Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Завідувач лабораторії:

Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Співробітники лабораторії:

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник

Ларкіна Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник

Лабораторію створено у 2014 р.

Сайт лабораторії: http://psy-lpr.at.ua/

Тема дослідження лабораторії:
Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства(2014-2016 рр.)

Головна мета роботи полягає в окресленні кола проблем, що стосуються політико-правової свідомості, з’ясуванні психологічних чинників та специфіки становлення політико-правової свідомості сучасної молоді, розробленні теоретико-концептуальних і методичних засад та визначенні системи заходів впливу на становлення політико-правової свідомості, релевантних процесам модернізації українського суспільства.

 В лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами.

У 2014 році було підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи ‑ Остапенко Ірини Віталіївни «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів» (Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/files/1413887088.zip).

 

Інформація про співробітників лабораторії

Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник (завідувач лабораторії)

У 2002 році захищено дисертацію за темою “Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога)”

Коло науковий інтересів: громадянська позиція особистості, регуляція політико-правової свідомості, когнітивна психологія спілкування, психологічне забезпечення управлінської діяльності, тренінги, консалтинг


Публікації за темою НДР:

1.      Духневич В.М. Спроба психологічного аналізу механізмів становлення політико-правової свідомості особистості / В.М. Духневич // Юридична психологія та педагогіка. / Науковий журнал НАВС. – 2014. – № 2. – С. 33-41.

2.      Духневич В.М. До розуміння соціально-психологічної сутності політико-правової свідомості / В.М. Духневич // Актуальні проблеми юридичної психології: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук-практ. конфер. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. ‑ С. 269-271.

 Інші публікації:

3.      Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно-орієнтованих тренінгів спілкування: методичні рекомендації / В.М. Духневич; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології – К.: Міленіум, 2014. – 84 с.

1.      Духневич В.М., Сіверс З.Ф. Когнітивне спілкування в умовах утрудненої взаємодії та подолання бар’єрів у міжособових комунікаціях та стосунках / В.М. Духневич, З.Ф. Сіверс // Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В.П.Казміренко, В.М.Духневич, О.Ю.Осадько]; за наук. Ред. В.П.Казміренка; ‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.‑ С. 331-386.

2.      Духневич В.М. Організаційно-діяльнісна гра як практика розроблення засобів переговорної діяльності та вирішення конфліктів / В.М. Духневич // Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В.П.Казміренко, В.М.Духневич, О.Ю.Осадько]; за наук. Ред. В.П.Казміренка; ‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.‑ С. 244-270.

3.      Духневич В.М. Соціальний діалог з позиції когнітивного спілкування / В.М. Духневич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPH_2013_114_18.pdf

4.      Духневич В.М. Принципи забезпечення та організації діалогічної взаємодії / В.М. Духневич // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; [голов. ред.: С.Д. Максименко]. ‑ Житомир: ЖДУ, 2002 - Т. 7: Екологічна психологія, Вип. 34. - 2013. – сс. 74-83. ‑ Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2013_34/sb34_9.pdf

5.      Духневич В.М. Практика когнітивного спілкування: формування групи / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. – Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2012. – сс. 118-126.

6.      Духневич В.М. Формування компетентності спеціаліста засобами когнітивного спілкування / В.М. Духневич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т 1. Вип. 105 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. ‑ Чернігів: ЧНПУ, 2012. (Серія: Психологічні науки) – сс. 111-116.

7.      Духневич В.М. Використання кейсів в процесі професійної та психологічної підготовки військових фахівців в умовах цивільного вищого навчального закладу / В.М. Духневич // Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук.праць. – К.: НУОУ, 2011. – Вип. 2 (21). – сс. 28-32.

8.      Духневич В.М. Особливості конструювання кейсів для когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 27 (30). – сс. 234-243.

9.      Духневич В.М. Використання психологічних комунікативних кейсів в учбовому процесі [Електронний ресурс] / В.М. Духневич // Теорія і методика професійної освіти: електронне наукове видання. – 2011. – No 3. – Режим доступу: http://tmpe.gb7.ru/docs/3/12duhctp.pdf

10.  Духневич В.М. Принципи розробки та застосування проблемно-конфліктологічних кейсів в організації когнітивно-комунікативного навчання педагогів / В.М. Духневич // Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. ‑ К.: Міленіум, 2011. ‑ сс. 232-264.

11.  Духневич В.М. Кейс як технологія когнітивного спілкування у формуванні готовності молодого спеціаліста до вирішення професійних завдань / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія соціальної роботи. ‑ Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2011. – сс. 199-208.

12.  Духневич В. М. Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо? / В. М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб.статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада : М. М. Слюсаревський (голова) та ін.]. ‑ К.: Міленіум, 2010. ‑ Вип. 24 (27). – сс. 284-294.

13.  Духневич В.М. Фильм Н.Михалкова "12" или на подступах к Когнитивной психологии общения // В.М. Духневич // Матеріали Першої міжнародної науково-методичної інтернет-конференції „Актуальні проблеми когнітивної психології спілкування”, квітень-травень 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/forum

14.  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння при вирішення задач спільної діяльності / В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 23 (26). – К.: Міленіум, – 2009. – сс. 164-178.

15.  Духневич В.М. Взгляд на кейс с точки зрения когнитивной психологии общения / В.М. Духневич // Психология общения XXI век: 10 лет развития: Материалы международной конференции 8-10 октября 2009 года. Том 1. – М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – сс. 28-30.

16.  Дубровинський Г.Р., Духневич В.М. Особливості вивчення військовим психологом психічних станів підлеглих під час ведення бойових дій / Г.Р. Дубровинський Г.Р., В.М. Духневич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. No 17. – К.: ВІКНУ, 2009. - сс. 225-229.

17.  Духневич В.М. Психологічні механізми, що забезпечують розвиток та формування індивідуальної готовності до участі в суспільно-перетворюючих та інтеграційних процесах / В.М. Духневич // Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – сс. 29-126.

18.  Духневич В.М., Циганенко Г.В. Готовність до участі в процесах перетворення суспільства і політичні настановлення: перспективи досліджень / В.М. Духневич, Г.В. Циганенко // Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості: Монографія / За ред. В.П.Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – сс. 319-328.

19.  Духневич В.М. Вплив міжособистісної комунікації на готовність до політичного вибору // В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 19 (22). – К.: Міленіум, – 2008. – сс. 196-204.

20.  Духневич В.М. Про деякі особливості участі громадських організацій у виборчій кампанії 2006 року: соціально-психологічний аспект // В.М. Духневич // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. – Випуск 18 (21). – К.: Міленіум, 2007. – сс. 105-116.

21.  Духневич В.М. Структура готовності особистості до здійснення політичного вибору / В.М. Духневич // Психологічні перспективи. ‑ Вип. 7. ‑ 2005. – сс.63-69.

22.  Духневич В.М. Проблема готовності до здійснення політичного вибору / В.М. Духневич // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей – К.: Міленіум, 2005. - Вип.12 (15). – сс. 151-161.

23.  Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н., Дубровинский Г.Р. «Опросник общего здоровья»: предварительные итоги русскоязычной адаптации / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич, Г.Р. Дубровинский // Журнал практикующего психолога. 2005.№ 11. ‑ сс. 49-57.

24.  Духневич В.М. Психологічна готовність до політичного вибору / В.М. Духневич // Соціальна психологія: український науковий журнал. ‑ 2004. ‑ № 2 (4). ‑ сс. 70-76

25.  Бурлачук Л.Ф., Духневич В.М. Самоактуалізація особистості як фактор і передумова ефективності діяльності психолога / Л.Ф. Бурлачук, В.М. Духневич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. ‑ Чернігів, 2002. ‑ Вип. 11. ‑ сс. 20-27.

26.  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала: модель досягнення/дотримання (на прикладі професії психолога-консультанта) / В.М. Духневич // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – Том 4, частина 3. – сс. 57-63.

27.  Духневич В.М. До проблеми етичного регулювання діяльності психолога / В.М. Духневич // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2001. – Вип. 10. – сс. 53-56.

28.  Духневич В.М. Етичні аспекти взаємодії психолога та клієнта / В.М. Духневич // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2001. – Вип. 12. – сс. 322-328.

29.  Духневич В.М. До проблеми особистісних і професійних рис психолога / В.М. Духневич // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження. Тези доповідей Другої Всеукраїнської конференції молодих науковців 9-10 вересня 1999 року. – Київ: поліграфічний центр КНУ імені Тараса Шевченка, 2000. сс. 72-74.

30.  Духневич В.М. Опросник стратегий и атрибуций (SAQ): описание, адаптация, применение / В.М. Духневич // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. ‑ № 1. – сс. 15-21.

31.  Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н. Исследование надежности опросника Р.Кэттелла 16 PF / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. ‑ №5. – сс. 82-95.

32.  Бурлачук Л.Ф., Духневич В.Н. Акцентуации личности: что диагностируем? / Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Духневич // Вопросы психологии. – 1998. - № 2. сс. 136-143.

   

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Коло науковий інтересів: Сіверс є автором понад 100 наукових та науково-методичних публікацій з проблем психології професійного розвитку, професійної взаємодії та професійного спілкування; психології когнітивного спілкування в професійній діяльності педагогів та юристів, когнітивних бар‘єрів спілкування.

В рамках наукової теми лабораторії досліджує становлення політико-правової свідомості

 Публікації за темою НДР:

1.      До питання концептуалізації поняття «політико-правова свідомість Актуальні проблеми юридичної психології: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук-практ. конфер. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014

2.      Соціально-психологічний аналіз розвитку концепцій політико-правової свідомості в різні історичні періоди 10*20 : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. - К.: Ліра-К, 2014. – C. 96-105.

3.      Уявлення про справедливість як складова політико-правової свідомості особистості Юридична психологія та педагогіка. / Науковий журнал НАВС. – 2014. – № 2

 Інші публікації:

4.      Когнітивне спілкування в умовах утрудненої взаємодії та подолання бар’єрів у міжособових комунікаціях і стосунках / Засади когнітивної психології спілкування: [монографія] / [В.П. Казміренко, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько та ін.]; за наук. ред. В.П. Казміренка; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – СС. 331-386.

5.      Діалоги  суб’єктів правозастосувальної практики в контексті когнітивної психології спілкування Вісник Чернігівського національного педагогічного університету; Вип. 114. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. (Серія: Психологічні науки)

6.      Особливості діалогу суб‘єктів судової взаємодії у вимірах процесуальних ролей Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 34. 

7.      Психологічний контекст феномена пізнання та когнітивного бар’єра в умовах утрудненої взаємодії  Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2012. – Вип.31 (34) 

8.      Застосування прийомів підвищення ефективності зворотнього зв‘язку в практиці фахового удосконалення вчителів Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. – Видавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – 2012. – С.272-285.

9.      Особливості вербальних патернів педагогів як суб’єктів утрудненого спілкування Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 27 (30).

10.  Методика застосування вербальних патернів для оптимізації мовленнєвого впливу і підвищення якості спілкування педагогів. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник / [В.П. Казміренко, З.Ф. Сіверс, В.М. Духневич та ін.]; за ред. В.П. Казміренка. ‑ К.: Міленіум, 2011.

11.  Особливості когнітивних бар’єрів у педагогів Матеріали Першого Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», що відбувся 18–20 жовтня 2010 року в місті Києві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_24. Htm

12.  Когнітивні бар‘єри спілкування : феноменологічний аналіз Перша міжнародна науково-методична інтернет-конференція „Актуальні проблеми когнітивної психології спілкування”, квітень-травень 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/forum/viewforum.php?f=19

13.  Психологічні методи попередження професійного вигорання вчителів Тренінгові, соціально-реабілітаційні та навчальні програми із формування здорового способу життя: Методичний посібник / За ред. Панка В.Г. – К.: Ніко-Центр, 2008. – С .70 -79

14.  Феномен творчості як базова складова акмеологічного розвитку особистості// Акмеологічна наука: Розвиток професіоналізму. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – С. 25 - 31  

15.  Творчість суб‘єкта діяльності в контексті акмеології //Акмеологія наука ХХ1 століття : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2005. – С.98 - 108

 

 

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник

Коло наукових інтересів: - психологія соціальної поведінки особистості, психологія репродуктивної поведінки особистості, етнопсихологія.

 
Публікації за темою НДР:

1.             Васильченко О.М. Політико-правова культура: особливості психологічного дослідження /О.М. Васильченко // Актуальні проблеми юридичної психології: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук-практ. конфер. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 12-14.

2.             Васильченко О.М. Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. - Вип. 1. Том 2. – С. 152 -157. (0,5 д.а. планова)

3.             Васильченко О.М. Вивчення соціальних репрезентацій як метод дослідження політико-правової культури / О.М. Васильченко //Актуальні проблеми прикладної психології : матеріали Всеукр. конф., (Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи ; за наук. ред. А. І. Тінякової. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. – С. 26-34. (0,5 д.а. планова)

4.             Васильченко О.М. Соціокультурні форми становлення політико-правового простору / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. - Вип. 1.Том 3. – С. (0,5 д.а. планова)


Інші публікації:

Дисертації

Васильченко О. М. Етносоціальні уявлення в структурі „Я”-концепції університетської молоді. Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2003. – 177 с.

Васильченко О. М. Психологія репродуктивної поведінки особистості. Дис.  док. психол. Наук. – Київ.,  – 2013 - 490 с.

 Монографії

Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / Ольга Миколаївна Васильченко. – Луганськ: вид-во "Ноулідж", 2013. – 556 с.;

Васильченко О.М. Репродуктивное поведение личности. Психологические модели / Ольга Миколаївна Васильченко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 124 с.

 Навчально-методичні видання

5.    Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / Ольга Миколаївна Васильченко. – К.: Нікополь СПД Фельдман О.О., 2012. – 96 с.

6.    Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Екологічна психологія” навчально-методичне видання / Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. – 51 с.

7.    Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Методи соціально-психологічних досліджень”/ Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. – 82 с.

8.    Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні “Психологія травмуючи ситуацій”/ Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во СНУ ім. В.Даля  – Луганськ, 2004. –40 с.

9.    Васильченко О.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи по дисципліні «Основи сексології» / Ольга Миколаївна Васильченко. – Вид-во Національного авіаційного університету –Київ, 2009. – 41 с.

 Статті

1.     Васильченко О.М. Проблеми формування національної ідентичності української молоді / Ольга Миколаївна Васильченко // Духовність як основа консолідації суспільства. Уряду України. Президенту та законодавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: Міжвідомчий науковий збірник. – К: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 1999. – Т. 16 – С.102-106.

2.     Васильченко О.М. Етнічні уявлення особистості як складова “Я”-концепції”/ Ольга Миколаївна Васильченко // Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Зб. наук. пр. ВП НАОУ. - Київ, 1999. - № 5’2. - С. 214-217.

3.    Васильченко О.М. Психологічні особливості етнічних стереотипів / Ольга Миколаївна Васильченко // Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Вісник Харк. держ. ун-ту, серія “психологія, політологія”. – Х., 1999. - №439, Ч.1,2 . - С.15-17.

4.  Васильченко О.М. Етнічна ідентифікація молодої української еліти / Ольга Миколаївна Васильченко // Українська еліта та її роль у державотворенні: Зб. наук. пр. ВП НАОУ.– К., 2000. - № 1/2(14). – С.159-163.

5.  Васильченко О. М. Сімейна ідентичність в структурі ідентифікаційної матриці молоді/ Ольга Миколаївна Васильченко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За редакцією Максименка С.Д. – К., 2001. – Т. ІІІ, Ч. 3. - С.27-31.

6.  Васильченко О. М. Роль етнічної ідентичності в соціальній адаптації молоді/ Ольга Миколаївна Васильченко // Вісник Харк. держ. ун-ту, серія “психологія”. – Х., 2001. - №.568 - С.29-31.

7.     Васильченко О. М. Психологічні особливості сучасних українки і українця (етносоціальні уявлення студенства) / Ольга Миколаївна Васильченко // Жінка в державотворенні України. Уряду України. Президенту та законодавчій владі. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: Міжвідомчий наук. збірник. – К: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 2001. Т.23 - С.249-254.

8.  Васильченко О. М. Соціальні орієнтири та ідеали сучасного студенства/ Ольга Миколаївна Васильченко // Психолого-педагогічні проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців сфери туризму в умовах безперервної освіти: Наукові записки Київського інституту туризму, економіки і права. - Київ.: НПЦ Перспектива, 2001. – Т.2 - С.179-183.

9. Васильченко О. М. Психосемантичний підхід до дослідження соціальних уявлень особистості / Ольга Миколаївна Васильченко // Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження академіка С.Д. Максименка: Наукові записки Інституту психології Г.С.Костюка АПН України. – К.: Нора-прінт, 2002. – Вип.22. С.24-37.

10.  Особливості соціалізації молоді у вищіх навчальних закладах / Ольга Миколаївна Васильченко // Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 9, 10 жовтня 2002 р. – К.: НУХТ, 2002. – С.53-54

11. Васильченко О. М. Соціальні очікування українського студентства / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С.Д., Циби В.Т., Шайгородського Ю.Ж. та ін. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003 - С.284 – 295

12.         Васильченко О. М. Уявлення молодих українців про українців / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціальна психологія. – 2003. – № 1. – С. 123 – 133.

13.  Васильченко О. М. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень / Ольга Миколаївна Васильченко // Соціальна психологія. – 2004. – № 2 (4). – С. 19 – 37.

14.   Васильченко О. М. Соціалізація молоді в освітянській соціальній інституції: зміна парадигм / О. М. Васильченко // Збірник. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : 2004. – Т. 6, вип.. 3. – С. 52 – 56.

15. Васильченко О. М. Еволюція самоставлення в контексті екологічної свідомості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : «Міленіум»,  2005. – Т. 7, вип. 5. – С. 64 – 73.

16. Васильченко О. М. Психологічні засади прогнозування репродуктивної поведінки населення / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : «Міленіум», 2010. – Т. 7, випуск 23. – С. 33 – 37.

17.    Васильченко О. М. Батьківство як чинник формування психологічної зрілості особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка, 2010. – Т. 12, вип. 12. –С. 70 – 77.

18. Васильченко О. М. Застосування структурно-функціонального підходу до аналізу соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : 2010. – Т. 9, випуск 5. – С. 103 – 114.

19.   Васильченко О. М. Методологія наративної психології в емпіричному дослідженні репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. – Ніжин : 2010. – Т. 9, ч. 5. – С. 103 – 114.

20. Васильченко О. М. Теоретико-методологічні засади вивчення психологічної складової репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : «Міленіум», 2010. – Т. 7, вип. 24. – С. 32 – 40.

21. Васильченко О. М. Застосування системного підходу до аналізу соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка», 2011. – Т. 7, в. 26. – С. 44 – 55.

22.   Васильченко О. М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі / О. М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей НАПН України ін.-т соц. та пол. психології. – К. : 2011. – Вип. (29). – С. 144 – 152.

23. Васильченко О. М. Репродуктивні уявлення в структурі суб’єктивного благополуччя особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка», 2011. – Т. 7, в. 25. – С. 27 – 35.

24.  Васильченко О. М. Феномен батьківства в структурі репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукр. Нац.. ун-ту Володимира Даля. Луганськ : – 2011. – № 1 (25). – С. 23 – 29.

25.  Васильченко О. М. Застосування категорії ставлення у дослідженні соціальної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Освіта на Луганщині. Луганськ :– 2011. – № 2 (35). – С. 94 – 99.

26.  Васильченко О. Н. Проблемы исследования репродуктивного поведения личности / О. М. Васильченко // Психология человека в современном мире. Социально-психологические проблемы современной семьи и воспитания : междунар. науч.-практ. конф., 1–2 окт. 2011 г. / отв. ред.: В. А. Кольцова, Д. В. Гавчук. – М. : Свято-Сергиевская православная богословская академия, 2011. – С. 186 – 195.

27.   Васильченко О. Н. Психологическое моделирование репродуктивного процесса биосоциальной системы / О. М. Васильченко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : материалы междунар. Заочн. науч.-практ. конф., 26 дек. 2012 г. : материалы. – Новосибирск : СибАК, 2012. – С. 140 – 147.

28.  Васильченко О. М. Взаємини у подружжі та репродуктивні події як ключові елементи життєвого шляху особистості / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. Луганськ : – 2012. – № 3 (29). – С. 58 – 66.

29. Васильченко О. М. Концепт «сім’я» в постнекласичній психології / О. М. Васильченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : 2012. – Т. 2, в. 9. – C. 38 – 42.

30.  Васильченко О. М. Методологічні підстави дослідження репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К : «Міленіум», 2012. – Т. 7, в. 30. – С. 25 – 34.

31. Васильченко О. М. Прабатьківство: історія та перспективи вивчення / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. ДП «Інформаційно-аналітичне агенство»: 2012. – Т. 10, випуск 23. – C. 16 – 26.

32.  Васильченко О. М. Репродуктивна ідентичність у структурі Я-концепції осіб студентського віку / О. М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукр. Нац.. ун-ту Володимира Даля. – Луганськ : 2012. – № 2 (28). – С. 82 – 89.

33.    Васильченко О. М. Соціальні ідеали та взірці студентства: 2000 та 2012 роки / О. М. Васильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Т. 1, в. 105. – С. 32 – 37.

34.     Васильченко О. М. Репродуктивна ідентичність у структурі Я-концепції осіб зрілого віку / О. М. Васильченко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац.. ун-туНУ ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Поділ : «Аксіома», 2013. – Вип. 19. – С. 86 – 96.

35.  Васильченко О. М. Соціогенез репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К : 2013. – Т. 12, випуск 16. – С. 81 – 87.

36.  Васильченко О. М. Типологічна модель репродуктивної поведінки особистості / О. М. Васильченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Житомир : ЖДУ ім.. І.Франка – 2013. – Т. 7, в. 32. – С. 25 - 34.

37.    Васильченко О. Н. Репродуктивная идентичность в структуре Я-концепции личности [Электронный ресурс] / О. М. Васильченко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – Режим доступа к журн. : http://www.science-education.ru/107-8225.

38.  Васильченко О. Н. Репродуктивные события в структуре жизненного пути личности / О. М. Васильченко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1 (ч. 3). – С. 636 – 641.

39.  Васильченко О. М. Репродуктивные поведение. Возможности диагностики / Часть 1 О. Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования – 2013. - № 2 (35). – С. 119 - 126

40. Васильченко О. М. Репродуктивные поведение. Возможности диагностики / Часть 1 О. Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования – 2013. - № 3 (36). – С. 111 – 124.

 

 

Осадько Олеся Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Коло науковий інтересів: Практика психологічної допомоги особистості засобами спілкування: індивідуальна та групова психотерапія, активні форми психологічного навчання (Т-групи, тренінги базових навичок консультування, комунікативної компетентності, фасилітаційного спілкування, особистісного росту тощо). Тема наукового дослідження «Комунікативні механізми розвитку саногенного потенціалу особистості», зокрема, засоби організації комунікативного простору для сприяння розвитку політико-правових компетентностей особистості.

 Публікації за темою НДР:

1.Осадько О.Ю. Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості / О.Ю.Осадько // Зб. наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Вип.6. – К.: КиМУ, 2014. ‑ С. 130-145

2.Осадько О.Ю. Фасилітаційно-орієнтоване спілкування як спосіб психологічної допомоги особистості в освоєнні соціальних протиріч / О.Ю.Осадько // Реєстри стосунків ІІ  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 грудня 2014. – К. – С. 67-80

3.Осадько О.Ю. Психологічні умови суб’єктивної легітимації особистістю правових норм соціальної взаємодії / О.Ю.Осадько // Актуальні проблеми юридичної психології: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук-практ. конфер. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 48-50

4.Осадько О.Ю. Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості в ситуації суб’єктивної значимості стосунків з «ідейним опонентом» / О.Ю.Осадько // Зб. наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Вип.5. – К.: КиМУ, 2014, с.88- 103

5.Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особистості / О.Ю.Осадько // Наукові студії із політичної та соціальної психології. Збірник статей. Випуск 32 (35) ., К. – 2013.‑ С. 174-183

 Інші публікації:

6.Осадько О.Ю. Саногенний потенціал особистості як психологічна основа біо-психо-соціального здоров’я людини / О.Ю. Осадько // Третій всеукраїнський науковий конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» ‑ К. ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014 с.64-68

7.Осадько О.Ю. Організація когнітивного спілкування в контексті психологічного консультування / О.Ю.Осадько // Засади когнітивної психології спілкування: моногр. за наук. ред. В.П.Казміренка; НАПНУ, ІСПП.‑ Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С.271-330

8.Осадько О.Ю. Роль діалогічної інтенції в розвитку саногенного потенціалу особистості професійного комунікатора / О.Ю. Осадько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-психологічні ресурси освітніх організацій: досвід, сучасність, перспективи» Запоріжжя, 2013. ‑ Електронне видання. Код доступу: http://sites.znu.edu.ua/sppconf

9.Осадько О.Ю. Особливості внутрішнього діалогу як саногенного способу аутокомунікації / О.Ю. Осадько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VIІ. Екологічна психологія. – Випуск 34. ‑  C. 138-146

10.  Осадько О.Ю. Концепція «Душевних травм» / О.Ю. Осадько // Інструментарій практичного психолога. Психолог. 20013. ‑ № 4 (508) .‑ С. 4-7

11.  Осадько О.Ю. Психологічна допомога особистості у подоланні душевних травм (когнітивно-орієнтований підхід) / О.Ю. Осадько // «е-Психолог». ‑ № 2, 2013 р. – Режим доступу http//www.osvitaua.com/

12.  Осадько О.Ю. Теоретичні засади оптимізації функціонування особистості як основа консультаційної практики / О.Ю. Осадько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2012. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 30. ‑  C. 269 -278.

13.  Осадько О.Ю. Проблеми стресостійкості особистості в професійному спілкуванні (когнітивно-психологічний підхід) / О. Ю.Осадько // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери. Видавець Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. –  2012. – С. 174-183

14.  Осадько О.Ю. Психологічні атаки. Як захищати себе у професійному спілкуванні / О. Ю.Осадько // Газета «Психолог» №20 (452), травень 2011. ‑ С. 8-26

15.  Осадько О.Ю. Психогімнастика: набуття досвіду емоційних переживань і спілкування / О. Ю.Осадько // Дошкільний психолог. ‑ 2010. ‑. № 6. – С. 15-18

16.  Осадько О.Ю. Когнітивні складові життєвої компетентності особистості: методи діагностики та розвитку (методичні рекомендації) / О. Ю.Осадько // Експериментальне дослідження позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя: Метод. посібник / За. ред.. Панка В.Г.і др...- К.: Ніка-Центр, 2009. ‑ С. 6-18

17.  Осадько О.Ю. Субъективные затруднения в общении: когнитивно психологический подход / О. Ю.Осадько // Психология общения ХХІ век: 10 лет развития: Материалы международной конференции 8-10 октября 2009 г: в 2-х томах. Том 2. –М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. С.235-239

18.  Осадько О.Ю. Науково-практичні засади діагностики психологічного благополуччя особистості / О. Ю.Осадько // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць ‑ К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. ‑ №8 ‑ С.101-106

19.  Осадько О.Ю. Динаміка особистісних диспозицій підлітків у процесі психологічного консультування / О. Ю.Осадько // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць ‑ К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2006. ‑ №6. ‑ С.61-70

20.  Осадько О.Ю. Технології психологічного консультування (збірка праць) / О. Ю.Осадько / К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка Шк.світу”).

 

 

Никоненко Людмила Володимирівна, молодший науковий співробітник

Коло наукових та практичних інтересів: Розвиток громадянського суспільства; організаційне консультування (розробка та впровадження концепцій організаційного розвитку); навчання тренерів для організації; підготовка фахівців для праці, пов’язаної з телефонним спілкуванням; проектна діяльність по тематиці ВІЛ/СНІД, мобілізація громад (розробка програм під конкретні цільові аудиторії); кризове консультування.

 Публікації:

Никоненко Л.В. До питання функціонування родинного несвідомого: гіпотези та перспективи дослідження. // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21 с. 355-460.

 

Никоненко Л.В. Види впливів, що сприяють упровадження поведінкових змін суб’єктів реорганізації. // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: Матеріали ІІ всеукр.наук.-практ.конф.з міжнар. участю// упор. Плетка О.Т. –Київ-Мелітополь, 2008. – 116 с. (на українській та російській мовах), с. 146-158.

Никоненко Л.В. Психологічні особливості сприймання  реорганізації закладу освіти менеджерами-освітянами. // Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірка статей/АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол: С.Д.Максименко, М.М. Слюса­рев­ський та ін. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 23 (26), С.207-218.

 

Никоненко Л.В. Управлінська ланка освіти: вплив на групові процеси. // Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія] / [П.П. Горностай, О.Л. Вознесенська, І.В. Грибенко та ін.]; за наук. ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‑ Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. ‑ с. 150-157.

 

 

Ларкіна Ірина Вячеславівна, молодший науковий співробітник

Коло науковий інтересів: етнопсихологія, психологія соціальної поведінки

Публікації:
Ларкіна І.В. Соціально-психологічні функції довіри: сучасний погляд / І.В. Ларкіна // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; [голов. ред.: С.Д. Максименко]. ‑ Житомир: ЖДУ, 2002 - Т. 7: Екологічна психологія, Вип. 34. - 2013. – сс. 124-132. ‑ Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2013_31/sb31_16.pdf

Ларкіна І.В. Довіра як соціально-психологічний феномен / І.В. Ларкіна // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції « Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти» Київ, 2014 р.-с. 42-44. ‑ Режим доступу: https://dub109.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgxO_ ztbF15BGTuwAjfeSmzA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=19748346

 


 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України