тому числі й модерних освітніх впливів, можуть бути здобутки теорії соціального научіння та її подальший розвиток у дослідженнях когнітивістської школи а саме результати досліджень когнітивного розвитку внаслідок моделюючих впливів, де моделювання виявилось ефективним засобом формування поведінки, що регулюється правилами. Розроблено і апробовано технологій розвитку політичних ставлень через застосування засобів моделювання у політичній освіті.

Обґрунтовано положення про те, що освітні впливи є провідним чинником політичної соціалізації у перехідному суспільстві.  Показано, що перенесення акцентів у політичній соціалізації на розвивальні стратегії можливе за умови застосування спеціальних технологій, орієнтованих на посилення когнітивних мотиваторів процесу соціалізації. Основні результати роботи викладено в науково-методичному посібнику «Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді».

«Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді» (2011 – 2015р.р.)

Запропоновано концептуальну модель соціалізувального дискурсу, який постає як продукт і одночасно простір конструювання суб’єктами взаємодії нових смислів і структурування пропозицій щодо політичних цінностей, мотивацій, ідентифікацій, моделей політичної поведінки, тобто виступає своєрідною матрицею, яка “задає” базові ціннісно-смислові конструкти політичної картини світу особистості. Розроблено дослідницький інструментарій для визначення особливостей взаємодії суб’єктів політичної соціалізації як чинника структурування політичної  картини світу студентської молоді, до якого включено 12 авторських і модифікованих методик, зокрема: опитувальники для психосемантичного дослідження, методики моделювання ситуацій і сортування ознак, проективні методики малюнків, незавершених речень, колажів, спрямованої проекції, репертуарних решіток. Проведено емпіричне дослідження особливостей впливу соціалізувального дискурсу на структурування політичної  картини світу студентської молоді, участь  у якому взяли 4087 респондентів – студентів ВНЗ з різних регіонів України. Встановлено, що базовим елементом структури політичної картини світу студентської молоді є взаємодія з владою, репрезентована диспозиціями стосовно функцій влади, умов взаємодії (свобода в ухваленні рішень для кожного) та механізмів взаємодії (обмін як механізм узгодження індивідуальних інтересів членів суспільства та регулювання взаємовідносин суспільства і держави); найменш артикульованими в політичній картині світу молоді виявилися мотиваційна та самоідентифікаційна складові, функції мобілізації до дії та інструментальна залишаються практично не забезпеченими.  Розроблено модель оптимізації соціалізувального дискурсу як чинника структурування політичної картини світу студентської молоді, у якій визначено цілі, умови та засоби підвищення ефективності  взаємодії суб’єктів політичної соціалізації.

Список основних публікацій:

 Колективні праці:

Жадан І., Кисельов С., Кисельова О., Рябов С. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні. Методичний посібник. — К.: Тандем, 2004. – 80 с.

Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель (науково-методичний посібник) / За ред. Жадан І.В. — К., 2006.

Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування. Колективна монографія / За ред. І.В.Жадан. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 218 с.

Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді: [наук.-метод.посіб.] / [І.В.Жадан, І.А.Дідук, С.І.Позняк та ін.]; за наук.ред. І.В.Жадан; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 352с.

Методичні рекомендації:

Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психологічна складова : метод.і рек. / С. І. Позняк ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : метод. рек. / М. Ю. Сидоркіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 86 с.

 Статті:

Жадан І.В. Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерії, інструментарій // Практична психологія і соціальна робота—№6—Київ, 2004. С.33-35.

Жадан І.В. Психологічні засади побудови змісту політичної освіти молоді // Педагогіка і психологія. — Київ, 2005.— №3(48).

Жадан І.В. Політична освіта як чинник формування суб’єкта політичних ставлень // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей.—К.—2005.—Вип.10 (13)—С.184–194.

Жадан І.В. Соціальне научання як чинник розвитку ціннісних ставлень студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей Інституту соціальної та політичної психології АПН України. – Вип.19(22). – К., 2008. – С.231-239.

Жадан І.В. Ціннісний вимір політичної культури в Україні // Культура України: цілісність у регіональній різноманітності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 листопада 2008р. – К., 2009. – С. 137-151.

Жадан І.В. Соціально-психологічні чинники якісної освіти // Вища освіта України. – Додаток 4, том IV (22). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». — К.: Гнозис, 2010. – С. 126-131.

Жадан І.В. Формування ціннісних моделей політичного світу молоді засобами соціального научання // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 24 (27). – C. 231–241.

Жадан І.В. Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної  картини світу студентської молоді: теоретична модель дослідження//Наукові студії із соціальної та по­лі­тичної психо­логії: зб. Статей/ АПН України, Ін-т соціальної та по­літичної психо­логії; [редкол.: С.Д. Максименко, М.М.Слюсаревський та ін.] – К.: Міленіум, 2012.

Жадан І.В. Соціально-психологічні чинники формування політичної картини світу студентської молоді// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»//Зб.наук.праць.–Вип.27.–Дод.1 до Вип.27, томVI (39)/ «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» —К.: Гнозис, 2012. –C.181 — 187.

Жадан І.В. Цінності в структурі політичної картини світу молоді: концептуальні засади дослідження /І.В.Жадан// Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ: Гостинець, 2013. - № 4. – С.189-197.

Жадан І.В. Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді / І.В.Жадан // Проблеми політичної психології: зб.наук.праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; [редакційна колегія: Л.А.Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г.Батраченко та ін.] – К.: Міленіум, 2014.–Вип.1(15).–С.333-342.– 0,7д.а.

Жадан І. В. Ресурси соціалізувального дискурсу як чинника структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16) – 0,6 д.а.

Киящко Л.О., Динаміка когнітивної складової психологічної готовності студентської молоді до політичної участі // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст. / НАПН України Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2013.

Кияшко Л.О., Мозолєва Г.О.  Система психологічного супроводу та підтримки молодіжних громадських організацій  // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України ; за заг. ред.. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л.А. Найдьонова, Л. І. Чорна. – К. : Міленіум, 2013. − Вип. 15.

Кияшко Л.О. , Бородчак М.В. Політична свідомість молоді та її готовність до змін в умовах транзитивного суспільства // Управління освітою. − №21. – 2013. – С 18-25.

Кияшко Л.О. Соціальна активність учнівської молоді: психолого-педагогічні умови її формування // Психолого-педагогічні особливості навчання та виховання інтелектуально обдарованих дітей : матеріали науково-практичного семінару, 25 жовтня 2012 року, м. Київ. К.: Інститут обдарованої дитини, 2012. С. 38-48.

Кияшко Л.О. Бородчак М.В. Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1 (15). – С.116-127. − 0,6 д.а.

Кияшко Л. О., Краснякова А. О. Соціально-психологічні проблеми становлення громадянськості сучасної української молоді / Л. О. Кияшко, А. О. Краснякова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2015. – Вип. 743. Педагогіка та психологія. – С. 99–104. – 0,5 д.а.

Дідук І.А. Становлення правової свідомості особистості в сучасних соціокультурних умовах // Соціальна психологія – К., 2006. - № 6. – С. 105-115.

Дідук І.А. Соціальні уявлення як компонент соціального научіння // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей Інституту соціальної та політичної психології АПН України. – К., 2007. – Вип. 16 (19). – С.38-47.

Дідук І.А. Психологічні чинники впливу на формування правових уявлень // Педагогіка і психологія. – К., 2007. - №1(57). – С. 102 –113.

Дідук І.А. Теоретико-методологічні аспекти проблеми соціально-нормативних настанов у контексті соціального научання // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка / За ред. С.Д.Максименка. – Т.10. – Ч. 4. – К., 2008. – С.196-205.

Дідук І.А. Психологічний вплив настанов узалежнення та впорядкування на моделювання особистістю ставлень до соціально-нормативної дійсності // Проблеми політичної психології та її роль у станов­ленні громадянина Укр. держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаре­вського.— К: Міленіум, 2008. - Вип.8. — С.164-173.

Дідук І.А. Психологічна готовність молоді до нормативної взаємодії // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Ма­кси­менка. - Т. 11. - Ч. 1. – К., 2009. – С. 118-126. 

Дідук І.А. Основні смислові конструкти образу держави у політичній картині світу студентської молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. // Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2014. - № 2 (23). – С.61-67.

Дідук І. А. Історичний досвід як чинник інтеграції особистості в сучасний політичний простір / І. А. Дідук // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2015. – 0,6 д.а.

Позняк С. І. Уявлення учасників навчального процесу про доброго громадянина // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007.  – Вип. 15(18). – С. 169 – 177.

Позняк С.І. Перспективи розвитку громадянської культури молоді в умовах модернізації освіти // Вища освіта України – Додаток 3, том II (9) – 2008р.- Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С.476-483.

Позняк С. І. Adaptation of the "Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools" - experience in Ukraine //Trends in Bildung international [Електронний ресурс]. –  2009. – № 21. – Режим доступу до журн.:  http:// www.dipf.de/en/publications/international-trends-in-education-tibi/international-trends-in-education.

Позняк С. ІМоделювання навчально-виховних ситуацій у процесі політичного научіння учнівської молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. — К: Міленіум, 2009. —Вип.9. — С. 182 – 190.

Позняк С. І. Самооцінювання діяльності школи з громадянської освіти як технологія розвитку громадянських ставлень учнівської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 24 (27). – C. 263–272.

Позняк С. І. Ресурси соціальної взаємодії як чинник політичної соціалізації учнівської молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М. М. Слюсаревського. — К. : Міленіум, 2011. – Вип.12.— С. 77 – 86.

Позняк С. І. Соціальний капітал як чинник структурування соціально-психологічного простору особистості і групи // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»//Зб.наук.праць.–Вип.27.–Дод.1 до Вип.27, том V (38)/ «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» —К.: Гнозис, 2012. – C.385 — 390.

Позняк С. І. Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія / С. І. Позняк // Психологія і суспільство. – № 4. – 2013. – С. 60–64.

Позняк С. І. Соціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді / С. І. Позняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том IV (55): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2014. – С. 340-350.– 0,8 д.а.

Позняк С. І. Соціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політичної психології НАПН України. – К.: КиМУ, 2015. – С. 233–245. – 0,8 д. а.

Сидоркіна М.Ю. Мотивація політичної взаємодії як чинник політичної самоідентифікації молоді // Проблеми політи­чної психології та її роль у становле­нні громадянина Української держа­ви : зб. наук. праць / Асоціація політи­чних психологів України, Інститут соціальної та полі­тичної психології НАПН України ; за заг. ред. М.М. Слюсаревського ; упоряд. Л.А.Най­дьонова, Г.В.Ми­роненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип.12. – С. 87 —95.

Сидоркіна М.Ю. Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України.  – К., 2011. – 20 с.

Сидоркіна М.Ю. Вплив спільної художньої творчості на сімейні стосунки у сім’ях із дітьми молодшого шкільного віку // Науковий вісник Микол. держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського : Зб. наук. праць / [За ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової]. – Т.2. – Вип.5. – Миколаїв : Микол. держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського, 2010. – С. 251-256. – (Серія «Психологічні науки»).

Сидоркіна М.Ю. Соціально-психологічна модель процесу політичної самоідентифікації молоді / Сидоркіна М.Ю. // Науковий вісник Микол. держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського : Зб. наук. праць / [За ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової]. – Т.2. – Вип.10 (91). – Миколаїв : Микол. держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 283-288. – (Серія «Психологічні науки»).

Сидоркіна М.Ю. Мотивація політичної взаємодії студентської молоді / М.Ю. Сидоркіна // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6.–К.: КиМУ, 2014. – 302 с. – С.187-197. – 0,5 д.а.

Сидоркіна М.Ю. Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну само ідентифікацію студентської молоді // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. – Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 8.– К.: КиМУ. – С. 254-269. – 0,6 д.а.

Скнар О.М. Особливості політичної ідентичності старшокласників: досвід дослідження // Соціальна психологія. – 2004. – №5(7). – С.90–94.

Скнар О.М. Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді // Автореф. дис... канд.психол.наук: 19.00.05 / Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – К., 2005. – 20 с.

Скнар О.М. Образи-типажі сучасних українців: рекон­струкція уявлень студентів // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – К., 2007. – № 17 (20). – С.286­–293.

Скнар О.М. Політичні компетенції молоді: зміст та складові // Вища освіта України – Додаток 3, том II (9) – 2008. – Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С. 547–555.

Скнар О.М., Реброва К.В. Діагностичні можливості арт-техніки «колаж» // Наукові студії із соціальної та полі­тичної психології. – К., 2008. – Вип. 20(23). –­ С. 69–77.

Скнар О.М. Базові компоненти системи політичних компетенцій молоді: результати емпіричного дослідження // Соціальна психологія. – 2010. – №3 (4) – С.55-56.

Скнар О. М. Політичні практики суб’єктів політичної взаємодії: спроба класифікації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : Зб. наук. праць / За заг. ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Золоті ворота, 2012. – Вип.13. – С.279-290.

Скнар О.М. Методологічні засади емпіричного дослідження політичних практик / Скнар О.М. // Психологічні науки: проблеми і здобутки [Зб. наук. ст.]. – Вип.4. – К. : КиМУ, 2013. – С. 186-203.

Скнар О.М. Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії / О.М. Скнар // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; [редакційна колегія: Л.А.Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г.Батраченко та ін.] – К.: Міленіум, 2014.–Вип.1(15).– С.55 – 64. – 0,64 д.а.

Скнар О. М. Особливості структурування політичних практик у політичній картині світу студентської молоді / О. М. Скнар // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”. – К. : КиМУ, 2015. – Вип. 7.  С. 270 – 292. – 0,9 д.а.

Остапенко І.В., Соснюк О.П. Психосемантика професійної самосвідомості топ-менеджерів // Проблеми емпіричної психології. – Вип. 3. - К., 2009. - С. 83-89.

Остапенко І.В. Концепуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді / Остапенко І.В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. 21 - - К.:Логос, 2013.– С.168-177.

Остапенко І.В. Особливості використання проективної техніки "колаж" для дослідження уявлень студентської молоді про владні режими / І.В. Остапенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. № 2 (23). – К.: Логос, 2014. ‑ С. 187- 192. - 0,5 д.а.

Остапенко І. В. Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу / І. В. Остапенко // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”. – К. : КиМУ, 2015. – Вип. 8.  – С. 185 – 201. 0,5 д.а. – (у співав. з Соснюк О.П.).

Краснякова А.О., Полімотивація політичної участі сучасної української молоді. Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редкол.: С.Д.Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. ] – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 23 (26), - 340 с. – С. 279–291.

Краснякова А.О., Дослідження формування мотивації політичної участі Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі¬тичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 24 (27). – 302 с. – С. 252­–262.

Краснякова  А. О.  Дослідження інтенцій самопрезентації в політичному дискурсі /А. О. Краснякова // Психологічні перспективи. – Випуск 24.  – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. –  364 с.  – C. 161–171 – 0,5 д. а.


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України