Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
   

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Наукова діяльність

 

Головний напрям діяльності Інституту соціальної та політичної психології НАПН України – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

 • теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;
 • психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адапційних можливостей, особистісного зростання;
 • проблеми групової динаміки, міжособистісних та міжгрупових стосунків;
 • стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;
 • соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;
 • проблеми психології влади і політичного лідерства;
 • соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;
 • технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

 

 

 

Вчені Інституту складають ядро наукової школи психології вчинку, заснованої академіком В. А. Роменцем, примножують надбання української школи психології пропаганди (переконувальної комунікації), що має більш як двадцятирічні традиції. За час існування установи склалися і здобули визнання в Україні та за її межами також наукові школи психології життєвої кризи, соцієтальної психіки та ін.

Поряд з фундаментальними науковими розробками проводяться численні прикладні дослідження, що мають на меті відстеження та прогнозування найважливіших тенденцій суспільного розвитку, електоральної поведінки, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій з актуальних проблем державотворення.

Інститут виконує функцію провідного фахового центру з проведення соціально-психологічних досліджень для забезпечення освітянської галузі науковими репрезентативними даними про динаміку суспільних перетворень і їх відображення у громадській думці населення України. Вивчаються соціально-психологічні умови реформування освіти, суспільні настрої вчителів.

Результати цих досліджень використовуються Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, ін. міністерствами і відомствами. Науковці ІСПП активно працюють у сфері практичної психології, надають соціально-психологічну допомогу вчителям, дітям та їхнім батькам, керівникам та персоналові державних і приватних підприємств та установ, політичним партіям і громадським організаціям, консультують молодь з проблем сімейного життя, здійснюють профілактичну роботу з групами ризику.

Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка рідних і близьких людини, що перебуває у кризовому стані;
 • психотерапевтичний супровід;
 • арт-терапія;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків

Інститут має численні експериментальні майданчики, на яких апробуються новітні наукові розробки. Так, розгортається широкомасштабний експеримент згідно із затвердженою Президією НАПН України Концепцією впровадження медіа-освіти в Україні. На базі Канівської гімназії ім. Івана Франка (Черкаська обл.) проводився експеримент всеукраїнського рівня з організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу на засадах суб’єктно-вчинкового підходу (автор концепції суб’єктно-вчинкового підходу і науковий керівник експерименту – головний наук. співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень, д.психол.н., професор, чл.-кор. НАПН України Татенко В. О.). Постійно створюються нові навчальні програми соціально-психологічного профілю для вищої школи.

У науковому доробку ІСПП 88 монографій, 78 підручників і навчальних посібників, 6 словників та довідників, 99 збірників наукових праць.

Випускаються п'ять фахових видань:

 • щорічний збірник статей “Наукові студії із соціальної та політичної психології”. Голова редакційної ради – чл.-кор. НАПН України Слюсаревський М. М., голова редакційної колегії – чл.-кор. НАПН України, д. психол. н., проф. Титаренко Т.М.
 • збірник наукових праць “Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”. Редакційну раду очолює чл.-кор. НАПН України Слюсаревський М. М., редакційну колегію – чл.-кор. НАПН України Татенко В. О.
 • збірник наукових праць “Психологічні науки: проблеми і здобутки” (видається спільно з Київським міжнародним університетом). Редакційну раду очолює  чл.-кор. НАПН України Татенко В. О.
 • журнал “Психологічні перспективи” (видається спільно з Волинським державним університетом ім. Лесі Українки). До редакційної ради журналу входять відомі українські та зарубіжні вчені: Абульханова К. О. (Російська Федерація), Богачевська-Хом’як М. (США), Кремень В. Г. (Україна), Костицький М. В. (Україна) та ін. Очолює редакційну раду чл.-кор. НАПН України Слюсаревський М. М.
 • журнал "Психологія і суспільство" (видається спільно з Тернопільським національним економічним університетом, головний редактор – д.психол.н. Фурман А.В.) – фахове видання в галузі психології та соціології. У складі керівних органів журналу директор Інституту чл.-кор. НАПН України Слюсаревський М.М. (заступник голови редакційної ради), провідні науковці Інституту доктори психол. н. Казміренко В.П., Татенко В.О., Титаренко Т.М. та д. соціол. н. Донченко О.А. (члени редакційної колегії).

Інститут спільно з громадською організацією “Асоціація психодрами” видає науково-теоретичний і науково-практичний журнал “Психодрама і сучасна психотерапія” (голова редакційної ради – чл.-кор. НАПН України Титаренко Т. М., головний редактор – д. психол. н. Горностай П. П.).

За даними масових опитувань Інститутом щорічно видаються тематичні інформаційні бюлетені з проблем: реформування освіти; здоров’я нації і порушень адаптації до стресів і криз; громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, рівня соціальної напруженості, динаміки політичних преференцій та електоральних намірів громадян; підвищення престижності функціонування української мови; стану інформаційного простору і рівня медіа-культури різних верств населення; динаміки престижності професій, інших актуальних проблем українського суспільства.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальностями  19.00.01 - загальна психологія, історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 – політична психологія.

Інститут здійснює через аспірантуру й докторантуру підготовку фахівців вищої кваліфікації для наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, а також для органів державного управління, органів правопо­рядку, для системи соціального захисту (психологічна допомога ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та іншим групам ризику), засобів масової інформації з трьох спеціальностей:
19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи;
19.00.11 – політична психологія.

Інститут у співпраці з різними громадськими організаціями та установами виступає оганізатором низки всеукраїнських і міжнародних масових заходів, серед яких:

 • усеукраїнський конгрес із соціальної психології (м. Київ);
 • конференція з політичної психології (раз на 2 роки, м.Київ);
 • щорічна весняна семінар-нарада завідувачів кафедр, що спеціалізуються на соціально-психологічній проблематиці (м. Київ);
 • щорічна міжнародна науково-практична конференція з арт-терапії (м. Київ);
 • щорічна міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми медіа-освіти в Україні" (м. Алушта);
 • інші конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, які надають можливість фахової комунікації та обміну досвідом з актуальних питань розвитку соціально-психологічної і політико-психологічної теорії та практики.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України має власну загальноукраїнську опитувальну мережу, яка охоплює всі регіони країни, відповідну матеріальну базу і оснащення для фахового проведення досліджень громадської думки в Україні.


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України