Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
Запрошуємо до участі у VІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави» (див. розділ "Події - Головна подія")      

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАС ТА СПІЛЬНОТ

Завідувач лабораторії:
http://www.ispp.org.ua/images/vasut.jpg

Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор

Співробітники лабораторії:

Жорнова Олена Іллівна, доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник
Коробка Лариса Миколаївна,
кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Мяленко Вікторія Володимирівна,
кандидат психологічних наук, науковий співробітник
Голота Анастасія Сергіївна,
кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
Гусєв Ігор Миколайович,
кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
Вінков Веніамін Юрійович,
молодший науковий співробітник
Микитенко Ірина В’ячеславівна,
старший лаборант

 Тема дослідження лабораторії:
Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя (2011–2015 рр.)

 Науковий підрозділ створено 1994 року як лабораторію психології мас та організацій Науково-практичного центру політичної психології АПН України.
Протягом 1994-1996 років у лабораторії під керівництвом Васютинського В.О. досліджено тему «Науково-методичні основи аналізу і прогнозу соціально-психологічних тенденцій у суспільно-політичному житті України».
Зміст дослідження становили: масова політична свідомість і поведінка як об’єкт політико-психологічного вивчення (історичний ракурс і сучасний стан проблеми); стан і зміст масової політичної свідомості в сучасній Україні (психосемантична характеристика політичних поглядів і настроїв громадян України, якісні характеристики політико-семантичного простору сучасного українського суспільства, проблема неусвідомлюваного у ставленні особистості до держави); соціально-психологічна напруженість у громадсько-політичному житті (аналіз економічних детермінант та ідеологічних чинників соціально-психологічної напруженості, проблема екстремалізації масової політичної свідомості та поведінки); соціально-психологічні аспекти діяльності політичних партій і функціонування багатопартійної системи (напрями психологічних досліджень діяльності політичних партій, політичність особистості як індивідуально-психологічна основа функціонування партій, психологічні джерела, світоглядні та чуттєво-вольові механізми дії партійних ідеологій, психологічні механізми політичного єднання, соціально-психологічні чинники функціонування багатопартійної системи).
Результатом дослідження стала колективна монографія «Психологія масової політичної свідомості та поведінки» /Відп. ред. В.О.Васютинський. – К.: ДОК-К, 1997.

 
Протягом 1999-2003 років колективом лабораторії під керівництвом доктора соціологічних наук Донченко О.А. було здійснено комплексне дослідження «Психосоціальні детермінанти та механізми розвитку суспільних структур». Отримані науковцями результати узагальнено в монографіях:
Донченко О.А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика. – К.: Либідь, 2001.
Романенко Ю.В. Аналіз соціальних систем (психофрактальний аспект): Монографія. – К.: Від. операт. поліграфії Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2003.
Донченко О.А.Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни). – К.: Знання, 2005.
Романенко Ю.В. Політична психологія: навч. посіб. для проведення семінар. (практ.) занять для студ. від. “Міжнародна інформація”.- К.: ІМВ, 2006.
Основи фрактальної психології: Проект психоекологічного оновлення: Кол. моногр. / За ред. О.А.Донченко – К.: Міленіум, 2006.
Романенко Ю.В. Смислопродукування в аудіопросторі.Монографія.-К.: Е та Е, 2006.
Романенко Ю.В. Смислопродукування в соціальних системах. – К.: Е та Е, 2005.
 
Упродовж 2004-2006 років науковцями лабораторії було проведено дослідження на тему «Соціально-психологічні характеристики педагогічної спільноти як суб’єкта організаційних та самоорганізаційних процесів у суспільстві». За результатами наукової роботи опубліковано посібник Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти (науково-інформаційні та методичні матеріали на допомогу вчителю-початківцю)- К.: Центр технічної інформації, 2005, монографію Педагогічна спільнота: психологічний аспект / За ред. О.А. Донченко. – К.: Пед. думка, 2007.
 
Із 2007 р. лабораторію очолює доктор психол. наук, проф. Васютинський В.О. Під його керівництвом протягом 2007-2010 рр. розроблено тему «Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство» (2007–2010 рр.) Досліджено особливості спільноти як соціально-психологічного явища, переживання та усвідомлення російськомовними громадянами своєї належності до російськомовної спільноти, змістові орієнтири колективного самовизначення російськомовної спільноти в Україні, проблеми соціально-психологічної адаптації російськомовних громадян та вплив освіти на цей процес, соціально-психологічні чинники запобігання деструктивним впливам на російськомовну спільноту. Опубліковано монографію Васютинського В.О. Психологічні виміри спільноти. – К.: Золоті ворота, 2010, колективну монографію Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз / За ред. В.О. Васютинського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
У 2011 р. колектив лабораторії розпочав дослідження за темою «Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя».  На першому – аналітичному – етапі (2011 р.) здійснено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду теоретичного та емпіричного вивчення психологічної структури і чинників виникнення бідності як стилю життя. Другий етап – концептуально-методичний (2012 р.) – було присвячено обґрунтуванню та виробленню методичного інструментарію соціально-психологічного дослідження бідності як стилю життя. Зокрема розроблено питальник «Психологічне тяжіння до бідності». Третім став технологічним етап (2013 р.), на якому йдеться про вироблення й апробацію соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності як стилю життя.

 

 

Список основних публікацій:

Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005. – 492 с.

Васютинський В.О. Інтеракційні виміри особистісного і соцієтального буття // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – С. 8–19.

Васютинський В.О. Категорія “колективний суб’єкт” у феноменологічному дискурсі інтерсуб’єктної взаємодії // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – 2005. – Вип. 12 (15). – С. – 23–37.

Васютинський В.О. Суб’єкт у мережі владно-підвладних стосунків // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О.Татенка. – К.: Либідь, 2006. – С. 70–91.

Васютинський В.О. Ставлення громадян до релігії та до поширення “нетрадиційних релігій”: результати вивчення громадської думки населення України. – К., 2006. – 36 с.

Васютинський В.О. Психологічні бар’єри мовної українізації // Мова і культура. – Вип. 10. – Т. IV (104). – К., 2008. – С. 46–53.

Васютинський В.О. Колективно-феноменологічний зміст творення спільноти // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 1. – К.: Гнозис, 2008. – С. 197–209.

Васютинський В.О. Соціально-психологічні підстави референтності спільноти // Психол. перспективи. – 2010. – Вип. 15. – С. 18–34.

Васютинський В.О. Соціально-психологічні властивості спільноти // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 4. – К.: Гнозис, 2010. – С. 282–293.

Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти: монографія. – К.: Золоті ворота, 2010. – 120 с.

Жорнова О.І. Формування студентів суб’єктами соціокультурної діяльності. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006.

Бєлавіна Т.І. Теоретичні аспекти вивчення відповідальності в ранній юності // Психологічна модель політичної освіти. – Київ, 2006.

Белавина Т.И. Влияние семьи на формирование дефицита дерпесонализированного доверия // Наукові студії із соціальної та політичної психології / Збірник наукових праць Інституту соціальної та політичної психології АПН України. – 2006. – Вип.10 (15).

Белавина Т.И. Социально-ролевая детерминация динамики самооценки осужденных в условиях вынужденного сравнения себя со сверстниками / Збірник наукових праць Інституту соціальної та політичної психології АПН України.– 2005. – Вып. 12(15). – С.234-249.

Белавина Т.И. Проблемы социально-психологической адаптации русскоязычной общности в современном украинском социуме / Збірник наукових праць Інституту соціальної та політичної психології АПН України. – 2007. – Вып. 17(20). – С.230-237.

Бєлавіна Т.І. Конформація особистості в системі інтерперсональних відносин в умовах позбавлення волі. – К., 2010.

Мяленко В.В. Соціально-психологічні механізми фінансової поведінки / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць: статті. / За заг. ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 4. – С. 319–325.

Мяленко В.В. Форми фінансової поведінки молоді / Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України: статті / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2006. – Т. 8. – Вип. 7. – С. 226–231.

Мяленко В.В. Психологічна структура фінансової поведінки молоді / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: зб. наук. праць: статті / За заг. ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 5–6. – С. 300–308.

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз / За ред. В.О. Васютинського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 

Події
Головна подія
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України