Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАС ТА СПІЛЬНОТ

Завідувач лабораторії:

Коробка Лариса Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Співробітники лабораторії:

Васютинський Вадим Олександрович, головний науковий співробітник, доктор психологічних наук, професор;

Блинова Олена Євгенівна, провідний науковий співробітник, доктор психологічних наук, професор (сумісник); 

Мяленко Вікторія Володимирівна, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук;

Губеладзе Ірина Гурамівна, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук;

Гусєв Ігор Миколайович, науковий співробітник, кандидат психологічних наук;

Вінков Веніамін Юрійович, молодший науковий співробітник.

Науковий підрозділ створено 1994 року як лабораторію психології мас та організацій Науково-практичного центру політичної психології АПН України.

Науковці лабораторії психології мас і спільнот мають істотний досвід теоретичного та практичного вивчення процесів і закономірностей функціонування масової свідомості та поведінки, що провадиться з 1994 р. У межах досліджень за темами НДР вироблено ґрунтовні теоретичні підходи та методичний інструментарій для аналізу стану і тенденцій розвитку масової свідомості та поведінки в різних сферах життєдіяльності, розкриття їхнього психологічного змісту.

 

Протягом 1994-1996 років у лабораторії під керівництвом Васютинського В.О. досліджено тему «Науково-методичні основи аналізу і прогнозу соціально-психологічних тенденцій у суспільно-політичному житті України».

Зміст дослідження становили: масова політична свідомість і поведінка як об’єкт політико-психологічного вивчення (історичний ракурс і сучасний стан проблеми); стан і зміст масової політичної свідомості в сучасній Україні (психосемантична характеристика політичних поглядів і настроїв громадян України, якісні характеристики політико-семантичного простору сучасного українського суспільства, проблема неусвідомлюваного у ставленні особистості до держави); соціально-психологічна напруженість у громадсько-політичному житті (аналіз економічних детермінант та ідеологічних чинників соціально-психологічної напруженості, проблема екстремалізації масової політичної свідомості та поведінки); соціально-психологічні аспекти діяльності політичних партій і функціонування багатопартійної системи.

Результатом дослідження стала колективна монографія «Психологія масової політичної свідомості та поведінки» /Відп. ред. В.О.Васютинський. – К. : ДОК-К, 1997.

            Протягом 1999-2003 років колективом лабораторії під керівництвом доктора соціологічних наук Донченко О.А. було здійснено комплексне дослідження «Психосоціальні детермінанти та механізми розвитку суспільних структур». Отримані науковцями результати узагальнено в монографіях:

Донченко О.А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика. – К.: Либідь, 2001.

Романенко Ю.В. Аналіз соціальних систем (психофрактальний аспект): Монографія. – К.: Від. операт. поліграфії Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2003.

Донченко О.А. Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни). – К.: Знання, 2005.

Основи фрактальної психології: Проект психоекологічного оновлення: Кол. моногр. / За ред. О.А.Донченко – К.: Міленіум, 2006.

 

Упродовж 2004-2006 років науковцями лабораторії було проведено дослідження на тему «Соціально-психологічні характеристики педагогічної спільноти як суб’єкта організаційних та самоорганізаційних процесів у суспільстві» (керівник теми О.А.Донченко).

За результатами наукової роботи опубліковано посібник та колективну монографію:

Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти (науково-інформаційні та методичні матеріали на допомогу вчителю-початківцю) – К.: Центр технічної інформації, 2005;

Педагогічна спільнота: психологічний аспект / За ред. О.А. Донченко. – К. : Пед. думка, 2007.

Із 2007 по 2015 рр. лабораторію очолював доктор психол. наук, проф. Васютинський В.О. Під його керівництвом протягом 2007-2010 рр. розроблено тему «Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство». Досліджено особливості спільноти як соціально-психологічного явища, переживання та усвідомлення російськомовними громадянами своєї належності до російськомовної спільноти, змістові орієнтири колективного самовизначення російськомовної спільноти в Україні, проблеми соціально-психологічної адаптації російськомовних громадян та вплив освіти на цей процес, соціально-психологічні чинники запобігання деструктивним впливам на російськомовну спільноту.

Результати НДР за цією темою відображено у 2-х монографіях, збірнику науково-методичних матеріалів, а також у статтях у фахових наукових виданнях та освітянській пресі:

Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / НАПН, Ін-т соціальної та політичної психології ; за ред. В. О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2010. – 92 с.

Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти: монографія. – К. : Золоті ворота, 2010. – 120 с.

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз: монографія / за ред. В. О. Васютинського; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012.

 

З 2011 по 2015 р.р. колектив лабораторії працював над темою НДР «Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя». Результати дослідження за якою узагальнено у вигляді теорії соціально-психологічної детермінації бідності як стилю життя. На підставі теоретичних узагальнень та емпіричних констатацій вибудувано систему соціально-психологічних засобів практичної допомоги носіям бідності як стилю життя. Проведено численні тренінги з проблем соціально-психологічної адаптації громадян, підвищення їхньої самоефективності у різних сферах.

            За результатами роботи науковцями лабораторії опубліковано 4 монографії, 1 збірник науково-методичних матеріалів, більше 200 статей у фахових наукових виданнях:

            Губеладзе І. Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності / І. Г. Губеладзе. – К. : Міленіум, 2015. – 236 с.

            Соціальна психологія бідності : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – 294 с.

            Васютинський В. О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В. О. Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – 138 с.

            Мяленко В. В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В. В. Мяленко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – 104 с.

            Програма соціально-психологічного тренінгу з подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур : метод. рек. / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016. – 58 с.

            З січня 2016 року колектив розпочав дослідження за темою «Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту» (2016-2018 рр., керівник теми Л.М.Коробка), метою якої є поглиблення наукових уявлень про особливості соціальної адаптації спільноти в умовах воєнного конфлікту; розробка психологічних стратегій адаптації членів спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту, визначення критеріїв їхньої ефективності та вироблення системи засобів активізації колективних зусиль із соціально-психологічної адаптації спільноти.

            За період з 2011 по 2017 рік під керівництвом науковців лабораторії захищено 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.                           

Науковці лабораторії беруть активну участь у Міжнародних програмах та проектах:

- «Роль релігії в збереженні стабільності в пострадянських країнах», корпорація RAND (США) (The Role of Religion in the Stability of the Former Soviet Republics) (Васютинський В.О.);

«Світове дослідження впливу цифрових технологій», Університет Мессі (Нова Зеландія), Віденський університет (Австрія) (Digital Influence Survey. The study, “Worldwide Digital Influence Survey”, Massey University and University of Vienna) (Васютинський В.О.);

 

- Європейський форум Альбах «Нове просвітлення», м. Альпбах (Австрія) (European Forum Alpbach «New Enlightenment») (Гусєв І.М.);

 

-  «Спілка обміну по вивченню миру в Євразії», Норвезький арктичний університет (Norways Arctic University), Університет Тромсо (University of Tromso), Центр дослідження миру (The Centre for Peace Studies) (Norway, Germany, Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia) The Eurasia Peace Studies Exchange Network») (Васютинський В.О., Губеладзе І.Г.);

- в наукових міжнародних (багатосторонніх) об’єднаннях: Васютинський В.О.член Польської асоціації соціальної психології, член редколегії збірника “Проблеми політичної психології”, члена редколегії “Journal of Social and Political Psychology” (США), члена редколегії журналу “Psychologia Społeczna” (Польща).
 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України