Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
     

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

Завідувач лабораторії:

Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук

 Співробітники лабораторії:

Петренко Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;
Довгань Наталія Олександрівнаівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник;
Івачевська Ольга Валеріївна, молодший науковий співробітник;
Цукур Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник

 Тема дослідження лабораторії:  «СОЦІАЛЬНІ ДІАЛОГИ У ВИМІРАХ КОГНІТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ» (2013-2016 рр.)
 

Історична довідка:

У 2000 році в Інституті було створено лабораторію психології політичного вибору. У 2006 р. лабораторію було перейменовано (реорганізовано) у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування. У 2013 р. – перейменовано у лабораторію психології спілкування.

З 2000 р. по 2002 рік науковим колективом лабораторії розроблялася тема НДР “Соціально-психологічні чинники і тенденції розвитку електоральної активності громадян України”. Науковий керівник: Батраченко І.Г. (до 2001 р.), Казміренко В.П. (з 2001 р.). Виконавці: Жадан І.В., Найдьонова Л.А., Тоба М.В., Гордієнко В.І., Царюк Л.А., Глазунова С.М., Козловський В.О.

В 2003-2004 рр. співробітники лабораторії працювали над темою НДР “Психосоціальні чинники адаптації молодої людини до навчання у вузі та майбутньої професії”. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор В.П.Казміренко. Виконавці: Жадан І.В., Фролов П.Д., Тоба М.В., Духневич В.М., Малхазов О.Р., Копець Л.В., Гордієнко В.І.

З 2003 р. по 2007 р. колектив лабораторії працював над темою НДР “Соціально-організаційні процеси як чинники психологічної детермінації політичного вибору особистості”. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії фундаментальних і прикладних проблем спілкування В.П.Казміренко. Виконавці: Духневич В.М., Циганенко Г.В., Тоба М.В., Гордієнко В.І., Царюк Л.А., Глазунова С.М. За результатами досліджень лабораторії підготовлено колективну монографію “Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості”

З 2008 р. По 2012 р. колектив лабораторії працював над темою НДР “Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування”. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії фундаментальних і прикладних проблем спілкування В.П.Казміренко. Виконавці: Духневич В. М., Осадько О. Ю., Сіверс З. Ф., Тоба М. В., Гордієнко В. І.,  Дідковський С.В., Бєлоножко Є. В.


Тема дослідження лабораторії на 2013-2016 р.р. – «СОЦІАЛЬНІ ДІАЛОГИ У ВИМІРАХ КОГНІТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ».

Дослідження спрямоване на створення наукових засад пізнання та розроблення практичної бази управління соціальними діалогами, надання допомоги в становленні та функціонуванні суб’єктів соціальних діалогів, що забезпечило б ефективний розвиток інтеграційних процесів у суспільстві.
Актуальність дослідження визначається його безпосереднім зв’язком з багатьма суспільними завданнями, що їх висуває сучасне державотворення, та потребою наукового соціально-психологічного забезпечення удосконалення державної гуманітарної політики. Наукова актуальність пов’язана з недостатнім рівнем розробленості наукових засад експертизи та організації різноманітних соціальних діалогів, їх науково-психологічного супроводу, методичного та фахового забезпечення.  
Метою  дослідження є створення моделей та розкриття міждисциплінарних механізмів функціонування соціальних діалогів у вимірах когнітивного спілкування на засадах сучасного психологічного знання.
Завданнями дослідження є:
Розроблення теоретичних і прикладних засад соціально-психологічної концепції соціальних діалогів та їх розвитку і регуляції засобами когнітивного спілкування;
Формування бази методів та формувальних технологій впливу на перебіг соціальних діалогів при вирішенні актуальних практичних завдань і соціально-психологічних проблем (наукове психологічне забезпечення в технологіях розвитку соціального взаєморозуміння, подолання конфронтації та конфліктів засобами конструктивних діалогів та організації когнітивного спілкування);
 Виокремлення специфіки соціальних діалогів: політичних діалогів, професійних діалогів (між суб’єктами професійної соціальної взаємодії), педагогічних пізнавальних діалогів, діалогів між суб’єктами влади і залежності; етнокультурних діалогів в поліетнічних середовищах (кроскультурна конфронтація та конфлікти), соціокультурних діалогів в часі (наслідування цінностей, традицій та норм як здобутків поколінь), психологічних діалогів поколінь та ін.;
Створення науково обґрунтованих засад навчання компетенцій управління та фахової експертизи соціальних діалогів засобами когнітивного спілкування.

 Досягнутий результат дасть змогу підготувати навчальну програму з методичними рекомендаціями “Когнітивні механізми розвитку соціального діалогу” та колективну монографію “Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування”.

КОЧУБЕЙНИК Ольга Миколаївна (завідувач лабораторії, доктор психологічних наук.)

У 2011 р. захищено докторську дисертацію за темою «Автентичність особистості в інтерсуб’єктивному просторі»

Коло наукових інтересів: постмодерна соціальність, комунікативне суспільство, методологія гуманітарного знання, дискурсивна психологія, ресурси якісних досліджень у психології.

 Основні публікації:

 

1.  Кочубейник О.М. Гра як практика життєконструювання особистості: від умовностей гри до гри умовностями/ О.М.Кочубейник //Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія/ Т.М.Титаренко, О.М.Кочубейник, К.О.Черемних; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 85–148. 

 

 

2. Кочубейник О.М. Соціальний діалог: соціальні та психологічні передумови комунікативності/ О.М.Кочубейник// Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2014. – №34 (37). – С.150-160. 

 

 

3. Кочубейник О.М. Особистість у комунікативному суспільстві: способи артикуляції / О.М.Кочубейник //ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2014. – С. 41-41. 

 

 

4.  Кочубейник О. М. Соціальний діалог як комунікативна практика суспільства / О. М. Кочубейник // 10×20 : Збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. — К. : Ліра-К, 2014. — С. 65-74.  

 

5. Автентичність у життєвому просторі особистості: модуси, процеси, статуси : [ Монографія]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2010. – 272 с.;

6. Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності // Вісник НТУУ «КПІ». «Філософія. Психологія. Педагогіка». – 2010 – № 1 (28). – С. 113-118.

7.  «Позиція дослідника» в процедурах якісного дослідження// Проблеми емпіричних досліджень у психології. Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. – С. 174 - 180 с.;

8.  Особистість у комунікативному суспільстві: ефект постмодерної соціальності // Актуальні проблеми психології: збірник наукових: Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Вип.8. – с. 519 – 526.  

9.   Перформанс як інструмент локальних ідентичностей      Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – 2013. – Серія 12,випуск 42 (66). –68- 74.

10. Кочубейник О.М. Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу / О.М.Кочубейник// Психологічні науки: проблеми та здобутки. Вип.5. – 2015. – C.8297. (0,5 д.а., планова).

11. Кочубейник О.М. Замкнені простори: симптоми недіалогічності дискурсу/ О.М.Кочубейник// Педагогічний процес: теорія та практика. Психологія. Вип.1 – 2015.  – С. 59–64. (0,5 д.а., планова).Кочубейник О.М. Архітектоніка соціального діалогу: проекція у дискурсивний вимір / О.М.Кочубейник// Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015.  – С. 13–24, (0,5 д.а., планова).

 


ПЕТРЕНКО Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

У 2011 році захищено дисертацію за темою «Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю»

Коло наукових інтересів: регулятивна сфера особистості, саморегуляція, особистісна ефективність, психологічні механізми розгортання соціального діалогу.

 Основні публікації:

 

1. Петренко І.В. Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Т.V. – Вип. 14. – С. 170-176. 

 

2. Петренко І.В. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / Г.О. Балл, М.Т. Дригус, Н.І. Мусіяка, І.В. Петренко, І.В. Яворська-Вєтрова // за ред. М.Т. Дригус. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. – 154 с.

3. Петренко І.В. Вивчення регулятивної сфери особистості у площині «свободи вибору» / І. В. Петренко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. : С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 6. – С. 167–175.

4. Петренко І.В. Конструктивні й деструктивні тенденції у становленні регулятивної сфери школярів / І.В. Петренко // Dny vĕdy – 2012: Materiály VIІІ Mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 61. Psychologie a sociologie. – Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o, 2012. – S. 60-68.

5. Петренко І.В. Регулятивно-поведінковий підхід до вивчення особистісної ефективності учнів / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17. – С. 267–277.

6.  Петренко І.В. Застосування технології SWOT-аналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т.VI. – Психологія обдарованості. – Випуск 11. –  С. 223-229,  (0,6. д.а., планова).

7.  Петренко І.В. Дослідження процесу діалогічної партиціпації  у просторі освіти /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Т.V. – Вип. 15. – С. 183190. – 0,5, (планова).

 

8. Петренко І.В. Технологія SWOT та її використання у процесі становлення соціального діалогу в освітньому середовищі  /І.В. Петренко// Tendencies of modern science: Materials of XІ International research and practice conference (May 30 – June 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 51–54. – 0,4, (планова). Petrenko I. SWOT technology and its use in the organization of social dialogue in an educational environment /Iryna Petrenko// Prospects of world science – 2015: Materials of XІ International research and practice conference (July 30 – August 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 4245. – 0,4, (планова).

 

 

ДОВГАНЬ Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник.

 У 2013 році захищено дисертацію за темою «Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з одарованими дітьми»

Коло наукових інтересів: виявлення задатків, розвиток здібностей дітей, сприяння створенню умов розвитку природного потенціалу. Підготовка батьків і педагогічного персоналу до роботи з обдарованими дітьми. Вирішення ускладнень батьківсько-дитячих стосунків.

Основні публікації:

1.  Довгань Н. О. Зміст і складові психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми/ Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / ред. Кол. : С. Д. Максименка (гол. ред. та ін.). – К. Алчевськ : ЛАДО, 2013., Т. 1Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психології / за ред. Л. М. Карамушки. – Вип. 37. – С. 136 -140.

2.  Довгань Н. О. Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. Освіти НАПН України; ред. : О.Л.Ануфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 3(16) / голов. ред. В. В.Олійник. – 2011. – С. 250-256.

3.  Довгань Н. О. Програма розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. ін-ту Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2013. – Т. ХІІ, Вип. 16. – С. 113-121.

4.  Bondarchuk Olena, Dovgan Natalia, Development of psychological readiness to work with gifted children for preschool institution teachers / Olena Bondarchuk, Natalia Dovgan // Social welfare : interdisciplinary approach. – 2013. – № 3(1). – С. 48-56.

 

ІВАЧЕВСЬКА Ольга Валеріївна, молодший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: мотиваційна сфера особистості, соціальна поведінка, міжособова та міжгрупова комунікація, соціальний діалог.

Основні публікації:

1. Івачевська О. В. Дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок: проблеми та перспективи / О. В. Івачевська // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – С. 152 – 163. – 0,7 д. а.

2.   Івачевська О. В. Методичний інструментарій дослідження репродуктивної мотивації молодих жінок / О. В. Івачевська // Психологічні перспективи. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 24. – С. 125–137. – 0,5 д. а.

3.   Івачевська О. В. Методологічні засади емпіричного дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок / О. В. Івачевська // Зб. Психологічні науки: проблеми і здобутки. – К. : Київський міжнародний ун-т, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2014. – Вип. 5. – С. 43–60. – 0,7 д. а.

4. Івачевська О. В. Соціальний діалог у політичній сфері: основні ризики неуспішної комунікації / О. В. Івачевська // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2015. – С 401-412. (0,5 д.а., планова).

  

ЦУКУР Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: дискурс-аналіз, православний дискурс, релігійний світогляд, комунікативні стратегії.

 Основні публікації:

1.  Цукур О. Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття / О.Г. Цукур // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету і Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 5. – К.: КиМУ, 2014. – С.   277-292.

2. Цукур О. Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості / О. Г. Цукур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – С. 193- 196.

3.  Цукур О.Г. Пізнавальні операції у процесі комунікативної взаємодії в православному дискурсі / О.Г. Цукур // Матеріали XІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 221-223.

4. Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності / О.Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – С. 292–301, (0,5 д.а., планова).


В лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами. У 2014 році було підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології ПАВЛІК Юлії Григорівни «Наративні моделі конструювання особистістю усвідомлення тілесності».

 

 

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України