Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти" (див. розділ "Новини")      

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Електронна бібліотека посібники

Подолання негативних наслідків належності до неефек¬тив¬них субкультур: соціально-психологічний тре 2016

Подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг :
метод. рекомендації / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 58 c.
У методичних рекомендаціях відображено чотирирічний досвід практичного виконання науково-дослідної теми «Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя» колективом лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Як один із засобів запобігання життєвим негараздам, пов’язаним з бідністю, та їх подолання запропоновано соціально-психологічний тренінг із подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур. Тренінг спрямовано на підвищення ділової активності в процесі психотерапевтичної допомоги, сприяння самовизначенню у сфері освіти, професійному самовизначенню молоді, використанню соціального капіталу під час пошуку роботи, стимулювання самоефективності безробітних, гармонізацію сімейних стосунків, посилення відповідальності в ставленні до здоров’я, правове самовизначення осіб, що перебувають у виховних установах виконання покарань.
Методичні рекомендації адресовано практичним психологам і соціальним працівникам, що опікуються представниками проблемних соціальних груп.


Автор(и): За ред. В. О. Васютинського

Завантажити завантажити

Рольова ідентичність старшокласників 2014

Чорна Л. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - 128 с.
У посібнику аналізується широке коло питань, пов`язаних із рольовою ідентичністю та її виявом у старшому шкільному віці. Шкільний клас постає як мала група, що характеризується певними особливостями ролей учнів і їх динамікою в психологічному просторі групи. Розглядаються нові для психології поняття рольового поля, рольової метафори та рольового уявлення. Подано стислий огляд методів дослідження рольової ідентичності. Описано активні методи впливу на процес становлення рольової ідентичності старшокласників з метою розкриття їхнього творчого потенціалу.
Адресується шкільним психологам, психологам ВНЗ, працівникам соціальних служб для молоді та системи післядипломної педагогічної освіти, науковцям і практикам, викладачам психологічних дисциплін.

Автор(и): Чорна Л. Г.

Завантажити завантажити

Український словник медіакультури 2014

Баришполець О. Т. Український словник медіакультури /
О. Т. Баришполець ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 196 c.
У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв’язку з глобалізаційними процесами в ході розвитку інформаційного суспільства. Численність та специфіка термінів обумовили структуру словника. Він складається з трьох розділів: “Медіакультура особистості та суспільства”, “Інтернет- та кіберкультура”, “Медіаосвіта. Медіапсихологія”, в яких об’єднано понятійні апарати цих сфер суспільного життя.
Розрахований перш за все на викладачів шкільного і вишівського курсів “Медіакультура”, учнів середніх шкіл, студентів ВНЗ, які вивчають цей курс, а також журналістів, психологів, широкі кола педагогічної громадськості.


Автор(и): Баришполець О. Т.

Завантажити завантажити

Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу 2013

Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник / Л. А. Найдьонова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кірово-град : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с.
В експериментальному підручнику зібрано необхідний обсяг інформаційно-методичного матеріалу для підготовки слухачів системи післядипломної педагогічної освіти з проблем психологічного впливу сучасних медіа та рефлексивних способів опанування найгостріших викликів інформаційного суспільства. Рефлексія трактується як переосмислення, тобто перебудова системи смислів, що поєднують у взаємодії різних суб’єктів. Засвоєння курсу медіапсихології на основах рефлексивного підходу розглядається як необхідна складова розвитку медіакомпетентності педагога.
Книга може бути корисною усім фахівцям, дотичним до медіаосвіти дітей та молоді, шкільним психологам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, а також батькам і широкому колу читачів, зацікавлених у розумінні психологічних феноменів інформаційного простору.


Автор(и): Найдьонова Л. А.

Завантажити завантажити

Психологія міграції 2013

У навчальному посібнику розкрито соціально-психологічну сутність феномена
міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людини, проаналізо-вано міграційні процеси в сучасному глобальному світі та проблеми соціальної іденти-фікації мігрантів. Показано роль кризи особистісної та соціальної ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні міграційної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні механізми міжкультурної адаптації мігрантів і психологічні чинники акультурації мігрантів у країні перебування. Окрему увагу приділено особли-востям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам психотерапевтичної роботи з мігрантами та їхніми сім’ями.
Для студентів вищих навчальних закладів, що отримують підготовку за напрямом “Психологія”, та їхніх викладачів. Може бути використаний і в межах напрямів підго-товки студентів з інших соціально-політичних наук, а також стане в пригоді практич-ним психологам, працівникам соціальної сфери, правоохоронних органів, фахівцям
з міжнародних відносин та зовнішньої політики, науковцям


Автор(и): Слюсаревський М. М., Блинова О. Є.

Завантажити завантажити

Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення 2013

Посібник присвячено проблемі підготовки особистості до ефективного професійного самоздійснення на ринку праці,яке розглядається авторами у соціально-психологічному розрізі з позицій теорії групової рефлексії, ресурсового підходу та актуальної ситуації вибору професії.

Автор(и): За наук. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської

Завантажити завантажити

Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ 2012

Методичний посібник знайомить читачів з інтегрованою системою техно-логій, що мають на меті творення максимально об’єктивного, неупередженого та багатопланового образу реформ. Зокрема розкривається сутність технологій зба-гаченої громадської думки, соціального нетворкінгу, рефлексивного управління, акціональних методів (дослідження дією, надання повноважень, розвиток спро-можності) тощо.
Посібник адресований керівникам управлінь, відділів та закладів освіти, працівникам психологічної служби в системі освіти, фахівцям у галузі формуван-ня громадської думки, викладачам вищої школи та системи післядипломної
педагогічної освіти.


Автор(и): За ред. П. Д. Фролова

Завантажити завантажити

Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді 2012

У посібнику, підготовленому за результатами виконання планової теми «Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти», яка розроблялась в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України у 2007–2011 роках, представлено теоретичний аналіз науково-методологічних підходів до дослідження механізмів соціального научання, проаналізовано особливості впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді на соцієтальному та індивідуальному рівнях, окреслено проблемні зони політичної соціалізації, представлено технології розвитку політичних ставлень із застосуванням моделей научання в політичній освіті.

Автор(и): За наук. ред. І. В. Жадан

Завантажити завантажити

0Автор(и):

Завантажити завантажити

 

Події
Головна подія
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України